Dolgozók Lapja, 1980. április (33. évfolyam, 77-100. szám)

1980-04-01 / 77. szám

VRA<5 PROLETÁRJA!, EGYESÜLJETEK! 1980. április 1., KEDD AZ MSZMP KOMAROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANACS LAPJA XXXIII. évf., 77. sz. Ára: 1,20 forint ? : ♦ í ♦ : ♦ ♦ : : I I Mai számunkban Pártmunka némi fifikával 3. oldal A zenetanárok munkájának tükre volt 4. oldal Választások és változások a szakszervezetekben * 5. oldal 260 ezer tonna szén, 200 millió köbméter földgáz terven felül Folytatódik a munkaverseny Kongresszusi 157 J°-osteljesítmény Élüzemavatás három bányaüzemben A gazdasági élet első ne­gyedévi adatait a közeli na­pokban összegezik, a vállala­tok előzetes értékelései azon­ban máris arra utalnak, hogy a kongresszusi és felszabadulási munka verseny számottevő eredményeket hozott a belső tartalékok feltárásában és hasznosításában. Sokhelyütt javult a szerve­zettség. szilárdult a fegyelem, mindezt érzékelhetően fejezi ki a növekvő termelékenység, a megbízhatóbb minőség. Nagy számban érkeznek jelentések arról is. hogy a dolgozók a munkaversenyt folytatják, új munkasikerekkel köszöntik hazánk felszabadulásának 35. évfordulóját. A szénbányászok versenyé­ben a borsodiak, az oroszlá­nyiak és a tatabánvaiak ke­rültek az élvonalba, de a tröszt más üzemei is kiemel­kedő eredménnyel zárták a negyedévet:- nemcsak termelé­si tervüket teljesítették túl. hanem a szén fűtőértékét is az előírt szint fölé emelték. A kőolaj- és földgázbányá­szok is iobban kihasználták termelőberendezéseiket, s mű­szaki intézkedéseket tettek a kimerülőíeloen lévő kutak hozamának fenntartásáért, másutt a termelés növelésé­ért. így 1,7. első negyedévben az Ülést tartott- a KIOSZ megyei választmánya Kiváló kisiparosokat tüntettek ki A KIOSZ Komárom megyei választmánya hétfőn tartot­ta ülését Tatabányán, a szer­vezet székhazában. Először a társadalmi bizottságok és az aktívahálózat munkájáról hangzott el beszámolói amely­ben kiemelték, hogy növeke­dett a bizottságok száma, gya­rapodott a feladatuk, és a fe­lelősségük. Éppen ezért hang­súlyozták. hogy nagyobb gon­dot kell fordítani a tagság es a vezetés közötti kapcsolat erősítésére. A megyében jelenleg 2455 kisiparos tevékenykedik. A KISZÖV és KIOSZ között lét­rejött megállapodás- értelmé­ben közreműködnek a lakossá­gi építőipari szolgáltatások­ban. A hatóságok és a felü­gyeleti szervek általában elis­meréssel szolnak a tevékeny­ségükről. Egyre többen tesz­nek mestervizsgát. bizonyít­va jó felkészültségüket. _ A vizsgázni szándékozókat úgv is segíti a megyei szervezet, hogy előkészítő tanfolyamot szervez számukra. A választmányi ülésén há­rom szakembert az ..Ipar Ki­váló Mestere" oklevéllel tün­tettek ki. Ezt a címet kapta To/ma Sándorné tatabányai üvegező és képkeretező. A lakosság részére végez szol- g-U tatást és a megrendelők elégedettek munkáiéval. Ko­rábban a ...Jó minőségért” ei- vénnvel is jutalmazták. Fid- rich István oroszlányi villany- szerelő jó minőségű munkáié­val. a vállalási határidők pontos tartásával érdemelte ki az elismerést. Su pár Gyula A ’ másne^zmélyen autószere­lő munkája ellen egvetlen panasz rom érkezett a szerve­zethez. A szoleáHat-;s mei’ett sokat tesz a szakmai . után­pótlás neveléséért, és tasia a megyei mestervlzsga-bizott- «égnak is. előirányzottnál mintegy 200 millió köbméterrel több föld­gázt hoztak a felszínre. Pro- pán-bntángázból 5000 tonnát szállítottak az országnak ter­ven felül. A munkaverseny további szakaszában a kime­rülőben lévő kutakat pótolják. Hazánk legnagyobb timföld­gyárában. Ajkán az első ne­gyedévben a tervezettnél 5000 tonnával több timföldet gyár­tottak. ami nagyrészt annak köszönhető, hogy a szerelési és felújítási munkálatokat lénye­gesen lerövidítették. így ke­vesebbet álltak a gépek. A Ganz-MÁVAG vasúti jár­műgyárában a munkaverseny egyik legnagyobb eredménye az. hogy a bedolgozó vállala­1980. április 1-i hatállyal az alábbi hatósági árak változ­nak : A 86-os oktánszámú normál­benzin literenkénti fogyasztói ára 10 forintra, a 92-es oktán­számú szuperbenziné 11,50 fo­rintra. a 98-as oktánszámú ext­ra benziné 13 forintra módo­sul. Az.általános gázolaj ára literenként. 8 forint lesz. Vál­tozatlan marad a háztartási tüzelőolaj fogyasztói ára. Az üzemanyag-költségek nö­vekedése miatt emelkednek az áruszállítási tarifák. A taxi vi­teldíjak 30 százalékkal nőnek. Változatlanok maradnak az egyéb személyszállítási díjtéte­lek. A faanyagok hatósági fo­gyasztói ára is változik. A fe­nyő-fűrészáru ára átlagosan 16, a farostlemezek és fafor­Az Oroszlányi Szénbányák szállító üzem Fürst Sándor KISZ-alapszervezetének tag­jai ünnepelni jöttek össze va­sárnap. Elnyerték a .kollektí­vának szóló legmagasabb if­júságmozgalmi elismerést, a KISZ KB Vörös Vándorzász­laját. A bensőséges ünnepsé­gen részt vett az alapszerve­zet 83 tagján kívül Giczi Gyula, a városi pártbizottság titkára, Wagner Ferenc, a KISZ megvebizottság titká­ra-és Kalmár István, a szén­bányák szociálpolitikai igaz­gatóhelyettese Mag Gyula, a Fürst alap- szervezeit titkára köszöntötte tok nagy része már most a tervnek megfelelően, eleget tesz szállítási kötelezettségei­nek, így az első negyedévben a Vasúti Járműgyár is üteme-' sen. tervszerűen dolgozhatott. Határidőn belül elhagyta a gyárát Tunisz számára három ú.iabb luxus-motorvonat, bang­ladesi rendelésre elkészült négy dízel-hidraulikus moz­dony, s ugyancsak bangladesi megrendelésre megkezdték a keskeny nyomtávú mozdonyok gyártását. A tervnek megfele­lő ütemben készülnek szovjet megrendelésre a négyrészes motorvonatok, s előrehaladtak az Üj-Zélandba kerülő villa­mos motorvonatok gyártásá­nak előkészületeivel. gácslapok ára 19—30 száza­lékkal emelkedik. A faragott fenyőgerenda ára. 33^ a tölgy fűrészárué 49, a bükk fűrész­árué 8, a nyár fűrészárué pedig átlagosan 37 százalék­kal nő. A faanyagok áremelése ál­talában az azokból készült késztermékek árszintjét is nö­veli. Nem emelkedik az ára a fából készült ablakkereteknek, ajtóknak és á parkettának. A tűzifa fogyasztói ára is válto- zátlan marad. A bútorok ár­szintje általában nem válto­zik. Változatlan szintű ártámo­gatás mellett is kisebb mér­tékben emelkedik néhány gyermekbútor ára. Az ártá­mogatás növelésének követ­keztében nem nő a járóka és a gyermekágy fogyasztói ára. az ünnepi taggyűlés résztve­vőit, és emlékezett meg a há­rom tavaszi évfordulóról, is­méi teile a fiatalok készülő­dését hazánk felszabadulásá­nak 35. évfordulója méltó megünneplésére. Szólt arról a legújabb feladatról is, me­lyet a XII. pártkongresszus if­júságra vonatkozó határoza­tai fogalmaznak meg. Mag Gyula megemlékezését követően a KlSZ-alapszerve- zettel testvérkapcsolatban ál­ló Arany János iskola úttö­rői köszöntötték if.lúkommu- nista testvéreiket, áttekintést adva összeállításukban á kom­munista ifjúsági mozgalom történetéből. Az 1979-es eredmények alap­ján, Tatabányán, a Keleti II. bányaüzem XII a aknája ki­érdemelte az Élüzem címet. A város peremére épített akna a sok-sok nehéz év alatt szá­mos tiszteletreméltó ered­ményt ért el. de olyan telje­sítményt. mint tavaly, ez ide­ig nem sikerült felmutatnia. Forisek István, a bánya­üzem műszaki vezetője mond­ja: olyan kísérletek sorozatát indítottuk el. ami a reméltnél is nagyobb eredményt hozott. A függőleges aknapilléri me­ző termelésbe kapcsolásakor omladékszilárdításl eljárást kísérleteztek 'ki. amely biz­tonságosabbá tette a fejtés menetét, s kizárta a tűzve­szélyt. Tavaly a bánya 371 ezer tonnás mennyiségi elő­irányzatát 386 ezerre teljesítet­te. Az egykor napi nyolcszáz tonna szenet adó bányából az új technika és technológia al­kalmazása nyomán 1320 ton­nás üzem lett. A 612-es frontbrigád a Vál­lalat Kiváló Brigádja címet érdemelte ki. Szőke Gábor frontmester irányításával a nagyszerű kollektíva mint már annyiszor, ismételten pél­dát mutatott fegyelemből, ösz- szsttu’tásból. szakmai tudás­ból. A' szocialista brigád cím arany fokozatát Icapta két frontbrigád, ezüst fokozatot négy. míg bronz, fokozatot ki­lenc kollektíva. Negvvenhár- man a Kiváló Dolgozó kitün­tetéssel gazdagodtak. Sólymos András, alvállalat megbízott igazgatóid kedves szavakkal kívánt további sok sikert az ünnepségen, amihez minden remény megvan. Megindul a beszélgetés az asztalok mellett, mikor valaki elkiáltja magát: A KISZ Központi Bizott­sága nevében dr. Henczi La­jos. az ifjúmunkás osztály ve­zetője kért szót. Értékelte a bányász KISZ-esek, különö­sen a Fürst-alapszervezet helytállását. 1976-tól kezd­ve ugyanez a vezetőség irá­nyít, s együttesen határozták meg a feladatokat, melyek a KISZ tömegbefolyását és a minőségi munkavégzést ered­ményezik. Célyíl tűzték ki a KISZ—úttörő _ testvérkapcso­lat erősítését, ' melyet sikerrel oldottak meg, hiszen három alkalommal — s egyben vég­leg — nyerték el a KISZ—út­törő testvérkapcsolatért zász­lót Sokat tettek a társadal­mi munkavégzés területén is. emellett több száz tonna hasz­nos anyagot gyűjtöttek. Nagy­arányú a feilődés az FMKT az Alkotó ifjúság és egyéb verseny mozgalmak terén. — Eddigi munkátok elismerése­ként 1977-ben a Kiváló KISZ- 'zervezet zászlóval majd idén Vörös Vándorzászlóval tün­tetjük ki alapszervezeteteket — mondta dr. Henczi Lajos. Mag Gyula köszönetét, mon­dott a bizalomért, és elmond­ta tisztában vannak azzal, hogy a Vörös Vándorzászló kötelez, amit a munka njinö- ségének további javításával 'svekeznek meghálálni. Végezetül testvér KISZ- «zervezetek és az úttörők meg­bízottai szalagot kötöttek a zászlóra. — Halljuk Kuburczik elv­társat ! Kuburczik Gyula, a bánya­üzem vezetője kicsit, meghatva állt fel. 1953 óta dolgozik Ta­tabányán, mindig vezető be­osztásban. Hosszú jövőt kí­ván Tatabánya bányásztársa­dalmának. Mert bizony ala­posan elfogyott a szén az öreg medencében, amióta üzemve­zető. Hálás, nagy taps kö­szönte meg beszédét. Szót kért Lévai Sándor brigádvezető, akinek kollektívája a front­fejtést berendezések beszere­lésének nagy mestere. Tréfás közbekiáltások bíztatták. Fel­állt Szőke C-ábor frontmester, aki csak annyit mondott: — Fiúk, így tovább! Nagy csend lett. amiko-r Veszprémi István kért szót. a párt XII. kongresszusának küldötte. — Fiúk, tudjátok, hogy a kongresszuson voltam. Na­gyon büszke voltam rátok, azokra az eredményekre, amit elértetek. A pártkongresszus a szénbányászat fejlesztésének szükségességét a kívánt szint­re emelte. Fegyelmünkkel, szakmai hozzáértésünkkel és eredményünkkel, támogassuk a XII. pártkongresszus hatá­rozatát . . . Büszke vagvok ar­ra, hogy kongresszusi munka­hetet tartottatok, amíg a párt legmagasabb fóruma tanács­kozott ... A XII a akna élüzemavató- ia egy eredményes év ünne­pélyes zárása volt, de egyben új sikerek kezdete. A bánya­üzem kollektívája a koneresz- szusi munkahéten 157 százalé­kos eredményt ért el, s ami is­meretes. hetekkel a határidő előtt befejezte első negyedévi tervét, A múlt hét utolsó napián a Tatabányai Szénbányák építé­szeti üzemében is élüzemava- tó ünnepséget tartottak, va­sárnap pedig a Keleti I. bá­nyaüzem XIV-es aknájában. Vasárnap az Oroszlányi Szénbányák két bányaüzeme Április 2-án a tatai közép­fokú kollégiumban kezdetét veszi a megye ifjúvezetőinek háromnapos találkozója. A járási-városi vetélkedők első helyezett csapatai. továbbá minden területről három ak­tív ifi, összesen ötvenhármán mérik össze ismereteiket. A találkozó első napján bemuta tó raj foglalkozásokon vesznek részt, két csoportban. A má­sodik napon zajlik majd a ve­télkedő. amikor is az úttörő- parlamenttel. az úttörőveze­tők konferenciájával és a mozgalom történetével kap­tártott éjüzemavató. tinnepsé- get. A XXI-es bánya harmad­ízben nyerte el a megtisztelő címet. Ez a bányaüzem telje'- sítette tavaly elsőként éve* tervét, s 32 ezer tonna több­letszenet termeltek. Az ész­szerűbb telepítéssel, a kon­centrálással nagymértékben növelték a termelékenységet.’ A bányaüzem által elért 14.4 millió forint többlet árbevétel is hozzájárult a vállalat, ki-! emelkedő eredményéhez. A szocialista versenymozJ galomban közel négyszázan küzdöttek, s a brigádok közül a villamos szocialista brigád a Vállalat Kiváló Brigádja ki­tüntetést nyerte el. hal bri­gád aranykoszorús lett. A XII. pártkongresszus és a ha­zánk felszabadulásának 35. évfordulója tiszteletére a fel-' ajánlottnál is több társadalmi munkát, végeztek. A XXII-es bányaüzem kol­lektívája Móron ünnepelt. A* üzem vezetője! Viczena János, jó eredményekről adhatott számot. Ölömmel nyugtázták, hogy immár ötödször kaptak meg az élüzem címet. A szén­import csökkentése érdekében számos szabad napjukat föl-' áldozták. A fogvasztók zökka- nőmentes szénellátását is elő­segítettél«. Kiemelkedő eredményeket mondhat magáénak a neves ..Komszomor szocialista bri­gád. amely VOB önjáró- biztosító berendezéssel or­szágos csúcsot állított fel.' 430 ezer tonna szenet hoz­tak egy év alatt a fel­színre. Ezzel az eredménnyel a Magyar Szénbányászati Tröszt által kezdeményezett munkaver.senyben (a komplex génesítésű brigádok között) az első helyet szerezték meg. A Mészáros István vezette ..Korn- szomol” brigád elhatározta, hogy folytatja a kongresszusi munkaversenyt, s idén félmil­lió tonna szenet termelnek, fölülmúlják tavalyi önmagu­csolatos ismereteikről adnak számot. Szerepel a veiélke- dőn felszabadulásunk 35. év­fordulójáról megemlékezes is. Délután játékos sportverseny, este a művelődési központban színházlátogatás szerepei a programban. Április 5-én fórumra hívják a résztvevőket, melynek témája az ifjúye- zetők helye szerepe lesz a csapatban, s a pártbizottságon megrendezésre kerülő prog­ram vezetésére az országos úttörőközpont munkatársat kérték fel. Az Országos A nyög­és Ár hivatal közleménye flz oroszlányi Fürst Sándor ifjúsági szervezet elnyerte a KISZ KB Vörös Vándorzászlóját Mag Gyula büszkén emeli magasba a Vörös Vándorzászlót Varga Albert igazgató méltatta a bányaüzem kollektívájá­nak múlt évi eredményeit kai. Megyei iljúvezetök találkozója

Next

/
Oldalképek
Tartalom