Dolgozók Lapja, 1980. május (33. évfolyam, 101-126. szám)

1980-05-01 / 101. szám

1980. május 1., CSÜTÖRTÖK AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXXIII. évf., 101. sz. Ára: 1,60 forint fl 36. szabod május elsején írta: Budai KáCol/ Több mint kilencven eszten­deje, amerikai földön, Chica­góban, a munkások május 1- én tüntetést szerveztek a nyolcórás munkanapért. A tüntetést a rendőrség szétver­te, majd amikor újabb tünte­tést szerveztek — provokáció következtében — halottak, se­besültek estek áldozatul, a gyűlés szervezői közül négy . munkást kivégeztek. Ez volt az előzménye annak, hogy a II. Internacionálé Párizsban elhatározta, hogy 1980-tól min­den évben, május 1. legyen munkásünnep, harci ünnep. Az lett. De több is, miután megalakultak a marxista—le­ninista munkáspártok, ame­lyek a gazdasági követelése­ket összekapcsolták a politi­kai harccal. Azóta — szertea világiban — a munkásosztály, a dolgozók és önfeláldozó har­cosaik évtizedeken át nagy küzdelmet vívtak május 1. megünnepléséért, a szabadság- jogokért. a jobb megélheté­sért, a kizsákmányoló osztály­uralom megváltoztatásáért. Megtörtént. S ma a világ job- 1 bik felében létrejött a szocia­lista világrendszer. Egy másik részében a harmadik világ országainak csoportosulása, akik nem a kapitalista utat járják. Az imperialista világ­rész összeszűkült, hatalma, be­folyása, ereje csökkent. De sajnos még nem annyira, hogy ne tudna zavart kelteni a ha­ladás ellen. Az amerikai reakciós körök és kormányzat széles fronto­kon- támadást indított az eny­hülés, a békés egymás mellett élés ellen. Hatalmas összege­ket költenek fegyverkezésre és szövetségeseiket is erre szo­rítják. Gátolják, befagyasztják gazdasági, kereskedelmi kap­csolataikat a szocialista orszá­gokkal, a Szovjetunióval. Le akarják rombolni az olimpiai eszmét, a világ sportolóinak barátságát, találkozását. Mind­ezekre ösztönzik, itt-ott kény­szerítik szövetségeseiket is. Hazánkban ez évben jelen­tős esemény után kerül sor május 1. megünneplésére: meg­tartotta, elvégezte, nagy, fe­lelősségteljes munkáját pár­tunk XII. kongresszusa. En­nek előkészületei, szelleme, el­határozásai magas fokú poli­tikai aktivitást, érdeklődést váltott ki a párttagság, de szé­les dolgozói körökben is. Tár­sadalmunk helyzete — állapo­ta értékelésében, megítélésé­ben, a tennivalók megfogal­mazásában találkozott a „lent” és ..fent” alapvető poli­tikai nézetazonosság a legfon­tosabb kérdésekben. A XII. kongresszus . közis­merten bonyolultabb, nehe­zebb nemzetközi és belső gaz­dasági helyzetről tanácskozott, és szabta meg a következő esztendők fő feladatait. Tud­juk jól, hogy a valóság most nem teszi lehetővé óhajok, magasabb. igények kielégítését, átmenetileg kisebb fejlődési ütemmel kell számolni. De — ha ennek feltételeit megte­remtjük — egy belátható idő­szak utáni magasabb, gyor­sabb ütemű fejlődésről nem történt lemaradás. Ezért is szerepelt a kongresszus mun­kájában. határozataiban leg­főbb kérdésként az éssze­rűbb. hatékonyabb gazdálko­dás. termelés, a vezető, irányí­tó munka javítása, a nagyobb fegyelem és mindazon kérdé­sek, amelyek az anyagi javak megteremtésével a tudati, esz­mei tényezőkkel együtt elha­tározott céljainkat jobban szolgálják. A kongresszusi összegezés is megállapította, hogy folyamat­ban levő ötéves tervünket, s ezen belül a legfőbb célokat alapjában teljesítjük. A meg­tett szigorúbb intézkedések, cselekvés — f<jjleg a gazdál­kodási — termelői munkában jó irányú változásokat hozott az 1979-es évben és megvan a remény a tovabbfolytatáshoz. Elért eredményeink részesének ismerte el a kongresszus a szocialista brigádmozgalom vállalásait, felajánlásait, amely tömegesen bontakozott ki a kongresszus és felszabadulás évfordulója tiszteletére. Bi­zakodást jelent az is. hogy a munkásságban és más széles dolgozói tömegekben megvan a tenni akarás a célok, feladatok megvalósításához. Bíznak a pártban, politikájában, a szo­cializmusban, azt akarják és nem mást. A pártkongresszusok — a mostani is — olyan kútforrás, amelyből sokszor lehet és kell meríteni. $6 politikai légkört teremtő hatása, máris elősegí­ti nagy tömegpolitikai felada­tokat — ami most időszerű — az országgyűlési-képviselők és tanácstagok, valamint a szak- szervezeti tisztségviselők tag­jai, testületéi választását. E választások rendezvényei al­kalmasak arra, hogy széles tömegek körében ismertes­sük. megbeszéljük az országos politikai célokat, a helyi ten­nivalókat, újabb tettekre vál­lalkozzunk hazánk, ügyünk szolgálatában. Az utóbbi hónapokban Ko­márom megyében sok heli'ütt mérlegre került, hogy mit tettünk, hol tartunk és mit akarunk. Eredményeink is, munkánk gyengeségei is meg- győzőek az ország helyzeté­vel. Megyénkben szorgalmas munka folyik az ipari és me­zőgazdasági üzemekben. de más munkaterületeken is. Ki­magasló eredmények voltak az új bányanyitásoknál — Már- kushegyen. Nagyegyhazán. Szénbányászaink nem kis ne­hézségekkel küzdve teljesítet­ték ami rájuk várt. Mezőgaz­dasági üzemeink dolgozói az időjárás gondjaival is küsz­ködve — eredményes évet zártak. Termelő, gazdálkodó egysé­geink felkészültek az ez évi feladatokra, a magasabb és bo­nyolultabb követelményekre. Vezetők és dolgozók egyaránt tudják, hogy a „magasugró lé­cet” feljebb emelték. A dol­gozók hangulata jó és cselek­vési szándéka megvan. Erre kell és lehet építeni. Ezen az ünnepi napon tisztelettel és elismeréssel kell szólni a munka, a javak, s az élet más szükségletei megteremtőiről. A munka dicséretével a sor ele­jén állnak a szocialista brigá­dok, akik az eredmények fő részesei. Elismerés megyénk azon kollektíváinak, akik ez évben „Kiváló Vállalat” (gyár, üzem) „Kiváló Szövetkezet” vagy „Élüzem” kitüntetésben ré­szesültek. A munka, a nem­zetköziség harci ünnepén — az MSZMP Komárom megyei Bizottsága, a Szakszervezetek megyei Tanácsa nevében — köszöntjük megyénk dolgozó­it: az ipari és mezőgazdasá­gi munkásokat, az értelmisé­gieket, a kereskedelem és szolgáltatás, az egészségügy, pedagógusok, közalkalmazot­tak és egyéb területek dolgo­zóit. Külön tisztelettel — az elmúlt idők harcosait, vete­ránjait. Ünnepeljük május el­sejét bizakodással, lelkesedés­sel, vidáman. ■ ■ Ülést tartott a Minisztertanács A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: a Miniszter- tanács szerdán ülést tartott. . Lázár György, a Miniszter- tanács elnöke tájékoztatta a kormányt dr. Bruno Kreisky- nek, az Osztrák Köztársaság szövetségi kancellárjának .meghívására Ausztriában tett nem hivatalos látogatásáról. A kormány a beszámolót jóvá­hagyólag tudomásul vette. A belügyminiszter, valamint a közlekedés- és postaügyi miniszter jelentést tett a közú­ti közlekedés . biztonságával kapcsolatos 1972. évi kormány- határozat végrehajtásának ta­pasztalatairól. Ezek szerint az elmúlt években a közlekedés biztonsága javult, a balesetek száma — a gépjárműállomány nagymértékű növekedése elle­nére — nem emelkedett. A kormány a jelentést elfogadta és felhívta az illetékes mi­nisztereket. hogy a helyzet to­vábbi javítására, elsősorban a halálos kimenetelű és súlyos balesetek számának csökken­tésére. illetve megelőzésére tegyenek intézkedéseket. A Minisztertanács elfogadta a munkaügyi miniszter előter­jesztését a munkásszállások­ról 1976-ban hozott kormány­határozat végrehajtásának ta­pasztalatairól. az elmúlt évek­ben a vállalatok erőfeszítései­nek eredményeként a munkás­szállókban fokozatosan csök­kent a zsúfoltság, nőtt a meg­felelő színvonalú ellátást biz­tosító helyek aránya. A lakók életkörülményeinek javításá­ra azonban — elsősorban a fővárosban — változatlanul na^y figyelmet kell fordítani. Helyes, ha a vállalatok közös összefogással építenek és tar­tanak fenn munkásszállásokat; így nagyobb lehetőségük van ésszerűbb fejlesztéssel maga­sabb színvonalú ellátásra. MOHÁCSI REGÖS FERENC GRAFIKÁJA Mai számunkban: A munkás nemzetköziségről az iskolában 2—3. oldal Nemzetiségi napok 4. oldal ünnepi melléklet 5—7. oldal Család, otthon 9. oldal Ezt elengedtük volna... 11. oldal Átadták a minisztériumi elismeréseket Bábolnán, a Tatabányai Szénbányáknál, KKV-nál és Lábatlanon Május 1-nek, a munkásosz­tály nemzetközi ünnepének több napon át tartó bevezető aktusaként az 1979-ben elért eredményekért megyénkben is sok vállalatnak, szövetkezet­nek adták át a megérdemelt elismerést. Április 30-án . Bá­bolnán már a déli. órákban zeneszó köszöntötte a kombi­nát dolgozóit. A tatabányai bányász zenekar adott térze­nét. A kombinát központjában 14 órakor 115 arra érdemes dolgozónak adták át a válla­lat által adományozott Kiváló Dolgozó okleveleket, pénzju­talmakat. A mezőgazdasági és élelme­zésügyi miniszter, illetve a MEDOSZ által a kombinátnak odaítélt Kiváló Vállalat ok­levél átadási ünnepsége 16 órakor vette kezdetét. Az ün­nepi aktuson megjelent Szalai Béla külkereskedelmi minisztériumi államtitkár. Varga György, a MEDOSZ tit­kára, Mokri Pál, a megyei partbizottság első titkára, Kiss István, a megyei tanács elnöke, Klenczner András, az ÁGOK vezérigazgatója, vala­mint több más, országos, me­gyei, járási és helyi vezető személyiség. A kombinát ünneplő dolgo­zóit és a vendégeket Mészáros Miklós, a pártbizottság titká­ra köszöntötte, majd felkérte Glattfelder György vezérigaz­gató-helyettest. tartsa meg a múlt évi tevékenységet ér­tékelő beszédet. Az ünnepség előadója azzal kezdte mondandóját. hogy lassan hagyománnyá válik ilyenkor,- tavasszal egv pilla­natra megállni, hogy átvegyék a MÉM és a MEDOSZ által adományozott Kiváló Vállalat kitüntetést. Ez évben azonban a szokott­nál is kedvesebb ez az al­kalom. mert röviddel a párt XII. kongresszusa előtt itt járt Kádár János elvtárs. Itt Bá­bolnán. és a kongresszuson is elismeréssel szólt a kombinát kollektívájáról. — Az elismerés annak az egvévi munkának szólt ame­lyet 1979-ben a tervezett 8,9 milliárd forifttos termelési érték helyett,AJ. milliárdra teliesííettünfe s ezzel- a 361 millió forintos tervezett válla-, lati eredményt' is: túlteljesítet­tük 50 millió forinttal — mon­dotta az előadó. Az ünnepi beszéd után Mé­száros Miklós átadta a szót Szalai Béla külkereskedel­mi államtitkárnak, aki rövi­den méltatta a kombinát di­cséretes múlt évi munkáját, majd /ünnepélyesen átadta a kiváló vállalatnak járó okle­velet Burgert Róbertnek, a kombinát vezérigazgató iának. Burgert elvtárs azzal köszön­te meg az elismerést, hogy a továbbiakban is igyekeznek a bizalomra rászolgálni, s meg­köszönte dolgozóik fáradságot, nem ismerő munkáiét. Az ün­nepségen átadtak még 23 mi­niszteri, öt szakszervezeti ki­tüntetést. két szocialista bri­gád pedig a Szakma Kiváló Brigádja címet kapta. A nehézipari miniszter, va­lamint a Bányaipari Dolgozók Szakszervezete főtitkárának elismerésében, s a Magyar Szénbányászati Tröszt vezér- igazgatójának dicséretében ré­szesült 1979. évi eredményei alapján a Tatabányai Szénbá­nyák. Az elismerésekről szóló oklevelet, illetve levelet Csernai Mihály, az MSZT gaz­dasági igazgatója nyújtotta át a szerdai ünnepségen a Ne­hézipari Minisztérium, a bá­nyászszakszervezet. vala­mint az MSZT nevében Sóly­mos Andrásnak, a vállalati megbízott vezérigazgatójának A vállalati ünnepségem rögzíti vett Salamon Hugóne. a me­gvet pártbizottság titkáraj Tatabánya társadalmi:,, tooiHía- kai életének vezetői.. .. y'y'-' Ruska Ferenc, a: váííaiaiií gazdasági vezériga?.aatő-he- lyettese mél+atta az 1979. évi eredményeket, amel'3k alap­ián megpályázták .a Kiváló Vállalat címet. A múlt esz­tendőben a 39 ezei' tonna szénnel megem ’t előirányza­tot 55 ezer tonnával túlteljesí­tették. Miután a palahánvó üzem nem tudta teljesíteni anyaghiány miatt a tervét, ezt’ is a mélyművelésű bányák termelték ki. A bányászok a szénigények kielégítésére ti­zenhárom napot áldoztak fel szabad napjaikból. Sokat tett a Tatabányai Szénbányák táv ly technikájá­nak és technológiájának fej­lesztésére is. Üj vágathajtó gépeket, fúró- és rakodógépe­ket próbált, ki. állított üzem­be. A gépnél lövészt ett szén aránya 42,7 százalékról, 43,4 százalékra emelkedett: Beru-4 házasokra a vállalat 352 milJ lió forintot tervezett. ezzel szemben 412 milliót teljesített. A többletet saját 'forrásból ' biztosította. Jó eredményről számolt be az előadó az ex­port területéről - is. Az ÁYF például, a KGST-ben. hat berendezéssel vesz részt a nemzetközi társulásban. Ta­valy egy dollár kitermelése tíz százalékkal volt jobb áz előző évinél. A vállalat üzemeiben 6400 ember dolgozik szocialista brigádokban. Elmúlt évi ered­ményeik alapján 54 kollektí­va érdemelte ki a szocialista brigád cím arany, 140 kollektí­va pedig az ezüst fokozatot. Három kollektíva a Szénbá­nyászat Kiváló Brigádja ki­tüntetés tulajdonosa lett. Csernai Mihály végeze­tül gratulált a vállalat kol­lektívájának. s az idei év fel­adatainak teljesítéséhez sok Sikert kívánt. Az MSZT ve­zérigazgatója nevében Ki­váló Dolgozó kitüntetéseket adott át a vállalat gazdasági és társadalmi szervezefei ve­zetőinek. (Folytatás a 3. oldalon) VILÁG PROLETÁRJA!, EGYESÜLJETEK! Éljen május 1., a munkásosztály nemzetközi seregszemléje! \

Next

/
Oldalképek
Tartalom