Dolgozók Lapja, 1981. július (34. évfolyam, 152-178. szám)

1981-07-01 / 152. szám

stob&vfQ, VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK; úmmK&fúa 1981. júliusi., AZ MSZHp K0M^R0M MEGYei BIZOTTSÁGA és a hegyei tanács lapja SZERDA Ára: 1,40 forint Kádártáltos Borsod-Sbaáj-Zemptén megyében Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központ! Bizottságának első titkára kedden az esti órákban Borsod- Abaúj-Zemplén megyébe érkezett. Kíséretében van Ballai László és Katona István, a Központi Bizottság osztályveze­tője. A Központi Bizottság első titkárát megyei és helyi ve­zetők Mezőkövesden fogadták, többek között Grósz Károly, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a megyei párt­bizottság első titkára és Ladányi József, a megyei tanács el­nöke. Az ünnepi külsőt öltött városban régi matyó szokás szerint nemzeti színű szalaggal átkötött kenyeret és a me­gye világhírű tokaji borából kóstolót nyújtottak? át matyó népviseletű fiatalok, Lázár György látogatása fővárosi létesítményeknél TESZÖV-ktildöttközgyűlés Ácson A szövetségi munkát csak a szövetkezetekkel együtt lehet eredményesen végezni A Komárom Lázár György a Katona József Színház újjáépítési munkálatait tekinti meg Lázár György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnöke ked­den -egész _napos programon •tájékozódott V továrós fejlő­déséről, a tervekről és felke­resett több nagy építkezést, néhány' új létesítményt. . A Városházán Maróthy László, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a buda­pesti pártbizottság első titká­ra és Szépvölgyi Zoltán, a fő­városi tanács elnöke fogadig. 'A tanács épületében Maróthy •László Budapest politikai,-tár­sadalmi, gazdasági életéről, a fővárosi pártszervezetek, 'kommunisták tevékenységéről adott tájékoztatást. Kiemelte, hogy a főváros politikai és társadalmi életét a rend, a kiegyensúlyozottság jellemzi, Szépvölgyi Zoltán az ötödik ötéves terv idején megvalósult városfejlesztési eredmények­kel összefüggésben az elkövet­kező öt esztendő feladatait vázolta. Budapest a következő években is kiemelt fejlesztési forrásokhoz jut, s a tanács arra törekszik, hogy minél ésszerűbben, jobban gazdál­kodjék a reá bízott javakkal. A megbeszélést követően Lázár György útja a Katona József Színházba vezetett. Itt többek között Drecin József művelődési miniszterhelyettes fogadta a vendéget, akit Gér- , nyi'Kálmán, a fővárosi ta- I nács elnökhelyettese tájékoz­tatott a több, mint 3 és . fél éve folyó rekonstrukciós mun­káról. A továbbiakban a XV. ke­rületben épülő budapesti sze- mátégetőmű beruházását ke­reste fel — Hajdú György, a fővárosi közterületfenntartó vállalat vezérigaz'gatója adott tájékoztatást arról, hogy a nagy beruházás megvalósulá­sával évente 440 000 tonna szemét megsemmisítésére lesz mód. Lázár György megtekin­tette az épülő 'szemétégetőmű technológiai főépületét, több részlegét, majd útja az újpesti városközpont rekonstrukciós területén felépülő lakótelepre vezetett. A Rózsa utca és az Árpád út kereszteződésében a kerület vezetői fogadták a vendéget, aki tájékozódott ar­ról, hogy 1985. végéig 9346 új otthon felépítését tervezik. Eddig 6500 készült el. Lázár György megtekintette az Er­zsébet utcában létesített 24 tantermes, CLAPS szerkezetű iskolát is.'A program az Ár­pád-híd szélesítésével és a Flórián tér rendezésével kap­csolatos (tervek megismerésé­vel folytatódott, Nagy Rudolf, a közlekedési főigazgatóság vezetője.a Margitsziget északi csúcsánál maketten is szem­léltetve 'tájékoztatta a kor­mány elnökét arról, hogy az 1979-ben jóváhagyott beruhá­zási program szerint az építés első üteme a jövő év októbe­rében, a második üteme pe­dig 1984. októberében valósul yneg. A meglévő híd átalakí­tásával, a pillérek felhaszná­lásával a déli és északi olda­lon 3—3 közúti sávos, kor­szerű szerkezetű új acélhíd épül. A hídon gyors-villamos is közlekedik majd. Lázár György végül a Margit-kórház fejlesztésével ismerkedett. Markovits György főigazgató főorvos többek között el­mondta, hogy a közelmúltban befejezett fejlesztés révén az új létesítmény 313 ágyas be­tegszárnyból és a kórház ösz- szes — 480 ágyát kiszolgáló orvosi ellátó szárnyból áll. A VI. ötéves terv idején, új, 250 ágyas pavilon felépítését, s a régi kórházi épület felújítását tervezik. A Minisztertanács elnöke megtekintette a kór­ház több részlegét. megyei Mezőgaz- ■■ dasági Termelőszövetkezetek Szövet­sége Elnökségének határozata alapján az ácsi Egyetértés Tsz-ben tartották meg a kül­döttközgyűlést kedden dél­előtt.. Sági Géza, az ácsi tsz elnöke, mint levezető elnök javasolta, hogy a napirendi pontokat együtt tárgyalja a közgyűlés, s együttes vitát nyisson az előterjesztések után. Mivel ezt a közgyűlés elfogadta, sor került „az el­múlt középtávú tervidőszak főbb eredményei a fejlődés jellemzői Komárom megye szövetkezeti mezőgazdaságá­ban'’ című előterjesztésre, amelyhez Inczédi Károly mb. titkárhelyettes fűzött szóbeli kiegészítést. Az írásos anyag jó eredményekről, egyenletes fejlődésről és a szövetkezeti mozgalom teljesítőképességé­ről adott áttekintést. Tóth Béla, a megyei szövet­ség elnöke időszerű szövetke­zetpolitikai kérdésekről tájé­koztatta a küldöttközgyűlés mintegy hetven részvevőjét, majd bejelentette, hogy 14 eVi mun-Ka után Técsi János,, a szövetség titkára megválik beosztásától, mert a Környei Mezőgazdasági Kombin átkoz kerül vezető beosztásba. Me­leg szavakkal emlékezett az elmúlt másfél évtizedre, mert, mint mondotta, a területi szö­vetség együtt nőtt és terebé­lyesedett Técsi elvtárs tevé­kenységével, amely idő alatta szövetség megerősödött, veze­tője pedig sokirányú szakmai tudás birtokosa lett. Kérte, kamatoztassa ezt új helyén, s eddigi munkája elismeréséül átnyújtotta Técsi Jánosnak ' a TOT kitüntetését: „Kiváló termelőszövetkezeti munká­ért”. Ugyanezzel a kitüntetés­sel ismerte el a szövetség Hontvári Imre, a tatabányai badság Tsz elnökének te­vékenységét is, aki ugyanezen közgyűlésen kapta meg á ki­tüntetést. Tóth Béla ezt köve­tően javaslatot tett arra, hogy a szeptemberben összeülő me­gyei tisztújító közgyűlésig — amely a mezőgazdasági szö­vetkezetek IV. kongresszusa előkészületei jegyében zajlik — bízza meg a titkári te­TANEYZÁRÓ a Rendőrtiszti F&iskoián A Rendőrtiszti Főiskolán tarévzáró ünnepséget tartot­tak kedden. A főiskola és a tisztképzö tagozat 175 végzős •hallgatója vehette máját. A Himnusz elhangzása után Horváth István belügyminisz­ter köszöntötte az új tiszte­ket. majd ünnepi beszédében hangsúlyozta: hazánkban tör­vényes rend van. Ez szilárd, és az 1956-os ellenforradalmi támadás visszaverése, a nép­hatalom helyreállítása és megszilárdítása óta folyama­tosan érvényesülő vívmá­nyunk. Sikereinek forrása, hogy a Belügyminisztérium és szer­veinek tevékenysége össz­hangban áll a párt politikai céljaival, valamint a politi­kai-társadalmi és gazdasági fejlődés folyamatában jelent- át diplo- Ikező igényekkel, követelmé­nyekkel, s a dolgozó tömegek támogatják munkánkat. A Belügyminisztérium dolgozói a jövőben is megtisztelő kö­telességüknek tekintik, hogy magas szintű politikai és szak­mai felkészültséggel szolgál­ják a dolgozó népet. — A főiskola, mint egyetlen más oktatási intézmény, sem nyújthat befejezett tudást. Megfelelő alapot adott vi­szont ahhoz, hogy az itt vég­zettek jól ellássák a tiszti hi­vatással járó feladatukat, to­vább fejlesszék felkészültsé­güket. A tízéves fennállását ünneplő Rendőrtiszti Főiskola fontos szerepet tölt be a Bel­ügyminisztérium képzési rend­szerében, A felsőfokú szak­mai végzettséggel rendelkező tiszti állomány kiképzésében nélkülözhetetlen jelentőségű intc'zméry, amely egyre, ered­ményesebben oldja meg a káderképzésben eléje állított feladatokat. Végezetül a Belügyminiszté­rium vezetése és a saját ne­vében sok sikert, erőt és egészséget kivánt a végzett hallgatóknak a miniszter. A.z ünnepség az Interjiacio- nálé hangjaival és a hfellga- tók díszmepetéitel. ért véget. endők ellátásával Jakab Jó­zsefet, a szövetség eddigi tit­kárhelyettesét. Técsi . János meghatottan mondott köszönetét a méltató szavakért, majd a termelőszö­vetkezetek elnökeihez fordult, s hálával emlékezett arra, hogy! együtt, közösen alakítot­ták ki mindazt, amiről ma már elmondható: úttörők vol­tak a szövetség életrehívásá- ban az országiban, és eredmé­nyeket könyvelhet el magá­nak a testület. A szövetség legnagyobb ereje, a kollektív bölcsességben, egymás támo­gatásában, a közös gondolko­dásban és cselekvésben gyö­kerezik — összegezte Técsi János. A szeptemberi közgyűlés jelölő bizottságának megválasztása uté,n Balatoni József titkárhelyettes terjesz­tette a testület elé a szövetség 1980. évi zárszámadását. Ez­után megkezdődött a hozzá­szólás és a vita, amelynek so­rán szót kért Bátor Zoltán, a megyei pártbizottság titkára. Elmondotta, véleménye szerint az előterjesztések jól és hűen elemez téli a • szövetségi mun­kát. Jól látják feladataikat, s ez biztosíték az elkövetkező időszakban a helyes cselek­vésre. Szólt Bátor elvtárs olyan általános mérőjegy ékről, amelyek alkalmasak arra, hogy a megye mezőgazdasága érzékelje, hol foglal helyet az ország — s ezt kibővítve or­szágunk Európa és a világ — mezőigazdaságának sorrend­jében. Megállapítható, hogy nem kell szégyenkeznünk sem egyik, sem másik vonatkozás­ban, de azt is látni kell. hogy hol nem tudtunk még felzár­kózni, hol és milyen lehetősé­geket nem használtunk még ki mezőgazdaságunkban ah­hoz, hogy a megfelelő meny- nyiség mellett megfelelő szín­vonallal álljunk ki verseny­társként akár szűkebb. akár t.ágabb összehasonlításban. Bátor Zoltán elvtárs a párt­végrehajtóbizottság megbízá­sából köszönetét mondott Té­csi Jánosnak másfél évtize­des tevékenységéért, méltatta emberi, vezetői magatartását, munkásságát; jót kívánt ah- beoszíásában is tőle elvártak­tudományos majd minden hoz, hogy új megfeleljen a nak. Mokri Pál, a megyei tanács elnöke hozzászólásában meg­állapította, hogy a küldöttköz­gyűlés valósághű képet kapott az elmúlt öt esztendő terme­lőszövetkezeti mozgalmáról, s a tsz-szövetség munkájáról. Kiemelte, hogy mikor a tsz- ek önmaguk felemelkedéséért dolgoznak, tesznek a település fejlesztéséért is, s ezt várja és kéri is tőlük az állami veze­tés, de ezt diktálja tagjaik érdeke is. Végül méltatta a szövetség munkáját, amely jól szolgálta a szövetkezeti moz­galom ügyét. Hangsúlyozta, hogy nagy szerepe volt ebben Técsi Jánosnak., aki lényegé­ben kiét évtizedet töltött el a szövetkezeti mozgalomban, át­élve annak többféle időszakát. Nyíri Béla, a TOT főtitkár- helyettese azt értékelte nagy­ra. hogy megyénkben olyan politikai és gazdasági légkör alakult ki, amelyben a szö­vetkezetek megfelelően tudtak reagálni a- bekövetkezett ne­hezebb körülményekre, s meg­fontolva a teendőket úgy tud­tak gazdálkodni, hogy ered­ményeikkel az élmezőnybe . kerültek; A kongresszus előtti időszakban arra kérte a szö­vetkezetek vezetőit — gondol­kozzanak el azon, hogyan se­gíthetik majd a IV. kongvesz- szus törvényalkotó munkáját, hogy az olyan egyszerű, köny- nyen érthető, és világos le­gyen, amely javítja a szövet­kezetek mindennapi munkáját. Hisz a törvényalkotás, — mó­dosítás lesz egyik, feladata a kongresszusnak. Figyelmeztetett, hogy az eredmények mellett ki-ki lássa meg saját szövet­kezete gyenge pontjait, mert csak ezek felszámoláséval le­het nyugodt, egyenletes mán­kat végezni, majd j, eredményt elérni. t A kükföttköagyÉílés határo­zathozatallal ért» véget. r- autóm — A küldöttközgyűlés elnöksége: (balról .jobbra) .Bátor Zoltán, Técsi József, __UJ—JJ__ _____-l----------!L— ' I I ------­M okri Pál. Nyíri Béla, Tóth Béla, Sági Géza, Inczédi Karoly. Jakab József. f

Next

/
Oldalképek
Tartalom