Dolgozók Lapja, 1980. február (33. évfolyam, 26-50. szám)

1980-02-20 / 42. szám

4 DOLGOZOK LAPJA 1980. február 20., srerdi Jókai-ciulékBiag» ífW$© Megyei középiskolások versenye — A Jókai-hagyományok ápolásának megkülönbözte­tett jelentősége van számunk­ra, hiszen a nagy író Komá­rom város szülötte, és termé­szetes, hogy ezért még in­kább magunkénak érezzük életművét — mondotta töb- , bek között a komáromi Jó- kai-emléknap eseményeinek megnyitóján Gerencsér Já­nos, a komáromi Jókai gimnázium igazgatója, kö­szöntve a már hagyományossá vált ünnep résztvevőit, a me­gye minden iskolájából ösz- szesereglett diákokat, pedagó­gusokat, a vendégeket, a vá­ros vezetőit, a megyei műve­lődésügy irányítóit. A soproni diáknapokat vált­va — kétévenként, a páros esztendőkben — a Jókai gimnázium megrendezi a megye középiskolás diákjai­nak találkozóját, irodalmi, ze­nei. tudományos versenyét, szép erőpróbáját. Az idén. feb­ruár 18-án, a nagy író szüle­tésének 155. évfordulóján már negyedik alkalommal rendez­nék meg a Jókai-napot — és Víz emlékezetessé vált esemé­nyek azt húzták alá: fontos és hasznos a hagyományok ápo­lása, mert sokféle módon gaz­dagítja a mát. Még csak vázlatosan sem lehet bemutatni, milyen sok­féle esemény, szereplési, be­mutatkozási. ismeret- és él­ményszerzési lehetőség várta a diákokat — a győzteseket, a kiemelkedőbb eredményt el­érőket pedig a jól megérde­melt pályadíj. Már a megnyitón, a Jókai- filmszínházban nyerteseket köszönthettek'. Nagyon hasz­nos kezdeményezésként hir­detik meg az emléknaphoz kapcsolódva a középiskolások irodalmi pályázatát, amelyre az idén is jó néhány tanul­mány és megszámlálhatatlan vers érkezett. Igaz, ritkán akad ..remekmű”, de nem is ez lehet a cél, hanem ösztön­zést kívánnak adni az iro­dalmi alkotómunkához, a te­hetség kirpóbálásához. A ta­nulmány kategóriában I. dí­jat kapott Simonfay Kriszti­na, a kisbéri Táncsics gimná­zium tanulója. II. díjas Pri- musz Éva (Tata. Eötvös g.), III. díjas: Horsa Zsuzsa (Ko­márom. Jókai gimnáziumi. A szépirodalmi pályázaton részt­vevők közül II. díjat kapott megosztva Sturz Attila. az esztergomi Bottyán szakkö­zépiskola és Szalay Zoltán, a tatai Eötvös gimnázium diák­ja — s külön érdekesség, hogy Szalay Zoltán verseivel el­nyerte a III. díjat is. A gimnáziumban fotó- és képzőművészeti kiállítást nyi­tottak a diákok munkáiból. Az elemzőbb értékelés he» lyett összefoglalóan csak anv- nyit: a fotóanyag kétségkívül gazdagabb — és a pályázók köre is szélesebb. Nem vélet­len, hogy több fotóst díjazott a zsűri mint képzőművészt. A fotótárlaton szereplő díjazott munkák szerzői: I. díjat ka­pott Janik Ferenc, a komár- nói Magyar Tannyelvű Gim­názium diákja, II. díjas Ko­máromi Csilla és Krausz Zsu­zsa (mindketten a tatabányai 314-es számú szakmunkáskép­ző diákjai,), III. díjas Kántor Gabriella (314-es szakmun­kásképzői és Dobi ÁkoS (Ko- márnó, Magyar Tannyelvű Gimnáziumi. A képzőművészeti pályázat díjazottjai: I. Stirber Péter (Komáméi, II. Varga Márta (Komárom. Jókai g.). III. Michl István, (Tata, Eötvös g.l. A komáromi szavalóver­senynek mindig kiemelkedő jelentősége van. Az idén is sok tehetséges, verset, irodal­mat szerető fiatal mutatkozott be. A selejtező negyvenkét versmondója közül tizenné­gyen jutottak a döntőbe, és örvendetesen szép produkciók tanúja volt a városi tanács nagytermét zsúfolásig meg­töltő közönség. Meg kell je­gyezni, hogy a szomszédos testvérterületen, Komáméban működő Magyar Tannyelvű Gimnázium fiataljai évek óta nagy sikerrel szerepelnek a versmondók találkozóján. Az 1975. évi nyertes Horváth Zsuzsa, az 1978. évi győztes Kaszás Attila is komáméi volt,, és jelenleg mindketten a budapesti Színház- és Film-' művészeti Főiskola hallgatói. A komámói sikerek ezúttal is megismétlődtek. A szavaló­versenyen I. díjas Kicsidi Ju­dit, II. díjas Szabó Ildikó (mindketten a komárnói gim­názium diákjai). III. Hand- bauer Péter (Tata, Eötvös gimnázium.) A hagyományos zenei ver­senyre a Csokonai művelődé­si központban került sor. Meg­lepően sok résztvevő rajtolt, s az oroszlányi és nyergesújfa­lui gimnáziumok kivételével, mindenünnen érkeztek diák­zenészek. örvendetes, hogy az oroszlányi és komáromi szak­munkásképző iskolából is voltak, akik megpróbálkoztak a hangszeres szerepléssel. muzsikáló diákcsoportok. Jó főpróba lehetett volna pedig olyan kamarátok számára, •kik márciusiban Oroszlány­ban mérik majd össze tudásu­kat. Ami a versenyző szólistákat illeti: általában felkészülten jöttek a bemutatóra. A hang­szeresek, között kiemelkedően szerepelt, és I. díjat kapott Benke György,’ a tatai Jávor­ka szakközépiskola fagottosa. Megosztva adta ki a zsűri a II. díjat, mert Czillahó Kata­lin fuvolajátéka (Tata, Eötvös Gimn.) és Horváth Irma zon­goraelőadása (Tatabánya, Ár­pád gimn.) ezt a megoldást kívánta. Dobi Ákos hegedűs, a komárnói Magvar Tannyel­vű Gimnázium tanulója III. díjai kapott. Ének kategóriában egy ki­emelkedő előadót ismertünk meg, Szakmáry Ellát, aki a dorogi gimnáziumból jött. s megérdemelten lett első. Mór- vay Klára és Dvihally Hen­riette — minderten a tatabá­nyai Árpádból — második, il­letve harmadik helyezést ért el. Sok minden említést érde­melne még az idei Jókai-em- léknap programjából. Az min­denképpen. hogy ezúttal is neves tudós, Nagy Miklós iro­dalomtörténész tartott elő­adást „Jókai a régmúlt és a jövő költője” címmel, mint­egy hangsúlyozva és kiemel­ve. amit az emléknap rendez­vényei is sugároztak: Jókai életműve érték marad a jövő számára is. — e — Tv-előzetes Mese felnőtteknek Alig néhány hete láttuk a tévében a „Televíziós mesék felnőtteknek” című sorozat­ban Gullivert, pénteken újra érdekesnek ígérkező „mesét” tekinthetünk meg. Nádor Ta­varázslat világa című össze­állítás a párizsi Olympia szín­padás „varázsolja” elénk, már csak azért is, mert híres illu- . zionisták találkoznak egymás­sal és a közönséggel. Graham Greene elbeszélése nyomán készült a „Zsák a folt­ját” című angol tévéfilm, amelyet csütörtökön láthatunk a televízióban más, a forgatókönyv írója délkelet-ázsiai (kambodzsai, laoszi, vietnami, ceyloni, kí­nai) motívumokból írt önálló, eredeti drámát. Rajnai And­rás rendező a „titokzatos ha­lálesetről” szóló gondolatgaz­dag, népmeséi ihletésű, fe­szes történetet „ültette” tele­vízióra. A főbb szerepekben Bozóky Istvánt, Bordán Irént, Bencze Ferencet láthatjuk. A szombat esti program több érdekességet is ígér. A Az V. Henrik című angol film (21.05.-től) 1943-ban ké­szült, és a híres rendező-szí­nész, Laurence Olivier alko­tása, az első Shakespeare- adaptációja. A főszerepet is ő játssza — magyar hangja Mécs Károly. 23,15-től ismét „szilveszteri” programot láthatunk. Az isf métlés is sikert ígér a „Tv Zenés Kínházában” Gál- völgyi János és Mikó István lesz a főszereplő. „látsszunk bábszínházát” Űj bábok, és bábjátékok je­lennek meg filmen és a tévé képernyőjén az UNIMA (a Nemzetközi Bábművész Szö­vetség) magyar központjához tartozó intézmények alkotá­sában. A Magyar Televízió stúdiójában megkezdték a. „Játsszunk bábszínházát!” cí­mű sorozat felvételeit. Ötven­nél több úttörő-bábcsoport szerepel egy hónapig a kame­rák előtt. Ezek a pajtások mu­tatták be a legsikeresebben produkcióikat az úttörőszövet­ség. a Népművelési Intézet és a Televízió tavalyi versenyén részt vett 150 gyermekcsoport közül. A 13 részes sorozatot április 6-tól. vasárnaponként sugározzák. Ez év első negyedében ké­szítik el Tarbay Ede „Kunko­ri és a Kandúrvarázsló” cí­mű. 50 perces bábfilmjének felvételeit. Filmszalagon rög­zítik Urbán Gyula- „Minden egér szereti a sajtot” című bábjátékát és Csukás István „Süsü, a sárkány” című báb­filmjének folytatását. Szó van arról is, hogy színesben adják elő a televízió régebbi sike­res bábfilmjeit, köztük Móra Ferenc — Tordon Ákás „Sün­disznócska” című sorozatát. A zsebtévé sorozat további négy műsorral gyarapszik ebben az évben. A Pannónia Filmstúdió műtermében Tersánszky Józsi Jenő „Misi mókus kalandjai”, című meséjének 13 részes te­levíziós bábváltozatát forgat­ják márciustól. Harmincnégy ran egymást énekesek és Erősebb volt a gébb az énekes fellépés so- követték az hangszeresek. zerré\ gyen- mezőny. A másik általános tapasz­talat, hogy kamaraegyüttesek nem indultak. Szemben a 2 év előtti rendezvénnyel, ahol szép számmal léptek fel jól Pályázati felhívás Derkovits-ösztöndíjra A Kulturális Minisztérium- és a Magyar Képző- és Ipa'rművészek Szövetsége pályázatot hirdet a' Derkovits Gyula ösztöndíjra. Pályázhat minden olyan, 35. életévét be nem töltött képzőművész, aki a főiskola elvégzése után önálló művészi tevékenységét végzett, (kivételes esetben — ha a művészi munkásság indokolja — oiyan művész is ré­szesülhet ösztöndíjban, aki nem rendelkezik főiskolai vég­zettséggel. (Az ösztöndíj összege — háromévi időtartamra •— havi 3000 forint. Az ösztöndíjas művész az ösztöndíj idő­tartama alatt feladatokat kaphat a Kulturális Minisztérium képzőművészeti osztályától, a képző- és iparművészeti lek­torátustól, a Derkovits-ösztönd'íj-bizottságtól, önálló kiállítást rendezhet., részt vehet csoportos kiállításokon. Részt kell vennie magas szintű világnézeti továbbképzésben, és leg­alább hat hónapot kell eltöltenie szocialista termelőközös­ségben. Terveit vagy műveit köteles évenként bemutatni az ösztöndíj-bizottságnak. A legjobb eredményt felmutatók — az ösztöndíj összegén felül — egy évig havi 1000 forint ní­vódíjban részesülhetnek. A pályázati kérelemhez mellékelni kell a hályázó eddi­gi művészi munkásságának részletes ismertetését, életraj­zot, főiskolai végzettséget igazoló iratot, az ösztöndíj idő­tartamára vonatkozó művészi célok és a szakmai, az ide­ológiai továbbképzés programját, az eddigi művészi munkás­ságot bizonyító négy-öt alkotást.. A kérelmet a melléklettel a Kulturális Minisztérium képzőművészeti osztályára kell postán eljuttatni február 27-ig: 1363. Budapest, postafiók 69. — A műveket március 5-én és 6-án 9 és 16 óra között lehet bevinni a Műcsarnokiba (Budapest, XIV., Dózsa György út 35.) \ (26.) A kert végébe kísérték őket a szalmakazalhoz.. Már egész világosi volt, jól lehetett látni azt a • szovjet tisztet, akit itt lőhettek agyon, s tár­sai azért támasztottak ülve a kazalnak, hogy haláltusája könnyebb legyen, Még egészen fiatal volt, gyerekarcú, tejfö­lösen szőke fejű. Arcára rá­dermedt a súlyos aggodalom, a száján kiömlő vér arany vál lapjait is' befröcskölte. Árpi kimeredt szemmel, megkövülve bámulta a halott tisztet. — Csak nem hiszik azt. . . ?! Hogy mi, hogy éppfen mi . .. kérdezte önmagától káírégbe- esve — Ö, ha tudnék vala­mit oroszul mondani ... A rászegeződő tekintetekből sütött a szovjet katonák vad haragja és gyűlölete . .. \A vagonra rácsukta a smasszer az ajtót, le is iaka- tolta. Bent húszán voltak, nyolc kommunista, a többi a Margit körúti fegyháziban mű­ködő Számonkérő Szék elítélt­je, különböző hűtlenségi pe­rek vádlottjai: katonatisztek, mérnökök, tanárok, allkalom- szülte. tapasztalatlan ellenál­lók. A szökés előkészítésébe nem lehetett bevonni őket, számolni kellett vele. hogy beépített spicli van közöttük, ragy valamelyik, hogy ment­ve az irháját, elárulja őket. »▼▼TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTYT-» Molnár Géza: I Harcosok és hóhérok | t 1 .iiUiUáUUOllUUUUiáUUUUUUUUUUUUlUUÁiUa. A kommunistáik úgy intéz­ték, hogy a vagon hátsó része nekik jussom. Kifelé füleltek, a távolodó lépésekre, halkuló beszédre. — Kezdhetjük? — kérdezte halkam Nagy Joc-ó. — Nem. Meg kell várni, amíg a vonat elindul — ren­delkezett Hámos. Rajta kívül még három margitvárosi ifjú­munkás volt közöttük. Hámos Pisti az alagi perben a fellebbezés után rámért há­rom évet,' részben a Gyűjtő­ben, résziben a szegedi Csillag­ban töltötte le. Ez év január­jában szabadult, s még a bör­tönben megkapta új kapcsola­tának címét, akit azonban eszméletlen állapotban, súlyos betegen, érkezése előtt kórházba vittek. Csaknem egy hétig kóborolt a városiban, míg az utcán összetalálkozott Lukáccsá'!, aki ismét összekö­tötte a párttal. Utasították, menjen' illegalitásba, s Mar- giitvároslban teremtse meg a Béke Párt saextuazebét. A-pár* jó információkkal dolgozott: Rémest ezúttal megmentette ; DEF embereitől, akik rövide­sen ismét keresték a lakásán hogy letartóztassák. A német megszállás utár a párt katonai csoportok szer­vezését bízta rá. Hámos < hadseregben szolgáló ifiken keresztül fogott munkához, fi Budafoki úti laktanyában vol’ híradós Kertész Sanyo, rajtí keresztül eljutottak a több: ifihez is. A csoport bevont te­vékenységébe hazafias érzel­mű, németellenes altiszteket is. ezeken keresztül fegyverek­hez. katonai felszereléshez ju­tották. Gabács szakaszvezető a raktárban dolgozott, s már korábban részt vett a- géhós- tisztek nagyszabású lopásai­ban. A tiszteket leleplezték, Gaibáesmál. is házkutatást tar­tottak, s megtaláltak a laká­sán egy láda kézigránátot is. Gabács elárulta a csoportot; Hámost az illegális találkozó­ra a DEF nyomozói várták. Mint régi ismerőst, öt hónapig -tartották Jnjmtaäuastao-siewia^-A io­és tv-müsor 8.27 9.42 9.47 10.06 10.35 10.50 11.30 12.35 13.25 14.10 14.34 15.10 15.2« 16.OR 16.18 16.51 17.07 17.32 18.15 18.25 19.15 20.15 20.45 21.30 22.20 22.30 22.55 0.10 KOSSUTH RADIO Romantikus zene. Kis magyar néprajz. Tarka mese, kis mese. Csiribiri. Válaszolunk halu-gaitóinikTvak. Olasz kamarazene. Operettekből. Magvetők. Dzsessz. Kóruspódium. Könnyűzene. Beethoven-m ű vek. MR 10-14. Kritikusok fóruma. V örösmarty-szimf ónia. Living Strings zenekar. Hosszú gyeplő, rövid gyeplő. Népi zenekar. Hol volt, hol nem volt..« Mai könyvajánlatunk. Emlékezés Hidas Antalra. Népzecnekedv élőknek, örökzöld dallamok. Külpolitikai klub. Tíz perc külpolitika. Zenekari muzsika. Patkányok űrutazása. Fibich operáiból. PETŐFI RÁDIÓ" 18.06: Ipari kateid>06®kóp. 18.45: Staféta. 18.55: Közönségszolgálat. 19.10: Tv-torna. (Sz) 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-hínadó. (Sz) m 20.00: Külpolitikai Fórum. (Sz) 21.30; Börönd Ödön. Versek, zenéJ vei. 22.20: Magyar tudósok. Granasztől Pál. 23.06: Tv-hínadó 3. (Sz) 2. MŰSOR 20.00: Alföldi Antenna. A Szegedi Körzeti Stúdió műsora. 20.20: Leonie. Angol tv-Mm. (Sz>! 21.20: Tv-híradó 2. (Sz) 21.30: Szemle. Tá rsadalomtudomá« nyi Körkép. POZSONYI TV 15.50: Hírek. 16.06: Szakmtmkásfanulók műsora.’ (ff) 16.35: Gyertek vetünk, fialod ok,' (ff) 17.06: Tutajospk. Lengyel folklór-» film. 17.36: Kelet-szlovákiai magazin. (ff) 8.06: Mai da'líOk. 18.06: Vidám tv-jelenet. 8.20: Ri port. 18.15: Tüzelőanyag- és energia-; 8.33: Időseb bek hullámhosszán. takarékosság, (ff) 10.00: Zepedélelött. .18.40: Esti mese. 11.30: A Szabó család. 18.50: Idő.i árásj elentés. 12.00: Énekszóval, muzsikával. 19.0O: Tv-híradó l. 12.33: Tánczenei koktél. 19.30: Olimpiai krónika. 13.20: ön itt áll. Jegyzet. 19.40: A Nagy Honvédő Háborúi 13.30: • Labirintus. 16. rész. (ff) 14.00: Kettőtől négyig... 20.30: (J^iásműlesiklő verseny. 16.40: Fiataloknak! 21.30: Tv-híradó 2. 17.30: ötödik sebesség. 22.00: Öli napjai krón ika. 18.33: Moszkvából érkezett. 22.10: Grönlandi esküvő. Dán film. 19.03: Daljátékokból. (ff) 19.45: A beat kedvelőinek. 23.26:. Hírek. 20.33: Könyv és ifjúság. 21.33: 22.13: Popzene. Szó rakoztat ózene. 2. MŰSOR • 16.25: Kicsinyek m űsora. 3. MŰSOR 16.45: Hírek. 17.00: Fedettpályás férfi és női 9.00: Isikolarádáó. • magasugróv ersen y. (ff) 9.30: Az évtized legnagyobb sike­18.45: Orvosi tanácsok. re — legnagyobb bukásai. I. 18.S5: Felkészülés a SpairtaWádra. —II. rész. (ff) 10.30: Dzsessz. 19.00: Angol nyelvtanfolyam, (ff) 11.19: Mahler: III. szimfónia. 19.30: Schubert: C-dúr szimfónia. 13.06: A zeneirodalom remekmű­Op. 9. .13.50: 14.43: 16.03: 16.47: 17.00: 17.30: 19.05: 19.35: Kb. 20.35: Kb. 20.50: Kb. 21.35: 22.06: veiből. Parsifal. R és zlietek. Romantikus zene. Ave Regina. öt földrész zenéje. Iskola-rádió. Zenekari muzsika. Iskolarádió. Zeneakad émia. Külföldi tudósoké a szó. Radnóti Miklós versei. O perak ettősök. Bemutatjuk új két. felvéteiein­BUDAPESTI TV 8.00: Tv-torna. (Sz) 8.05: Iskola-tv. 10.25: Delta. 10.45: Napóleon és a szerelem. Angol tv-film. I. rész. 11.40: Schubert-kórusok. (Sz) 14.55: Iskola-tv. 16.30: Hírek. 16.35: A szakértő. Magyarul be­szélő angol bűnügyi tv-íiim- sorozat. (Sz) 17.25: Egészségünkért! as»* ifjúsági aapió, 22. fO: 9.00: 10.00: 10.30: 13.30: ÍR.30: 19.00: 19.25: 19.25: 22.00: 22.15: 22.56: A nagy érzelmektől megnő az étvágy. Francia film. A nagy matematika min­denkinek. (ff) Tv-hínadó 1. (Ism.) BECSI TV Kicsinyek műsora. Isko latel eví zió. Édes amyaföld. Film. Közvetítés Lake Piacidból. MI. Osztrák képek. • Téli Olimpiai Játékok. Csehszlovákia—Svédország, jégkorong. Olimpiai stúdió. John Denver sfaowműso-ra. Szovjetunió—Kanada jégko­rong. 17.00: 17.55: 18.00: 19.30: 20.15: H. PROGRAM A csodahal. Bábjáték. Jó éjszakát, gyerekek. Francia nyelvlecke. Tv-híradó. Jack London; a vadón hfc. vás©. ..örökké a tied**. Film a sm4 redemrői. ▲ szenesem ,' \ nyilaspuccs után a Rokk Szi­lárd utcai rabbi képzőbe vitték, majd október végén átszállí­tották a Margit-körúti fegy- házba. A Vezérkari Főnök kü- lönbírósóga elé állították. A tárgyalóteremben Horthy ké- | pe még mindig fenn volt a j faion, s az ítélkező katona- | tisztek többsége utálta a nyi- • lasokat. Az ügyész -is, az el­nök is ha-gvta beszélni, nem szakította félbe, egyikük sem, , amikor bizonyította, hogy a kommunisták a nemzeti füg­getlenségért harcolnak. Kirendelt védője karszalagos nyilas volt. /Nem ítélték halálra, tíz­évi fegyházat kapott. Novemberben megkezdték a kiürítést. A közönséges bűnö­zőket kivágták a frontra, így a politikaiak is munkához juthattak a műhelyekben. Si­került szerszámokat szerezni­ük. Megtudták, hogy őket is viszik hamarosan a komáro­mi erdőbe, s onnan valame­lyik németországi lágerbe. Kintről utasítást kaptak, hogy szervezzék meg a szökést, kö­zölték a kinti találkozók he­lyét és időpontját is. Legnehezebb volt a szerszá­mok ki csempészése —, de si­került. Most mindnyájuknál kéziben voltak a vésők, csa- varhúzók, kesek és egy vas­fűrészlap. (Folvtatíulki

Next

/
Oldalképek
Tartalom