Dolgozók Lapja, 1981. március (34. évfolyam, 51-76. szám)

1981-03-01 / 51. szám

1981. március 1., VASÁRNAP AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA lso forint Beszámoló az SZKP XXVI. kongresszusáról Alkotó vita az építőmunka \ feladatairól Az SZKP XXVI. kongresszusának szombat délelőtti ülésén Grigorij Romanov, az SZKP KB politikai bizottságá­nak tagja, a leningrádi területi pártbizottság első titkára elnökölt. Az első' felszólaló a szaratovi területi pártbizottság első titkára, Vlagyimir Guszev volt. Ügy gondolom, valamennyi küldött érzéseit fejezem ki, amikor örömmel üdvözlöm külföldi vendégeinket, fegyver- társainkat a közös harcban, bajtársainl/at a munka hadse­regében — mondotta. A felszólalások, amelyek itt a Kreml­ben, valamint a munkásgyűléseken hangzottak el, nagyra értékelték az SZKP tevékenységét, következetes, internacio­nalista politikáját. Ez a szolidaritás felmérhetetlen értékű ösztönzés a szovjet emberek számára, segít abban, hogy át- érezzük mindennapos munkánk nemzetközi jelentőségét — mondotta beszéde elején a jelenlévők nagy tapsa közepette. Részletesen szólt a terület gazdasági fejlődéséről, s el­sősorban azt sürgette, hogy gyorsítsák meg az öntözőrend­szerek építését: mint mondotta, ezáltal biztosíthatnák a me­zőgazdasági termelés jelentős bővítését. Felszólalások A Szovjetunió egyik leg­eredményesebben működő energiatermelő ágazata, a gáz­ipar üdvözletét tolmácsolta a kongresszusnak az ágazat mi­nisztere, Szabit Orudzsev. A gázipar, amelynek területén ma 400 ezren dolgoznak, a tizedik ötéves tervben megha­ladta az előirányzatot és 1980- ra mér 435 milliárd köbméter földgázt termelt. Az iparág­ban a munka termelékenysé­gét öt év alatt egyedülálló mértékben, 43 százalékkal nö­velték. Ma a Szovjetunióban a vasolvasztók több mint 90 százalékát földgáz működte­ti. A világon a legolcsóbb ta­rifa mellett csaknem 200 mil­lió szovjet ember lakásában földgázzal fűtenek, főznek, A Szovjetunióban van a világ legnagyobb, mintegy 130 ezer kilométer hosszúságú egysé­ges földgázvezeték-rendsze­re. A miniszter örömmel szá­molt be a kongresszusnak ar­ról, hogy a szocialista orszá­gok összefogásával létrejött Európa legnagyobb gázvezeté­ke, a szövetség gázvezeték, amely a KGST tagállamaiba juttatja el a szovjet földgázt. Orudzsev sürgette, hogy használják ki jobban a létre­hozott óriási gáztermelő- és továbbító kapacitást. A délelőtti ülésen több kül­földi vendég is felszólalt. Mo­hamed Szaid Mazuzá, az Al­gériai Nemzeti Felszabadítási Front Pártja politikai bizott­ságának tagja tolmácsolta Bendzsedid Sadüi elnök és a front egész vezetésének üd­vözletét. Hangsúlyozta: az algériai nép figyelemmel kísé­ri a Szovjetunió népeinek si­kereit. A Szovjetunió az'em­beriség^ haladásának élén jár, az októberi forradalom a nemzeti önrendelkezésért küz­dő népek stratégiai szövetsé­gese lett — mondotta a többi között. Méltatta az algériai—szov­jet együttműködést, amelyet — mint mondotta — az or­szág népe nagyra értékel. Ez becsületes, őszinte együttmű­ködés — hangoztatta a többi között, rámutatva: Algéria nö­velni kívánja a két ország, a két nép, a két párt együttmű­ködését, amely megfelel az enyhülésért közösen vívott harc érdekeinek. A sok ezer, börtönben seny­vedő, illegális munkára kény­szerűéit vagy száműzetésben élő uruguayi kommunista, az uruguayi nép üdvözletét Rod­ney Arismendi, a kommunista párt központi bizottságának első titkára tolmácsolta. Hang­súlyozta: La tin-Amerikában az Egyesült Államok ma korlát­lan uralmat akar megvalósíta­ni. Fenyegeti Kubát, akciókat indít Nicaragua ellen, nyomást gyakorol Panamára, összees­küvést szít Grenada ellen. Tá­mogatja a véres diktatúrákat Uruguayban, Chilében, Guate­malában, saját terrorizmusát igyekszik leplezni, amikor iga­zolni próbál ja a salvadori jun­ta népirtását. Arismendi széles körű egy­séget sürgetett Latin-Ameriká- ban és az egész világon az amerikai imperializmus pró­bálkozásai ellen. Washington­nak meg kell értenie azt, hogy a világ ma már nem az, ami volt, Latin-Amerika a felszabadulás új korszakába lépett — mondotta, utalva Ku­ba győzelmére, a Nicaraguá­ban bekövetkezett demokrati­kus- változásokra, - Salvador népének hősi küzdelmére. _Nagy-Britannia kommunista pártjának főtitkára, Gordon McLennan élesen bírálta a Thatcher-kormány politiká­ját. Margaret Thatcher kon­zervatív kormánya az amerikai vezetés hű kiszolgálójaként hozzájárult az új amerikai nukleáris rakéták angliai te­lepítéséhez, támogatja az em­bertelen fegyver, a neutron- bomba telepítését Európában. Az angol kommunisták, ha­ladó erők szembeszállnak ezzel a törekvéssel, követelik, hogy Nagy-Britannia lépjen ki a NATO-ból. Ez fontos lépés len­ne az európai enyhülés, az ál­talános és teljes leszerelés megvalósításában. Gordon McLennan szólt a nemzetközi munkásmozgalom, a nemzetközi kommunista mozgalom helyzetéről is, hangsúlyozva: ez a legfonto­sabb tényező minden antiim- perialista erő között. A kambodzsai nép üdvözle­tét Pen So van, a kambodzsai népi forradalmi tanács alél- nöke tolmácsolta a kongresz- szusnak. A többi között emlé­keztetett arra, hogy a kam­bodzsai forradalom nemrég ünnepelte győzelmének máso­dik évfordulóját. A független, szabad Kambodzsa az igazi marxizmus—leninizmus alap­ján álló ország. A népi hata­lom szétzúzta a Pol Pot-féle banditákat, a népi hatalom eredményei bebizonyították, hogy a változások visszafor- díthatatlanok — mondotta a többi között a küldöttek nagy tapsa közepette. Peking és a délkelet-ázsiai reakciós erők most új próbál­kozásokkal igyekeznek aláásni a kambodzsai demokratikus rendszert. Kádár János és Leonyid Brezsnyev találkozója Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára szombaton Moszkvá­ban találkozott L. I. Brezs- nyevvel, az SZKP Központi Bizottságának főtitkárával, a Szovjetunió Legfelsőbb Ta­nácsa Elnökségének elnöké­vel. Eszmecserét folytattak a magyar—szovjet kapcsolatok néhány vonatkozásáról és fontos nemzetközi kérdések­ről. Kádár János melegen üd­vözölte Leonyid Brezsnyevet, abból az alkalomból, hogy az SZKP XXVI. kongresszusán nagy jelentőségű beszámolót mondott. Teljes egyetértésé­ről és támogatásáról bizto­sította a beszámolónak az enyhülés folytatására, a nem­zetközi együttműködés fej­lesztésére és a béke megszi­lárdítására vonatkozó javasla­tait. A Magyar Szocialista Munkáspárt eltökélt szándéka, — mondotta Kádár János. — hogy hozzájárul a szocialista közösség, a nemzetközi kom­munista- és munkásmozgalom egységének megszilárdításához, minden imperialistaellenes erő összefogásához. Kádár János és Leonyid Brezsnyev megállapította, hogy az elkövetkező évek rendkívül nagy jelentőségűek lesznek a háborús veszély növekedése, a fegyverkezési verseny fokozá­sa ellen vívott küzdelemben. Aláhúzták, hogy a világ béké­jének legfőbb biztosítékát a testvéri szocialista országok jelentették, s jelentik tovább­ra is. Kádár János és Leonyid Brezsnyev találkozója szívé­lyes. elvtársi légkörben ment vé&ba. Pillanatkép a kongresszusról. Pavel Popovics szovjet űrhajós autógramot ad az egyik küldöttnek A marógépgyárból Finnországba Elkészült az a CU 1000-es palettás megmunkáló köz­pont, amelyet finn megrendelésre szállítanak a SZIM esztergomi Marógépgyárából. Ebből a gépből már az NSZK, Jugoszlávia, Románia és Lengyelország szá­mára is gyártottak. Lényege, hogy a megmunkálás idejével párhuzamosan a palettán elő lehet készíteni a következő munkadarabot. Ezzel csökkenteni lehet az előkészületi időt. Borsos László, Szivek Mihály és Kovács Lajos gépszerelők munka közben (Fotó: Jusztin Tibor) Tovább bővítették szolgáltatásaikat a Praktikáidéi A PRAKTIKA SZOLGÁLTATÓ IPARI SZÖVETKE­ZET tagsága szombaton Tatabányán, a KPVDSZ Művelő­dési Házban tartotta mérlegzáró közgyűlését. Staudt Béla elnök számolt be a szövetkezet V. ötéves tervi és elmúlt évi eredményeiről. Többek között elmondta, hogy 1976. és 1980. között 122 millió forint termelési értékre vállalkoztak, s ezzel szemtJ5ir~T37 millió forintot értek el. Eredményük azért is nagyon jelentős, mert szolgáltatásból származik bevételük háromnegyed része, nagysága a tervezett 79 millióval szem­ben csaknem 94 millióra emelkedett. Különösen az építő­ipari részleg fejlődött az utóbbi időben. Munkája a szövet­kezet alaptevékenységévé vált. A legjobb kollektíva a tatai fényképészrészleg volt az el­múlt évben. A Kossuth Zsuzsa nevét viselő szocialista bri- . gád az aranykoszorús megtisztelő fokozatot kapta Háztartási kisgép- és hűtőgépjavító bázist létesítettek az elmúlt öt évben Tatabányán, az V. szomszédsági egység­ben. Korszerűsítették a fényképész műtermeket, a Dózsa- kertben újat nyitottak. Tizenkét kistehergépkocsit helyeztek üzembe, s nem csak Tatabányán, Tatán kívül sok esetben eleget tudtak tenni más helység lakossági fuvarigényének, A lakáskarbantartó részleget speciális kisgépekkel, felvo­nókkal szerelték fel. Felépült a szövetkezet II. számú telep­helye Tatabányán, a Környei úton. A szövetkezet eredményei alapozták meg a tagság béré­nek a tervezettnél nagyobb arányú emelését. Egy dolgozó 37 400 forint helyett 40 ezer forint felett keresett. A szövetkezet megvalósította az V. ötéves tervből reá háruló gazdaságpolitikai célokat. Szolgáltatásai a megyei igényekhez alkalmazkodva kiegészültek, növekedett a ter­melékenység — évente hét százalékkal —, javult a terme­lési eszközök kihasználtsága és a munka minősége. Az eredményekben nagy szerepe volt a tizenegy szocialista bri­gád rriiategy százharminc tagjának, v A MÉRLEGZÁRJÓ KÖZGYŰLÉSEN megvitatták az idei év és a XI. ötéves terv szövetkezeti feladatait. Tovább­ra is alapvető a szolgáltatások fejlesztése, a minőség javí­tása és a vevőkapcsolatok erősítése. Az elmúlt év eredmé­nyes- gazdálkodása alapján a közgyűlés végén mintegy 430 ezer forintot osztottak ki a munkában kitűntek jutalmaiéi sára, részesedésre.

Next

/
Oldalképek
Tartalom