Dolgozók Lapja, 1980. július (33. évfolyam, 152-178. szám)

1980-07-01 / 152. szám

V1LÄG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 1980. július 1., KEDD AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXXIII. évf., 152. sz. Ára: 1,20 forint Konsztantyin Katusev Budapesten Hétfőn szovjet küldöttség ér­kezett hazánkba a magyar­szovjet gazdasági és műszaki tudományos együttműködési kormányközi bizottság 25. ülésszakára. A delegációt Konsztantyin Katusev, a Szov- jetúnió Minisztertanácsának elnökhelyettese, a kormány­közi bizottság szovjet tagoza­tának elnöke vezeti. A vendé­geket a Ferihegyi repülőtéren Marjai József miniszterelnök­helyettes, a bizottság társelnö­ke és Vlagyimir Pavlov, a Szov­jetunió budapesti nagykövete fogadta. Több energiahordozó, értékesebb nyersanyagok „Tanítóvá fogadom Diplomaosztó lauáoülce a tanítóképző főiskolán 95 Eredményes félévet zártak a bányászok és a kohászok Az első félév termelőmun­kájának eredményeit július első napjaiban összegezik a vállalatok, a fő folyamatok azonban már ismertek, mivel az irányító- és felügyeleti szervek rendszeresen nyomon követik a vállalatok eredmé­nyeit, a munkájukat nehezítő tényezőket, tájékozódva arról, hogyan tarthatnak lépést a magasabb követelményekkel, hogyan állják meg helyüket-a szigorúbb feltételek mellett. Néhány kulcsfontosságú ipar­ág már első félévi gyorsjelen­tését is elkészítette, s ezek­ből kitűnik, hogy érezhetően hasznosítják az irányító mun­kában, a szervezésben rejlő tartalékokat. Bár továbbra is tapasztalhatók kiesések. a kooperáló vállalatok között szállítási zavarok, a termelés az első félévben a tervnek megfelelően alakult, nőtt a termelékenység, s jó néhány helyen gazdaságosabbá vált a munka. A szénbányászat első fél­évi felemelt. 12.6 millió ton­nás tervét előre nem látható geológiai nehézségek ellenére is teljesítette, sőt némileg — mintegy 10 ezer tonnával túl is teljesítette, mégpedig a ta­valyinál kevesebb szabadnap feláldozásával. A múlt év első felében 440 ezer, most 270 ezer tonna szenet termeltek a sza­badnapokon, vagyis a hiva­talos munkaidőt jobban ki­használták. Az egy főre jutó termelés körülbelül 2,5 száza­lékkal emelkedett. A mecseki, az oroszlányi és a borsodi bá­nyák 15—20 ezer tonnával tel­jesítették túl tervüket. A legértékesebb energia- hordozóból. a kőolajból az előzetes számvetés szerint az előirányzottnál jó 10 ezer tonnával hoztak felszínre töb­bet az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt vállalatainak szénhidrogén-bányászai. Fő­ként. az algyői olajkutak gaz­dái jeleskedtek a túlteljesítés­ben: a nemzetközileg is elis­mert új módszerrel, a vízbe- sajtolásos eljárással a szoká­sosnál is nagyobb hatékony­sággal terelik a termelőkutak- hoz a föld mélyéről az olajat. A földgáz-bányászok törek­véseinek eredményességét mintegy 20 millió köbméter terven felüli földgáz tanúsítja. A vaskohászat az év első felében kielégítette a hazai igényeket, tartós hiányt egyet­len termék esetében sem ta­pasztaltak. A kohóüzemek tervszerűen dolgoztak. Koksz­ból a tervezettnél többet gyártottak, s ezzel javították az ellátást. Acélból a terve­zettnél 36 ezer tonnával gyár­tottak többet, ennek döntő ré­szét az ózdi kohászati üze­mekben. A magasabb feldolgozottsá- gú termékek arányának növe­lése és a gazdaságos exportból származó árbevétel csaknem 20 százalékos növekedése jel­zi a Magyar Alumíniumipari Tröszthöz tartozó vállalatok első félévi sikeres munkáját. Bauxitból. timföldből és alu­míniumból egyaránt többet termeltek, mint tavaly ilyen­kor, ugyanakkor tovább javí­tották a pp'nőséget. bővítették a gazdaságos termékek vá­lasztékát. Ennek jegyében ké­szült el az új fóliamű a Kő­bányai Könnyűfémműben, amelynek nyomán a hazai fó­liagyártás megduplázódik. Elutazott az iráni lisreskedstis! kiüiltség Hazaérkezett Párizsból a kulturális delegáció Hétfőn elutazott hazánkból az,, iráni delegáció, amely Shoja-Eddin Fattahi kereske­delmi miniszterhelyettes ve­zetésével Budapesten tárgyalt. A Külkereskedelmi Miniszté­riumban áttekintették a két ország közötti gazdasági együttműködés helyzetét és megállapodtak, hogy növelik a kölcsönös szállításokat, fej­lesztik a műszaki-tudományos együttműködést és szélesítik a magyar vállalatok közreműkö­dését a-/, iráni beruházások megvalósításában. Hétfőn hazaérkezett Párizs­ból. az a magyar kulturális küldöttség, amely részt vett a magyar-franeia kulturális ve­gyesbizottság 7. ülésszakán, Pá­rizsban. A megbeszéléseken áttekin­tették az elmúlt tervidőszak munkáját, és megállapították, hogy a kapcsolatok eredménye­sen fejlődtek, kielégítően haj­tották végre a dokumentumok­ban lefektetett feladatokat. A tárgyalások eredménye­ként a francia külügyminiszté­rium palotájában Meruk Vil­Befejeződik az MHSZ nagyszabású vetclkedősorozaia Befejezéséhez közeledik a Magyar Honvédelmi Szövet­ség eddig egyik legnagyobb szabású rendezvénysorozata, amelyet „35 év szabad hazá­ban” címmel hirdettek meg. A vetélkedősorozat zárásaként július 11-én, pénteken dél­után 3 órától, a csepeli ifjúsági parkban júldálist szerveznek, amelyen kisorsolják a vetél­kedő nyerteseit. Az akcióról Tringer Gyula alezredes, az MHSZ főtitkár- helyettese hétfőn sajtótájé­koztatón számolt be. Egyebek között hangsúlyozta, hogy a ,.35 év szabad hazában” ve- téikedősorozattal a szövetség elérje célját. A rendezvények­kel széles körben felelevení­tették Magyarország felszaba­dulásának történelmi esemé­nyeit, a 35 éves szocialista építőm unka legkiemelkedőbb eredményeit a felszabadulás után született, korosztályok számára is. Emléket állítottak a fasizmus elleni harcok so­rán hősi halált halt szovjet, magyar és más nemzetiségű katonáknak, a magyar ellen­állási mozgalom mártírjainak, ezzel is kifejezve az utókor tiszteletét hősi példamutatá­suk iránt. A vetéMced ősoroza t széles körben tudatosította: néohadseresünk 25 éve a Var­sói Szerződés tagállamaival fezvverbarátság'ban óvja ha- jlén.k és a .szocialista tábor Íírffőmunkáját, védelmezi ft *0 ágyékét. A vetélkedősorozatot két formában bonyolították le. Akik nem kívántak a nyil­vános vetélkedőkre nevezni, azok az MHSZ szerveinél és klubjaiban kiosztott rejtvény­újságok megfejtésével vehet­tek részt az akcióban. A pá­lyázatra mintegy 30 ezer meg­fejtés érkezett be az MHSZ országos központjába. A nyil­vános vetélkedősorozaton, a klubokban, majd később a járásokban, városokban, ke­rületekben országosan mint­egy félmillióan vettek részt' versenyzőként vagy közönség­ként, s ily módon szereztek új vagy elevenítettek föl ré­gebbi ismereteket. A klubok 78 százalékában rertdezték meg a vetélkedő kkibdöntő- jét. Jellemző a sikerre, hogy Szolnok megyében a lakosság több mint Tői százaléka vett részt az akcióban. Az MHSZ főtitkár-helyette­se vázolta a szövetség máso­dik féléves munkatervének néhány kiemelkedő rendezvé­nyét is. A gazdag programból kiemelkedik az immár hagyo­mányos augusztus 20-i buda­pesti honvédelmi nap. Au­gusztus 8. és szeptember 2. között Nagykanizsa ad ott­hont a vitorlás hajótmodellek Európa-bajnokságának, s ugyancsak az MHSZ szervezé­sében kerül sor augusztus 22- én Zánkán az úttörőgárda- szemlére és honvédelmi nap­mos, a KKI elnökhelyettese és Jean Batbedat, a fracía kül­ügyminisztérium kulturális fő­igazgató-helyettese, a francia delegáció vezetője aláírták az 1981—83. évekre szóló magyar­francia kulturális, tudományos és oktatási együttműködési kormányközi munkatervet, amely az 1966. július 28-án aláírt egyezmény gyakorlati megvalósítását jelenti. Az új munkaterv lehetőséget teremt a kapcsolatok további szélesí­tésére, elmélyítésére. A nyelvoktatás és pedagógia területén biztosítja a francia nyelvtanárok továbbképzését és ösztöndíjak segítségével támo­gatja a szakembercserét. Mű-' vészeti területen kiemelkedik a Ríppl-Rónai kiállítás, ame­lyet Párizsban, Brestben, Montpellierben ésSt. Germain- ban mutatnak be. Magyaror­szágon a tervek szerint mo­dern francia festészeti kiállítás nyílik és a francia művészek is részt vesznek a budapesti kis­plasztikái triennálén. A kapcsolatok fontos állo­mása lesz a tervidőszakban az Operaház franciaországi turné­ja. A személygépkocsi egyre inkább az élet velejárója. A jelenlegi életszínvonal mel­lett egyre több család vásá­rol autót. A hosszú évek ta­karékoskodásával megszer­zett jármű állagának meg­óvásához a garázsírozás is hozzájárul. A gépkocsik a nemzeti vagyonhoz tartóz­nak, az időjárás viszontagsá­gai ellen védelmük közügy. A városi tanácsok a garázs iránti igény kielégítését tömb-, illetve sorgarázsok kialakításával látják meg­oldhatónak. Megyénkben 1972 óta működnek garázsszövet­kezetek. Ez idő óta több száz garázs épült fel, általá­ban „házi” kivitelezésben. A garázsok iránt nem csökkent a kereslet, ezért a városokban a tanácsok ter­veket dolgoztak ki a megol­dásra. A jövőben a lakótele­Vasámap délelőtt Eszter­gomban. a Labor MIM kul­túrtermében tartották meg a tanítóképző főiskola diplo­maosztó ünnepi tanácsülését. Háromévi kemény munká­val, tanulással eltöltött, sike­res államvizsgával zárult időszak után 96 nappali és 193 levelező tagozatos volt növendék vehette át tanítói oklevelét. Sikeres gyakorlati tanítási órák, színvonalas, eredményes szakdolgozatok elkészítése után a hallgatóknak a főisko­la optimális lehetőséget. te­remtett az államvizsgához. Sokoldalúan képzett, gyakor­lati ismeretekkel kellően fel­vértezett, hivatástudattól át­hatolt fiatalokat bocsátott szárnyára az esztergomi al­ma mater. A diplomaosztás nemcsak a hallgatók életében n’agy, em­lékezetes esemény. A szülők, barátok sarasága jött el, hogy ezekben az emelkedett per­cekben együtt örüljön a taní­tókká avatottakkal. A dísz­elnökségben a város vezetőin kívül a főiskola tanácsának tagjai, vezető tanárai foglal­tak helyet, hogv meghallgas­sák Gárdái Zoltán főigazga­Nagy Lajos főigazgató átadja a diplomát az ifjú pedagógu­soknak tó-helyettes jelentését a mosí lezárult államvizsgákról. A főiskola tanácsa a jelen­tést elfogadta. Nagy Lajos főigazgató meleg, baráti sza­vakkal. az idősebb tapasztal­tabb pedagógus szeleteiével adott útra valót a fiatal ta­ni lóknak. „A gyermek — munkatárs, a szülő, a tanító első számú segítőtársa” — summázta a főigazgató. El­mondotta, hogy a szocialista pedagógusnak nemcsak a má­ra, hanem a jövőre is fel kell készítenie tanítványait. •Konst­ruktív. hazáját szerető. a proletár internacionaíi anus ­hoz hű emberekét kell ne­velniük a jövő tanítóinak. A meghitt pillanatokat kö-' vette a dipomaosztás rég várt mozzanata. A volt hallgatók Nagy Lajos főigazgató kézé­ből vehették át oklevelüket. Egy hallgató, Gröschl Zsu­zsanna kitüntetéses diplomat kapott. Ezután dr. Gábris Jó­zsef főigazgató-helyettes mon­dotta előre a tanítói fogada­lom szövegét. amelyet a fia­talok megismételve tették la tanítói esküjüket. Virágcsokrok, a hozzá tarto­zó;. barátok gratuláció;, örömkönnyes búcsúzások eg\ - mástól, tanároktól. meghűl beszélgetések zárták a vasár­napi diplomaosztó ünnepi ta­nácsülést. Napirenden: a termelési kooperáció és a termékek minősége A SZOT elnökségének ülése A vállalatok jól működő együttműködése és a termé­kek kifogástalan minősége egyaránt fontos tényezője a népgazdasági egyensúly javí­tásának. ezért a szakszerveze­tek folyamatosan figyelemmel kísérik ezek alakulását, és se­gítik a hibák kijavítását — hangsúlyozta hétfői ülésén a SZOT elnöksége, amely a ter­melési kooperációval és a ter­mékminőséggel kapcsolatos szakszervezeti feladatokat vi­tatta meg. A szocialista munka'verseny­ben a minőségi feladatok ke­rültek előtérbe, amelyek ma­gukban foglalják a pontossá­got. a vállalatközi szerződé­sekben megszabott feladatok jó minőségben, határidőre tör­ténő teljesítését is. Az újító­mozgalom is egyre inkább a minőség javítását szolgálja. A szocialista brigádok legérté­kesebb felajánlásai is a mi­nőség javításához kapcsolód­nak, kezdeményezéseik pedig a jó munkafeltételeket szor­galmazzák. Még ma sem mondhatjuk el, hogy a válla­latok közötti együttműködés­ben vagy a minőség javításá­ban megtörtént a kedvező fordulat. A vállalatok közötti szerződéses fegyelem betartá­sát. a zavartalan kooperációt még mindig sok tényező aka­dályozza : egyebek között egyes vállalatok monopol­helyzete, amelynek pozíciójá­ból gyakran a könnyebb, ké­nyelmesebb megoldásokat vá­lasztják. A szakszervezetek az illeté­kes irányítószerveknél azt szorgalmazzák, fyogv .tegyék még érdekeltebbé a vállalato­kat a minőség javításában, a kooperáció fejlesztésében. A SZOT elnöksége további napirendi pontként i. szak­szervezeti számvizsgáló- bi­zottságok tevékenység- ",ek to­vábbfejlesztéséről, n ijd a szakszervezetek megyei taná­csai, illetve a szaks erveze- tek budapesti tanács i fel­adata ' és hatáskörére vonat­kozó korábbi határozat vég­rehajtásáról tárgyait. . Javas­lat hangzóit el az SZMT-k szervezetének módosít; -ára, és a létszám csökkenté-éré is. Eszerint a szakszervezetek bu- daoesti tanácsa, továbbá Bor­sod és Veszprém megyei SZMT létszámát 2—2-vel. a többi megyében — Békés, Nógrád és Vas megve kivéte­lével — egy szemeli; el kell csökkenteni. A létszámcsök­kentést az SZMT-k. il'etve az SZBT saját hatáskörükben oldják meg. Beváltak a garázsszövetkezetek pékén kívül építhető garázs, tömbös, vagy sor megoldás­sal. A szövetkezeti építési formát szorgalmazzák. A garázsok építését, üzemelte­tését garázs, illetve lakás- fenntartó szövetkezeti for­mában oldják meg. Komáromban, Tatán, Oroszlányban már hagyomá­nyai vannak a garázsszövet­kezeteknek. Ezekben a váro­sokban tömb- és sorgarázsok, illetve egyéni csoportos ga­rázsok építését engedélyezi k. Tatán a 320 garázst üzemel­tető szövetkezetei fejlesztik és a Vöröshadsereg úton 500 építését tervezik. Esztergomban a szétszórt­ság jellemző a garázsok épí­tésében. Sorgarázs csak a Budai Nvsy Antal úti lakóte­lepen létesült 22 tulaidonos együttműködésével. Eszter­gomban a városi tanács a garázsépítés és -üzemeltetés ügyében még nem hirdette ki rendeletét. A garázsfenntartó szövet­kezetek működése még el­lentmondásos. Az építkezés idején általában nagy az összefogás, gyorsan halad a munka. Azonban az üzemel­tetéssel kapcsolatos gazdál­kodási és pénz-kezelési sza­bályokat nem tartják be. Gyakran nem működik a demokratikus önkormányzat, elmaradnak a közgyűlések, a tagokat nem tájékoztatják megfelelően. Az is tapasztal­ható, hogy egyes garázsszö­vetkezeti tagok nem tesznek eleget fizetési kötelezettsé­geiknek. Jelentős hátralé­kok kéoződnek, s a vezetősé­gek mégsem intézkednek. A garázsok üzembe helyezése után gyakran érdektelenség mutatkozik a közös ügyek iránt. A vezetőség és a ta­gok kapcsolata laza, nem ki­elégítő. Ettől elütő képet mutat a tatabányai Dózsa György Lakás- és Garázsfenntartó Szövetkezet működése. Al­kalmazzák a jogszabályokat, informálják a tagokat, na­gyobb gondok nélkül üze­meltetik a szövetkezetei. A garázsszövetkezeti for­ma mind a városoknak, mind az egyéneknek előnyös, ugyanakkor meg kellene te- temteni a lehetőségeket a kocsi mosáshoz, az autójaví­táshoz. Ehhez a.z autóklubok­kal való együttműködés se­gítséget adhatna. Igény van e szolgáltatások iránt, a le­hetőséget a tulajdonosok összefogásával lehet (és keli) megteremteni. A garázsszövetkezetek fej­lesztésére fölkészült a MÉ­SZÖV. Javítani akarják az önkormányzatok művödé".-it, a tagok informálását, az ügyvitelt és a pénzügyi fe­gyelmet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom