Dolgozók Lapja, 1981. március (34. évfolyam, 51-76. szám)

1981-03-20 / 67. szám

RADIO TELEVÍZIÓ március 23'tó1 március 29*ig ÁLLANDÓ MÜSORSZÁMOK: A MOSZKVAI RÁDIÓ magyar nyelvű adásai: Időpont: 18.ftft—18.30, fcLM-.-22.0ft. Hullámsávok: 31, 41, 49, 321 m, 41, 49, 257 m. 3. MŰSOR: 14.60: Hírek. — 16.00: Hírek. — 18.00: Hírek. — 19.30: ftRirek. — 23.60—23.15: Hírek, időjárás. PETŐFI RÄDSÖ: 4.25—7.59: A Petőfi rádió reggeli zenés műsora. — 8.00: Hírek, időjárás. — 8.30: Hírek. 10.30: Hírek. — 12.30: Hírek. — 13.30: Hírek. — 14.00: Kettőtől ötig... — 18.30: Hírek. 19.25: Jó estét, gyerekek! — 26.30: Hírek. — 22.30: Hírek. — 24.00—0.10: Hírek, idő­járás. KOSSUTH RADIO: 4.25—7.59: Jó reggelt! A Kossuth rádió reggeli műsora. — 8.00: Hírek, időjárás. — 8.05: Műsorismertetés. — 8.20: A mai nap kulturális programjából. — 10.00: Hírek, időjárás. — 12.00: Deli krónika.12.20: Ki nyer ma? — 15.00: Hírek, időjárás. — 10.00: A világgazdaság hírei. — 17.00: Hírek, időjárás. — 18.30: Esti magazin. — 21.00: Hírek. — 22.00: Hírek, időjárás. — 22.15: Sporthírek. — 24.00: Hírek, időjárás. — 0.25: Himnusz. Kossuth: 8.25: Mit üzen a Rádió? 9.00: Karhagó kövin. 9.10: A hét zeneműve. 9.40: Ki kopog? 10.05: Nyitnikék. 10.35: Pergolesi: Az úrhatnám szolgáló. 11.23: A ,,Betűk Atyja”. 11.43: A sötétség mélyén. 12.35: Válaszolunk hallgatóinknak. 12.50: Zenei érdekességek. 14.33: Két vándorló története. 14.44: Egy rábaközi nótafa: id. Molnár Fe­renc. 14.54: Édes anyanyelvűnk. 15.10: Kóruspódium. 15.30: Hétszín- virág. 16.05: Népdalok. 16.30: Vi­lágablak. 17.10: Bartók-művek. 17.57: Rose Marle. 19.15: Csak ar­ra vagyok kíváncsi... 20.15: Ju­talomjáték. 22.20: Tíz perc külpoli­tika. 22.30: Kapcsoljuk a 22-.es stúdiót. 23.30: Operarészletek. 0.10: Hajdú Júlia téncdalafból. Petőfi: 8.05: Fúvós induló. 8.20; Figyelmébe ajánlom . . . 8.33: Ver­bunkosok. nóták. 0.10: Slágermú- zeunv 10.00: Zenedélelőtt. 11.55: Pillanatkép. 12.00: Nóták. 12.33: Kis magyar néprajz. 12.38: Tánc­zenei koktél. 13.25: Kalandozások. Csehszlovákiában. 14.00: Kettőtől írtig. 17.00: Zárójelentés. 17.30: ötö­dik sebesség. 18.33: Zeneközeiben. 19.25: Cigánydalok. 20.00: Érték és történelem. 20.33: Társalgó. 22.30: Nóták. 23.15: Dzsessz. 3. műsor: 9.00: Iskolarádió. 9.30: Kamarazene. 10.30: Rádiólexikon.' 11.05: Dzsessz. 11.30: Beethoven­kam ara műveiből. 12.20: Operaári­ák. 13.07: Dokumentum játék. 14.00: Haydn-művek. 15,22: Romantikus szerzők műveiből. 16.00: Közéleti- ség. közösségi élet. 16.30: Neil Young felvételeiből. 17.00: Népsze­rű baritonáriák. 17.34: Láttuk, hallottuk. 18.01: Bach-orgonafelvé- telek. 19.05: Líra. 19.35: Otto Klem­perer vezényel. 21.20: Turandot. 22.00: A hét zeneműve. Pl Kossuth: 8.27: Értékek. 8.57: Nép­dalok. 9.44: Rímek és ritmusok. 10.05: MR 10-H. 10,35: Rudolf Ser­kin zongorázik. 11.41: A sötétség mélyén. 12.35: Törvénykönyv. 12.50: Cunidó. 14.13: Nóták. 14.40: Élő vi­lágirodalom. 15.10: Patacich Iván fúvósmüveiből. 15.28: Nyitnikék. 16.05: Zengjen a muzsika. 17.07: Türhy Zoltán: Éjjel. 17.30: Ének­szóval. muzsikával. 17.45: A Sza­bó család. 19.15: Bartók. 20.37: Egy országúton. 21.03: Fenntartott hely . . . 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: Barokk muzsika. 0.10: Malek Miklós táncdalaiból. Petőfi: 8.05: Szatmáry-Szatyi Sándor dalaiból. 8.20: Tíz perc külpolitika. 8.33: Társalgó. 10.33: Zenedélelőtt. 12.25: Ifjúsági köny­vespolc. 12.33: Melódiakoktél. 13.30: Éneklő Ifjúság. 14.00: Kettőtől hat­ig. . . 18.00: Tip-top parádé. 18.33: Beszélni nehéz. 18.45: Dankó Pis­ta dalai. 16.20: Véleményem sze­rint. 16.30: Csak fiataloknak! 20.33: Mindenki könyvtára. 21.01: Fenn­tartott hely. 22.00: ..Nem az Idő halad, mi változunk”. 23.15: Gon- da János szerzeményeiből. 23.45: Bundschueh István stájereiterán Játszik. 3. műsor: 9.00: fekolarádió. 9.30: Szovjet előadóművészek felvételei­ből. 10.15: Fr» Diavolo. 11.05: Könnyűzene. 11.41: Századunk ze­néjéből. 13.(R: A kamarazene ked­velőinek. 13.26: A Hamburgi Mon­teverdi-kórus énekel. 15.00: Iskola- rádio. 15.36: Holnap közvetít­jük... 16.00: Mi a véleményed? 16.26: Bartók: IV. vonósnégyes. 18.20: Üj felvételeink. 19.05: Isko­larádió. 19.35: Pelleas és Mélisan­13.20: Dzsesszmelodiák. 14.19: Kriti­kusok fóruma. 14.29: Litera-tura. 15.10: Operettdalök. 15.28: MR 10- 14. 16.09: Könyvpremíer. 16.49: Az Építők Szalmási Piroska énekkara énekel. 17.07: Korábban érkezett. II. rész. 17.34: Rádiószínház. Ün­nepi hangverseny Bartók Béla születésének 100. évfordulóján. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: Beethoven: Karfantázia. 22.50: Késő este . . ,23.00: Kamaramuzsi­ka. 0.10: Operettkórusok. Petőfi: 8.05: Panwuette operett­jei. 8.20: Tíz perei külpolitika. 8.33: Idősebbek hullámhosszán. 9.28: Dzsesszfelvételek. 10.00: Zenedél­előtt. 11.30: A Szabó család. 12.00: Népi zene. 12.33: Tánczenei koktél. 13.20: Kihaló mesterségek. 13.30: Színes szőttes. 14.00: Kettőtől fél négyig. . . 15.25': Mindenki iskolá­ja. 15.53: Operettfelvételek. 16.25: Körkapcsolás bajnoki labdarúgó- mérkőzésekről. 17.25: Tudományos könyvespolc. 17.30: ötödik sebes­ség. 18.45: Népzenekedvelőknek. 19.17: Szimfonikus zene. 19.35: Defossez: Fanfár. 19.45: A beat kedvelőinek, 20.33: Válás (s)z! 21.25: Made in Hollywood. 21.59: Nóta- csokor.’ 23.15: A tegnap slágerei­ből. 3. műsor: 9.00: Közéletiség, kö­zösségi élet. 9.30: Üj lemezeinkből. 10.38: Angol madrigálok. 11.05: A fény felé merengő. 12.04: XIX. szá­zadi kamarazene. 13.07: Zenekari muzsika. 15.13: Üj operalemezeink­ből. 16.07: Bemutatjuk új felvé­teleinket. 16.49: öt földrész zenéje. 17.00: A véges végtelen. 17.30: Ze­nekari muzsika. 18.09: Verdi: Arol- do. 20.21: Modern írók portréi. 21.25: Jaj. szívem győtrelmi ... 21.53: A munkadal. CSÜTÖRTÖK Kossuth: 8.27: Borodin: L szim­fónia. 9.00: Népdalok. 9.44: Zene­vár. 10.0Ö: Diákfélóra. 10.35: Bralims-íelvételek. 11.21: Üzemi baleset a javából. 11.41: A sötétség mélyén. 12.35: Milliókat keresek, 12.50: Zenemúzeum. 14.01: Szabad­polc. 14.31: Régi híres énekesek. 15.10: Mai dalok. 15.28: Csiribiri. 16.05: Nagy Péter: Olvasó. 16.15: Lakatos Mihály népi zenekara ját­szik. 16.29: Magyar előadóművé­szek. 17.07: Az a véleményem . . . 17.34: Nem halhat meg akárhogy. 19.15: Gondolat. 20.00: Népdalok. 20.25: Mascagni: Paraszbecsület. 21.40: A Dunánál. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: A dzsessz világa. 23.30: Bach-felvételek. 0.10: Duna- jevszkij filmzenéjéből. Petőfi: 8.05: Könnyűzene Spa­nyolországból. 8.20: Tíz perc kül­politika. 8.33: Napközben. 10.33: Zenedélelőtt. 12.33: Komárom me­gyei szlovák dallamok. 12.55: Szennyfoltok. 13.25: Látószög. 13.30: Magyar táncok. 14.00: Szlne-java. 16.00: Néoszerű fúvósátiratok. 16.35: Idősebbek hullámhosszán. 17.30: Zenei Tükör. 18.00: Disputa. 18.33: Hétvégi Panoráma. 19.35: Slágerlista. 20.33: Szociológiai fi­gyelő. 21.08: Kabarécsütörtök. 22.08: Zenés játékokból. 23.15: Nóták. 3. műsor: 9.00: Iskolarádió. 9.30: Kamarazene. 10.37: Dzsesszfelvéte- lekbŐI. 11.05: Rahmaninov: Aljeko. 12.06: Szimfonikus zene. 14.10: Ba­rokk szerzők. 15.00: Operaáriák. 15.32: Kamaraművek. 16.00: Zenei Lexikon. 16.20: Concertino Prága '86. 16.48: Popzene. 17.49: Üj Haydn-lemez/ 19.05: Emlékirat és valóság. 19.35: Hangverseny Bar­tók műveiből. 21.55: Operaariók. PEflTEK de. 20.37: Hangfelvételek felsőfo­kon. 21.24: Zenélő Nagyvilág. 22.04: Magyar zeneszerzők. SZERDA Kossuth: 8.27: Vilagablak. 8.56: Beszélni nehéz. 9.08: Operafelvéte­lek. 9.49: Kis magyar néprajz. 10.05: Válaszolunk hallgatóinknak. 10.50: Zenekari muzsika. 12.35: Há- síink táj*. 12.50: Operaslagerek. Kossuth: 8.27: Terápia a Balaton vizére. 8.37: Operafelvételek. 9.30: Szál az ének. 10.05: Hétszinvirág. 10.35: Csak ennyi. 10.40: Operett­felvételek. 11.00: Világszínház. 12.35: Hétvégi Panoráma. 13.54: A Tátrai-vonósnégyes játszik. 14.31: Vujicsics Tihamér: Kurucok em­lékezete. 14.44: Magyarán szól­va... 15.16: Corelli: g-moll con­certo grosso. 15.28; Zenélő Dominó- ö az! 16.05: Húszas stúdió. 17.10: Bartók Béla nyomában. 17.30: Lát­tuk, hallottuk. 17.55: Brahms: Üj szerelmi dalkeringők. 19.15: Szín­házi Világnap. 31.31: Háttérbeszél­getés. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: Mihály András műveiből. 23.13: XVIII. századi operákból, ft. 10: Melódiakoktél. Petőfi: 8.05: Népdalok. 8.20: Tíz perc külpolitika. 8.33: Slágermu- zeum. 9.13: Harminc perc alatt a Föld körül. ló.00: Zenedélelőtt. 11,45: Tánczenéi koktél. 12.33: Édes anyanyelvűnk. 12.38: Népi muzsi­ka. 13.15: Kettőtől ötig... 17.00: Mindenki iskolája. 17.30: ötödik sebesség. 18.33: A királyné csip­kekendője. 19.25: Sanzonújdonsá­gok. 20.00: Régi nóta. híres nóta. 20.33: Embermesék. 21.32: Made in Hollywood. 21.59: Verbunkosok, nóták. 23.15: Dzsessz. 3. műsor: 9.00: Iskolarádió. 9.30: Szimfonikus zeife. 11.05: Wagner operáiból:. 11.47: Kamarazene. 13.07: Zenekari muzsika. 14.00: Dzsessz. 14.30: Robert Dvéreux. 15.10: Nagy Péter: Olvasó. 15.20: Kapcsoljuk a 22-es stúdiót. 16.20: Világtörténelem dióhéjban. 16.40; Tip-top parádé. 18.00: Ha a vevő reklamál . . . 19.05: Nem tudom a leckét! 19.35.: Ko­csis Zoltán és. Ránki Dezső hang­versenye. Kb. 21.25: Operakettő- sök. 22.07: Találkozásaim. 22.59: Zenei panoráma. SZOffiBAT Kossuth: Kb. 8.20: Mai kulturá: iis programok. 8.30: Lányok, asszo­nyok. 8.55: Tipegő. 9.30: Játék a könyvtárban. 10.05: Csajkovszkij: Manfréd szimfónia. 11.00: A Sváj­ci Rádió' fúvószenekara játszik. II. 10: Ellentétek kora, a barokk, III. 12.20: Zenei anyanyelvűnk. 12.30: Magyarán szólva... 12.45: Mozart-müvek. 13.00: Korunk kocsmárosa. 13.54: Egy kis figyel­mét kérek! 14.04: Filrr.dalok. 14.24: Magazin. 15.05': Üj Zenei Üjság. 16.00: 168 óra. 17.33: Zongoramű­vek. 18.45: Rádiószínház. 19.43: Nó­taest. 20.35: Dzsessz. 22.15: Opera­finálék. 23.09: Nagy mesterek — világhírű előadóművészek. 1.10: Melódiákoktól. Petőfi: 8.05: Katonadalok. 8.20: Tíz perc külpolitika. 8.33: Népdal- csokor. 9.15: Válaszolunk hallga­tóinknak. 9.30: Hétvége a Cirkusz­ban. 11.40: Fiataloknak! 12.33: Jó ebédhez szól a nóta. 13.30: Tréfás- pipás-kupakos. 14.00: Ritmus. 14.35: Orvosi tanácsok. 14.40: My Fair Lady. 15.15: Egy klub az egészsé­gért. 15.42: Legenda a kapitányról. 16.33: Pophullám. 17.30: Egy rádiós naplójából. 18.33: Arx Musica. Póruljárt lovagok. 20.38: Nyugta- 18.56: Magnósok, figyelem! 19.41: Póruljárt lovagok. 20.38: Nyugta­lan boldogság. 22.48: Slágermúze­um. 3. műsor: 8.08: A kiállítótermek programjából. 8.11: Fordulók a lí­ra történetében. 8.41: Mahler: VII. szimfónia. 10.00: Szombat esti diszkó. 11.06: Vonósnégyesek. 14.32: A fizikus főtisztelendő. 15.30: Har­minc perc beat. 16.00: Muszorgszkij müvek. 16.55: Szeptemberi szonett. 17.00. Operaáriák. 17.30: Kritikusok fóruma. 17.40: Slágerlista. 18.15: Zenekari muzsika. 19.35: Hangver­seny. Kb. 21.10: Kemény Zsig- mond: A rajongók. Kb. 22.06: Dzsessz. 22.42: Napjaink zenéje. Kossuth: 6.00: Előttünk a va­sárnap! 7.23: Baráti körben. 8.10: öt kontinens hét napja. 8.26: A Nyitnikék postája. 9.02: Tatay Sándor: Ajtó a semmibe. 9.27: Bartók: -IV. vonósnégyes. 9.51: Hajnali szerenád. 10.08: Bummbele cirkusz. 11.10: A Magyar Rádió és Televízió gyermekkórusa. 11.25: Világjáró zenekarok. 12.10: Édes anyanyelvűnk. 13.00: Tiszta szív­vel. 13.10: Huszka-daljátékok. 13.26: A nápolyi dal száz esztendeje. 14.65: Gondolatjel. 15.13: Berlini levél. 15.23: Népdalkörök. 15.43: Fúvósesztrád. 16.06: Isten teremt­ményei. 17.10: ösztöngazdaságtan. 17.20-: Opera. 18.45: Diákkönyvtár hangszalagon. 19.49: örökzöld dal­lamok. 26.47: Világirodalmi De- kameron. 21.25: Üj felvételeink. 22.20: Muszorgszkij-művek. 23.20: Zenekari müvek. 0.10: Dzsessz. Televízió 8.00: Tv-torna. (Sz) 8.05: Iskola-tv. 10.55: Óvodások filmmüsora. 1. Szokatlan kaland. (Sz). 2. Spejbl és Hurvinek. (Sz) SZERDA 8.00: Tv-torna. (Sz) 8.05: Jskola-tv. 9.25: Delta. (Lsm.) (Sz) 9.50: Nyugalmunk érdekében. (Ism.) 10.15: Csendes Don. VI/6. r§sz. (Ism.) (Sz) 11.15: Angol rövidfHm. (Ism.) (Sz) 14.05: Iskola-tv, 15.30: Gólyavári esték. II. rész. (Lsm.) (Sz) 16,15: Hírek. 16.20: A bábu. Lengyel filmsoro­zat. IX/5. rész. (Ism.) (Sz) 8.00: Tv-torna. (Sz) 8.05: Iskola-tv. 14.05: Iskola-tv. (Sz) 16.00: Hírek. 16.05: A fény hegyei. I. rész: A Kilimandzsáró felé. (Sz) 16.35: Reklám. 16.40: Óvodások műsora. (Sz) 17.10: Tv-börze. 17.20: Dokumentumfilm. A műsor készítői egy perem- kerületi gimnázium III. osztá­lyos tanulóinak továbbtanulási, pályaválasztási terveiről kezd­tek forgatni 1978-ban. Hogyan módosultak a tervek, elképze­lések, mik motiválták a vál­tozásokat és milyenek lettek az eredmények? Ezeket a kérdé­seket vizsgálja a film. 17.55: Téíesport. (Sz) 18.20: Pedagógusok fóruma. 18.55: Reklám. 19.05: Tv-torna. (Sz) 19.10: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. (Sz) 20.00: Randevú. Vitray Tamás mű­sora. (Sz) 21.00: Dalok, táncok a Szovjet­unióból. (Sz) 21.10: A fele sem igaz! Vetélkedő. 21.40: Kosárlabda férfi BEK-dön- tő. Közvetítés Strassbourg- ból. (Sz) PEflTEE 8.00: Tv-torna. (Sz) 8.05: Iskola-tv. 9.50: Lottósorsolás. — 13. hét. 14.45: Iskola-tv. (Sz) 15.50: Hírek. 15.55: Egy óra múlva itt vagyok. XIV 9. rész: Az ünnepség. (Ism.) 17.30: Reklám. 17.35: öt perc meteorológia. (Sz) 17.40: Telesport. (Sz) 18.00: Horgász tízperc. (Sz) 18.10: Nyílt utakon. Győr-Sopron 1980. (Sz) SZOmBAT Petőfi: 6.00: Népszerű muzsika — koránkelőknek. 7.00: A római ka­tolikus egyház félórája. 7.30: Franck-művek. 8.05: Mit hallunk? 8.30: Szívesen hallgattuk. 10.00: Szivárvány. 11.57: Jó ebédhez szól a nóta. 12.54: Lázár Ervin mese­játéka. 14.03: Híres zenekarok. 14.33: Táskarádió. 15.30: Jelenidő­ben. 16.00: NápdalfelvéteJek. 16.40: Slágerek mindenkinek. 17.30: A tudomány fellegváraiban. 18.00: A vasárnap sportja. 18.33: Sanzo­nok. 19.10: Gesztusok és látványok. 19.30: Az Állami Népi Együttes felvételeiből. 20.10: Tehetséges gye­rekek. 20.38: Újdonságainkból. 21.10: Offenbach operettjeiből. 22.00: Kellemes pihenést! 3. műsor: 7.30: Német nyelvű nemzetiségi műsor. 8.11: Énekszó­val, muzsikával. 8.23: Vezényel: Hubert Soudant. 10.10: Üj Zenei Üjság. 11.06: Hi-Fi varieté. 12.10: Égtájak. 13.05: Oleg Kagan hege­dül. 13.55: Kis magyar néprajz. 14.00: Bartók. 15.22: Évszázadok mesterművei. 15.55: Az alvajáró. 16.43: Mozart-művek. 18.00: A ma­gyar széppróza századai. 15?. rész. 18.15; Híres karmesterek. 19.35: Rados Ferenc zongoraestje. Kb. 21.20: Gesualdo-madrigálok. 21.40: Zenekari operarészletek. 22.07: Mi­ért vijjog a saskesely ü? 22.58: Ze­nei Panoráma, 8.05: Tv-torna. (Sz) 8.10: Iskola-tv. 8.45: Óvodások filmműsora. (Fsm.) (Sz) 9.15: Kuckó. (Sz) 9.45: Az ördögi Roy Slade. Ame­rikai film. (Ism.) (Sz) 11.15: A fele sem igaz! Vetélke­dőműsor. (Ism.) 11.45: Könnyű, zenei panoráma. (Ism.) (Sz) 14.30: A Fekete-tenger hullámai. VIII7. rész. (Sz) 15.35: Hírek. 15.46: Idesüss! Ajánlóműsor gye­rekeknek. 16.05: Reklám. 16.10: Sakkmüsor gyerekeknek. 16.30: Családi kör-klubok. 17.05: Reklám. 17.10: Cimbora. (Sz) 18.00: HAZ-tartás. (Sz) 19.00: Reklám. (Sz.) 19.10: Tv-torna. (Sz) 19.15: Esti mese. (Sz) 19.30: Tv-híradó. (Sz) 20.00: Vers — mindenkinek. Mihail Em1r\escu: Ó, jössz-e már? (Sz) 20.05: Derrick. Mulatság a sétaha­jón. (Sz) 21.05: Bartók: A kékszakállú her­ceg vára. (Sz)' Szövegét írta: Balázs Béla. Judit — Sass Szilvia, A kék- «wtkáfíú h#rceg — Kováts Ko­los. Közreműködik: a London Philharmonic Orchestra. (A *«­13.00: Iskola-tv. (Sz) 15.00: Mindenki iskolája. 16.15: Hírek. 16.20: Csehszlovákia—Svájc. Válo­gatott labdarúgó-mérkőzés. (Sz) 18.15: Francia rövidfilm. (Ism.) (Sz) 18.30: Pannon krónika. A Pécsi Körzeti Stúdió műsora. 19.00: Reklám. 19.10: Tv-torna. (Sz) 19.15: Esti mese. (Sz) 19.30: Tv-híradó. (Sz) 20.00: Játék három ,percben. (Sz) 20.05: Csendes Don. VI/6. rész. ' (Sz) 21.05: Stúdió '81. (Sz) 22.05: Kockázat. (Sz) 22.35: Tv-híradó 3. (Sz) 2. MŰSOR 20.00: Téli falusi esték. A majd kétórás műsor többt helyszínről élő adásból, a stú­dióból, közvetítőkocsiból su­gározza a riportokat. Témája is sokoldalú, az agrártérmelés Magyarországon, mezőgazda­ságunk helye a világban, ag­rárpolitika, szociológia, a falu­si társadalmi viszonyok, nép­művészet. 21.00: Tv-híradó 2. (Sz) 22.00: Testünk. XXVI. 12. rész? Transzplantáció. (Sz) 17.20: Reklám. 17.25: Riportfilm. (Sz) 17.45: Filmtörténeti vetélkedő. V/.4. rész. (Sz) 18.15: Tíz perc ifjúság* 18.25: A Közönségszolgálat tájé­koztatója. 18.30: Reklám. 18.40: Tv-torna. (Sz) 18.43: Esti mese. 19.00: Bartók-ünnepségek nyitó­hangversenye, közvetítés a Zeneművészeti Főiskola nagyterméből. (Sz) Közreműködik: Kocsis Zoltán és Ránki Dezső — zongora, a Győri Leánykar Szabó Miklós vezényletével, valamint a Ma­gyar Állami Hangversenyzene­kar Ferencsik János vezényle­tével. Bartók-mű vek: Kilenc egyne­mű kar. Hél darab a Mikro­kozmoszból (két zongorára)* Concerto két zongorára és ze­nekarra. Közben: 20.15: Tv-híradó 1. (Sz) 21.30: Én és az ezredes. Amerika!'* film. 23.10: Tv-híradó 3. (Sz) 2. MŰSOR 20.00: Fiatalok órája. (Sz) 21.00: Japán rövidfilm. 21.30: Tv-híradó 2. (Sz) 21.50: Reklám. 21.55: Egy önérzet története. Tv- film. (Ism.) (16 éven felüU- eknek!) Kb. 23.00: Tv-híradó 3. (Sz) 2. MŰSOR 19.00: Iskola-tv. 19.30: Tv-hiradó. (Sz) 20.00: Woyzeck. Tv-játék. (Sz) A Stúdió K. Színházi alkotó­közösség előadása. Büchner drámája a vakon engedelmes­kedő katona lázadásáról szól. 21.15: Tv-híradó 2. (Sz) 21.35: Tudósklub '81. 22.45: Reklám. 19.00: Reklám. 19.10: Tv-torna. (Sz) 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-hiradó. (Sz) 20.00: Delta. (Sz) 20.25: SZÍNHÁZI VILÁGNAP. Szabó Magda köszöntője. 20.30: Csehov: Három nővér. A Madách Színház előadása, felvételről. Dráma két részben. A Ma­dách Színház előadása, felvé­telről. Három gyöngéd, nemeslel- kü lány életének halk tragé­diája ez a lírai színmű. Nem érhetik cl a megérdemelt bol­dogságot, az élet csöndesen fél­resodorja őket. Nem találnak örömet munkájukban, nem teljesül be szerelmük. A meg­próbáltatások és tragédiák utált is hisz a három nővér az em­berségesebb, dolgosabb, tisz­tább eljövendő életben. 23.00: Tv-hiradó 3. (Sz) 2. MŰSOR 20.00: Könnyű, zenei panoráma,' (Sz) 20.45: Egészségünkért! A kórház* beteglátogatásról: (Sz) 20.55: öt perc meteorológia. (Ism.) (Sz) 21.00: Tv-hiradó 2. (Sz) 21.20: Beszélgetés a Svéd Szocia­lista Párt elnökével. (Ism.) (Sz) 22.00: A bábu. I>V6- rész: Faiurt időtöltés. (Sz) nefelvétel a DECCA londoni stúdiójában készült.) A Magyar Televízió és az UNITEL kop­rodukciója. Balázs Béla gyönyörű balla­dái hangú, költői misztériuma adta a Bartók-mű alapötletét. • Bartókot első színpadi művében (egyetlen operája) a férfi és nő kapcsolata foglalkoztatta e nép­zenei és bizonyos fokig még Wagneri ihletésű művében. Kroó György Bartók-kutató, aki a film konzultánsa is ír­ja: „...előjátékra és hét je­lenetre tagozódik az egyfclvo- násos zenéje. A szimbolikus helyszín a Kékszakállú herceg vára a férfilélek jelképe, a vár hét ajtaja a lélek egy-egy ré­szét, a férfijellem egy-egy tu­lajdonságát, a férfiélet egy-egy darabját rejti. A két szereplő is jelképes ... Az operának nincs hagyományos cselekmé­nye, egyetlen megszakítatlan párbeszéd”. 22.20: Tv-híradó 3. (Sz) 22.30: Vágyakozás. Francia film. Magyarul beszélő francia film. Jean Paul Sartre írásából készült a film. Egy mexikói kisvárosban praxisát már nem gyakorló részeges orvos és egy tragikus véletlen folytán ide­kerülő vonzó asszony egymás­ra talál. Főszerepben: Michele Morgan és Gerarde Philipe. 2. MŰSOR 17J5: Krrem a kővetkezőt! XIII«. Derrick. Mulatság a sétahajón rész: Nem minden szarka. ­(Ism.) (Sz) 17.25: Találkozások Bulgáriával. (Sz) (Folytatás a c. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom