Dolgozók Lapja, 1980. február (33. évfolyam, 26-50. szám)

1980-02-20 / 42. szám

6 DOLGOZOK LAPJA IflSfl. február 20., szerd# Új feladatra készül a komáromi gyermekváros Ősztől végleg megszűnik az intézet zártsága A 1 komaromi Dobi István Gyermek varoc ban évek óta számos törekvés született a gyerekek önálló életire való felkészítésére. Az amúgy sem zárt kapuk mindinkább meg­nyíltak a város, a világ fe­le. A sok-sok hazai es külföl­di táborozás> élményekben gaz­dagította a gyerekeket, ki lep­nek a megszokott falak közül, a mindennapitól eltérő szi­tuációkba kerülnek. A patro­náló kollektívák es szülők ugyancsak h<>zzá járul nak ah­hoz. hogy az állami gondozot­tak meg ízleljek a családi le­szek melegét. Ez év őszétől merőben új helyzet áll elő. amely nem kis feladat elé állítja az intézet felnőtt vezetőit, s természete í*en a tamulóifjúságot is. Az 1980—81 -es tanévtől ‘kezdve ugyanis a komáromi új isko­la felépültével megszűnik a gvérmék vanxsban működő is­kola. az állatni gondozottak k; járók lesznek. M i tHien.na.p- jaikat így megosz t ják a vá-vo- $r. gy erek ek k e 1. egy ü t t. t a n u 1 - fiiak majd. s vei ük töltik s/a- ba-d idejük egy részét is. Bár még cs^.k februárt fvutik. mégsem tartják korié­nak a gyeaimokvárosban az él őkésyÁileteket az uj helyzet­re. Etikailag és morálisan is Ú:rekednek felkésízítená a gye­rekeket. Az anyagi lehetőségek kor­iéi tozott^á ga rn-ia 11 nyi 1 vanvaU». hogy öl töz*k<kiesben nem ver- fiznyezhetnek \ az állami gon­dozottak a ..kintiekkel". Tisz­taságban. á.fx*!rtsagba-n aiz*.>n- ban kell. ho^y fsaíUierelc le’- gyének. Az Uuézex pedcttgó^iai taná­csa konkrét mégokla*4 ja­vaslatokkal igyek>/ik ina­kon n.viten i a problénlatfnentes átmenetet. Szervezés, felsze- • re lés, szőkít- és ét étrend te­rületén kell \ rtlto-ziaini. A problémák mellett a ki­járás előrelát ható hasznával is tisztában vannak az inté­zet do! go-zo i. II is zen őri a> j le- hrdösé?r •’'kíná k«»•/.!k új barát­ságok k i b* ni t a-ko/ •' a tása ra. s A///.el ös.-ave fi regedben a gyere­kek lá-t ökörének gaz-tágításá­ra, segítséget kaphatnak a családi életre való felkészí­téshez, az önálló életvitelhez, a pénzhasználathoz. Komá­rom város közös énekkart szervez az ál talányos iskolások köréből. Szeretnék —, s* ez má»r a kijárás első lépcsőfo­ka lenne — ha a gyermekvá­rosiak is bekapcsolódnának a hamarosan induló közös mun­kába. — N a g y óbb ír iga lírntóságot kíván tőlünk az uj helyzet a szí lenci úrnők szervezésiében, mert a gyerekek jó néhány szakkör munkájába kapcso­lódnak majd be. s ez óhatat­lanul is megváltozatja a ki­alakult szokásrendet — mon­dották ay. intézet nevelői. Míg eddig a gyermekvárosi diákok élete a mozgalmi idős/akbaiii egyetlen épületben zajlott, ez­után számivkra i.> ugyanolyan esemény, kilépés forrása lesz. mim a csaladokból útnak in­duló .iskolások sz.áma-ra. Kimunkálásra vá-ro felada­tot * jelent. hog\’ av, iskolában megalakuló úttörőcsapat mel­lett paniiuzamossn tovább él­jen majd az intézeti úttöröcsa- pat. Vajon není os/.lja-e meg ez a kettősség a gyerekeket., nem jelent-e plusz munkát sza- mukra? — A szocialista pedagógus s-z.emélyiségén múlik, hogy az. új helyzetben is megálljuk helyünket — rnoivdotta Bukó József, a gyermekváros iga-z- ga4ó.ja. Az esélykülönbségek, ha nem is szüntethetek meg. de csökkenteni kell ezeket a hálralév’ő idöszakba’n. A röviden fel vádolt néhány gondolatból is érzódik. hogy a s /. epii erőbe ;• i t ané \ kézdés p.f 6- hára teszi .a g.vermekváros valamennyi tí—H éves tanuló­ját. az i mézei nevelőit és minden (lo 1 gov.*.>jót. A gyennekvárosiak* lelké­sz, ülése melleit Koma rom vá­ros kö/AÖ lem ómén. a lée-ndö iskola nevelőin is múlik, hogy a gyermekváros 21:3 általános iskolása béillev.-'^-'HMén iiz új helyzetbe, s az a!’ami gondo­zó'’. ta k képes* égü k max imu­mól adhassak. V.\ K. M. Fortuna autói megyénkben So k a {eledé kei uj m/értés Február végén bonyolítják le a/. idei első gépkocsi- nyeremény be tél sorsolást, me­lyen a/. 1979. október 31-ig váltott betétkönyvek vesznek részi. Fortuna jóvoltából az OTP főbb hűséges és takaré­kos ügyfele lesz boldog au- tó-tuilajdonos úgy. hogy a megtakarított betétösszeg is megmarad. A gépkocsi - nyeremény beté­tek iránti érdeklődés ismét megélénkült megyénkben. A múlt év végén 229 millió fo­rint volt a gépkocsi-nyere­mény betétek állománya! A sorsolások alkalmával szép számmal gyarapodik a nyerte­sek táibora. 1979. régéig 872 darab nyeremény«utó került megyénkbe Vannak azonban meg a mai napig i.s olyanok, akik nem érvényesítették nye­reményüket. Az érvényben lévő utasítás szerint 30 napon túl a kisorsolt gépkocsi árát fizetik ki a nyerteseknek. Az alábbiakban közöljük azoknak a betétkönyveknek a számát, melyeknél betettulajdo-nos nyereményét még nem vette at: 10 000 forintos: 015305-7, 0172X1. 5000 forintos 0531030, 034198,1, 0542150. 0550329. 0572494, 0570470, 0570900, 0582194, 0585722. 05920073. 0597794, (>599105-0. 0599371. 00105X1, 0025724. szá­mú. (Valamennyi gépkocsi­nyeremény betétkönyv 10 -es sorozatú!) A boldog tulajdonosok a gép­kocsi árának átvétel re azt az OTP-fiókot keressék fel. ahol a betétkönyvet váltották, pos­tai betétkönyvek esetén pedig a megyei igazigatóságot. tritoil III SMITES LAKÁS — INGATLAN Tatai másfél szobás tanácsi la­kást helyben kisebb la-kasra cse­reinek. Válaszokat ..Bármilyen megoldás’' jeligére kérek, Tata. Geszíenyefasor 1. alá a hirdetés­iéi vevőhöz. 899 A hibátlan gázkészüléket is ellenőriztetni kell! Az Észak-Dunántúli Gáz­gyártó- és Szolgáltató VáHa­lat tatabányai kirendeltségé­nek árbevétele a/, idén várha­tóan megközelít« a négymillió lovinlr.t, .s ezzel mintegy tíz százalékkal haladják majd meg , tavalyi te!jeíflés-üket. Az idén előreláthatóan va-iameny- nvi új fogyasztó igényének eleget tudnak tenni. Ennek egyik leltétele, hogy a gázké­szülék-ellátás tovább javuljon. A kirendelőé.; az idén is vállalja az utóbbi időben be- vezetelt új szolgáltatást. az úevnevezr;t komplex szerelést. Ez azt jelenti, hogy a logyosz- 11 U igényeik alnpjan a gáz-' szerviz szere/ lk1 egyes gáz- ké.s/áiléktípusa.kat és palack­kal egy ült Uis/állulja a meg­rendel á lakásara. ahol azt üzembe helyezik. A Komfort típusú gázkészülékeik gyártását az. ipar az elmúlt év vegén meg­szűntei te. ezek helyeit egy madennebb típus« állít ^lo A lkirrpart. Zonsán-cipa-ri ‘Művek gyártja e berendezéséket, Gá-i« néven. 4 •A tsHcbánvai gazszerviz az idén is várja a fogyasztóktól a javítandók mellett a hibát­Antiolimpia Carter amerikai elnök .szov­jetellenes kirohanásaiban már az antiolimpia is szóba került: Moszkva esetleges bojkottálói- nak megígérte, hogy ellen- olimpiát rendez számukra. Is OS. ha lesz antiolimpia. ak­kui' azon csak antiolimpikonok vehetnek részt. hiszen az olimpikonok a . szovjet fővá­rosban lesznek. Megkockázta­tom: az. antiolimpikonok ver­senye eleve kudarcra van ítél­ve. Jól ismerek ugyanis né­hány antiolimpikont. azért merek jósolni. Lajos barátom, is tipikus nntiolimpikon például. Sem- sn.'t sem utál jobban. mint bármiféle hajszát általában, a l ekordhajs/.át meg különösen. A legfőbb életelve: „nyugi­nyugi'. Ezért gyűlöli a stop- pert, s nyomban kikapcsolja a tévét, ha Egri János figyel­mezteti a vetélkedőket: „Igye­kezzenek. mert már csak tíz másodpercük van " Mi sem áll távolabb tőle. mint a he- behutgya sietség, a versengés a múló idővel, a harc a má­sodperceként. Fiatál korában is csak lá­nyok után futkosott, de jó szimattal akkor is kizárólag olyan szoknyák után, ame- Ivek csak mímelték a mene­külést. s az volt a legforróbb . áavuk.^hogy mielőbb ülői­ének" és megfogják őket. Ezért Lajos sohasem liheg a sietségtől, de annál többször leül. hogy kifutja magát. Barátom, a lipikus anli- olimpikon. nemcsak aj futás­tól. hanem az ugrásból is bor­zad, Fennen hirdeti: az em­ber ne nagyon ugráljon, mert itönnven megütheti a boká­ját. A szerelemtől elvakultan sem jutott eszebe. hogy rúd­dal ugorva lendüljön fel Jú­liája balkonjára, inkább le­csalta a kertbe. Akkor birkó­zott életében először és utol­jái a: dupla Nelsonnal vitte a 1 ú szőnyeg re aráját. Közös elhatározással másnap az nnyakönyv vezetőhöz men­tek hogy az ágyban és bir­kózás nélkül folytathassák, amit a kertben elkezdtek. Lajos, az antiolimpikon. az akadályokat sem próbálta so­ha átugrani az elet rögös út­ján. inkábl) szépen megkerül­te azokat. így ugyan lassan et t célba, de sohase bukott lel az akadályokon, s a lábát se törte. Oláhon sem ugrált a feleségével, legleljebb néha óvatosan félrelépett. Más sportágakkal is így áll Lajos. Löcslába miatt ugyan lóra termett, de a világért se ülne nyeregbe, hogy el ne ra­gadja a paci. Pedig nem kel­lett volna attól tartania, hogy átesik a ló másik oldalára, niszen akkora lendületet so­hase veit. Mégis idegenkedett még a vesszőparipától is: azo­kat is sarkantyúzni kellett volna, hogy vijjesse valamire velük, de hát egy antiolinipi- kon nem\ csak magát nem hagyja hajtani, másokat is nyugira int. Iljan még lödözött néha. de amikor később gyakran csü­törtököt mondott a puskája, olykor pedig bakot lőtt. úgy döntött, kár a jjuskaporért, s elhajította a flintáját, A boxringgel meg sem pró-, bálkozott. mert • látta. hogy ott adok-kapok alapon sfolyik. Lajos ugyan kapni szeretett, de nem jobbegyenest, vagy balhorgot, az öklözök tán­cos lába meg egyenesen elré- mitette, hiszen neki ólomlába volt, tőként akkor, ha el akarták küldeni valahová. Igaz, ami igaz; némely sportágban Lajos teljesítmé­nyei nagyon figyelemre méltó­lan készülékek bejelentéséit is. Ez utóbbi igen tonlos, nemcsak bi’zt ontó g t echo i kai, hanem energiatakarékossági szenr. pontból is Egv jól be­szabályozott gázkészülék ki­set- -b fogyasztással is megfelelő teljesítményt nyújt. Ha egy- egy tűzhelynél. melegítőnél, viisv gáz-buy leniéi cs-nk két száz;, lék Icai kevesebb pb-yazt használnak el. akkor ez me­gverő ben évente több száz tonna propán-bután gaz meg- Iakarilá-al jelentheti. A gá/.szerv iz az idén tovább folytatja a különféle gázké­szülékek bemutatását, kezelé­sük na gionerletesét a fo­gyasztókkal. A kirendeltség az idén új helyre költözik, a Május- 1 parkból a Danko Pis­la útra. ahol a korábbinál lé- nyf^ss-en jobb körülmények közölt fogadhatják majd az ügyfeleket. 13 éves fiatalember összkomfor­tos -albérleti szobát keres, fttrdő- szobaiiaszna lattal. Tatabánya-Do- zsakertben vagy újváros környé­kén. „kein dohányzó (M320” jel­igére á tatabányai hirdetőbe. If­júmunkás út 4. Síto JÄKMÜ Barkas mikrobusz eladó. Cím: Tatabánya V.. Mártu-ok u. 85. VII 1 Mii Eladó I.ada t:kk>-as kifogastalan attapofban lévő 7tt ezer km-t fu­tott ZH forgalmi rendszámú gép­kocsi. LeVélcím: S'/axon Attila, Bábolna. IKR. twat IE írsz Trabant tini -ps tagz-ig vizsgáztatott eiadó. tf.j. Darázs Árpád. Maeyig-mánd, Kadar-kit út 15. 802 UR írsz. Lada 12<w-as gépkocsi eladó. Érdeklődni, du. ts órától. Tata. Keszthelyi utca II). III. lh. Ili 1. 875 333-as Wartburg de Luxe 15 átló­ért eladó. Augusztus hóig vizsgáz­tatva. Krasznai. Szárliget, Árpád Út 40. 8Z4 ak. így például mérgében né­ha iiuijd kiugrik bőiéből, s a neje nyelvétől gyakran a fal­ra mászik. Ezck azonban nem olimpiai sportágak egyelőre, nincsenek nyilvántartott re­kordjaik. Mindezek alapján nem ne­héz megjósolni egy esetleges antiolimpia csődjét. Mert kér­dem én. mivel lehetne ráven­ni egy Igazi antiolimpikont ar:a. hogy egyáltalán föleihe- Itjcljön, s lóhalálában elvág- tasson egy sebtében összehí­vott antioUmpiára? Képte­lenség. Ha valami csodával határos módon mégis sike- i (.Une összeverbúválni néhány antiohmpi kom, szerintem már az első vetscnys/.ani vi­sító nevetést váltana ki a né­zőkből, a második már íüty- työt, lújolásit, záptojás-haji- ga1as l. Képzeljük el ugyanis Lajos —, vagy bármely más olimpi­kon — indulását egy futó­számban. Aki az igyekvő ha­ladás helyett a nyugodt mara­uds hive, akinek semmi sem sürgős, vajon mit csinálna a rajtnál, ha egyáltalán oda­cammogna 7 Lajost például nehezen lehetne felállítani a fűről, ha egyáltalán sikerülne kicsalogatni az öltözőből: a startpisztoly láttára befogná a fülét, a dörrenéstől földbe gyökei ezne a lába Ha netán mégis mozdulna, tuti, hogy hátrálna, mint a rák. azt dör- mögve: na, ebből elég volt, s lecsücsülne a tartánra, hogy kipihenje a fáradalmait. Mégis, egy ilyen antiolimpia. olyan válogatott antiolimpi- konokkal, mint Lajos, nem volna teljesen haszontalan. Filmre véve készen volna a tévé szilveszteri kabaréja. Carterrel a főszerepben, amint ósszecsuklik az antiolimpiko­nok kocogóversenyében. — <11 jé — Értesítjük vendégeinket, hogy a Centrum Áruház mellett lévő biszlrónkat február 25-től előreláthatóan június 30-ig átalakítás miatt zárva tartjuk. Legközelebbi üzletünk a Jubileum étterem. KRISTÁLY VENDÉGLÁTÓ VfiLLBLAT 852 1 po/ie/ej/éet/dá a cm./ftsr tu/ajs/ortjáyo/ e^t-yd/r. 9$ eja/fíf/Jón ó'rfe nlnr" úján a/ ^ eyye/iyeíúje'Áez:, a ynnún^ 1 úó//ó/n/újúAoz az ú&t&zfoáttúá ód ^ ^ ÁnzzúÓa/'ÓoztÁ. ^ az S‘n Ánzócént únyeónt^ ^ Józóffdóóúdt ayúaf. Sy ó^ózóod; a,au ó>tzÓn.r- Jóődón c/cótfózóad óóúd // Eladó IH-s Moszkvics 41*2 kitiino állapotban. ÉrdéKlödmi. Horvátb*- Károly, Tárkány, Arany .1. u. 30. HÓM Tatabanj'a I., Kandó K. u. 18. szám alatti összkomfortos családi ház garázzsal eiadó. Érdeklődni lehet. Ta-tabánya 12-210-es tele­fonszámon. 721 Fiatal házaspár keres szoba- konyhás, külön bejái.Tú albérle­tet egy gyerekkel. ..Bútorozatlan 04312” jeligére a tatabányai hirde­tőbe. 873 Elcserélném dorogi. Ady Endre (Villa* utca} utcai két és fél szobás, manzardszobás családi há­zamat esztergomi két es fél szobás vagy ennél nagyobb lakásra, vagy családi házra. Ajánlatot ..Garázs szükséges” jeligével az esztergo­mi hirdetésfel vevőhöz, Irinyi u. 7 a. kérem. 911 ÜP-s Skoda S—10(1 eladó. Érdek­lődni lehet. Tata II.. Agostyáni utca 55. szám. ’ 865 VEGYES Új NDK automata mosógép el­adó 10 ö-O-O Ft. Tatabánya II.. Baj­csy ut 32. 917 Eiadó 2 db 30 W 4 Ohm-os, ga- . ranciás hangfal. Tatabánya V., Ond vezér út 8. Ili/14. 2:20 VoMos hetonkeverőgópet vennék. Lucza Lajos Kocs, Ko­máromi út 7. • 901 HÁZASSÁG Elcserélnénk földszinti. egyszo­bás, összkomfortos, tanácsi laká­sunkat hasonló kétszobásra, vagy nagyobbra. Érdeklődni lehel, bar­mikor. Tatabanya V.. Népköztár- sa.ság u. 39. fsz. 1. 874 170 cm. 40 éves. érettségizett, el­vált asszony várja intelligens, független férfi bem utal kozó leve­lét házasság céljából. Lakás van. ..Bizalom” jeligére a Komárom megyei Lapkiadóba, Tatabánya, Pf. 141. 34>1 UH írsz. Skoda eladó. . Érdek­lődni, Tatabánya I.. Táncsics Mi­hály u. lő. 18 óra után. 914 yh KÉNY! TAMÁS 3j történelmi kal&ndfilmjt. Öngyilkos akció - a szabadságért.. • BEMUTATÓ: ’ " Tatabánya. \- Turul II. 21—24. Oroszlány. Ady II. 2S—27. < • .. ■’ • Esxtargom- Kert város II. 24­riliscsév III. 2.

Next

/
Oldalképek
Tartalom