Dolgozók Lapja, 1981. június (34. évfolyam, 127-151. szám)

1981-06-02 / 127. szám

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! OOimdKZnja 1981. június 2., KEDD AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXXIV. évf., 127. sz. Ara: 1,20 forint MAI SZÁMUNKBAN Üzemorvosok klubja Esztergomban 3. oldal Euterpé íródeákja i■ oldal Boldog születésnapot pajtások! 5. oldal A KISZ KB első ismét Fejti György Befejezte munkáját a KISZ X. kongresszusa Vasárnap Budapesten, az Építők Rózsa Ferenc Székházában befejezte munkáját a KISZ X. kongresszusa. Nyitrai István, a KISZ Központi Bizottságának titkára, a tanácskozás soros elnöke bejelentette, hogy a MAFILM munkatársai a kongresszus tiszteletére társadalmi munkában elkészítették a „Szomszédok” című filmet a magyar fiatalok életéről, a A vitára az ügyrend szerint tervezett idő lejárt, ezért — egyetértő szavazással — lezár­ták a vitát. Ezt követően ter­jesztette elő a szerkesztő bi­zottság jelentését Nagy Sán­dor, a KISZ Központi Bizott­ságának titkára. A kongresz- szustól kapott megbízatásnak megfelelően a szerkesztő bi­zottság feldolgozta a plená­ris tanácskozáson és a szek­cióüléseken elhangzott, vala­mint az írásban benyújtott hozzászólásokat, Novotny Lajos, a Tatabányai Szénbányák vízügyi szakmun­kása indítványozta, hogy ke­rüljön bele a határozatba: a KISZ sajátos eszközeivel ve­gyen részt a bányász-utánpót­lás biztosításában, például a, vájáiTfépzésk tananyag korsze­rűsítésének’ ‘kezdeményezésé­vel, a szakma rangjának és szépségeinek propagálásával. Ezt követően Fejti György mondott vitazárót, megvonva a két és fél napos kongresz- szus mérlegét. Fejti György vítazárója után határozatho­zatal következett. A kongresz- szus. résztvevői — két ellen- szavazattal —, elfogadták a KISZ eredményeiről és gondjairól. Ezután folytatódott a KISZ Köz­ponti Bizottsága beszámolója és a dokumentumok fölötti vita. Taps, derültség fogadta a tanács­kozás elnökének újabb bejelentését: a Komárom megyei kisdobosok és úttörők gyermeknapi ünnepségükről galambpostán küldték el üdvözletü­ket a KISZ kongresszusához. A KISZ Központi Bizottsá­gának Komárom megyei tag­jai : Kis Imréné, a KISZ Ko­márom megyei Bizottságának első titkára, Novotny Lajos, a Tatabányai Szénbányák víz­ügyi szakmunkása, és Pász­tor Edit, a Latex Tatai Gyárá­nak szövőnője. A KISZ Központy Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának me­gyei tagja Virsik Teréz, a Magyar Nemzeti Bank Komá­rom megyei igazgatósága fő­csoportvezetője. A Kommunista Ifjúsági Szövetség újonnan megválász- tott Központi Bizottsága és Központi Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága a tanácskozást kö­vetően a Magyar Néphadsereg művelődési- -házában fogadást tartott. Jelen voltak: Németh Károly,' az MSZMP Központi Bizottságának titkára. Aía- tóthy László,, a Budapesti Párt­bizottság ‘ ’elsőr titkára és Óvári Miklós, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának titkára, a Politikai Bizottság tagjai. A fogadáson Fejti György, a KISZ Központi Bizottságának első titkára mondott pohárkö­szöntőt. „ Központi Bizottság beszámoló­ját, a Központi Pénzügyi El­lenőrző Bizottság jelentését, a KISZ X. kongresszusának ha­tározatát, valamint a szerve­zeti szabályzat módosítására tett javaslatot. Ezután a kongresszus zárt ülésen megválasztotta 105 ta­gú Központi Bizottságát, vala­mint a 17 tagú Központi Pénz­ügyi Ellenőrző Bizottságot. Ezt követően a KISZ Központi Bizottság és Központi Pénz­ügyi Ellenőrző Bizottság ülé­sén megválasztotta a 17 tagú intézőbizottságot és a 11 tagú titkárságot. A Központi Bizottság első titkára — jelentették be a választást követő plenáris ülé­sen — isfnét Fejti György. Az Ipjégő Bizottság tagjai között találjuk: Kis Imrémét, a KISZ Komárom .megyei bizottságá­nak első titkárát. A Központi Bizottság tisztségében megerő­sítette Szabó Jánost, a Magyar Ifjúság főszerkesztőjét. A KISZ X. kongresszusának ta­nácskozása a DÍVSZ-induló el- éneklésével, mozgalmi dalok­kal fejeződött be. Ravasz Éva, a tatabányai városi tanács elnökhelyettese megnyitó beszédét mondja Megkezdődtek a Pannónia Kup Ünnepélyes megnyitó a Sportcsarnokban A világ súlyemelősportjának élvonala vendégeskedik öt napig Tatabányán. A vá­ros igazán megfelelő fogadtatásban és ven­déglátásban részesíti, a sportág kitűnőségeit. A nagy verseny, a Pannónia Kupa már a hét­fői megnyitóján megfelelő rangot kapott a Sportcsarnokban. Az ünnepélyes megnyitó az újvárosi V-ös számú Általános Iskola tanulói­nak látványos zászlógyakorlatával kezdődött, A házigazdák nevében Ravasz Éva. a vá­rosi tanács elnökhelyettese köszöntötte a Pannónia Kupa valamennyi résztvevőiét. Jó versenyzést színvonalas küzdelmet kívánt , az induló súlyemelőknek.. Somogyi. Jenő., , a . Pannópia Szálloda- és Vendéglátó Vállalat vezérigazgatója ’ a szerve­ző elnökség nevében abbéli örömét fogalmaz- ■ ta meg. hogy ez a verseny . immár valóban nemzetközi rangúvá emelkedett. Szinte minden súl.yemelőverseny sajátos­sága. hogy a legkönnyebbek, a lepkesúlyú ak már a megnyitó előtt ..leversenyeznek’” így volt ez hétfőn délelőtt Tatabányán is. a lep- kesúlyúak..már ..civilbe”. . öltözve ..vehettek’ részt a megnyitón. Ebben a súlycsoportban a Pannónia Kupában és természetesen a ma­gyar bajnokságban is (a verseny a magyarok­nak egyúttal országos bajnokság) a kazinc­barcikai Pátrovics Géza lett az első, 235 (102,5, 132,5) kg-os összteljesítménnyel. Má­sodik a lengyel Eugenius Galecki 220 kilóval. Két oroszlányi versenyző is indult az 52 kg- osok között: Babarczi István harmadik lett, 217,5-tel. Oláh Mihály pedig ötödik 212,5-tel. A megnyitó után az 50 kgJosők súlycsoport­jában már néhány igazi világnagyság is do-’ bogóra lépett. A magyar Oláh, Hotmyák, Kő­szegi. Stefanovics, a szovjet Voronyin. a bol­gár-Jankov, a japán Ychiba. és Kpdaka. Izgalmas versenyt vívtak .és közöttük a honvédos Stefanovics lökésben új országos csúccsal (147,5) összetettben csúcsbeállításcal nyert. A sorrend,: 1. Stefanovics, 260 (112,5, 147,5) 2. Jankov (bolgár), 3. Kőszegi (Olefin) 245. A tatabányai Oláh Béla meglehetősen közepes teljesítménnyel 242,5 kg-nial ötödik lett. A Pannónia Kupa ma 12 órától 60, 67,5 kg- osok súlycsoportjának, küzdelmével folytató­dik. Bulopesloii tárgyal Ltáomir Slroigal Lázár Györgynek, a Ma­gyar Népköztársaság Minisz­tertanácsa elnökének meghívá­sára hétfőn baráti látogatásra Magyarországra érkezett Lu- bornír Stiröugal, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság szö­vetségi kormányának elnöke. Lubomír Strougal kíséreté­ben Budapestre érkezett Ru­dolf Rohifcek. a Miniszterta­nács elnökhelyettese, Alois Hioch külkereskedelmi minisz­terhelyettes, Dusán Spácil külügyminiszter-helyettes és Karol Űjházy, az Állami Tervbizottság elnökhelyettese. A csehszlovák, magyar és vörös zászlókkal díszített Feri­hegyi repülőtéren a vendégek fogadására megjelent Lázár György, Marjai József a Mi­nisztertanács elnökhelyettese. Bajnok Zsolt államtitkár, a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalának elnöke, Kovács Gyula, az Országos Tervhiva­tal elnökhelyettese, Roska Ist­ván külügyminiszter-helyet­tes. Varga -József, a Miniszter- tanács titkárságának vezetője és Vas János külk^re.skede’mi miniszterhelyettes. Jelen volt a fogadáson Václav Moravec Csehszlovákia budapesti és Ko­vács Béla hazánk prágai nagy­követe is. Dél-lőtt a Parlamentben a liorrhy fór-lest érméiben mtfS- 1; ' ■ \k a magyar—écoh­ftz . . ái, t, rgj alázok. A magvar tárgyaló csoport vezetője.'Lázár György, tagjai: Marjai József, Kovács Gyula, Roska István, Vas János és Kovács Béla. A csehszlovák tárgyaló- csoportot Lubomír Strougal vezeti, tagjai: Rudolf Rchli- cek, Alois Hioch, Dusán Spá­cil, Karol Ujnázy és Václav Moravec. A szívélyes, baráti légkörű tárgyaláson a két miniszterel­nök áttekintene az országaink közötti kapcsolatok alakulását, a gazdasági kapcsolatok fej­lesztésének lehetőségeit, s együttműködés fő terüle*eit meghatározták a további tennivalóit. Kölcsönösen tájé­koztatták egymást Magyaror­szág és Csehszlovákia szocia­lista ém'tőm,unkájának ered­ményeiről. s eszmecserét foly­tattak a kölcsönös érdeklődés­re számot tartó időszerű nemzetközi kérdésekről is. Délután I ázár György és Lubomír Strougal négyszem­közti megbeszélést folytatott. Este az Orszá.eház Vadász- termében a Minisztertanács elnöke vacsorát adott vendége tiszteletére. A vacsorán részt vett a csehszlovák kormányfő kísérete, valamint Marjai Jó­zsef, Ábrahám Kálmán építés­ügyi és városfejlesztési, Pul­iad Árpád közlekedés- és pos­taügyi és Schultheis,? Emil egészségügyi miniszter, Bajnok Zsolt, továbbá a rraayar tár- -\,,Vr" --port tagiak és pobfí- kr;. t-r-rcVm>, űz­tünk több más személyisege. A "vacsorán Lázár György és Lubomír Strougal pohárkö- szöntőt mondott. Ünnepi könyvhét Az ÜjForrás Győrben —Gazdag program megyénkben Az ünnepi könyvhét vidéki megnyitóját Győrben rendez­ték meg szombaton. A könyv­utcában Korcsog András mű­velődési államtitkár mondott köszöntőt, s a Kisfaludy Szín­ház művészei adtak irodalmi műsort. A sátraknál Garái Gábor, Galgóczi Erzsébet, Jókai Anna, Szilvási Lajos, Csörsz István dedikált. Az egyik könyvsátornál — ez újdonság volt — folyóirato­kat is árusítottak. Ott lát­tuk a Győr-Sopmn megyei Műhely, a vasi Életünk, s a Soproni Szemle korábbi és legutóbbi példányai mellett a mi Új Forrásunkat is. E ki­adványok felelős szerkesztői felhasználták találkozásukat a szakmai eszmecserére is. Re­mélhetőleg ezt a jó kezde­ményezést a következő évek­ben folytatják a szervezők, a rendezők. Megyeszerte nagy érdeklő­dés nyilvánul meg a könyv­hét rendezvényei . és kiadvá­nyai’ iránt. Csak tallózni tu­dunk az események között, érzékeltetni kívánva, hogy az idei (inneni hét már az első tapasztalatok szerint is bi­zonyítja. a könyv iránti nö­vekvő érdeklődést. Tatán, a megyei művelődési központ­ban hagyományosan megren­dezték a könyvesházat,, ahol az érdeklődők kedvükre vá­logathatnak az . erre az időre megjelentetett majdnem száz kiadvány között. Hétfőn, 1-én A kánikula sem csökkenti a könyv iránti érdeklődést a ta­tabányai könyvutcában (fotó: Jusfein) nyolcadikosainak. Esztergom­ban — a tanítóképző gya­korlóiskolájában és a köz- gazdasági szakközépiskolában — Oszter Sándor színművész es Dévai Nagy Kamilla elő­adó-művész vendégeskedett ugyancsak rendhagyó iroda­lomórán. Az író-olvasó talál­kozóik mellett (Baranyi Fe­rencet az oroszlányi bányász klubkönyvtárban, Pálos Ro­zi,tát, az almásneszmélyí könyvtárban látták vendégül, Tatabányán a Népháziban hét­főn Irodalmi délutánt rendez­tek nagy sikerrel. A tatabányai Bolyai könyvesbolt és a dózsakerti üzlet az első három napon 313 ezer forint értékű köny­vet adott el. Ebből a gyer­meknapi rendezvényen 25 ezer volt a forgalmuk. Rend­re fagynak a népszerű köny­vek: az Irószemmel, Moldova kettős regénye, Ancsel Éva filozófiai műve, a Gondolko­dó magyarok című hatrászes füzetsorozat s mások szinte az első nap eltűntek a bolt­ból és a könyvutcából. Az •1979-es forgalmat már hét­főre megközelítették. Némi utánpótlást kaptak Győrből, de a kerefett könyveket ígjp sem lehet: föllelni a megye- székihelyen. délelőtt Lengyel Dénes iro­dalomtörténész, pedagógia szakíró rendhagyó irodalom­órát tartott nagy sikerrel < szóinódi - általános iskola

Next

/
Oldalképek
Tartalom