Dolgozók Lapja, 1981. január (34. évfolyam, 1-26. szám)

1981-01-09 / 7. szám

ló reggelt! 1981 január 9., péntek JHaveelL napja Várható időjárás pc-.íek estig: megnövekvő felhő­zet, helyenként kisebb ha­vazás, hószállingúzás. Haj­nalban néhol párásság. Las­san mérséklődő, eleinte még gyakran erős északi, észak- j keleti szél. A várható leg-3 magasabb nappali hőmér-1 séklet nulla, mínusz 5 fok j között. öoiüoión^m Till dunántúli vonat végállomása a Keleti helyett a Déli-pályaudvar Százharminc évvel ezelőtt, 1851. január 9-én született Nyíregyházán, és 58 éves korá­ban, I9iü. január 2-án halt meg Budapesten Simonkai La­jos botanikus, Borbás Vince mellett a XIX. szazad második fejének legkiemelkedőbb ma­gyar flórakutatója. A Felvidéken, az eperjesi gimnáziumban végezte közép­iskolai tanulmányait, s ottani tanára. Hazslinszky Frigyes kedveitette meg vele a botani­kát. 18 i ö-től a pesti egyetemen természetrajzot hallgatott, s két év múlva Jurányi Lajos professzor tanársegédje lett a növénytani tanszéken. 1874-ben szerezte meg tanári oklevelét, majd néhány év múlva dokto­ri diplomáját. Több gimnázi­umban volt természetrajz ta­nár, 1891-től a budapesti VII. kerületi főgimnáziumban; 1908- ban innen ment nyugdíjba. A növényföldrajz mellett lő- leg növényrendszertani kérdé­sekkel foglalkozott; így meg­írta Magyarország tölgyeinek, hársfáinak, szilfáinak, juhar­fáinak, ribiszkéinek stb. mo­nográfiáit, s ezeket két évtize­den át — 1888-tól 1908-ig pub­likálta. Ö dolgozta fel kritikai­lag Erdély flóráját; e könyve a század legjobb magyar szak­munkája. Hatalmas herbáriu­mát, amely 22 ezer növényfajt és változatot tartalmazott, a Magyar Nemzeti Múzeumnak adományozta. .Széles kö^ű szak- irodalmi munkásságot is kifej­tett. KISZ-titkárok fvlkéH%itése A KISZ Tatabánya .városi bizottsága konzultációt tart január 12-én a megyeszék­hely úttörőházában középisko­lai KlSZ-bizottsági tagok, aiapszervezeti és szervező titkárok számára. A fiatalok — mintegy 220-an — az érté­kelő és vezetőségválasztó tag­gyűlésekre készülnek közösen. Január 15-én pedig a dolgozói területen tevékenykedő KISZ- titkárok vitatják meg a kong­resszusi levelet és a második taggyűlések feladatait. KIÁLLÍTÁS KABULBAN Az afgán főváros, Kabul nemzeti múzeumában „Bakh- tar” elnevezéssel kiállítás nyílt, amely bemutatja Afga­nisztán történelmét és a szov­jet régészekkel közösen vég­zett ásatásokon talált leleteket. Befejeződött a kelenföldi és a Déli-pályaudvar közötti vo­nalszakasz villamosítása. Csü­törtökön ünnepélyesen elindí­tották a Deli-palyaudvarról az első villamos mozdony vontatta szerelvényt. Alig egy éve kezdődött a két pályaudvar közötti rövid, de fontos vasúti szakasz villa­mosítása, amely elsősorban a Keleti-pályaudvar tehermen­tesítését szolgálja. A MÁV 25 millió forintos saját forrá­sához 13 millió forint energia­racionalizálási támogatást ka­pott; a beruházás a gazdasá­gosabb vontatás eredménye­ként 2,5 év alatt megtérül. A munkálatok során a két pá­lyaudvaron és a vonalon ösz- szesen ,16 kilométernyi villa­mosvezetőket szereltek fel. Az építőknek rendkívüli felada­tot kellett megoldaniuk a múlt században létesített, s igen NEM ÉRT CÉLBA A LEVÉLBOMBA London térségében adták fel azt a levélbombát Margaret Thatcher brit miniszterelnök­nek, amit „elfogtak” a Victo­ria pályaudvar melletti elosz­tóban. Egyelőre csupán ennyi vált ismeretessé a kormányfő ellen tervezett merényletből. A Scotland Yard robbanó­anyag-szakértői szerint a ké­szülék súlyos sérülést okozha­tott volna. Nyomatékosan fo­kozott éberségre szólították fel a lakosságot. A vezető politi­kusoknak címzett postai kül­deményeket mindig különös gonddal vizsgálják át a postán, így a Thatcher asszonynak címzett csomag is azonnal gya­nút keltett. SZŐRÖS ŐSELEFÁNT Kino eddigi legnagyobb mammutcsontvázára bukkan­tak szénbányászok az ország egyik belső tartományában. Tudósok szerint a szőrös ős­elefánt 5 méter magas lehe­tett, egy lábszára térdtől a láb­fejig 1,2 méter, agyara pedig 3 méter hosszú volt. Az első becslések szerint a csontváz jóval nagyobb, mint amelyet 1973-ban az ugyancsak kínai Hejlungcsiang tartományban találtak. A bányászok napvi­lágra hozták még egy másik mammut csontvázát és két szőrös orrszarvú maradványait is. alacsonyra méretezett 400 mé­teres alagiúthan, ahol a pályát 40 centiméterrel lesüllyesztet­tek, és az üzembiztonság ér­dekében a mennyezetet spe­ciális műanyagszigeteléssel látták eh A villamosítás, gazdasági hasznán túlmenően 8,5 kilo­méterrel rövidítette az utat Budapest—Hegyeshalom kö­zött. Január 18-tól ugyanis a Lővér és a Ciklámen expressz, a Budapest—Komárom—Győr —Hegyeshalom közötti vonal személyvonatai és a Budapest —Szombathely közötti hétvégi gyorsvonatpár a Keleti-pálya­udvar helyett a Déli-pályaud­varról indul és oda érkezik. Tervezik, hogy az új menet­rend életbe lépésétől a he­gyeshalmi vonal nemzetközi vonatainak is a Déli-pályaud­var lesz a végállomása. LEFÜLELT TERRORISTÁK A török statáriális hatósá­gok letartóztatták egy szélső- baloldali csoportosulás 51 tag­ját. A csoport számos terror­akciót és egyéb bűncselek­ményt követett el. így többek között hat gyilkosság — köz­tük egy rendőr megölése —, több fegyveres rablás és szá­mos robbantás szerepel a ter­roristák bűnlajstromán. TV-FILMEK — MOZIBAN A fővárosi Horizont film­színház a jövőben rendszere­sen vetít televíziós alkotáso­kat jelentették be csütörtökön a Televízióban tartott sajtó- tájékoztatójukon a Magyar Televízió, a FÖMO, valamint a Magyar Film- és Tv-művé- szek Szövetségének képviselői. ÜJ IRODAI ÍRÓGÉP Az Irodagépipari és Finom- mechanikai Vállalat fejleszté­sében megújult az a mechani­kus irodai írógéptípus, mely­nek licencét a svájci Hermes- cégtől vásárolták meg és 1974- től értékesítenek közösen. Ez az új változat azonban már teljes egészében a hazai válla­lat érdeme és sorozatgyártását is itthon kezdik meg, várha­tóan a második félévben. MOZGÓ ABC-K Tizenegy, mozgó üzletként használható, úgynevezett ABC-autóbusz készült el az Ikarus székesfehérvári gyárá­ban. Az IK—260 típusú bu­szokból kialakított gördülő boltokat hűtőpulttal szerelték fel, tárolópolcokkal látták el, s alkalmassá tették a napon- 'ta szükséges élelmiszerek, ház­tartási cikkek árusítására. A különleges kocsik az Észak­budai ÁFÉSZ megrendelésére készültek, s főként a főváros külső negyedeinek ellátását javítják majd velük. Felbecsülhetetlen értékű lelet Török archeológusok a Szíriái határ közelében, a délkelet-törökországi Gaziantep tartományban felbe­csülhetetlen értékű régészeti leletre bukkantak: Kybe- lé 'római istennő 2. századi márványszobrára. A ró­maiak az i. e. 2. századtól fél ezredéven át uralkodtak a mai Kis-Ázsiában és ekkor terjedt el a barbár Ky- belé, a „Nagy anyaistennő” (Magna Mater) kultusza magában Rómában is. A termékenység istennőjének tekintették. A most felszínre került 40x90 centiméteres szobor értékét növeli, hogy ritka márvány fajtából készült, amelyet a Földközi-tenger kontinentális talap­zatából bányásztak ki. KÉNYSZERPIHENŐ A Pest megyei Kishajózási és Javító Vállalat közli, hogy az 1981. január 8-án megje­lent közleménnyel ellentétben, a Szigetszentmárton—Kiskun- lacháza közötti révátkelést — a hidegre fordult időjárás és erős jegesedés miatt bizonyta­lan időre szünetelteti. Munka a pincében és a szőlészetben A jó hírű és ízletes borjáról nevezetes ászári Aranykalász Tsz pincészetéből tavaly bel­földre háromezer hektoliter, nyugati exportra 4200 hektoli­ter bort szállítottak. Szovjet és román megrendelésre fél­millió palackot küldtek. Eb­ben az évben is hasonló meny- nyisóget értékesítenek bel- és külföldön az ászár; pincékből ahol jelenleg elvégezték a bo­rok első fejtését, házasítását, és derítését. Most szűréssel készítik elő a borokat palac­kozásra. Túri János, Sarus Sándor. H. Kiss JózseL Saru« István, Molnár László a legjobb meíszők közé tartoznak (Kép, szöveg: Jusztin Tibor) Áramszünet —zárlat miatt Csütörtök reggel a Tata­bánya-Óvárosiban lévő kap­csolóállomás és az 5. számú transzformátorállomás között zárlat keletkezett. Emiatt Óváros és Sárberek nagy ré­sze áram nélkül maradt Az ÉDÁSZ tatabányai üzemigaz­gatóságának szakemberei azonnal megkezdték a hiba elhárítását, így a sárberki la­kótelepet csaknem három­negyed órás kiesés után újra bekapcsolhatták az áramszol­gáltatásba. Óvárosban másfél- órára nyúlt az áramszünet. Ma, pénteken mérőkocsival határolják be a hiba pontos helyét, s utána, megkezdik a zárlatgóc végleges felszámolá­sát. ENERGIATAKARÉKOS KAZÁNOK A Tabi (Somogy megye) , Építő- és Vegyesipari Szövet­kezet fejlesztőgárdája — a megváltozott ' energiahelyzet­hez igazodva — a múlt év vé­gen olyan vegyes tüzelésű ka­zán típusát dolgozta ki, ame­lyet fával, szénnel, de bármi­lyen hulladékkal is kiváló ha­tásfokkal, igen rövid idő alatt felfűthetnek. Az Építésügyi Minőségellenőrző Intézet és az Energiafelügyelőség elisme­rően nyilatkozott az új tér­nék műszaki paramétereiről, á termék iránt nemcsak ked­vező ára miatt érdeklődnek, la nem azért is, mert rendkí­vül széles körben alkalmaz­ható. Tóth Zoltán bort fejt GY ASZJEI.ENTES! Mély fajdalommal tudatjuk a rokonokkal és ismerősökkel, hogy a drága jó feleség, édes­anya, és nagyanya VARGA LAJOSNÉ szül.: Turnhauzer Mária 72 éves korában elhunyt. Ham- vasztás utáni búcsúztatása 1981. január 10-én, 12 órakor lesz a tatabányai újtelepi temető új ravatalozójánál. A gyászoló család köszönetnyilvánítás : Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak, akik drága ha­lottunk LUPTÁK BÉLA temetésén megjelentek és gyá­szunkban együttérzéssel osztoz­tak. A gyászoló család KIGYULLADT EGY KÉTEMELETES HÁZ az indiai Andhra Pradesh ál­lambeli Vijayawada városá­ban. Az épületben tartózkodó mintegy 150 ember pániksze­rű menekülés során 7 gyerme­ket és egy idős asszonyt tapo­sott halálra a lángoló épület szűk lépcsőházában. Gyalogló nyugdíjas Csaknem 55 000 kilométert gyalogolt, s így ismerkedett meg a Szovjetunió mintegy 500 városával egy szovjet nyugdíjas^ akit a Trud leg­újabb száma mutat be. A. Szalmanov, a távol-keleti Ál­lami Egyetem egykori oktató­ja legutóbbi nagy útjára 1979. júliusában indult ei: J. Su- mlckij újságíróval együtt Vla­gyivosztokból gyalogosan akart eljutná a moszkvai olimpiára. A nyári játékok kezdetére azonban — mint annak idején jelentettük — csak Sumickij érkezett meg, idős útitársa útközben megbetegedett. Fel­épülése után Szalmanov foly­tatta útját, múlt év decembe­rében érkezett Moszkvába, majd néhány nap múlva to­vábbindult — következő úti­célja Novgorod és Leningrad. A HIDEG ÁLDOZATAI-ét KOSZÖNéTNI 1LV ANITAS* Köszönetimket fejezzük ki a rokonoknak, barátodénak és , mindazoknak, akik drága, ha­jlottunk ID. MINICH BÉLA temetésén .megjelentek, sír járat virágot, koszorút helyeztek és mély gyászunkban őszinte ;icgyüttérzéssöt osztoztak. A. gyaszo«o család KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS* Ezúton monsciok kőes^onetet mindazoknak, akik szeretett .férjem SZABÓ VILMOS temetésén megjelentess; és mély gyászunkban őszinte részvéttel osztoztak. Gyászoló * felesége köszönetnyilvánítás í Köszönetét mondunk mind­azoknak, akik drága halottunk' PILIS JENÖNÉ temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és mély fájdalmunkat őszinte rész­vétükkel enyhítették. A gyászoló család HATBA SZÜRTA FELESÉGÉT FökE MStiós, 46 éves se* gédmunkás, oroszlányi lakos, január 5-én, hétfőn az éjsza­kai órákban különváltan élő feleségének lakásába — az er« kélyajtót betörve — behatolt; Az asszonnyal dulakodni kez­dett, s eközben a magával táti késsel hatba szúrta. A feleség súlyos sérüléseket szenvedett. Földi Mikiós ezután a bely-é színről elmenekült, de a rend­őrség rövid időn belül elfogta és előzetes letartóztatásba he­lyezte. Földi ügyében a vizs­gálatot tovább folytatják. KIUGROTT A NEGYEDIK EMELETRŐL Az elmúlt napokban sűrű hóeséssel elárasztotta az euró­pai tél a Balkán-félsziget nagy részét is. Romániában, a hegy­vidéken a hótakaró vastagsá­ga sok helyütt meghaladja az egy métert. Akadozik a vasúti és a közúti közlekedés. Az el­múlt 40 év legnagyobb hóesé­se következtében csaknem mindenütt 20 centiméteres hó­takaró borítja Törökország dé­li részét. Görögországban hó- torlaszok és az utakat borító jégpáncél falvak tucatjait vágta el a külvilágtól. A szo­katlanul hideg idő már eddig több halálos áldozatot köve­telt: egy négyéves gyermek és egy 62 éves nő szenvedett fagyhalált, többekkel pedig szívroham végzett a nyílt ut­cán. Macedóniában és több más tartományban .kihirdették a rendkívüli állapotot Tatabánya-Üjyároöban, $ Kulich Gyula tér 2. számú la­kótömb IV. emeletén lóvá IBUSZ-lakás erkélyéről szer­dán a hajnaE órákban — fel­tehetően öngyilkossági szán­dékkal — az utcára ugrott Dobszai Gábor 22 éves pécsi bányász, aki ideiglenesen Ta­tabányán dolgozott A fiatal­ember az esés következtébe« olyan sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt Az eset körülményeinek tisz­tázására a rendőrség vizsgala­tot indított MEGHALT A VOLT LAOSZI KIRÁLY Hetvenhárom éves borában elhunyt Savang Vatthana, a trónjáról 1975-ben lemondott laoszi király. Veszélyben Róma jövője? „Leszállt” a lováról a császár A római Capitolium te­rén Marcus Aurélius csá­szár „leszállt” lováról. A napjainkig megmaradt leg­szebb antik lovas szobor ró­mai császárt ábrázoló alak­ját csütörtökön restaurá­torok irányításával és egy daru közreműködésével „le­segítették” a nyeregből, és egy restaurációs műhelybe vitték. A ló néhány hét múlva követi gazdáját. Marcus Aurélius mintegy ezernyolcszáz éves bronz lovas szobrát az egyre na­gyobb mértékű levegő­szennyezés olyan súlyosan megrongálta, hogy feltét­lenül szükségessé vált tel­jes helyreállítása. Különö­sen a ló lábai mentek tönkre és az aranybevonat is majdnem teljesen el­tűnt, már csak nyomok­ban található rajta. Ha hinni lehet a legen­dáknak, most veszélybe ke­rült Róma jövője is, hiszen az egyik legrégebbi mondás szerint, ha a Marcus Auré­lius szoborról eltűnik az aranybevonat, Róma nincs többé. DOLGOZOK LAPJA — az MSZMP Komárom megyei Bizottsága és a megyei tanács napilapja — Főszerkesztő: KAPPEL EMIL. Telefon: 11991. Szerkesztőség: Tatabánya, Pf. 141., megyei tanács székháza, 2801. Telefon: 10 053, 10 811. Belpolitikai rovat: 10-es me'.lék, aktuális rovat. 12-es ni:, ék. gaichvis.gpoMlkaJ rovat: 15-os és 17-et mellék, sut .is rovs ':8-as mellék, sportrovat: 26-os mellék, levelezési fO'-af 13-as mellék. — Kiadja a Komárom megyei Lapkiadó Vállalat. Tatabánya. Pf. 141.. megyei tanács székháza 2801. Felelős kiadó. fZÁBC JÓZSEF. Telefon: 11 010, 10 053. 10 811. — Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a hiriapkezbesitő postahivataloknál és kézbesítőknél. — Előfizetési díj 1 hóra 34 Ft.— Kéziratokat nem őrzünk meg «■ nem adunk vissza. — Készül a Komárom megyei Nyomda Vaüaiat ttítabaoy#* ápnjwimstajaóao. Eacips- vezető. Xuoyogi iozset, — maa&>: mm. — üt k>UN »133— H0X. A .180 hektáros szőlészetben a hideg januári szélben mint- egy harmincán metszik a sző­lőt. A jó metszés az egyik alapja az ez évi termésnek, s ezért a legjobban dolgozókat nagyon megbecsülik a szövet­kezetben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom