Dolgozók Lapja, 1981. február (34. évfolyam, 27-50. szám)

1981-02-01 / 27. szám

eI uöfiL VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK!] 1981. február 1., VASÁRNAP AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXXIV. évf., 27. sz. Ára: 1,80 forint Zárszámadó közgyűlés a tardosbányai Gerecse Termelőszövetkezetben Több nyelven — egy akarattal | MAI SZÁMUNKBAN Mit tudunk a világról? Jókai nyomában Kulturális melléklet Pályaválasztási tanácsadó fulll«llllH»ll!iilRil»l!lllllliill!!lllllilll»i!»UÉ|IIIIÍHlllllllUliIIUIUI!Jllillllll»»*Uilll«lllHllllRlllil»illll|U« Munkásőr-egységgyűlés Oroszlányban Az eskü szellemében 3. oldal P 4. oldal | 5—1. oldal 8. oldal r Szombaton délelőtt Tardos- bányán tartotta zárszámadó közgyűlését a Baj, Tardos-bá- nya és Vértestolna nemzetisé­gi községek mezőgazdasági la­kosságát tömörítő Gerecse Termelőszövetkezet. Az elnöki asztalnál helyet foglalt Mokri Pál, a megyei párt vb. tagja, a megyei tanács elnöke és Haris Gyula, a tatai városi pártbizottság első titkára is. A közgyűlés résztvevőit, köztük a szép számban meg­jelent vendégeket, Kubik Emil párttitkár köszöntötte, majd a vezetőség nevében Mesterházi Antal, a tsz elnöke számolt be a tavalyi gazdálkodásról. Elmondotta, hogy az 1980-ban életbelépett új gazdasági sza­bályozók minőségi változáso­kat és a korábbinál is körül­tekintőbb, megfontoltabb veze­tési módszereket kívánták a gazdálkodás valamennyi terü­letén. Ezért a tsz vezetősége az esztendei munka során messzemenően figyelembe vet­te a tagok és az alkalmazot­tak minden olyan javaslatát, amelyek a hatékonyabb terme­ié»!, a jobb munka- és élet- körümények megteremtését szolgálták. A közös gazdaság tavaly is jól kamatoztatta a szocialista brigádmozgalomban rejlő erőt. A tsz 16 szocialista brigádja a XII. pártkongresszus tisztele­tére tett vállalásával jelentő­sen hozzájárult az eredmé­nyek növeléséhez. A növény­termelés és az állattenyésztés hozamai a kedvezőtlen adott­ságok ellenére is emelkedtek. Búzából 31,2, kukoricából 25,5 százalékkal magasabb átlag­termést takarítottak be, mint az előző évben. A termelőszövetkezet legna­gyobb üzeme a nyúlvágóhíd, amely tavaly közel 2,6 millió nyulat dolgozott fel és a hűtő­házi rekonstrukció hatására a korábbinál jobb minőségű árut szállíthattak az olasz és a francia piacra. A vágóhíd­hoz kapcsolódik a bőLszárító tevékenység. A két üzemből együttesen tavaly csaknem 13 millió dollár éltékú . vágott nyulat és 800 ezer dollár érté­kű bőrt értékesítettek tőkés­piacon. Túlteljesítette mind ár­bevételi, mind nyereségtervét a mészüzem is. A tsz tavaly 17,4 millió forintot fordított beruházásokra. Ennek ellené­re 41,5 milliós tiszta nyereség­gel zárta az esztendőt. A vezetőségi beszámolót az ellenőrzési bizottság jelentése követte, melyet Molnár Sán- dorné terjesztett elő, rhajd a nőbizottság képviseletében Pintér Vendelné számolt be az esztendő során végzett munkáról. Ezután id. Morav-, esik Mihály kért szót, aki a tagság derültsége közepette el­mondotta, hogy haragszik az elnökre, azért, mert nagyon szerény. Termelőszövetkezetük olyan szép eredményeket ér el, amivel joggal lehetne büsz­kélkedni, mégsem hall róla sem a rádióban, sem a TV-ben, holott szerényebb eredményt elérő gazdaságok gyakran „szerepelnek”. Mokri Pál hozzászólásában -gratulált a szorgalmas tagság és az előrelátó vezetés által elért sikerekhez, hangoztatva, hogy jól összeforrott közösség dolgozik ebben a termelőszö­vetkezetben. Bár tagjaik a hétköznapokon különböző nyelven beszélnek, a feladato­kat egymással szót értve, egy akarattal oldják meg. Néhány mondat erejéig rátért a VI. ötéves tervidőszak alatt a me­zőgazdasági üzemekre háruló feladatokra, hangoztatva, hogy az elvárások teljesítéséhez más tartalék a jövőben sem áll a dolgozók rendelkezésére, mint az üzemekben lévő esz­köz, berendezés és az emberi fejekben és karokban lévő munka. Ezeket keli jobban, okosabban, céltudatosabban ki­használni. A közgyűlés a beszámolók elfogadásával, 7 Kiváló Dolgo­zó jelvény átadásával és a szo­cialista brigádok megjutalma- zásá-val ért véget. Egy évvel ezelőtt azzal az elhatározással kezdték az 1980. évi kiképzési tervük végre­hajtását az oroszlánya Sallai Imre munkásőrzászlóalj tag­jai, hogy hazánk felszabadu­lásának 35. évfordulója és a párt XII. kongresszusa tiszte­letére a korábbinál is jobban, fegyelmezetten állnak helyt a kiképzésben, munkahelyükön és a közéletben. Nos, a városi művelődési központban szom­baton délután megtartott ün­nepi egység-gyűlésen Bíró Zoltán parancsnak jóleső ér­zéssel jelenthette. a felettes parancsnokság, az irányító pártbizottság, a város állami és tömegszervezeti vezetőinek, képviselőinek, a meghívott venrégeknek, hogy a zászló­alj maradéktalanul teljesítet­te vállalását. Példák sokasága igazolja az acélszüriké egyenruha oroszlá­nyi viselőinek múlt évi dere- kas helytállását. Ezek közül első helyre kívánkozik, hogy a megyei parancsnokság érté­kelése szerint a legjobb egy­ségek közé küzdötte magát az oroszlányi. Mind aiz egyéni-, mind a köitelék-lőgyakorlatot Isiváló eredménnyel hajtották végre tagjai. A híradós szakasz (parancs­noka: • Farkas György) el­nyerte a területi parancsnok­ság legjobb szakalegysége kitüntető címet A zászló­alj ellátó részleg (parancsno­ka: Nagy II. János) pedig el­ismerő oklevélben részesült. Az év folyamán tovább nőtt az alap- és középfokú politi­kai végzet,tséggel rendelkezők száma. A zászlóalj politikai, erkölcsi egységének megtar­tásában felbecsülhetetlen sze­repe van a tizenhét alapító tagnak és a hosszú szolgalati idővel rendelkezőknek. Az egység tagjai szocialista emberhez méltóan áll-tak helyt a mindennapi munkában is. Többségük szocialista brigád­tag. Több munkásőr dolgozik a félmillió tonna szenet ter­melő frontbrigádban és a 2700 métert túlszárnyaló elő- vájási csapatban. De a város és környéke egyéb termelő­üzemében. intézményében is lehet számítani a munkás- őrökre. Nagy taps közepette vették -át kitüntetéseiket a szocialis­ta versenymozgalom legjobb­jai. A zászlóalj legjobb sza­kasza címet a 2 4-es szakasz (parancsnoka: Csathó Sándor) érdemelte ki. A legjobb raj­címet az 1-es géppuskás (pa­rancsnok : Previcz János) és a 2/4/1-es raj (parancsnok: Kozma Miklós) nyerte eL A Kiváló parancsnok kitünte- tetésben hárman, a Kiváló tmmkásőr kitüntetésben tízen részesültek. A testület erejét jelképező fegyvert Krepsz István adta át a több társá­val együtt esküt tett Horváth Györgynek. Felszólalásában Vámos Sán­dor, a városi pártbizottság el­ső titkára meleg szavakkal kö­szöntötte az egységet. Kérte, hogy a múlt évihez hasonló szorgalommal, hozzáértéssel hajtsák végre idei feladatai­kat az oroszlányi munkás­őrök. Szovjet autőklávok, magyar számítógép a Tímfölrigyárliaa Tavaly helyezték üzembe azt a 12 darab 50—50 köbméte­res szovjet feltáró autoklávokat, amelyekkel egy év alatt % ezer tonna többlettimföld előállítására nyílt lehetőség. A , berendezés jól működik Több éve üzemel a TPA-i alkalmazott mér ésad atrögzitő- és feldolgozó programozó számítógép. Munkába állításával az volt a cél, hogy az üzemi méréseket, feldolgozásokat, valamint az optimális ügyvitelhez szükséges egyes gyártá­si paramétereket számítógéppel rögzítsek. Távlati tervben szerepel a technológiai analóg irányítórendszer vezető je­leinek előállítása ennek a gépnek a segítségével. Képün­kön: Tokodi Tibor számítógép-kezelő munka közben (Jusztin Tibor felvétele) BÁNYANYITÁS ELŐTT MÁR KISHEGYEN Riport a S. oldalon. (Jusztin Tibo* felvétele*

Next

/
Oldalképek
Tartalom