Dolgozók Lapja, 1981. április (34. évfolyam, 77-100. szám)

1981-04-01 / 77. szám

v;. , J VILÁG PROLETÁRJAI,' EGYESÜLJETEK! OOimóKJfoja 1981. április 1_ r r r r XXXIV. évi., 77. sz. SZERDA AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Ara: 140 forint Megkezdődött a BMP XII. kongresszusa Kedden délelőtt a szófiai nemzeti kultúrpa­lota négyezer fős kongresszusi termében, amelyet Lenin, valamint a bolgár pártot megalapító Dimitar Blagoev és Georgi Di­mitrov arcképével díszítettek fel, megkezdő­dött a Bolgár Kommunista Párt XII. kong­resszusa. A Központi Bizottság megbízásából Todor Zsivkov nyitotta meg a kongresszust. Ezután Cola Dragojcseva, a BKP KB Politikai Bi­zottságának tagja üdvözölte a külföldi kül­döttségeket. Bejelentette, hogy a BKP XII. kongresszusán 108 ország 126 kommunisía- és munkáspártja, nemzeti-demokratikus mozgalma és szocialista pártja képviselteti magát küldöttséggel. A küldöttségek vezetői, Közöttük Aczél György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnök- helyettese, a bolgár párt- és állami vezetők­kel. a bolgár munkásmozgalom kiemelkedő személyiségeivel együtt a díszclnökségben foglaltak helyet. Az SZKP küldöttségét Vla­gyimir Scserbickij, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, az Ukrán Kommunista Párt KB első titkára vezeti. A kongresszus vezető szerveinek — elnök­ségének, titkárságának, szerkesztő bizottságá­nak és mandátumvizsgáló bizottságának — megválasztása után a küldöttek egyhangúlag jóváhagyták a szombatig tartó tanácskozás napirendjét és ügyrendjét. A napirend első pontjaként Todor Zsivkov előterjeszti a Köz­ponti Bizottság beszámolóját a párt XI. és XII. kongresszusa közötti időszakban végzett munkáról, a VII. ötéves terv végrehajtásá­nak eredményeiről, a VIII. ötéves terv célki­tűzéseiről és az 1990-ig terjedő időszak társa­dalmi-gazdasági fejlesztésének fő irányairól. A napirend második pontja a központi el­lenőrző és revíziós bizottság beszámolója, amelyet Sztojan Karadzsov, a bizottság elnö­ke ismertet. A harmadik napirendi pont a BKP vezető szerveinek megválasztása. A XII. pártkongresszus napirendjének jó- várhagyása után Todor Zsivkov lépett a szó­noki emelvényre és megkezdte a Központi Bizottság beszámolójának ismertetését, ame­lyet kivonatosan a 2. oldalon közlünk. A termőföld nemzeti kincs Hétmillió forintot ,égettünk el” tavaly 3. oldal Fiatalok egymás között 5. oldal Felszabadulásunk 36. évfordulóján Ünnepségek, koszorúzások megyeszerte Gyetiekrajzok a gyárban Mintegy hat esztendeje za­vartalan az „Egy üzem — egy iskola" mozgalom keretében az esztergomi Labor MIM és a helyi Kossuth általános isko­la kapcsolata. A művek 1-es gyárának dolgozói rendszere­sen segítik az iskolát, elvégzik a szükséges szerelési munká­kat, a vállalat autóbuszát oly­kor odaadják a gyerekeknek kiránduláshoz. Az együttműködés keretében nyílt kedden délelőtt a gyár művelődési házában gyermek­raj z-kiállítás, amelyet Babják Lajosné, a Kossuth iskola igaz­gatónője nyitott meg. A Labor MIM-nek egyébként évek óta van egy hagyományos gyer- mekrajzpályázata, amelyen a gyár dolgozóinak gyerekei in­dulhatnak, a díjazottakat ju­talmazzák is. Most az iskolá­sok hazánk felszabadulása év­fordulója tiszteletére készítet­ték el szép rajzaikat. A Labor MIM közművelődési munkájá­nak 1— ahogy Nemesi Erzsébet, a gyár közművelődési munka­társa elmondotta — szerves része az iskolával való rend­szeres és kölcsönös kapcsolat. Ennek mutatós, szép eredmé­nye a most megnyílt gyermek­raj z-kiállitás is. Gazdag programmal készü­lődnek megyeszerte hazánk felszabadulása 36. évfordulójá­nak méltó. megünneplésére. Tatabányán 2-án csütörtökön a körzeti pártszervezetekben tartanak megemlékezéseket. A mártírok emléktáblájánál 13, a felsőgallai temető hősi em­lékműjénél 13.30, az ótelepinél 14, az újbónhidainál 15 órakor koszorúznak. 17 órai kezdettel a városi tanács székházéiban tartamaik ünnepséget. Ez utób­bin részt vesznek a Hazafias Népfront városi bizottságának tagjai, a körzeti népfrontbi- zottságok képviselői. Ünnepi beszédet Barsi Gusztáv, a vá­rosi tanács elnökhelyettese mond. Április 3-án 13 órakor a megyei tanácson tartanak ün­nepi megemlékezést. 14 órakor koszorázzák meg Újvárosban Tóth-Bucsoki István szobrát. A központi ünnepség 15 órakor kezdődik a megyeszékhely fő­terén, a Felszabadulás téren: a megye és a város vezetői meg­koszorúzzák a szovjet hősi emlékművet. Tatán a városi központi ün­nepség ugyancsak 3-án 15 óra­kor kezdődik az Ady Endre úti szovjet hősi emlékműnél. Ezután a v/p-os több helyén el­helyezik- a megemlékezés virá­gait és koszorúit, így a város környéki községekben is meg­koszorúzzák a szovjet hősi emlékműveket. Oroszlányban 3-án, 15.30 órakor kezdődik az ünnepi megemlékezés a felszabadulási emlékműnél. Váltófutást ren­deznek a főutcákon aiz úttö­rőknek és KISZ-es fiataloknak, amelynek befejező aktusaként az emlékművön fáklyával há- latüzet gyújtanak. A városban 4-én avatják fel a társadalmi munkában épült új uszodát. Gazdag sportműsort rendeznek az ünnep tiszteletére. Esztergomban ugyancsak 3- án 13.30 órakor helyezik el a megemlékezés koszorúit és vir rágait a Dobogókői úti szov­jet hősi temetőben, majd 14.30 órai kezdettel ünnepi nagygyű­lést rendeznek a Petőfi Sán­dor Művelődési Központban. Komáromban 3-án 15 órakor ifjúsági nagygyűlésen emlékez­nek meg felszabadulásunk 36. évfordulójáról. Ezt követően megkoszorúzzák a szovjet hősi emlékművet, majd szovjet ka­tonazenekar ad térzenét 16 óra előtt pár perccel érkeznek a csehszlovákiai Komáméból a két város közötti hagyományos felszabadulása futóverseny résztvevői. 18 és 22 óra között a FIN záróeseményeként ifjú­sági műsor lesz a Csokonai művelődési központban. 4-én 8 órakor kezdődik a városi munkahelyi asztalitenisz-baj­nokság a szakmunkásképző in­tézetben, 9 órától pedig a fel- szabadulási női röplabda kupa a Petőfi általános iskolában. Dorogon 3-án 14 árakor kez­dődik a központi ünnepség a felszabadulási emlékműnél szovjet vendégek részvételével, katonai tiszteletadással. Kisbéren 3-án 14.30 órakor kezdődik' a koszorúzás a szov­jet hősi emlékműnél. Az álta­lános iskola tanulói adnak iro­dalmi műsort. A koszorúzások Lábatlanon 17 órakor a Zalka Máté lakótelepen, Nyergesúj­falun, Tokodon, Bajnán 14, il­letve 15 órakor kezdődnek. fHIványerdö nélkül A Paksi Atomerőmű máso­dik kiépítésénél, vagyis a III- as és IV-es reaktív blokknál már felhasználják az I. és ll­es blokk építésénél összegyűj­tött tapasztalatokat, illetve új eljárásokat vezetnek be. Így került sor ama, hogy állvány- erclő zsaluzat nélkül készítik a főépületi faiak betonozási munkáit, az úgynevezett ké- regibetonos pakett alkalmazá­sával. Ez azt jelenti, hogy az oldalfalakat (paketteket) öt­hat centiméter vastag kéreg­betonos panelekből készítik, így a helyszínen már csak a faiak közötti vasszerkezetet öntik ki betonnal zsaluzat nél­Esztergom épülő városközpontjában a már átadott Bástya áruház szomszédságában több lakóépület ké­szül. A házak földszintjén üzleteket is építenek, de itt kap helyet a Magyar Nemzeti Bank városi fiókja is. Jelenleg az ácsok és vasbetonszerelők dolgoznak az új épületeken. Fotó: Jusztin Tibor I Épül Esztergom városközpontja Nagyközségi tanácsok ülései Eredmények és tennivalók Tegnap és az utóbbi napokban négy nagyközségben tartott ülést a tanács. Napirenden szerepelt az ötödik ötéves tervben és az elmúlt évben végzett munka. Meg­vitatták az ügyintézés, a kommunális ellátás különböző eredményeit és további tennivalóit. NAGYIGMANDON az érdeklődés előterébe ke­rült a szociálpolitika a tegnap tartott tanácsülésen. A tes­tület úgy foglalt állást, hogy a családok az eddiginél fo­kozottabban törődjenek a szo­ciális szempontból különö­sebb istápolásra szoruló hoz­zátartozóikkal. A tanács a szociális ügyeket rövidített ügyintézéssel 8 napon belül rendezi. A nagyközségben és társközségeiben különösen nagy az igény a szociális há­zi étkeztetésre. Szállítóeszköz hiánya miatt a tanács nem képes maradéktalanul ellátni a rászorulókat. Jó lenne, ha üzemek, intézmények, közle­kedési eszközt bocsátanának a tanács rendelkezésére. NYERGESÜJFALUN módosították a tegnapi ülé­sen a lakásügyi tanácsrendele­tet. Emelték azt a jövedelem- határt, amin belül az igénylők jogosultak tanácsi, illetve ta­nácsi szövetkezeti lakásra. Április elsejével tisztasági hó­napot kezdenek Nyergesújfa­lun. Mintegy ezer facsemetét ültetnek el társadalmi erők közreműködésével. Döntött a testület a 100 ezer forintos ta­nácstagi alap felosztásáról. Nyolc körzet részesül belőle, ahol jelentős társadalmi mun­kával egészítik ki a kapott pénzt és járdát, vízelvezetőket TOKODON a tanács tegnapi ülésén napi­renden szerepelt a vízellátás. A testület értesülhetett arról, hogy távlati tervek szerint nö­velik a víznyerőhelyek szá­mát. A közeli jövőben pedig nagyobb átmérőjűre cseréiik az üveggyári lakótelep víz­hálózatának azt a részét, ami fontos ahhoz, hogy nagyobb mennyiségű víz kerüljön a fo­gyasztókhoz. Ezzel megszűn­nek majd az esetenkénti ellá­tási zavarok. A testület felhív­ta a vízmű vezetőinek fi­gyelmét, mielőbb szükséges távbeszélőt felszerelni a táti telephelyre. A tanács elisme­résben részesítette a vízmű Tokodot kiszolgáló dolgozóit. A nagyközség villanyener- gia-ellátása javítása érdeké­ben — határozott a tanács — egyeztetik a nagyközség és az ÉDÁSZ fejlesztési terveit. Szükséges; mondotta ki a tes­tület, az egységes típusfelsze­relések beépítése. Így gyor­sabb, egyszerűbb lesz a hibák kijavítása. KISBÉRÉN a múlt héten ülésezett a ta­nács. Nagy érdeklődést keltett a családi ünnepek társadalmi rendezéséről a Családi Intézet által előterjesztett tájékozta­tó. A kérdésekből kitűnt, hogy Kisbéren is mind nagyobb az igény a korszerűen rendezett «öneßsegek iránt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom