Dolgozók Lapja, 1980. augusztus (33. évfolyam, 179-204. szám)

1980-08-24 / 198. szám

to flfrffittft'S* ÉXPJM •1988. ««wife 88., v*sámaj UralhodsH föPténelBinfopmáiií betegségei A történelem folyamán az abszolút monarchiák uralko­dóinak kezében korlátlan dön­tési hatalom összpontosult. Egy-egy döntésük sokszor nemcsak országuk sorsára, de az egész kontinens helyzetére kihatott. Milyen hatást gyakorolt egy-egv betegség az uralkodó kedélvállapotára. ezen keresz­tül döntéseire? Ez a fö kuta­tási témáia dr. Frederick Cartwrlght-nek. a londoni K ng? College munkatársának. A történészek máig sem tud­lak megindokolni, mi késztet­te XIV. Lajost, a ..Napidra.vt", a nantes-i ediktum visszavo­nására. Ezt az ediktumot még IV, Henrik adta ki 1598. ápri­lis 13-án, Az ediktum határo­zataival iényegében lezárták a véres hugenotta vallásháborút. A határozatok értelmében Franciaországban a katolikus vallás lett az államvallás, de az ediktum a hugenottáknak is szabad vallás-gyakorlatot biztosított. Az ediktum ugyan­akkor 25 ezres létszámú had­sereget es 200 erődöt engedé­lyezett a hugenották számára. Az ediktumnak a katonai cik­kelyeit Richelieu bíboros 1829-ben visszavonta. Fél év­századi'» rá. 1685-ben. XIV. Laios a vallásgyakorlatot biz­tosító részt is töroite. így lé­nyegében a teljes ediktumot visszavonta. A történészek sze­rint a ..Napkirálv" szerencsét­len intézkedése volt a nantes-i ed'ktum visszavonása, amely­nek hatására 300 ezer huge­notta menekült át Angliába. A mehekültek katolikus mo­narchiáéi lenes propagandája megtette hatását a szigetor­szágban. A „Napkirálv” sógo­ra. II. Jakab lekerült az an­gol trónról. Franciaország vesztett egy szövetségest, és szerzett magának egy ellensé­get. Cartwright a király balke­zes döntését az uralkodó egész­ségi állapotával indokolja. A királyt 1686. november 18-án aranyérrel operálták. VIII. Henrik angol király életével, házasságaival. nő­ügyeivel kapcsolatban sok kö­tetnyi irodalom látott már napvilágot. Milyen betegség­ben szenvedett a Tudor-ház- beli uralkodó? Köszvény, csontvelő-ritkulás? Cartwright ezeket a . bajokat kiegészíti még a szifilisszel. Vili. Hen­rik vérbajára az angol orvos a király leszármazottainak tüze­tes vizsgálatából következtet. A diagnózis az utódok fenn­maradt képmásainak elemzése alapján állt össze. A királv fia. Henry Fitzroy, 17 éves korában halt meg. ..elhanya­golt mirigy-túltengésben.” Aragóniái Katalintól született Mária nevű leánya az. öröklött szifilisz tipikus legyeit viselte magán (lapos orr stb.). Ed­ward fia. aki Jane Seymoúrtól született. 15 éves volt, amikor elhalálozott, „testét gennyes fekélyek borították, körmei le­pattogtak útjairól’’. Erzsébet leánya (Boleya Annától) meddő volt. Vili. Henrik, aki valamikor kisportolt. kiegyensúlyozott egyén volt, 49 éves korára be­teges emberronccsá, testi-lelki rokkanttá vált. , LAKAS — INGATLAN Dunakanyarban, Esztergomtól ( lem-re. üdülőövezetben 400 négy­szögöt üdú.óMiek — megosztva s elauo. Cím: schien Imre-, Barso- líyos, Kossuth u. 2. 5133 Duna-kanyarban a pilismarót! parton «Iádó engedéllyel épült, te;en is lakható 52 m--es nyaraló teljes berendezéssel. Érdeklődni lehet levélben 25-10 Dorog, Rá­kóczi u. 53. Dr. Miskolczi Zoltán. ____________________________________ 5211 _ O roszlányi városkapunál 12 négyzetméter alapterületű, külön­álló helyiség olcsón eladó. Érdek­lődni : az oroszlányi Bányász Sportkör büféjében. __________________________________5221 __ K ülön bejáratú albérleti szoba gyermektelen házaspárnak kiadó. Tata n„ Saiiai utca 13. (Üjhegy). 5641 Szabadsághegyi 55 m—es. ke ­szoba összkomfortos öröklakás eladó 550 OOO kp -j- 95 000 OTP át­vállalással. .Ajánlatokat ..Sürgős SZ. E.” jeligére a tatai hirdetés- felvevőbe kérem, Gesztenye fasor 1. Tel: 677. __________________________ r>?if> _ K étszobás komfortos OTP la­kás. garázzsal eladó. Tatabánya- Kertvarxxs Szikiad S. u. 2. I 1. 5230 Komoly két fiatalember Eszter­gomban fürdőszobás' albérletet ke­res vagy garzont bérelne. Telefo­nos előnyben. Leveleket: Dunaúj- varOsS. 2401. Pf.: 206 . 5150 Eladó D un ászén tmiklóson két­szobás családi ház 400 négyszögöl telekkel. Érdeklődni 17 óra után, Tatabánya III., Kinizsi Pál u. 9. 4936 Sürgősen eladó IK-s 1200-as Zsi­guli motorhibával. Érdeklődni, Oroszlány, Fürst S. u. 12. 111,25. vagy Használtcikk kereskedőnél. 5252 vegyes 600-as faipari szalagfűrész eladó. Érdeklődni: Pintér, Bököd, Béke u. 24. ______________5156__ A Magyar Hirdető Komárom me­gyei Központja 1960. augusztus 25- en,' a Tatabánya V., Győri u. 12. szám alatt nyitja meg új iroda­helyiségét. (Az Ifjúsági Expressz Iroda volt irodahelyiségében.) To­vábbra is várjuk Tisztelt Ügyfe­leinket! 5214 JÁRMŰ Cl'-s írsz. Moszkvics 406-as. 1931- ig vizsgáztatva eladó. Almásfüzitő. Dimitrov ut 3.__________ Eladó páncéltőkés. Musica már­ka jú p-.anínó. valamint Daniella piros-feliér színű szekrénysor és szétszedhető, 23 m-’ alapterületű fajiá?.. Érdeklődni. Tatabánya V., Mártírok u. 106. VI/1. Telefon: 15- 810. 17 óra után. 5229 6 hetes fekete-vörös rajzos né­met-juhász kutyakölykök eladók. Érdeklődni 17 óra után. Tata IT.. Ady E, u. 83. __________________5235 T enyész nutriák nagy választék­ban eladók. Bőnyrétalap — Ör­kény puszta. Győr—Bábolnai úton. Győrtől 10 km-re, buszmegálló mellett. Érdeklődés egész nap. Sza­bó ._______________________ 5006 T anuljon idegen nyelvet! Orosz, német, angol, francia, olasz és esz­perantó nyelvre lehet jelentkezni. Cím: Nyelviskola. 2500 Észtergom. Petőfi u. 22. Nyelvtanítás korszerű eszközökkel és módszerekkel mun­kaidő után. hetente kétszer. Diakok és gyes-en lévők részvételi díja kedvezményes. A tanfolyamok szeptemberben indulnak! "_4953 Előnevelt, 35—40 clkg~os fehér? húshibrid es irkák 30 Ft/db-os áron augusztus ?5-re megrendíthető és kapható, amíg a készlet tart.. Fel- szeghy Péter. 2ÍKK> Komárom. Tö­rök Tgnác u. 14. (Igmándi vár mö­gött.) 5167 Több a baleset Figyelmesebben közlekedjünk! Saomorú adatokat kaptunk Tatabányán, a Komárom me­gyei Rendör-főkapitányság közbiztonsági és közlekedési osztályán. — Sajnos, az idén nyáron tovább emelkedett a Közúti balesetek száma — tájékozta­tott Mondvai János rendőr al­ezredes —, amíg tavaly au­gusztusban 49. e hónapban ed­dig 34 baleset történt me­gyénkben. Ezek közül kettő végződött halállal. 14 súlyos. 18 pedig nyolc napon belül gyógyuló sérüléssel. Szomorú­an tapasztaltuk, hogy a soroza­tos figyelmeztetéseket sokan semmibe veszik Egvesek csak rutinból vezetnek. Szinte min­dennapos eset. hogy nem fi­gyelnek a közúti lámpáik jel­zéseire. táblákra, az útburko­lati jelekre. E magatartás sok esetben vezetett már tragédiá­hoz. Az utóbbi időben több olyan baleset is történt, ami­kor a gyalogost a kijelölt gya­logátkelőhelyen gázolták el. Sajnos a járművezetők több­sége a több mint egy éve köte­lezően előírt 80 km-es sebesség­határt sem tartja be lakott területen kívül. így van ez a lakott területen megengedett 60 km-es sebességgel is. Igen gyakoriak a szabálytalan elő­zések. Sokan ..lezserül'’ vezet­nek. Meglepően sok az ittas vezetés is. amit gyakran ta­pasztalnak a rendőrség mun­katársai közlekedési akciók során. Riasztó tény, hogyjrún- den negyedik balesetiben _sze- repet játszik az alkohol. Megyénkben szinte nincsen olvan település, amelynek bel­területén az utóbbi időben ne történt volna baleset. A szo­morú statisztikában egvébként a komáromi járás és az M 1- es út iár az élen. Sok bait okoznak a motorkerékpárosok, is. elsősorban azzal, hogy nem tartják be a 70 km-es felső sebességhatárt. Személygép­kocsikat előznek, s így nem meglepő, hogv átlagban min­den hatodik balesetet motoro­sok okoznak. Az elmúlt évhez viszonyítva emelkedett a ke­rékpárosok és a segédmotor- kerékpárosok által előidézett balesetek száma is. Itt hívjuk fel a gépiái-művezetők figyel­mét. hogy sok kisgyermek esik áldozatul az. utakon. Ha gyer­meket látnak az útszélen —, felnőttikísérettel, vagv anél­kül —. lassítsanak, körültekin­tőbben vezessenek. A statisztikai adatok önma­gukért beszélnek. A balesetek növekedése arra figyelmeztet minden gépjárművezetőt és gyalogost, hogy a jövőben óvatosabban közlekedjen job­ban vigyázzon saját maga és embertársai testi épségére. ■ w IO­és tv-müsor VASÁRNAP KOSSUTH RADIO 6.«: Kellemes vasárnapot! 7.23: Éleim iszermagazin. 8.10: öt kontinens hét nepjau 8.29: Gitár együttesek! 8.48: Kodály: Kállai kettős. 9.09: Magyar Múzsa. 10.98: Juhász Ferenc verses me­séje. 11.14: Vasárnapi koktél. 12.10: Édes anyanyelvűnk. 13.00: Rázós úton. 13.10: Saijapin operaiéi vételei. 13.42: Rádió lexikon. 14.12: így láttam Bartókot. 14.40: Pillantás a nagyvilágba. 15.14: Liszt-müvek. 16.08: Az ifjú József. 17.10: Mitől bosszankodom? 17.20: Művész lem ezek. 18.15: Hol volt. hol nem volt... 18.45: Diákkönyvtár hangszalagon. 19.46: Robert Stolz és az ő évszá­zada. (100. születsénapja al­kalmából). 21.06: Leningrads Filharmonikusok. 23.05 : O penarész letek. 0.10: Rézfúvók. PETŐFI RADIO 7.30: Bach-orgonaművek 8.05: Mii hallunk? 8.30: Miska bácsi levelesládája. 9.00: Pataky Kálmán énekel. 9.15: Slágermúzeum. 10.00: Román szatirikus-humoros írások. 10.33: Népek e^y hazában. I. rész. 11.32: ..Múzsák neveletlen gyerme­ke”. 12.00: Jó ebédhez szól a nóta. 12.57: Hona Lovinescu drámája. 14.05: Híres előadók albuma. 14.33: Táska rádió. 15.30: Nőkről — nőknek. 16.00: Külföldi táncdalok. 16 35: Aratási dalok. 17. OO : S! á gerek min den ki netk. 17 56: Mit üzen a Rádió? 18.33: N óta kedve! őknek. 19 20: Könnyűzenei Olimpia. 19.50: A vasáman sportja. Totó. 20.10: Men«-áro6 László film da lókat éneke!. 20.20: A világlíra gyöngyöseméi. 20.33: Sporthírek. Totó. 20.43: Társalgó. 22.40: Népdalok az Alföldről. 23.10: Régi slágerek. 21.15: Margit, baratai. Francia film- vígjáték. 22.46: Tv-hiradó. BÉCSI TV L PROGRAM 15.06: Lassie hazatér. Film. lfi.30: Dokumentumfilm. 17.15: Maja, a méhecske. 17.40: Jó éjszakát gyerekek. 17.45: Idősek klubja. 18.30: Ml — különkiadás. 19.00: Vasárnapi osztrák képek. 19.30: Tv -híradó 19.50: Sporthírek. 20.15: A kereskedő feltámadása. Film. 21.50: Sporthírek. 23.30: Hűek. U. PROGRAM 13.45: Sportdélután. 17.40: Egy pásztorkutya naplója. , (7.) 18.30: Ifjúsági magazin. 19.30: Tv-híradó. 19.50: Heti körkép. 20.15: Tetthely. Filmsorozat. 21.50: Egy teljesen normális örült, (10.) HÉTFŐ 5244 __ Polski 126-os szeme: y gép ko­csi. l9»2-ig műszaki vizsgázott, megkímélt, újszerű áLapotban. ga­rázsban tartott, alvázkezelt. 17 (MK) km-rel sürgősen eladó. Érdeklőd­ni 8—15 óráig Tatabánya 11-016-os telefonon. ___________M99 _ " "”uk^s kék Wartburg Limousine, 1983-ig műszaki vizsgázott, eladó. Érdeklődni: 8—lő óráig, Tatabánva 11-016-os telefonon. 5198 __ E ladó garázsban tartott UR-es Trabant Hic'nomat. megkímélt, igen jó a ".'a ómban. Tata, Május l. u 35. 3. lh. II 7._____________________5225 _ U P írsz. Trabant 601-es eladó. Érdeklődni lehet 17 óra után. Tata, Vértesszőlősi út 31. 5231 házasság 28 éves, 179 cm. elvált fizikai dol­gozó férfi keresi azt a korban hozzáillő özvegy vagy elvált, ott­hont szerető, házias asszonyt, aki­nek az éétéből hiányzik a szere­tet. Vidékiek előnyben, lehetőleg fénykéoes leveleket kérek. ..Rózsa­szál 001923” jeligére a tataházai hirdetőbe. 5168 MUNKAVÁLLALÓT FELVESZNEK Hatéves 1209-as Zsiguli eladó. Tatabánya I.. Temesvári út 27. Érdeklődni: 17—20-ig. ________________________ ________5167___ E ladó 1500-as US frsz. Zsiguli. Esztergom, Táncsics Mihály u. l a. 5173 Kjfogástalan állapotban lévő 601 Trabant Combi, most vizsgázott, 6 éves, eladó. Érdeklődni. Taabá- nya-Dózsakert, Réti u. 81. 11/3. 17 óra után. 5-181 UF frsz. S—119 Skoda jó álla­potban eladó. Érdeklődni. Tatabá­nya III., Iparos u. 34/2., délután. *177 Az. Ötvözetgyár Tatabányai Üze­me felvételre keres lakatos. vil­lanyszerelő és kőműves szakmával rendelkező, valamint segédmunkás férfiakat, jelentkezni lehet a tata­bányai telephely üzemvezetőiénél. ____________________ ___________ 5240_ A Helyőrségi Művelődési Otthon 1980. szeptember 15-i belépéssel fel­vesz egy felszolgálót, egy konyhai kisegítőt. Cím: Tata, Ady Endre u. 12—14. Telefon: 168. ” 5237 Komáromi lakosok figyelmébe) HirdetesfeJvétei a Dolgozok Lap­jába Papp László. Komárom. Már­tírok u. 54. I. emelet 1. alatti la­kásán hétfőn és csütörtökön dél­után 16—19 óra között. Tel«°f^n 347. U) 100 éve, 1880. augusztus 22-én született Bíró Lajos író, új­ságíró, Ady Endre barátja. (A megfejtés Vili. 31-ig kül­dendő be.) VÍZSZINTES: 1. Az író 1912-ben megjelent no­vellas kötete (zárt betűk: L, E, E). 14. Büntető eljárás végéh hangzik el. lő. A harc színhelye. 16. Ha­tárátkelőhely Magyarország és Csehszlovákia között. 17. Savma- rad-ek! 19. Dél-európai nép. 20. Erdélyi folyócska. 21. Hibásan je­gyez fel. 23. TTT. 34. Labdarúgó trófea. 5ő. VA. 26. Fényes győze­lem. 26. Egy római szám es a tízszerese. 29. Kisregénye, amely­ben a dzsentriosztállyai kiegyező poigárj köröket támadja. 34. Dur­va poszióféle. 35. József Attila verse. 36. Község Pest megyében. 37. Mén. 39. Autóközlekedési Tan­intézet röv. 4L Csepű. 44. A tete­jére. 45.. . . bene, ibi, patria, *— ahol jó! dolgunk van. ott a ha­zánk. (U BI). 47. Szalmából csa­vart kötél. 50. Hamlet népe. 52. E lap munkatársa, majd felelős szerkesztője. 56. Orosz helyeslés. 57. Idegen női név. 5«. LK. 60. Kicsinyítő képző. 61. Becézett Irén. 3. ... story. 64. Ritka fér­finév. 66. Francia táncdaienekes. 67. Tiltoszocska. 6«. Nagy nép a Közel-Keleten. 69. Nagyszerű ese­ményekben gazdag. 72. Folyadék­kal tisztító. FÜGGŐLEGES: 1. Az útról jobbra leforduló Iár- ; mű írja le (két szó.) 2. Kellemes ; időtöltés is lehet.. 3. Olykor. 4. I Wolf-Ferrari operája. 5. ‘ Fordított I műt a toszo. 6. Tokaji boroshordó. | .. 59 és 100 romái számmal. 8 Kern szerszám. -9. Tárgyalások a 1 stratégián fegyverek korlátozásé- j róI. io. Állatgondozó egyik fel- i adata. 11. . . End — London ke­leti városrésze. 12. Traktormárka. 13. Kiejtett mássalhangzó. 18. Jó a kedve. 21. Izraeli kikötő az Akabai-öbölben. 2ő. A Sutlej for­rás tava Ázsiában. 24 ............. Allan P oe. 26. Község ’esz prém me­gyében. 27. Nincs semmi haszna. 2fi. Angliában hossz mér lék. ;»o. Fordított néve'Ö. 31. Helvez. 3*> Vadászkutya. 33. Fgyesüle* :m. A főváros ni. kerülete. 49. '.Szófaj. 42. Arra a melybe. 43. Tengeri ra­gadozó. 46. Gárdonyi Ismert női alakja. 46. Az urán, a kén és a foszfor vegyjele. 49. Nemrég el­hunyt Kossuth-díjas költő (Lst- ván). 51. Holland gépkocsik be­tűjele. 53. Argentína legnagyobb folyója. 54. Nem vér szerinti gyerek. 55. Olvasta volt. 59. No­mád. 60. A Tanácsköztársaság idején az Írói Szakszervezet el­nöke volt, ezt megelőzően pedig a Károlyi-kormányban ilyen megbízást kapott. 61. Ez évi. 62. Különböző római számok, 156.1 az, összegük. 64. Tollrforgatók. 65. A koponyában helyezkedik el. 66. O. A. L. 68. Hivatal németül (AMT). 70. Az alaphangsor 3. és 5. hangja. 71. SA. 73. Tojás né­metül (El). Az augusztus 10-én közölt ke­resztrejtvény helyes megfejtése : A lakatlan sziget — A harang — A patikus — llalás/nők — a te­remtés — Elet a Holdon. A könyvjutalmat nyertek: Glo- et/er Gáborné, Lábat lan : Szakáll László, Komárom; Temesi Zoltán. Tokodaltáró. A könyveket poétán elküldtük. dézsák a legszebb fajtákban. Ezüstfenyők, tuják. kúszófenyők orgonák, díszcserjék, fehérnyírfák, díszalmák, díszszilvák, virághagymák, kiváló minőségben, nagy választékban. Kérje díjmentes színes nagy ár jegyzékünket! Vidéki megrendelést postán pontosan szállítjuk. Szálkái Díszfaiskola, Rózsatelep 1061 Budapest, Népköztársaság u 8. 5189 x. MŰSOR 7.00: Szerb-horvát nyelvű mű»or. 7.30: Német nyelvű műsor. 8.08 : Négy évszázad muzsikájából. 10.25: Oj Zenei Űjság. 11.06: Operaáriák. 11.53: Vivaidi: Tizenkét hegedűver­seny. 14.10: Kis magyar néprajz. 14.16: Nagy mesterek, kamarazené­jéből. 15.14: O perakettősök. 15.50: Szimfonikus zene. 17.19: Rádiószínház. 18.00: Régi magyar dalok és tán­cok. 18.15: Beethoven: G-dúr szonáta. 18.46: A magyar széppróza száza­dai. 126. rész. 19.03: Händel: Vízizene. 19.50: Hangfelvételek felsőfokon. 20.5-2:, Töltsön egy órát kedvencei­vel. 21.5(2 : Reneszánsz kórus,muzsika. 22.23: Nagy siker volt! BUDAPESTI TV 9.00: Tv-torna. (Sz) 9.06: óvodások filmműsora. Kte- film-összeállítás. (Sz) 9.26: Szórakoztató összeállítás kis­dobosoknak. (Sz) 10.05: Mi hárman és a kutya. Csehszlovák játékfilm. 11.15: Hírek. 11.20: Berkes Péter: Az öreg bá­nya titka. V/3. rész. 13.26: Vasárnapi muzsika. (Sz) 14.05: Vakáción a Mézga-család. XIII/10. (Sz) 14.30‘ Nemzet-közi salak motor-ver­seny. (SzJ 15.30: ,. A mi házunk torony ház”. A Kincskereső c. gyermek - folyóirat televíziós külön­kiadása. . 16.06: Műsorainkat ajánljuk. (Sz) 16.36: Marlene Dietrich-sorozat: Sanghaj Expressz. Amerikai film. 17.56: Lehet egy kérdéssel több? Vetélked őm űsor. 18.35: Közönségszolgálat. 18.40: Tv-toma. (Sz) 18.45: Esti mese. (Sz) 19.00: A HÉT. (Sz) 20.00: Hírek. 20.05: Wiener Tvateer. Bűnügyi ko­média. (Sz.) 20.56: Egy-két-há-négy. Könnyű­zenei koncertsorozat. (Sz) 21.50: Sporthírek. (Sz) 22.90: Kocsis István novelláiból. (Sz) 22.50: Hírek. KOSSUTH RADIO Mit üzen a Rádió? Kölcsey Ferenc versei. A hét zeneműve Beetho­ven: F-dur vonósnégyes. Amerre a Galga folyik. N yi-tni kék. Medea. Részietek. Bioritmus. Utazás a Balaton körül. X* rész. Ki nyer ma ? Válaszolunk hallgatóinknak. Zenei érdekességek. Móricz Zsi gmond elbeszé­lése. Édes anyanyelvűnk. Buházi Zoltán népzenésx emlékezete. Winnetou. Lehel György vezényel. Válságok es teóriák, V, rész. Bikasírató. Verses játék. Német Mária énekel. Hol volt, hol nem volt. * J Mad könyvajánlatunk. Lsmeretlen ismerősök —* Leo Slezák. Walter Giesekimg összes Mozart han glemezf elv etedet XV/il. Népdalest. Tíz perc külpoMtífca. Szimfonikus zene. Aliami Orosz Énekka*.' PETŐFI RADIO 8.06: Fúvószene. 8.33: Operettdaiok. 9.10: Slágermúzeum.' 10 00: Zenedélelőtt. 12.00: Budai Ilona és Ltiffrácsá Ha* ha népdalokat énekel. 12.33: Kis magyar néprajz. 12.38: Tánczenei koktél. 13.2ő: Aki dudás akar len ni. 12 14.00: Kettőtől ötág. 17.00: Kerékasztal. 17.30: ötödik sebesség. 18.33: Zenek ö zelben. 19.30: Könnyűzenei oíimpta. 20.00: Népi zenekar. Társalgó. Openettdalok. 8.25: 9.00 9.10 8.40: .0.06: 10.35: 11.23: 11.43 : 12 20: j.2.36: 12.50: 14.40: i4.54: 15.10: 15.2T7: 16.06: 16.30: 17.10: 17.47: 18.15: 18.26: 18.15: 20.15: 21. n 22.20 22.30 0.10 20.33: 22.'30: 23 15: 9 00: 9.30: S. MŰSOR Katedra. Olasz madrigálok-. 9.43: Pablo Casals vezényel, i i/. 30: Rádió lexikon. 11.06: Dzsessz. ii.23: üj lemezeinkből. 12.01: Magyar Múzíaa. 13.07: Händel — oratórium. 14.49: Üj lemezeinkből. 15.212: A Pikk Dáma, Részletek. 16.06: Láttuk, hallottuk. 16.3*0: Huszonöt perc beat. 16.56: Kamarazene kar. 17.40: Sztereó-m üstra. 18.04: Zsebrádiószínház. 18.30: A hét zenemüve. 19.06: Katedra. 19.35: Wagner: A bolygó hollandi Opera. Közben: 20.34: Novella. POZSONYI TT 9.00: 9.05: 9.30: Hírek. Kicsinyek műsora. ^Világszépe. Szlovák népme­10.36: Sportka. 10.45: Koo Tybys. 3. rész. 11.40: Heti hírösszefoglaló. 14.45: Hírek. lä.0«: N<Mn7etközi fér« röplabda- torna. 16.30: Egy hét a képernyőn. ,í tí>: 2*nés szórakoztató műsor, i' 30: Riportműsor. 17.50: Rao^k késik. Cseh fllmvíg- jaték. 19.10: Esti mese. 19.20: Tdőjárásielentés. 19.30: T\r-híradó. 20 00: Vasárnapi versmösor. 20.10: a tromb;ta dala. Tv-játék. 2l.lo: Sopot i960. Gálaest. 22.45: Sporthíradó. 23.00: Hírek. POZSONYI TY 18.06: Pionírok sportmagazinja. 16.35: Csibészek. Lengyel gyerv. mekfiim. 19.10: Esti mese. 19.20: Idő járás jelentés. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Mielőtt a kakas megszólal. TV-fiim. 31.36: a szocializmus világa. 22.00: Tv-híradó. 22.30: a rendőrség nyomoz. 22.36 : NDK zenés szórakoztató mű­sor. 33.00: Hírek. 2. MŰSOR 20.00: TV-sorozat ^ gyermekne veiésről. 7. rész. A Külföld sportja. \7égzősök. Portrésorozat.. Ide a sirályok nem repül­nek. Szovjet film. 23.10: Tv-híradó. 20.20: 21.20: 21.36: 2. MŰSOR 20 00. oszagos atlétikai •é*. bajnok­BÉCSI TY lO.flb: Nappal és éjj« röd gondo. lóik. Film. 16.00: Hans Christian Andersen ég a táncosnő. Film. 17.00: Kicsinyek műsora. 17.25: Jó barátok. Filmsorozat. Lassie. Filmsorozat. 17.55: Jó éiszakát gyerekek. 18.00; Történetek paripákról. 16.30: MI. 19.00; Osztrák képek. 19.30: Tv-híradó. 20.15: Hétfői telesport. 21.06: Bevetés Manhattanba«.' Filmsorozat. 21.50: Esti sportműsor. II. PROGRAM 18.30: Az úton ■— Ausztriában. 19. <X>: Tudományos magazin 19.30: Tv-híradó. 20. lő: Egy pásztorkutya (8. befejező rész). 21.06: Beszélgetés aktuális film. kérdésekről. 22.20: Az eljárás megindult. Fún* naplója.

Next

/
Oldalképek
Tartalom