Dolgozók Lapja, 1981. május (34. évfolyam, 101-126. szám)

1981-05-01 / 101. szám

2 DOLGOZIK LAPJA If?!. BiíJttf ÍJ pfeteS < v.uiMjn^'n Fehér választások V álasztási győzelmet aratott Dél-Afrikában a harminchánoun év óta kormányon , lévő Nemzeti Párt. s ezzel megerősítette pozícióját Pieter Botha miniszterelnök. A fehér kisebbség búr származású többsége te­hát ismét kormányt alakít, miközben az ország hu­szonnégymillió nem-fehér állampolgára továbbra sem rendelkezik semmiféle politikai joggal. A megválasz­tott parlamentben egyetlen egy honatya sem képviseli az ő érdekeiket. A választási eredmény tehát csak a fenétek közötti politikai viszonyokra enged következ­tetni. Botha első nyilatkozatában kijelentette: „Pártjá­nak győzelme a reformpolitika tömegtámogatá6áoak bizonyítéka”. Reformpolitikán nyilvánvalóan az apart­heid enyhe kozmetikázását értik, azaz a faji megkü­lönböztetés legkirívóbb jeleinek felszámolását. Botha valódi változásokra, tehát olyan reformokra nem haj­landó, amelyek a politikai hatalmat a lakosság többsé­gének kezébe adná. A ..kis apartheid” felszámolása, a „nagy apartheid” konzerválását szolgálja. Ez azt jelen­ti. hogy a feketék továbbra is saját országuk jogtalan polgárai maradnak. A miniszterelnök nem minden alap nélkül véli: az Egyesült Államok és nyugati szövetségesei mögötte állnak. Ezt bizonyította Reagan elnöknek az a kijelen­tése, amelyben a pretoriai rezsimet „barátnak” minő­sítette. S erre utal Washingtonnak az a törekvése, hogy a namíbiai kérdést „saját kezelésben”, a pretorai xendszennek kedvezően rendezze. A ..fehér választás” valószínűleg fokozza a fekete többség elkeseredését. Desmond Tutu püspök, a Dél- afrikai Egyházak Tanácsának elnöke a minap inter­jút adott a Newsweeknek. Ebben kijelentette: „Az Egyesült Államok elbátortalanítja azokat a dé!-afrikai­akat. akik' változásokat- akarnak. Ha a „szabad világ” vezetője így cselekszik, akkor nincs lehetőség a rendszer békés átalakítására. Az egyetlen választás, ami marad számunkra — az erőszak.” Ezek a békés reformod hívének tartott fekete főpap szavai. Félő, hogy mondandóját sem Pretoriában, sem Washington­ban nem értik, meg. .., . . . n bizalom és az enyhülés légkörének helyreállításáért Az európai népeknek nem -elég felismerniük a földré­szen kirobbanó nukleáris konfliktus veszélyét, hanem konkrét lépéseket kell ten­niük a bizalom és az eny­hülés légkörének helyreál­lítása érdekében — jelen­tette ki Albert de Smael ismert belga közéleti sze­mélyiség azon a brüsszeli sajtókonferencián, ame­lyen belga, magyar, olasz, holland és lengyel közéleti személyek, parlamenti kép­viselők vettek részt. A sajtókonferencián ismer­tették egy európai biztonsági övezet kialakításának tervét. A terv szerint az övezet 30 ál­lam területére terjedne ki, ezekrfek. összlakossága meg­haladja a 400 milliót. A kez­deményezés — mutatott rá De Smael — a keleti és nyugati államok között az elmúlt más­fél évben létrejött kapcsolat- felvételek és tárgyalások ered­ménye. Tervünknek az a célja, hogy „a katonai tevékenység terüle­tét” biztonsági övezetté változ­tassa. lépésről lépésre elérjük a külföldi nukleáris és hagyo­mányos fegyverek kivonását Európából — mondotta De Smael. A realitásokon alapuló ál­lamközi kapcsolatok tovább­fejlesztésének alapjait a hel­sinki záródokumentumban fektették le — emlékeztetett rá De Smael. A jelenlegi hely­zetben elengedhetetlenül fon­tos megvitatni, hogyan lehet visszaállítani a bizalom lég­körét. A sajtókonferencia részve­vői sürgették a nukleáris fegy­verek ellenőrzéséről szóló szovjet—amerikai tárgyalá­sok mielőbbi folytatását. A magyar küldöttség ré­széről dr. Bognár Gyula. a „Külpolitika” című folyóirat főszerkesztője, valamint Nagy Gyula, az Evangélikus Teoló­giai Akadémia tanára, az Eu­rópai Egyházak konferenciá­ja tanulmányi osztályának ve­zetője szólalt fel. TELEXEn— ...érkezett London Szekér Gyula az' Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnöke április 27—31). között tárgyalást folytatott Angliá­ban Maurice Hodgsonnaí, az ICI angol vegyipari konszern elnökével és más vezetőivel. Értékeltéji az ICI és az OMFB közötti kétéves muszaki-tudo- mányos együttműködés eddigi eredményeit. Véleménycserét folytatták a petrolkémiai ipar helyzetéről és várható alaku­lásáról. Az OMFB elnökét fo­gadta Michael Mai-shall, angol iparügyi államtitkár. Bclgrád Az MSZMP Központi Bi­zottságának pártmunkás kul- döttsége a Jugoszláv Kommu nisták Szövetsége Központi Bi­zottsága meghívására Horváth Ferenccel, a KB osztályveze­tő-helyettesével az élén, apr­íts 27. és 30. között látogatást tett a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságban. A delegációt, amely a JKSZ-nek a gazdaságpolitika alakításá­ban és végrehajtásában kifej­tett tevékenységét tanulmá­nyozta. fogadta Pavle Gazsi, a Központi Bizottság Elnökségé­nek végrehajtó titkára. Kénsavas ámokfutó Egy ismeretlen támadó egy’ más után nyolc — kivétel nél­kül csinos — fiatal nőt öntött le kénsavval szerdán, a dél- iranciaországi Toulouse .kör­zetében • jelentette a helyi rendőrség. Ezzel 12-re emelke­dett azoknak a nőknek a szá­ma, akiket az utóbbi néhány napban hasonló módon támad­tak meg. Közülük néhányan másodfokú égési sebeket szen­vedtek hátukon és lábukon. A kensavas merénylő módszere mindig azonos: hátulról önti le az előtte haladó nőt és azon­nal kereket old. Moszkva ötvenedik napját tölti a vi- lág űrben Vlagyimir Koval jo- nok és Viktor Szavinih. A Szaljut—6 ötödik állandó sze­mélyzetének két tagja az el­múlt hetekben rendkívül ér­tékes munkát végzett, sokolda­lú programot hajtott végre. Napirendjükön az erőforrás- kutatás és a technológiai kí­sérletek éppúgy szerepeltek mint a csillagászati megfigye­lések, a biológiai kísérletek, a „kertészkedés”. Május 1-re és 2-ára pihenőnapot kaptak: tv- közvetítést láthatnak majd a vörös-téri ünnepi felvonulás­ról, ahonnan volt vendégeik, a szovjet—mongol űrexpedíció tagjai: Vlagyimir Dzsanibekov és Zsugderdemidijn Gurrag- csaa üdvözlik majd őket, be­szélgethetnek majd a repülés- irányító központban összegyű­lő családtagjaikkal és baráta­ikkal. Szombaton kívánságmű­sort közvetítenek számukra a Földről. r Boszorkányok pedig nin­csenek, vannak azonban látszólag természetfeletti képességekkel bíró emberek — erre a határozott véle­ményre jutott a toulouse-i egyetem egyik kutatócso­portja, amely több éve fog­lalkozik az ilyen ..megma­gyarázhatatlan” jelenségek felderítésével. A csoport vezetője Yves Lignon professzor, aki el­sősorban statisztikus, de ku­tatásaiban Einstein relativi­táselméletétől kezdve a frendi pszichológián át'egé- szen a fizika, a kibernetika legfrissebb eredményeiig a tudomány sok-sok felisme­rését kell alkalmaznia. A kutatócsoport hajlandó mind-n olyan ie’enséggel foglalkozni, amely első pil­lantásra „természetfeletti­nek” tűnik, de sokan azok Természetfeletti jelenségek? közül, akik állítólag e je­lenségek okozói, mereven elzárkóznak attól, hogy le­üljenek a professzor számí­tógepe elé. A számítógép, mint min­den kibernetikai eszköz, megvesztegethetetlen. A vizsgált személy feladata az, hogy befolyásolja a bo­nyolult gépet és ’képernyő­jén 50 esel közül lehetőleg minél gyakrabban az az 1 és 9 közötti szám jelenjen meg, amelyre ő gondolt. Eddig egyetlen olyan asz- szonyt sikerült találni, aki hosszú kísérlctsorózalban rendszeresen, az 50 lehető­ség közül harminc körüli alkalommal „irta" a képer­nyőre saját számát. A csoport munkatársai szívesen elmennek az állí­tólagos csodák helyszínére is, és nem ritkán egyszerű fogásokkal vagy éppen a helyzet és az illető személy lelkiállapotának elemzésé­vel sikerült leleplezniük a tévedést, illetve csalást. Ebben az esetben a profesz- szor ,.kipipálja” az adott esetet listáján, amely -azon­ban még igy is rendkívül érdekes és hosszú marad. Jelenleg tehát a tudósok ott tartanak, hogy a sok-sok eset közül kiszűrték a csa­láson, illetve tévedésen ala­pulókat, most következik a bonyolultabb feladat: tudo­mányos magyarázatot kell találn'uk a természetfeletti­nek tűnő, de valóban meg­történt esetekre. >■ Ülést tartott a Minisztertanács A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: A Minisztertanács csütörtökön ülést tartott. Meghallgatta és jóváhagyólag tudomásul vet­te Marjai József miniszterelnök-helyettes beszámolóját a magyar—kubai gazdasági és műszaki-tudományos együttműködési bizott­ság ülésszakáról. Ugyancsak tudomásul vette Faluvégi Lajos miniszterelnök-helyettesnek, az Országos Tervhivatal elnökének Zvone Dragannal. a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Szövetségi Végrehajtó Tanácsa elnökhelyettesével folytatott megbeszéléseiről szóló beszámolóját. A kormány megtárgyalta és elfogadta az általános iskolai ellátásnak a VI. ötéves terv időszakára szóló társadalmi-gazdasági prog­ramját és a hozzá kapcsolódó akciótervet. A fő eél az oktatás-nevelés megkezdett korsze­rűsítésének folytatása, a tervidőszakban je­lentősen növekvő tanulólétszám oktatási fel­tételeinek megteremtése. Tovább kell mérsé­kelni a váltakozó oktatásban tanulók ará­nyát. bővíteni a napközis ellátást és a diák­étkeztetést. Megtárgyalta és elfogadta a Miniszterta­nács az egészségügyi ellátás VI. ötéves terv­időszakra szóló társadalmi-gazdasági prog­ramját. Kiemelt feladatként jelölte meg a járóbeteg-ellátás színvonalának emelését, a kórházak, a klinikák működési feltételeinek, felszereltségének javítását, a meglévők jobb kihasználását. Növelni kell a gyógyító-meg­előző tevékenység hatékonyságát, színvonalát, szélesebb körben kell alkalmazni az orvostu­domány és a gyógyászat új eredményeit. A Minisztertanács mindkét programmal kapcsolatban felkérte a társadalmi és érdek­képviseleti szerveket, a tudományos szerve­zeteket, hogy fórumaikon vitassák meg a programokat, s tevékenyen működjenek közre megvalósításukban. Felhívta az érde­kelt minisztereket cs az országos hatáskörű szervek vezetőit, valamint a tanácsokat, hogy legyek meg a szükséges intézkedéseket, dol­gozzák ki a legfontosabb helyi teendőket. A kormány akciótervet fogadott el a Ta» kásépitési. lakásfenntartási és lakásgazdálko­dási feladatokra. A Minisztertanács megtárgyalta és elfogad­ta a polgári repülésről szóló törvényerejű rendeletre vonatkozó előterjesztést, és úgy határozott, hogy azt az Elnöki Tanács elé terjeszti. A kormány az ágazati irányítás és az álla­mi ellenőrzési rendszer továbbfejlesztése ér­dekében felülvizsgálta a Minisztertanács és a kormánybizottságok által létesített bizottsá­gok működését, döntött több bizottság meg­szüntetéséről. A Minisztertanács megerősítette az Állami Tervbizottság határozatait a villamos hálóza­ti létesítmények, a vízkárelhárítás, a víz-köz­mű förendszerck, a mezőgazdasági vízszol­gáltatás, a mezőgazdasági bekötőút-építés, valamint az erdőszerkezet átalakítás, az erdő­telepítés és fásítás megnevezésű célcsoportos beruházások VI. ötéves tervi előirányzatainak jóváhagyásáról. Felszólította az érintett álla­mi és társadalmi szerveket, a gazdálkodó szervezeteket, hogy a fejlesztési célok legcél­szerűbb és gazdaságos megvalósításához a szükséges intézkedéseket tegyék meg. A kormány jóváhagyólag tudomásul vette a Gazdasági Bizottság tájékoztatóját a mező- gazdasági kisgépgyártás cs -ellátás helyzeté­ről, tennivalóiról A mezőgazdasági kisterme­lés fokozódó népgazdasági jelentőségének megfelelően, tovább javítják a kistermelők gépelláíását. A »Minisztertanács jóváhagyta a Gazdasági Bizottság állásfoglalását a fával való takaré­kosságról és a fa helyettesítéséről, valamint a fa-mclléktcrmckek hasznosításáról. A kormány felhívta az érintett minisztere­ket és az országos hatáskörű szervek vezető­it, hogy vizsgálják meg az országgyűlés ápri­lisi ülésszakán elhangzott képviselői javasla­tok megvalósításának lehetőségeit, s tájékoz­tassák arról az országgyűlés elnökét, vala­mint az érdekelt képviselőket. A LEMP Központi Bizottsága ülésének határozatai Varsóban csütörtökön hajnali négy órakor, csak­nem húsz órás tanácskozás után véget ért a Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottságának 10. ülé­se, amely határozatot hozott arról hogy a LEMP kilen­cedik. rendkívüli kongresszusát július 14. és 18. között tártják meg. A KB-ülés úgy döntött, hogy a kongresszus közelségére való tekintettel jelenleg nem volna célszerű nagyarányú személyi változásokat végrehajtani a Központi Bizottság összetéte­lében. A Központi Bizottság elfo­gadta Józef Pinkowskinak, a Politikai Bizottság tagjának, Emil Wojtaszeknek, a Politi­kai Bizottság póttagjának, a KB titkárának, Jerzy Wojtec- kinek. a KB titkárának (őt a szejm időközben mezőgazdasá­MEZÖGAZDASÄGI KOMBINÁT KÖRNYE FELVESZ Újonnan beinduló présüzemebe gyakorlattal rendelkező művezetőt, raktárkezelőt továbbá: betanít ott munkás férfi- és női munkaerőt JELENTKEZÉS: személyesen a Kombinát ipari üzemében 3119 A Komárom megyei Távhőszolgállató Vállalat értesíti T. Fogyasztóit, hogy az ütemezett távvezeték-karbantartási munkálatok miatt a melegvíz-szolgáltatás a következők szerint szünetel: LÁBATLAN: 1981. május II—15-tg A szolgáltatás szünetében szíves türelmüket kérjük. KOMTÁVHÖ 3201 gi miniszternek választotta meg), valamint Zbigniew Ze- linskinek, a KB-titkárság tag­jának lemondását. A Központi Bizottság titkos szavazással a Politikai Bizott­ság tagjává választotta Rysza- rad Gabryst, a chorzowi „Barbara-Chorzow” kőszénbá­nya és Zygmunt Wronskit, a varsói Ursus Gépgyár munká­sát. A Politikai Bizottság pót­tagjává választották Józef Masnyt, a LEMP opolei vaj­titkárát, a KB tagjává és egyJ szersmind a KB titkárává Ka- zimierz Cypriniakot, a LEMP szczecini vajdasági bizottságár nak első tiikáraf. A tanácskozáson, amelyen a Politikai Bizottság referátuma feletti vitában harminckilen­cen szólaltak fel, határozatot fogadtak el a kilencedik, rend­kívüli kongresszus napirend­jéről is. A KB-ülés határozatot foga­dott el a kongresszusi küldöt­tek megválasztásának mód­járól is. Végül külön bizottságot hoz­tak létre azzal a feladattál, hogy megvizsgálja és meg­gyorsítsa a vezető funkciót betöltő KB-tagok személyes felelősségének tisztázását. dasági bizottságának első A SZúV Tatabányai Számítóközpontja felvételre keres 3—5 cv szakmai gyakorlattal és felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező szervezőt és programozót Jelentkezés a szervezési- és programozási osztályvezetőnél. Cím: Tatabánya V„ Mártírok u. 81 a. 3199 A KŐBÁNYAI GYÖGYSZERÁRUGYÁR DOROGI GYÁREGYSÉGE felvételre keres beruházási gyakorlattal rendelkező erősáramú elektromérnököt. vegyipari beruházási gyakorlattal rendelkező gépészmérnököt műszaki ellenőri munkakörbe Részletes önéletrajzot a gyáregység személyzeti osztályára kérjük benyújtani Cím: 2311 Dorog PL 2*v 3263

Next

/
Oldalképek
Tartalom