Dolgozók Lapja, 1980. december (33. évfolyam, 282-305. szám)

1980-12-19 / 297. szám

DOLGOZÓK LAPJA* 1980, december 19., pdatcS Ion höoyraije? Kphct r A világot megismerni, örö­met szerezni, ajándékozni könyvvel könnyebb — ha né- iha már unalmas is ez a szinte mindennap felcsendülő rek lámszöveg. Ma már jó divat a könyvvásárlás. A szépirodalmi slágerek mellett egyre nagyobb tért hódítanak a szakkönyvek is. Sok embertől hallottam már: i,Én csak lexikonokat,, kézi­könyveket, saakkönyveket vá­sárolóik, minden .mást a könyv­tárból olvasok”. Persze ehhez is pénz kell. Szerencsére • ma már ott tartunk, hogy szinte minden héten jelenik meg olyan könyv, amire szükségünk van, amit szívesen megvásáro­lunk házi könyvtárunkba. S a házikassza ..csődje” el­len négy évvel ezelőtt a Mű­velt Nép Könyvterjesztő Vál­lalat bevezette szolgáltatását, a könyvcsekket. Kedvezményt kaptunk a könyvvásárlásban, sőt ha Fortuna mellénk áll, még nyerhetünk is. Természe­tesen könyvet. Az idén negyedszer rendez ték meg a könyvcsekksorso- lást. Azok, akik 1979. X. 1. és 1980. IX. 20. között 1200 forin­tot befizettek, értékes díjakat nyerhettek. Például: az í. díj ötezer, a II. háromezer, a 1 TI. díj 2000 forint értékű kis­könyvtár volt. További nyere­ményeket is kisorsoltak. Tata­bányai könyvbarátok is vannak a nyertesek között. A jegyzék a könyvesboltokban megtekint­hető. Éncáró December' 20-án, 16 órakor tartják meg Oroszlányban, a városi művelődési központban a Bányász Klubkönyvtár, a sportkör, és a bányász KISZ- blaobtság közös évzáró ün­nepségét. A rendezvényen Monspart Sarolta és Feledi Péter élménybeszámolójára is sor kerül. Itt értékelik az ......elnevezésű tömeg-, e portakciót, majd -18,30 órai kezdette] a 100 Főik Celsius együttes ad hangversenyt. Zenés műsorok December 18-án Szabó Ká­roly pol-beat énekes a ko­maromi Közgazdasági Szak­középiskolában lépett fel Til­takozó szép üzenet című mű­sorával. Ugyanezen a napon Kisbéren, az Erkel Ferenc Művelődési Házban Énekel­jünk, játsszunk együtt! cím­mel gyermekműsort rendez­tek. melyen közreműködött Sza.bó Károly, Berki Ildikó és Kerekes Gábor. Szabó Károly Énekes poézis című, mai ma­gyar költők megzenésített vex'seiből összeállított műso­rát december 23-án 18 órakor a naszályi művelődési ház­ban mutatja be. Előbbre jutottak Bemutatkozott megyénk egyetlen hivatásos zenekara zott tizenegy szám alapján nyújtott teljesítményt. Ke­resztmetszetét adták annak, amit tudnak, amit művelnek: klasszikusokból Fucik és Csajkovszkij, Farkas Ferenc Vezényel: Patlányi Szabolcs vannak a megyei zenei ese­ményeken ... Valóban. Csakhogy évek óta tart a kimunkálása egy olyan együttesnek, amelynek gerincét hivatásos katonák, tiszthelyettesek adják. Ter­mészetesen a továbbiakban is számítanak az arra érdemes és rátermett sorkatonákra, akiknek zenei végzettsége- képzettsége színvonalemel­kedést jelent az együttes számára, de valóban nívós, minden igényt kielégítő ze­nekart csak úgy lehet megte­remteni, ha állandó tagjai vannak. Erre törekedett az elöljáró parancsnokság akkor, amikor több mint két esztendeje a zenekar élére állította a ma­gas képzettségű, „érzékeny kezű” karmestert — Padányi Szabolcsát, ö nagy energiával látott hozzá az elképzelések megvalósításához, s most ér­kezett el oda, hogy együtte­sével úgy mutatkozzon be, mint hivatásos zenekarral. Természetesen a követelmé­nyek jóval magasabbak, mint az amatőr együtteseknél, a próbák, a zenei képzés is színvonalasabb. A harminc­tagú együttes mostani össze­tétele olyan, hogy bátran mondhatjuk — ki-ki mestere a hangszerének. Egy-egy pul­ton ott ül „utánpótlás”. , de ők is jól beleillenek a zene­kari együttesbe hangzásilag, és hangszerkezeléssel egy­aránt. A következetes és energikus munka meghozta gyümölcsét — s vasárnap le­zajlott hangverseny igazol­ta, hogy megérte a fárado­zást. Csillogó hangzás, a mű­fajokon belül bátor, virtuóz megoldások, mégis mérték­tartó muzsika. Röviden így lehetne jellemezni az elhang­és Suppe, a könnyedebb — de néhol talán bravúrosabb — zenéből Löfler. Tuska. Max Leemann. A zene nem csu­pán megszólál Padányi Sza­sos zenekar bekapcsolódna Tata város, a megye zenei vérkeringésébe. Jó volt hal­lani, hogy első lépésként a tatái művelődési központtal tárgyalnak hangversenyek ügyében, de tervezik más megyei városokkal is felven­ni a kapcsolatot. Bátran állít­hatjuk a hallottak alapján, hogy a tatai együttes nem azonos egy „térzenekarral”, több annál. Koncertező kol­lektíva, képes magas színvo­nalú zenét produkálni, dobo­gós koncerteket adni. Minden művészeti együttesnek szüksége van arra, hogy sze­repeljen. Ez adja a legfonto­sabb impulzusokat, mert a zene közönség nélkül „el­csendesedik”. Ugyanakkor azért a honvédségi zenekar bizonyos mértékig mérce is lehet jó hírű és nagynevű együtteseink számára, ame­lyek tagjai bár teljesen más körülmények között (sokkal nehezebben!) dolgoz­nak, de mégis eljutot­tak oda, hogy nevüket, játékukat határainkon kívül is ismerik már. Az eredmé­nyeket úgy is lehet növelni, ha van mihez ..igazodni”. S erre alkalmas a hivatásos Az egyik szólista: Varjú László bölcs értő irányítása nyomán, de él, élettel telítődik, szinte szavakká formálódva szól hallgatóságához. Önmagától vetődik fel a kérdés: tervezik-e, hogy szo­rosabb kapcsolatot alakítanak ki megyénk öntevékeny fú­vószenekarai val ? Segítsé­gükre lesznek-e, ha szükség lesz .ró? Padányi Szabolcs azt válaszolta, jiem kívánnak megmaradni a maguk zárt világában, több és jobb kap­csolat elmélyítésére töreked­nék azokkal a zenekarokkal, amelyek profilja az övékkel azonos. Nagyon jó lenne, ha a sajá­tosan honvédségi feladatok ellátása mellett ez a hivatá­együttes. Harmincból csak három nevet említenék: Rá­kóczi István. Lázár Antal és Varjú László — virtuóz mu­zsikusok, s rajtuk kívül is vannak még, akik csillogóan, tisztán képesek szólót játsza­ni. A bemutatkozás jól sike­rült. Várjuk a többi fellé­pést, s ha megismerik őket, nagy tábort szerezhetnek a fúvószenének, amelynek oly nagy hagyományai vannak megyénkben. Áliám Éva Rádió- és tv-műsor 8.27 8.37 9.33 10.05 10.33 10.40 11.00 11.27 12.35 13.54 14.14 14.44 ló.10 15.28 16.05 16.35 17.10 17.35 18.15 19.15 19.30 20.30 20.51 8.05: 8.20: 8.33: 9.21: 11.45: 12.33: 12.38: 13.15: 14.00 17.30 18.33 19.10 20.00 20.33 21.32 KOSSUTH RÁDIÓ Van-e „férfigyógyászat?** Francia muzsika. Óvodások műsora. Visszapillantó. Rilke versel. Bartók: Kontrasztok. Fúvószenekar. Világirodalmi Dekameron. Hétvégi Panoráma. Stúdiónk vendégei voltak! Régi hires énekesek. Magyarán szólva . .. Olasz madrigálok. Zenélő Dominó. Ami a számok mögött van. Banda Ede gordonkázik. Láttuk, hatottuk. Nóták. Hol volt. hol nem volt... Operaáriák. Hangalbum — Simon Ist­ván. Régi filmslágerek. A gyorsuló idő nyomában. 21.11: Évszázadok mesterművei. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: Rádiószínház. 23.22: Meyerbeer operáiból. 0.10: Melódiakoktél. PETŐFI RÁDIÓ Békedalok. Tíz perc külpolitika. Slágermúzeum. Nemzetközi magazin. Tánczenei koktél. Édes anyanyelvűnk. Néni muzsika. Nőkről — nőknek. Kettőtől ötig . . . 17.00: Nemzetközi kapcsolatok a XX. században, ötödik sebesség. Operettfelvételek. Magnóról magnóra. Régi nóta. híres nóta. Rádiójáték. Caterina Valente és Vico Torriani énekei: 22.30: Népdalok. 23.15: Gyulai Gaál János szerze­ményei. 3. MŰSOR 9.00: Iskolarádió. 9.30: Reneszánsz kórusmuzsika. 10.00: A tudás hatalom. 11.05: Dietrich Fischer-Dieskau énekel. 13.07: Operaegyüttesek. 14.10: Nagy mesterek — világhír« előadóművészek. 15.10: Könyvszemle. 16.15: Kórusainknak ajánljuk. 16.30: Tip-top parádé. 17.00: Bajazzók. Részletek. 18.00: Bach-művek. 19.05: Ifjúsági Rádió. 19.35: Hangverseny. 20.57: A dzsessz történetéből — W. rész. 21.37: Operaáriák. 22.02: Nagy mesterek. 22.55: Decsényi János művel. BUDAPESTI TT 8.00: Tévétorna. (Ism.) (Sz) 8.05: Iskolatévé. 16.00: Pedagógusok fóruma. 16.40: Hírek. 16.45: Természetbarát. (Sz) 17.05: Csali. Horg'ászötperc. (Sz) 17.10: Mindenki közlekedik . . . 17.35: öt perc meteorológia. (Sz) 17.40: Keresztkérdés. Fejtörőjáték. (Sz) 18.10: A hiúz. Sréá rővidftlm. (Ism.) (Sz) 19.10: Tévétorna. (Sz) 19.15: Esti mese. (Sz) 19.30: Tv-híradó. (Sz) 20.00: Delta. 20.20: Marín Drzic: Dundo Maroje. Komédia. A Szentendrei Teátrum előadása. (Sz) 22.00: Családi kör. 22.50: Tv-híradó 3. (Sz) 2. MŰSOR 18.35: Tévébörze. 18.45: Természetbarát, (ltrm.) (Ss) 19.05: Mindenki közlekedik ... (Ism.) (Sz) 19.20: öt perc meteorológia, (Ism.) (Sz) Színház Tatán, Tatabányán Vendégek Debrecenből A debreceni Csokonai Szín­ház első alkalommal vendég- szerepeit megyénkben és két város — Tata és Tatabánya — közönsége is megismerhette a színház produkcióit. Tatán Stephen Poliakoff amerikai író Cukorváros című darabját lát­hatna a közönség, Tatabányán Karinthy Ferenc, Gellérthegyi álmok című játéka került szín­re. Kapcsolatuk nagyon távoli, de annál azért több köti ösz- sze a két darabot, mint, hogy mindkettő egy színház produk­ciója. A Gellérthegy! álmok és a Cukorvárois szereplői is fia­talok — csakhogy merőiben más történelmi helyzetiben, mégis embert, egyéniséget pró­bára tevő szituációkban talál­kozunk velük... Tatán már az előcsarnokban' h-air$o.gó disco-zene fogadta az érkezőiket — mintegy előreve­títve a darab témáját, hangu­latát is. Poliakoff a Cukor-vá­rosban a díszkóőrületről, jelle­met és embert torzító hatásáról fest drámai és megdöbbentő képet. S bár a darab Ameriká­ban játszódik, a szellemi else- kélyesedás, az igénytelenség veszélye itt kísért nálunk is a Ciabalok eay részének szórako­zás keresésében, társas kapcso­lataiban a tánc ne&primitív vo- naiglássá lényegülésében. A színház fiatal művészei — mindenekelőtt a dis-jocfcey-t alakító Cseke Péter, valamint Zsolnay András, Bajza Viktó­ria, Herczegh Csilla, Reil Zsu­zsa — hiteles atmoszférát te­remtettek játékukkal, Dóra Gábor stílusos díszletei között, Balogh Gábor értő, a lényegre koncentráló rendezői elképze­léseit követve. Végül is tem­pós, figyelmet érdemlő, újsze­rű színházi produkció részt­vevője lehetett a tatai közön­ség. Tatabányáin, a Népházban — a nagy nézőtér és színpadtér ellentmondásosságával is meg- küzdve — jó kaimaraprodukci- ót láthattak a színházbarátok. A Gellérthegyi álmok két­szereplős, bensőséges hangula­tot sugárzó dráma, közvetlen érzelmi kontaktust igényel a közönséggel. Nincsenek lát­ványos jelenetek — két ember küzd a háború veszélyeitől szoronglaitottan, önmagáért, az életéért, a testi, szellemi, er­kölcsi elbukás, egymás és ön­maguk «lien. Játszanak —* múltakat és jövőjüket felidéz­ve követelik az élettől jogaikat, s egy könyörtelenül véres kor­szak küszöbét átlépve kíván­nak, állítanak új életet és iga­zán emberhez méltó sorsot ma­guknak. Karinthy Ferenc „já­tékos játékot” alkotott ebben a darabjában is, kitűnő színpad- és emberismerettel építi fel két ember drámáját, bőven te­remt treigíkus és tragikomikus szituációkat — játszani hagyja hőseit, de ez a játék mindig a véres valóságból fakad. Ez adja meg a dráma feszültsé­gét, belső hitelességét. A két fiaital szereplő: a Lány — Bessenyei Zsófia és a Fiú — Zsolnay András képes volt anra, hogy érdeklődésünket, figyelmünket ébren tartsa, s ha olykor némelyik gesztusuk „színpadias” volt is még — a legjobb pillanataikban átél­ték és a néző számára is átél- hetővé tették az ember bukdá­csolását a történelmi vihar­ban, s kifejezték hitét, erejét, reményét.., ' A díszleteket, jelmezeket Körösi Sándor tervezte, a da­rabot ifjú Halasi Imre rendez­te. rmány- vásárlóink figyelmébe Ez évben KARÁCSONYKOR és ÜJEVKOR egyaránt 3 munkaszüneti nap lesz Kérjük, hogy az ünnepek előtt jó előre vásárolják meg állataiknak a szükséges takarmányt. Takarmányeladó-helyeinken 1981. január 4-W1, «-lg leltározunk, azonban az alábbi eladóhelyeken már január 5-től lehet szemes- és kev. takarmányokat vásárolni: Nagyfgmánd, Kisigmánd, Acs raktár, Acs Zöldfa u., Komárom Jedlik Ányos u., Komárom Feszty A. il, Szőny, Kisbér, Bakonyszombathely, Mocsa. Tata Nagy kert u., Tata Agostyáni út, Környe, Vértesszőlős, Tatabánya Beloiannisz u., Oroszlány, Alkotmány u., Oroszlány József A. u., Tát, Tokod, Dorog. Esztergom. Nyergesújfalu. Almásneszmély. Pilismarót, Hornos Az ünnepek előtti napokon valamennyi eladóhelyünk nyitva tart. KOMÁROM MEGYEI GABONAFORGALMI ÉS MALOMIPARI VALL A LAT KOMÁROM 7945 1Ő.3Ó: Tv-híradó. (SZ) 20.00: Daniel Druskat. VA. rése, (Sz) 21.00: Tv-híradó 2. (Sz) 21.30: 9-es stúdió. A Szovjet Te­levízió külpolitikai műsora aktuális világpolitikai kér­désekről. (Sz) 22.05: Szépek az utak. Papp 1st*, ván. (Sz) POZSONYI TV 9.00: Zenés gyermekműsor. 9.35: Dalműsor gyerekeknek. 9.50: Ezzel törődni kell. (Ism.) 10.30: Ódon ritkaságok boltja, (Ism.) 12.10: Tíz lépcsőfok az aranyhoz. Vetélkedő. (Ism.) 12.50: A rendőrség naplójából, (Ism.) 15.40: Rövidfilm-összeállítás. 16.15: Iskolatévé. 16.45: Európa állatvilága* 2. rész. 17.10: Pionírmagazin. 18.10: Bratislavai Magazin. 18.25: Hétvégi tipp. 18.30: Esti mese. 18.40: A Duna 1980-ban. 19.05: Pár perc könnyűzene. 19.20: Időjárásjelentés. 19.30: Tv-híradó 1. 20.00: Életrajzi epizód. 20.20: Nótaszó. 20.30: Achilles-ín. NDK TV-film. 22.00: Tv-híradó 2. 22.30: Kojak felügyelő. 23.20: Operettről-operettre. 0.05: Hűek. 2. MŰSOR 15.30: Hírek. 18.10: Kerekeken és hernyotal- pon. 17.05: Az úton nem vagy egyedül, 17.10: A szomorú Gioconda. 18.00: Pollyana. 6. rész. 18.25: Pszichológia mindennapra. 18.55: Gyermekműsor. 19.00: Parabola Dubnik. 19.30: Középkori bástyák* 20.00: Kultúra 80. 20.40: Szerelmi szonáta. 21.35: Federico Garcia Lorca. 22.10: Kész konfliktus. 28.15: Tv-híradó 1. (Ism.) BÉCSI TV 9.05: A karácsonyfa. 8.30: Orosz nyelvlecke. 10.00: iskolatelevízió. 10.30: Scott utolsó utazása. Film, 12.20: Idősek klubja. 17.00: Kicsinyek műsora. 17.30: Heidi. Filmsorozat. 17.35: Jó éjszakát gyerekek. 18.00: Panoptikum. 18.30: MI. 19.00: Osztrák képek. 19.30: Tv-híradó. 20.13: Szórakoztató másor. 21.20: Panoráma* 22.10: Sporthírek. 22.20: Éjszakai stúdM. n. PROGRAM 17.30: Iskolatelevízió. 18.30: önök kérték — nvl teljesít*' jük. 19.00: Egy vflágutaoó kalandjai. 19.30: Tv-híradó. 20.15: Riportműsor. 22.20: Holnap sírni #©gofc. Ffliá 0.10: Hírek. A Magyar Hanglemezgyártó Vállalat Hanglemezgyárába (Dorogra) minőségellenőrzési osztályvezetőt, vagy helyettesi keres Felsőfokú (gyenge áramtf) végzettségű és lehetőleg hasonló területen szerzett gyakorlattal rendelkező szakemberek kézzel írott életrajzát várjuk. „Hanglemez és hangszalag” jeligére a Komárom megyei Lapkiadóba. Tatabánya, Pf 141. 8016 7720 Ha azt mondom, hogy a ta­tai helyőrség zenekariról van szó, hangversenyláiogatók némelyikében felmerülhet kérdés: mi az, hogy bemutat­kozott? Hiszen évek óta ott

Next

/
Oldalképek
Tartalom