Dolgozók Lapja, 1980. május (33. évfolyam, 101-126. szám)

1980-05-18 / 115. szám

3ó reggelt! ­* I 1980. május 18., vasárnap j ERIK ' I napja * , 1980. május 19., hétfő í IVÓ, MILÁN ♦ napja Várható időjárás vásár- ' nap estig: változóan felhős: eg. l okcnt délen valószínű : Kisebb eső, gyenge zápor, j Megélénkülő északkeleti : szél. A legalacsonyabb éj- : szakai hőmérséklet: ö—10, • a legalacsonyabb nappali j hőmérséklet vasárnap 14— ! 19 fok között. Nyolcvan évvel ezelőtt, 1900. május íb-an születőit Sopron­ban £as ]>jj> márciusában halt m-eg Buuyp-eston Ratkovsz-ky i'eronc, Kossutii-dijks Akadé­mikus, gépészmérnök, a ma­gyar <n€i£Íi*o technika egyik zviemolkedő -egyénisége. '1 anuimányait a Budapesti Műegyetemen végezte. A Ganz- iéie Villamossági Gyár szolga- iáidba lépett, ahol 1924-ben főmérnök. öt évvel később igazgatolielyeues, majd 1934- ben igazgató lett. 1941-töl 19ö0- ig a főváros Elektromos Mü­veinek volt a vezérigazgatója. Nyugalomba vonulása után is értékes szakértői tevékenységet fejtett ki. az Országos Műsza­ki Fejlesztési Bizottság állandó tanácsadójaként. Legjelentő­sebb tanulmányai feszültség- szabályozókra. transzformáto­rokra, nagy teljesítményű tur­bó gene rá torokra es 50 perió­dusa villamos mozdonyokra vonatkoznak. A relé nélküli automatilrüs feszüitségszabá- lyoz.ó találmányáért 1939-ben akadémiai kitüntetésben- része­sült. xvanao-mozdony tovább­iéi les zlések ént megalkotta a BoCo típusú fázis- es periódus* váítós nagyvasúti villamos- mozdonyt. s ebből szabadalma alapján külföldön ,is sok ké­szült. Irányításával épült a Mátravidéki Hőerőmű, a fővá­rosi 120 kilovoltos energia­rendszer és több más, fontos létesítmény. GUATEMALÁI GYILKOSSÁGOK Huszonnégy személy esett áldozatul politikai gyilkossá­goknak az utóbbi két napon Guatemalában. Az áldozatok között van négy polgármes­ter-helyettes is. Egy hét alatt mintegy 40 embert gyilkóltak meg a güatemalai szélső­jobboldali félkatonai szerve­zetek. Véres esliürő Egy észak:indiai faluban 15 ember meghalt, amikor erinlhetetlenek és egy ma- gasabbrendü kaszt tagjai összecsaptak egy esküvői ünnepségen. A rendőrség a magasabbrendű kaszt tag­jai közül (ők provokálták az összecsapást) 22 személyt letartóztatott. * Közlekedésbiztonsági nap Tatabányán Szombaton első ízben ren­dezett nyílt közlekedésbizton­sági napot Tatabányán a KPM Autófelügyelet Komárom me­gyei Közlekedésfelügyelete, a megyei Közlekedésbiztonsági Tanács és a Magyar Autóklub tatabanyai szervezete. A rendezvényre a megye számos településéről érkeztek érdeklődők. Már reggel hét órakor csaknem negyven gep- kocsitulajdönos várakozott a vizsgálatra. A szakemberek az autófelügyelet vizsgatech­nológiája szerint, tüzetesen ellenőriztek minden gépkocsit. A tulajdonosok sajat szemük­kel győződhettek meg arról, milyen jármüvei autóznak. Lemehettek' például a szerelő- aknába, ahol a szakemberek megmutatták. elmagyarázták a gépkocsi hiányosságait. A SZEREPELNEK A TELEVÍZIÓBAN... Május 20-án kedden este 21,25-kor közvetíti a televízió a ..Moszkva az olimpia váro­sa’’ című vetélkedőműsort. Ér­dekesség, hogy az adásnak me­gyei szereplője is lesz. Az Eöt­vös gimnázium tanárcsapatát, a vetélkedő nyertesét a képéig nyőn is megismerhetjük. TISZTÜJlTAS A közelmúltban a megyében az ipari szövetkezetekben tel­jes körű tisztújításra került sor. Az akció során 296 tiszt­ségviselőt választottak. A cse­rélődés aránya jelentős. 51,4 százalék volt. A 296 tisztségvi­selő közül 118 a nő. 49 fiatal és 144 termelőállományú dol­gozó. FÜGGŐLEGES AKNA ÉPÜL PUSZTAVÁMON Függőleges akna mélyítésé­nek előkészületei kezdődtök meg Puszlavámon. Az Orosz­lányi Szénbányák márkusha- gyi bányája számára a BAV építi az új aknát. Előrelátha­tólag a jövő esztendőben ké­szül el a' 220 méter mély ak­na. Útkorszerűsítés kisebb beállításokat a hely­színen díjmentesen elvégezték az Aulófelugyelet és az Autó­klub dolgozói. Az autósok közül többen kértek a forgalmi engedély meghosszabbítását. A vizsga­bizottság úgy döntött, hogy a megjelent jármüveknek több, mint a fele megfelel a műszaki vizsga követelmé­nyeinek. Akiknek a gépkocsi­ja javításra szorul, tanácsot kapott és a vizsgálati lapon feltüntették a hiányosságokat. Az akcióban részt vevő vala­mennyi szerv képviselője tár­sadalmi munkában látta el feladatat. Az autósok jármű­veik vizsgálata közben közle­kedésbiztonsági filmet te­kintettek meg. Közülük hat- vanan a nyílt napon léptek be a Magyar Autóklubba. Mélyfúrási rekord Tízezer méteres mélységig jutottak a szovjet geológusok a Koia-félszigeten — jelenti a Komszomolszkaja Pravda. A különleges mélyfúrási kí­sérletet tíz évvel ezelőtt kezd­ték él a szakemberek. 1979. júniusában megdöntötték a korábbi rekordot: túlszárnyal­ták az amerikai kutatók né­hány évvel előbb elért 9583 méteres eredményét. A tiz- kilométeres határt ez év má­jus 10-én érték el. A haladást rendkívül nehézzé teszi, hogy egy-egy különösen nagy szi­lárdságú acélból készült fúró­fej mindössze 5-6 métert tud áttörni a sziklás földkéreg­ben, ezután ki kell cserélni, és ez csaknem egy teljes na­pot vesz igénybe minden al­kalommal. A kísérlet végrehajtását az tette szükségessé, hogy a szak­emberek korábban szinte sem­milyen adattal sem rendelkez­tek a földkéreg különböző ré­tegeinek összetételéről, az itt lejátszód,ö folyamatokról. Az évtizedes munka máris fontos eredményeket hozott, érdekes és váratlan felfedezé­sekkel járt —. többek között számos, érckitermelési szem­pontból perspektivikus réteget tártak fel. BETÖLTÖTTÉK a tanítói Állásokat Eredményesek a pedagógus állásokra hirdetett pályázatok. Sikerült betölteni a közhírré tett 25 tanítói állást a me­gyében. Száznál több pályázat érkezett be. Az óvónői, az ál­talános iskolai tanári és a középiskolai tanári pályáza­tokra is több elfogadható pá­lyázat futott be a megyében. KORSZERŰBB FORGALOM­IRÁNYÍTÁS Űj fényjelző forgalomirányí­tó berendezés épül Tatabá­nyán. A „villanyrendőr” a nemrég elkészült Ifjúmunkás úti csomópontban működik majd. A munkát ez év máso­dik felében végzik el. VÍZMŰT ÄRSULAT LEÁNYVÁRON Május 20-ra tűzték ki a le­ányvárt vizműtársuT.it meg­alakulását. Az esemény azért jelentős, mert a megvalósulás stádiumába, lép a község ivó­víz-hálózatépítési terve. A la­kosság jelentős összeggel járul hozzá a költségekhez. ennél azonban többet nyújt a megyei tanács és a vízügyi alap. GYÁSZJELENTÉS! Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, és édesapa, a drága gyermek VERBÓ GYULA 198.0. május 10-én, 34 éves korában és felejthetetlen, drága kis­fiúnk VERBÓ GYUSZIKA május 11-én, fi éves korában, tragikus hirtelenséggel »el­hunytak. Temetésük 1380. május 22-én, 13 órakor lesz Ta­tabányán, az újtelepi temető új ravatalozójánál. A gyászoló család. GYÁSZJELENTÉS! Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerlek és szerelték, a drága férj, édes­apa, nagyapa, MÁZÁN MIHÁLY (tatai lakos) 1980. május hó 15-én elhunyt. Temetése 1980. május 20-án, 13 órakor lesz Tatán, a Környei úti temetőben. Gyászoló család. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS! Köszönetét mondunk mind­azoknak, akik szeretett halot­tunkat, PÁL ISTVÁNT utolsó útjára elkísérték és sír­jába virágot, koszorút helyez­tek, és ezzel fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek. A gyászoló család. IRODALMI NYELVÜNK A tatabányai könyvbarátok Szinnyei köre május 19-én, hétfőn 18 órai kezdettel tartja következő összejövetelét á me­gyei könyvtárban. A kör ven­dége dr. Szathmári István egyetemi tanár, az ELTE Nyelvtudományi Tanszéké­nek vezetője. aki irodalmi nyelvünk kialakulásáról tart előadást. Műsorkalauz Megyénk ‘több pontján találkozhatunk útépítő gépekkel, szélesítik, korszerűsítik az utakat. Hé rop tatárában a IvPM Közúti Igazgatósága székesfehérvári útépítői nagyarányú kor­szerűsítésen dolgozlak a közelmúltban. A teljes géplánc éránként igen sok köbméter aszfaltot terített a már meglé­vő, de meglehetősen mostoha útfelületre Komárom város területén, a 13. sz. főúton (Tgmándi úton) lévő közúti felüljáró felújítási munkái miatt 1980. május 19. és 1980. július 1. között forgalomkorlátozást vezetünk be. A forgalomkor­látozás időszaka alatt a va­sútállomás és a hajóállomás me "közel í tése terel őú t von álon — Rákóczi rakpart — törté­nik. A helvijáratú autóbusz megállóhelyei változatlanok maradnak, kivéve a vasútál­lomási megállóhelyet, melyet a forgalomterelés időszakára indulási és érkezési megálló­helyként a Góiya-hídhoz he­lyezünk át. Gyermekvárostól a 14 óra 10-es. valamint a vi.súKttlonv-stól a 14 óra 25- ö.s iárntoár kivételével a me’hirde: ett mene-.rend sze­rint közlekedik a helyijárat. A forgalomkorlátozás a gva- lo"os forgalmat nem érinti. KPM K öz.úti Igazgatóság Tatabánya 2822 Tavaszi dalos ünnep; közremű­ködnek a varos iskolai kórusai és vendegegy-ütiesek; Esztergáin, mű­velődési központ, május 18-an" 17 órai kezdettel. Huszka Jenő—Eisemann Mihály— Penyes Szabóics-est; operetthang- verseny, a Fővárosi Operettszmhaz eloada^a (2. bérleti - előadás); Ta­tabanya, Néphaz, május 19-én, 19 órakor. Koncz Zsuzsa koncertje; Eszter­gom, művelődési központ,' május 21-én. 20,30 órai kezdettel. Petőfi Sándor: János vitéz című költeménye; gyermekelőadás; Esz­tergom, művelődési központ, má­jus 22-én, 14 órakor. Az esztergomi Monteverdi Kó­rus hangversenye (a Szép esti muzsika sorozat előadása); Tata, vár lovagterme, .május 24-én, 19,30 órai kezdettel. Gyermeknapi rendezvények; Ta­tabánya. Május 1. park; május 25- én. 9 órától bábkészítés, korongo­zás, agyagozás; -játékok gyermek- csoportok közreműködésével; 10,só­tól: Csinn-Bumm Robi címmel Rá- tonyi Róbert bohóemüsora: tánc­ház a Csimpolya-együltessel, Térzene a városi művelődési központ előtt; közreműködnek: a sárisápi—annavölgyi fúvószenekar, a tatabányai úttörő fúvószenekar és az oroszlányi koncertzenekar; Oroszlány, kezdete: 9.30 óra. . III. Komárom megyei Üttörő Gyermektánc-fesztivál: Tata. mű­velődési központ, május 25-én, 15,30 órai kezdettel. KIÁLLÍTÁSOK: Kecskés Agnes iparművész kiál­lítása; Tata. Kúny Domokos Mú­zeum. megnyitó: máius 18-án. 11 órakor; megnyitja: Pálos Judit m ű v észettörténés z. Martsa Lstvánné, SzücS Ilona fes­tőművész kiállítása; Esztergom. Balassa Múzeum, nyitva: egész héten. A BEMUTATÓ mozik MŰSORÁBÓL: Esztergom, Petőfi: A nagy álom (18-án). A facipő fája (19— 20: 1/4 9-kor). Robert és -Robert (19—2Í). Földi űrutazás (22—25); kertmozi: Az első kísértés 119—211. Pantaleon és a hö’.gvvendégek (22 Komárom. Jókai: H^tza+érés ufi­án). A. nagTr á7om ú»9—?i>. A fe­kete varázsáé a’ár1 dék a <23—-3ő: fi- kor). Aki1?vaf a forró szenvedély h~v*t (23—9-5). Dorog, Offhnn: Trldé-'^nvomá«5 (18-án). flrdögmalom rlfl-én). A lovakat lelövik, ugye? (19—21). Fu­társzolgálat *3—25). Utolsó ítélet (2*—25 : 7-kor). Oro«^lánv. Ady: A'iamé-dek Ufi- áo). UazT^rés (1&—21). A facipfi fata c*t-én). Apokalipszis. most ('»"--O.^ . T ó; ‘F'»íi c*m,'ppart /0i_4cO A *• e, i rtO r,r A esetn n 1- Y"5 nn ei *- * 4 f«}*»_ r í A foolr>p (02—04:. r> '4 fi-k-or). C^odaEvoen-ó í^.ón 3 & a. kor): ketimozl: (19— 2U. Od'ifsik «o^oszak ov—. Tatabánya, Tun*1: Ano^ali^zl«. most (21-ig). Gond bye éc ámen (*><>—‘vjv A nő jl’a4*» •?(>_ kor): Május 1. narkmoTi; 51 zen­?4~ió » t » ng—20),’ Szelíd motoro­sok (23—24). Új légzésvizsgáló készülék Harmincöt féle orvosi készü­lékkel és műszerrel szerepel az idei Budapesti Nemzetközi Vásáron a Medicor Művek. Közöttük a hagyományos or­vosdiagnosztikai táskák- to­vábbfejlesztett változatai mel­lett csecsemővédelmi és audiometripi újdonságokat lát­hatnak az érdeklődők. A sláger minden bizonnyal az asztali méretű légzésvizs­gáló készülék lesz, ami ötven- hét paramétert! szolgáltat a beteg állapotáról, és így'min­ijén eddiginél pontosabban se­gíti a tüdő- és légúti megbe­tegedések megállapítását, gyó­gyítását. Kukoricatörés tavasszal Még be sem fejeződött a szántóföldeken a kukorica ve­tése, a Gabonatermesztési Ku­tató Intézet, szegedi növény­házában már hozzáfogtak a betakarításhoz: törik a csöve­ket. A magot még az év elején vetették el és most telt, szép, egészséges csövéket szednek. Egy kukoricatörzs, vagy úgy­nevezett vonal előállítása leg­alább 6—7 éyet vesz igénybe,, s ezt a hosszadalmas időt rö­vidítik meg az üvegházi 'ter­mesztés közbeiktatásával. A tetszés szerint szabályoz­ható hőmérsékletű, páratartal- mú és megvilágítású növény­házban optimális körülmények között mintegy 900 kukorica­törzset neveltek fel. Ezek kö­zül a legjobb tulajdonságok­kal rendelkezők magját szapo­rítják tovább, ültetik ki még májusban a szabadföldi kísér- ( leti parcellákba. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS! Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak, akik drága ha­lottunk ERDŐS MIKLÓS temetésén megjelentek és mély gyászunkban együttérzéssel osztoztak. A gyászoló család. MÜEMLÉKVEDELEM A Hajdú-Bihar megyei Mű­emlékvédelmi Bizottság prog­ramjában több műemléki épü-j let felújítása, rekonstrukciós munkáinak előkészítése és ré^ gészeti feltárása szerepel. Méa ebben az évben kicserélik a régi hortobágyi csárda fedélé szerkezetét. felújitják_ az elé korhadt, szúette szerkezeti eleJ meket, a tetőhéjazatot. Egy másik nagy munkához, a csár­da szomszédságában lévő kié lenelyukú kőhíd rekonstruk­ciójához is hozzákezdenek ebé ben az esztendőben. * Lottótájékoztató A Sportfogadási- és Lottó Igazgatóság közlése szerint a> 20. játékhéten két darab öt- találatos szelvény volt. A' lottónyeremények a nyere­ményilleték levonása után at következők: öt találatot két fogadó ért el. nyereményük egyenként 1 132 408 Ft: négyé találatos szelvény 92 fogadó-. nak volt, nyereményük egyen­ként 57 441 Ft. Három találata 5366 fogadónak volt, nyere­ményük egyenként 703 Ft. A két találatos szelvények: száma 160 566 db. Ezekre egyenként 29 forintot fizetnek. Képliímsö mesterek munkái A hagyományokban, sajátos jelképrendszerekben gazdag távol-keleti művészetek egyik különleges fajtája a képhím­zés. Koreában például ősidők óta ismerik és örökítik nem­zedékről nemzedékre a kép- hímzés mesterségét, egyedül­álló technikáját. Ma a népi Koreában a képhímzés, a se­lyemmel kivarrott képek ké­szítése igazi tömegmüvészetté vált. Országszerte himzökö- rökben, a fővároS művészeti főiskoláin tanítják a képhirn- zés. titkait. A Phenjani Képzőművésze­ti Múzeumban a látogatók ál­landó kiállításon tekinthetik meg a mesterműveket. A gyűj­temény szín- és formagazdag­ságról. s a bonyolult hímzés- technika kiváló ismeretéről tesz bizonyságot, JK kompozí­ciók az ország gyönyörű tája­it, a halász- és paraszti élet mindennapjait ábrázolják. A remekművek közül a leg­ismertebb és legnépszerűbb a Gyemánt-hegyek vidékét meg­örökítő, nyolc részből álló spanyolfal.' A szétnyílható pa­raván képeit egységes temati­kai elgondolás fűzi össze. A hímzések a hire.s Kuren-viz- esést. a szinhenszi buddhista templomot. Manmulszan külö- • nős szikláit és a tájat bené­pesítő, képzelet szülte tündé­reket. a népmesék hősnőit je­lenítik meg. Az állandó tárlat most újabb müvekkel egészült ki. A leg­szebb a .,Vadlibák holdasi éj­jelen” című alkotás, amelyen a szemlélődő csak hosszas vizsgálódás után fedezheti föl, hogy a képet rendkívül finom selyemmel varrták. Rövid idő alatt lett közkedvelt még két másik hasonló módszerrel ké­szített mű: a „Reggel Mjohjangszanban’’ és a „Le­gyezőtánc”.

Next

/
Oldalképek
Tartalom