Dolgozók Lapja, 1981. augusztus (34. évfolyam, 179-203. szám)

1981-08-01 / 179. szám

» VILÄG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK) fknMQK&ua 1981. augusztus 1., SZOMBAT AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXXVI. évf., 179. sz. Ára: 1,40 forint Elkészült a szociális foglalkoztató Friss mész, festékszag, ragyogó tisztaság. Elfogódott arcok, ünnepélyes pillanat. Az összefogás, a humá­num szép példájaként elkészült a megyeszékhelyen a szociális foglalkoztató. A műszaki átadásra vagyunk hivatalosak. A városi tanács illetékeseinek régi terve vált valóra ezzel. A csökkent munkaképességű dolgo­zók rehabilitálására teremtett újabb lehetőséget a vá­rosi tanács, a Baross-közbcn megvásárolt családi ház­zal. melegpadlós termekben hu­szonkét munkahelyet alakítot­tak ki. Az asztalokon jelfogó beállításához használatos ké­szülékek. munkaeszközök. A mellékhelyiségekben hideg-me­leg víz. Az épület háta mögött miniatűr parkban három gyü­mölcsfa borít enyhetadó ár­A Baross-közi épületben az utolsó simításokat végzik (Fotó: Fodor) Aki április első napjaiban ívben . emelkedő betonfel iá- n.vékot a padok fölé. Tavasz­látta az épületet. az udvart, rón a rokkánt£ocsivaf""13S£I®- szál csak a szúnyogok ér(W" most nem ismerne rá a több kedők is könnyűszerrel bejut- hették volna jól magukat a hetes munka után. Az enyhe hatnak. A korszerű, világos, derékig érő gazban. A munka oroszlánrészét a Tatabányai Szénbányák épí­tészeti üzemének fiataljai vál­lalták. A határidőt is ők ma­guk mondták ki. A szocialista brigádok a KISZ-kongresszus tiszteletére felajánlották, hogy július 31-ig elvégeznek minden feladatot. Módosításra nem volt szükség. A KISZ- titkár és a brigád vezetők irá­nyításával összesen százöten folytatták a napot munkaide­jük után a Baross-közben. Az átadásig 2300 munkaórát tel­jesítettek a segítőkész jelent­kezők. Az ÉDÁSZ néhány dol­gozója alakította át. tette al­kalmassá a vezetékrendszert a várható terhelésre. Az első munkaadó, a BHG, felszerelést. szerszámokat adott a leendő dolgozók fog­lalkoztatásához. A KISZ-esek takarítóeszközökkel felszerel­ve szállták meg az utolsó na­pokban az épületet. Most. az átadás napjára, a ház legrej­tettebb zuga is í’agyog a tisz­taságtól. A munkavállalókat a BHG tanítja be. A kézügyességet, figyelmet kívánó feladatokat elsősorban mozgássérülteknek szánják. A későbbiekben be­dolgozókra is számítanak. A rokkantak éve tisztele­tére társadalmi összefogás­sal. gonddal, figyelmesség- —...gal. alfeászült tehát a fog­lalkoztató. A jelentkezőket szeretettel várják. 99 Infra Supermodul” Az Orion gyár újdonsága után infrasugarakkal távvezé­relt színes televízió prototí­pusa készült el a székesfehér­vári Videoton gyárban is. Az Infra Supermodul” típusú ké­szülék távirányító kapcsoló­ján egyidejűleg 16 tv-állomás programozható előre, a néző a karossszékből állíthat a hangerőn, a kontraszton, a fény- és színszabályozón. A kézi kezelőegység jelzéseire a beépített memóriaegység vég­zi el a kívánt kapcsolást. A 22 colos, japán Hitachi képcsővel szerelt, távirányítá­sú színes televízió az őszi BNV-n mutatkozik be a kö­zönségnek. Az „Infra Super-» modul” készülékből az idén ötezer darabot gyárt hazai megrendelésre a Videoton. Helyzetfelismerésből: ötös Tatai nyár Legveszélyesebbek a visszaesők 3. oldal 4. oldal 5. oldal ÉpÜ! 32 M!-35 Építőtáborozó fiatalok se­gítségével meggyorsult az M 1-es autópálya törökbá­linti szakaszának építése. Az aszfaltburkolat már elkészült, jelenleg árokburkolás és cso­móponti ágak kialakítása van folyamatban. Az eredetileg 1982-re tervezett átadási ha­táridőt módosították, s az új terv szerint a csomópont, a 4. km-es baloldali pályasza­kasszal együtt az év végéig eikészül. A végleges forgalmi rend ezen a szakaszon könnyebbé teszi a külső budai kerületek megközelítését. A törökbálin­ti elágazásig, az M 7-es au­tópályával közös szakaszon a kétszer 3 sávos pálya már most zavartalanná teszi a fő­város és a nyugati ország­részek közötti gépjárműfor­galmat. Tatabányától Győ­rig a jelenlegi fél-autópálya, és Győrtől a hegyeshalmi határállomásig az 1-es szá­mú főútvonal hosszú ideig szintén kielégíti a forgalmi igényeket. Várhatóan 1982 végéig elkészül a kétszer 2 forgalmi sávos. 20 km hosszú, B'csks—Tata^ánva közötti s'-akasz. amely elkerüli Tata- bánvát. lényegesen lerövidítve ezzel az utazás idejét. Fzt kö­rítőén készül el a Bmtor- 4>ágy—Bicske közötti útsza­kasz, amelynek átadását a VI. ötéves terv végére tervezik. Cj Tt. i.st; „ HAZAK panelből. A Veszprémi Állami építőipari Vállalat megkezdte házgyári pa­neljeinek felhasznai.isaval az első családi sorházak építését. A nyolcvankét négyzetméteres lakterület, hoz negyvenkét négyzetmctercs garázs és hobbyhelyiség is tartozik. A képen: Az épülő sorházak mim. % m. m. m Elégedettek a vezetők Sza kmai építőtábor A Komáromi megyei Állami Építőipari Vállalat la­katosüzemében szakmai építőtáborozás keretében dolgoznak a diákok. A jelenlegi, harmadik turnusban a szombathelyi 405-ös szakmunkásképző iskola máso­dikos tanulói dolgoznak Tatabányán. A szerkezeti la. katosnak készülő fiatalok javarészt önállóan, vagy vállalati szakmunkásokkal együtt végzik a rájuk bí­zott feladatokat: ajtókat, rácsokat, és más épület- szerkezeteket gyártanak. Munkájukkal elégedettek az üzem vezetői és a diákok jól érzik magukat; öröm­mel, fegyelmezetten dolgoznak a jól felszerelt üzem­ben. Tóth Nándor a hegesztett ajtóíven az utolsó simítá­sokat végzi m. ^ m 8* m m m m, m ^ m m m m m m m m m m ^ m m m m m ■m. ’•e m m m m A tervezőiroda munkája Több ezren a szakszervezet politikai tanfolyamain A Tatabányai Szénbányák szb-ülése Fontos „üzeme” a Tatabá­nyai Szénbányáknak a terve­zőiroda. Az 1957-ben létesített önálló tervezőrészlegben mint­egy kétszázan dolgoznak, s mind jelentősebb feladatokat végeznek el. Az iroda évi tisz­ta nyeresége 16—20 millió fo­rint körül alakul. Az Ás­ványelőkészítési és Vízkezelési Fővállalkozás, a vállalat be­ruházási osztálya és a köz­ponti műhelyüzeme állandó munkaellátottságot biztosít számukra. Ezeken kívül is sok a külső megrendelés. Az irodában dolgozók elhe­lyezése, munkakörülménye azonban nincs arányban a fe­lelősségükkel. A nyolcvan em­berre tervezett csuoa üveg iro­daépületükben százharmincán dolgoznak. A zsúfoltság állan­dó, s ideges hangulatot szül. Ezekről is tárgyalt és a terve­zőiroda szakszervezeti bizott­ságának munkáját vizsgálta meg pénteki ülésén a Tatabá­nyai Szénbányák szakszerve­zeti bizottsága, hogy segítsé­get nyújthasson a mindössze négyéves múltra visszatekintő szervezet munkájához, csök­kenthesse a munkakörülmé­nyek miatti feszültségeket. A vállalati szb. a tervező- iroda szakszervezeti bizottsá­gának jelentésén kívül, a po­litikai oktatás tapasztalataival foglalkozott, s meghatározta az új oktatási év feladatait. A I vállalat üzemeiben mintegy kétezerháromszázan tanultaié az elmúlt oktatási évben a szakszervezet különböző poli­tikai tanfolyamain, legtöbben — 1832-en —, az időszerű kér­dések politikai tanfolyamait látogatták. Jól képzett propa-' gandisták tanították az érdek­lődőket. Nekik is köszönhető, hogy a lemorzsolódás minimá­lis volt, a látogatottság jónak mondható. A bizalmitanfo­lyamokat ezeken kívül tartot­ták, azokon több, mint • ezer- ötszázán vettek részt, az alaoszervezetek szervezésében. A jól képzett pronagandisták közül kettőt emlékplakettel, míg tizenötöt emléklápnál is jutalmaztak, ismerték el tevé­kenységét. Az új oktatási évben sem csökken a résztvevők száma, az elmúlt oktatási évivel ha­sonló arányú részvételre szá­mítanak. Nagy figyelmet for­dítanak a tömegnoiitikai okta­tásra, amelynek témáját úgy állították össze, hogy az min­denkit érdekeljen. Tovább folytatják a bizalmiak kén-' zését, gondjuk van a műszaki középkáderek politikai kénzé-' sére is, míg a szocialista bri-' gádvezetőket ezúttal nem tan-' folyamokra osztják be, hanem a szocialista brigád klub ren­dezvényei segítségével bizto­sítják a továbbképzésüket. Itt a beszélgetések kötetlenek lesznek, egy-egy rendezvény­re, ismert közéleti vezetőt hív» nak meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom