Dolgozók Lapja, 1980. február (33. évfolyam, 26-50. szám)

1980-02-20 / 42. szám

1980. február 20., szerda ­DOLGOZOK LAPJA FIATALOK: EGYMÁS KOZOTT Áprilisban ismét Salgótarjánban A munkásfiatalok VJ vers­es prózamondó versenyének tatabányai területi értékelése­kor Bánffy György színmű­vész, a zsűri elnöke a tatai Győrfi József versmondasát dicsérve megemlítette: a be­mutatott József Attila-versr- ből még ő is tanult, néhány mozzanatra eddig ő sem fi­gyelt fel. Ennél nagyobb di­cséretet kaphat-e. egy vers­mondó? — Megijedtem, amikor meg­hallottam, hogy az országosan ismert színmű vész-versmondó repertoárján is szerepel a Téli éjszaka című vers. Fél­tem' az esetleges összehasonlí­tástól. Jól esett' hallani a zsű­ri elnök értékelő, elismerő sza­vait — mondotta Győrfi Jó­zsef a verseny után. . — Kesztyűszabász a szak­mád, a verssel már korán ba­rátságot kötöttél... — Nálunk a vers szeretette szinte családi hagyomány, az édesanyám is versmondó volt, az akkori vélemények szerint sikeresen szerepelt a pódiu­mon. 1978. szeptembere óta va­gyok az oroszlányi Bányász Színpad tagja, nagyon szere­tek az ottaniakkal dolgozni. Tehetséges társaim vannak, közülük is Tusa Jóska, Bara Móni, Csákvári Kati és Lamb- ropulosz Panajotisz érti na­gyon a verseket. — Színészi álmaid, ambíció­id nincsenek? — Már háromszor jelent­keztem a Színművészeti Fő­iskolára, a felvételim azonban nem sikerült. Huszonöt éyes vagyok, erősen gondolkodom, hogy az idén ismét jelentkez­zem-e. Ügy érzem, annyira nem vagyok kitartó, hogy má­sokhoz hasonlóan akár tíz évig is próbálkozzam. Pár év múlva hivatásos előadóművé­szi engedélyt szeretnék kapni, a pódiumhoz nem leszek hűt­len. — 1976-ban Salgótarjánban, a munkásfiatalok III. országos vers- és prózamondó verse­nyén a anydiplomát kaptál. Most — a tatabányai területi bemutató alapján — ismét Nógrád megyébe készülsz. Va­jon sikerül-e megismételned a néhány évvel ezelőtti si­kert? — 1976-ban Karinthy: Elő­szó című versével álltam a zsűri és a közönség elé, ez az a vers, ami mondanivalóban a legközelebb áll hozzám. Hogy az idén milyen verssel indulok, még mindig nem dön­töttem el; Pákolitz, Kis Anna és Nagy László szerepel a terveim között, de lehet, az­tán, hogy végiül is Juhász Fe­rencnél „kötök ki”. Jó lenne eredményesen szerepelni, man­csaik a munkatársaim miatt is (a tatai Jázmin Bőripari Szö­vetkezetben dolgozom), akik mindig figyelemmel kísérik eredményeimet. Vágyom Sal­gótarjánban, a munkásfiatalok V. vers- és prózamondó ver­senyén az első tíz között vé­gezni ... Lakatos Pál v4 februári Kincskereső avdqy irodalmi Farsang van, s ezt humoros Írások jelzik a februári Kincs­keresőben. Örkény Istvántól a • egyperces novellákat, Ko­vács Ágnes válogatásában pe­dig afféle „népi egypercese­ket”, ' másszóval rátótiádákat vagy falucsúfolódókat sora­koztat föl ez az irodalmi far­sang. Hasonló vidámságot kínál Kádár Péter: „Nincs többé re­ménytelen eset” című írása. Azzal kezdődik: „Béla bu­kásra áll mategnatikából” majd vérbó humorral részlete­zi: kik, 'hogyan, miképpen próbálnak segíteni ezen a bi­zonyos Bélán, míg csak egy szép napon meg nem( történik a ... csoda. De hogy mi is az a csoda. ezt már igazán nem árulhatjuk el. A török időkbe vezeti visz- sza az olvasót Gáldonyi Bé­la: „A kapitány futára” cí­mű elbeszélése. Rónaszegi Miklós ismét megjelent köny­vének, Az indián hercegnő­nek egy izgalmas részletét közli a „Viadalok, csaták, ka­landok” sorozat. Történelmi pillanatot érhetünk tetten a könyvben: az angolok és in­diánok első találkozásait, ös­szecsapásait eleveníti meg. Veress Miklós Cirkusz című versciklusának vidám darab­jait külön is említenünk kell a gazdag versanyagból. An­nál is inkább, mert a költővel interjút is készített Zalán Ti­bor, a Kincskereső munkatár­sa. A régi dudásokról olvas­hatunk Móser Zoltán: „Leve­lek Annának” című sorozatá­ban, s ezúttal sem marad el a rejtvény, melyben Ze­usz lányairól tudakozódik a szerző, Regős Helga. Hagyomány már, hogy a Kincskereső februári számait kitűnő karikaturistáink egyi­ke illusztrálja; ezúttal Dailos Jenő rajzai teszik még vidá­mabbá az irodalmi farsangot.1 A Kincskereső Szerkesztősége Kongresszustól — kongresszusig Versenyfelhívás! A KISZ esztergomi városi bizottsága és az OTP eszter­gomi városi fiókja versenyt hirdet az ifjúsági takarékbe­tét népszerűsí tésére. Közös feladatnak tartják, hogy a fia­talok szorgalmas, becsületes munkával, rendszeres takaré­kossággal, bebsztó életmóddal valósítsák meg elképzeléseiket, teremtsenek önálló otthont, és könnyebb életbeindulást. A verseny' 1980. február 20- tól május 31-ig tart. A KISZ- szervezoteket két kategóriába sorolják; az elsőbe a nagy­üzemi KISZ-bizo-ttságo-k; a másodikba a közvetlen iraiíyí- tott KISZ-alapszervezetek tar­toznak, és külön hirdetik meg a versenyt a diák KISZ-bi- zottságök számára. Az első és második kategóriában az első helyezés jutalma. az OTP- beruházásáb-an épült egy da­rab lakásvásárlási jog oda­ítélése az arra igényjogosult és minimum négyéves* ifjú­sági takarékbetéttel rendelke­ző fiatal számára. Második helyezés: 1 szeméiv rész«--*» kéthetes NDK-beli utazás ki- »orsolá-a azok Között, akiK új ifjúsági takarékbetétet nyi­tottak. Harmadik helyezés: két személy számára esvhetes belföldi nyaralás, ifjúsági tá­borban — ki sorsolása azok között, akik új ifjúsági taka­rékbetétet nyitottak. A diákbizottságoknál az elfő helyezés jutalma: 1 db. kéthetes NDK-beli utazás, azok közötti kisorsolása, akik új ifjúsági takarékbetétet nyi­"tottak. Második helyezés; azo­nos az előbbi kategória, har­madik helyezettjének jutal­mával. a harmadik helyezés jutalma pedig 1 db belföldi egyhetes nyaralás. A verseny értékelését és összesítését a KISZ városi bi­zottsága és az OTP esztergo­mi városi fiókja közösen végzi. A díjak átadására jú­niusi 16-án kerül sor. A szer­vezéshez szükséges anyagot, nyomtatványt. a területileg illetékes OTP-fióknál vehetik át a bizottságok. Borz Tibor az OTP városi fiókjánák vezetője Tóth István a KISZ városi bizottságának titkára Művek ifjú korszerű műveltségért Beszélgetés Lamatschné Pogrányi Máriával, a KISZ mb munkatársával Ismeretesek, megyénk ifjú- kommun^tái előtt szocialista társadalmunk velük szemben támasztott elvárásai a gazda­sági élet területén. Tisztában vannak azzal js, hogy politi­kai ismereteik gazdagítása el­engedhetetlen feladat. Mind­ezeken túl azonban a kultúrá- lódásra, a fiatalok szabad idejének tartalmas és hasznos eltöltésére is egyre nagyobb figyelem irányul. Lamatschné Pogrányi Má­riával. a KISZ megyei bizott­ság kultúrfelelősével arról be­szélgettünk, milyen lehetősé­gek között válogathatnak a KISZ-esek a kultúra terüle­tén, azaz a KISZ Központi Bi­zottságának a Művelt ifjúság­ért, korszerű műveltségért el­nevezést viselő akciócsoportja mit ajánl számukra? — Az 1979—80-as mozgalmi évben első alkalommal szere­pelt a KISZ KB' akcióprog­ramjában az előbb említett akciócsoport. Célját abban je­lölték meg, hogy egész évben, folyamatosan művelődési fel­adatokat adjon a dolgozó és tanuló ifjúságnak egyaránt. Az egészen belül négy rész­területet említenék. Az egyik Hazai tájakon elnevezésű honismereti'mozgalom, ami pályázatokon való részvételre, múzeumok, emlékhelyek meg­látogatására teremt lehetősé­get. Majd a szerzett ismere­tekről vetélkedőn adnak szá­mot a benevezők. Az igénye­sebbek a megyéből kilépve az ország nevezetességeivel, mú­zeuméival ismerkednek. Ki­emelnem az esztergomi I. Ist­ván szakközépiskolát és a tatai Fiatal Utazók Klubját, akik már az országos forduló­ig jutottak. A Barátaink ak­ció elnevezése is sejteti, hogy a baráti szocialista országok kultúrájának, gazdasági életé­nek, s az ott élők — elsősor­ban a fiatalok — munkájának, szokásainak, ifjúsági mozgal­mának megismerését tekintjük feladatunknak. Maga a mozgalom új, de megyénkben már szép hagyó mányai vannak a -testvérkapr csőlátóknak. Törekvésünk, hogy a meglévő együttműkö­dés erősödjön, barátsági estek közös rendezvények mélyítsék el népeink, fiataljaink barát­ságát. Szeretnénk, ha az a több ezer fiatal, aki az Express If­júsági és Diák Utazási Iroda szervezésében eljut ezekbe az országokba, ne puszta kirán­dulásnak tekintse, hanem ma­radandó formában emlékez­zen rá. Májusban, a barátsági hónap keretében helyi rendez­vényekre kívánjuk mozgósíta­ni a fiatalokat. A moszkvai lóska szerelő lesz Ügy kezdődött, hogy Kiss Jóska édesapja motorját nagy előszeretettel ápolgatta, ja­vítgatta. Aztán elvégezte az általános iskolát, és szülei úgy találták, hogy érdemes volna érdeklődési körének megfele­lően olyan szakmát keresni fiuknak, amelyet jól haszno­síthat falujukban is. így került Piliscsabára a mezőgazdasági szakközépiskolába, mezőgáz- dasági gépszerelőnek Gyer- melyről Kiss Jóska. — Most második osztályba járok, és a tantervnek megfe­lelően két hetet gyakorlati munkán tölitök a helyi terme­lőszövetkezetben. Nem isme­retlen a környezet, hiszen édesanyám, édesapám, sőt a bátyám is a szövetkezet dolgo­zója, így azokkal, akikkel jelenleg együtt vagyok, kisgye­rek korom óta barátságban élek — mondta mindezt egy­szuszra a jóképű fiatalem­ber, a kukoricavetőgép javí­tása közben. — Nagyon megszerette a gé­peket — szól oda lemezkala­pálás közben az egyik dolgo­zó, Mentz ÍTerenc. Remél­jük, jó szerelő lesz belőle. Szokatlan volt a szülőktől hosszabb időre elválni Jóská­nak, sok ezer társához hason­lóan, de a kollégiumi életet hamar megszerette. Tanulmá­nyi előmenetelétől függően ösztöndíjat is kap, de azért kéthetente, amikor hazajár, anyuka egy-egy százast dug a zsebébe. Mindezt igyekszik úgy viszonozni, hogy jól ta­nul, bár matematikából van mit javítania. Amikor haza­jön a szülői házba, festőnek készülő hatodikos testvérével gyorsan elvégzik a ház körüli teendőket, ezzel is segítve szövetkezetben- dolgozó szűr olimpiára a KISZ megyei bi­zottsága az Express megyei kirendeltségével közösen ba­rátságvonatot indít. Elsősor­ban ezen az úton részt vevők számára írjuk ki az így lát­tam a Szovjetuniót az olim­pia évében elnevezésű fotó- pályázatot. A Csecsen-Ingus ASZSZK komszomolistáival fennálló több éves kapcsola­tunkat szeretnénk elmélyíteni azzal is, hogy a KISZ tatai vezetőképző iskoláján állandó kiállítást nyitunk barátaink életéből. Az anyagot egy-egy találkozás emlékeivel folya­matosan kívánjuk bővíteni. — Ügy tudom, a Könyv és ifjúság akció az olvasási igény felkeltését szorgalmaz­za. Milyen eredmények ta­pasztalhatók e téren? , — Az akcióval azonos nevet viselő felmenő rendszerű ve­télkedő igen sok fiatal rész­vételével 'zajlott. A helyi for­dulókon túl a járási, városi vetélkedőkre 175 csapat neve­zett. Az értékes irodalmi mű­vek népszerűsítése mellett a könyvtár használatával is megismertette az érdeklődő­ket. Népszerűségére való te­kintettel jövőre is megrendez­zük. Jó tapasztalatokat sze­reztünk az ifjúsági könyvhét eseménysorozatával is. Megyei szinten rendhagyó irodalom­órák hozták közel egy-egy író. költő művészetét a fiatalok­hoz. — Első alkalommal kerül sor ez év májusában a Mű­vészet és ifjúság akció kere­tében amatőr csoportok és szólisták bemutatkozására. Mit várnak e sorozattól? — Mindenekelőtt kedves!-' nálónak szánjuk újak alaku­lásához, főleg az üzemek te­rületén, ezenkívül lehetőséget látunk benne arra, hogy a legjobbak eljussanak az or­szágos főiskolai és egyetemi napok keretében zajló bemu­tatóra. Az 1980—81-es moz­galmi évben a filmművészet­tel is szeretnénk jobban meg­ismertetni a fiatalokat. Ezt szolgálja a filmvilág játék, íilmplakát-pálvázat. — A KISZ KB Művelt if­júságért akciócsoportjában az ismertetett négy fő akció mel- lett mi lesz a sorsa a hagyo­mányos művelődési formák­nak? — Szorgalmazzuk a tovább­élésüket, hiszen a jól bevált klubmozgalmat, a túrákat, a vetélkedőket, találkozókat, a módszervásárt tovább kíván­juk vinni. Csupán a folyama­tos művelődés biztosítására született a négy akció. To­vábbra is várják a képzőmű­vészszakkörök a tehetséges . fiatalokat. Módot teremtünk bemutatkozásra a KlSZ-galé- rián nyíló kiállításokkal, or­szágos pályázatokon való részvétellel, mártélyi táboro­zással, a megyei művelődési központtal vizuális tábor szer­vezésével. Nem feledkezhetünk el a fiatalok szórakozásáról sem. A táncnak, a táncháznak. a discónak, a játéknak kellene tágabb teret adni az ifjúsági klubok, parkok, művelődési intézmények programjában. Köszönjük a beszélgetést. V. Román Marian Körkérdés A két hét gyakorlati időből Igen sokat töltött Akács zseffel együtt a különböző munkagépek javításán Jó­leiket. S ha jut még idő, a akik hozzá hasonlóan rövide- falusi ifjúsági klubba is el- sén szakmunkás-bizonyítványt eljárogat. ahol azokkal a fi- szereznek, és odahaza falu- ük kai, lányokkal találkozik, jukoan vállalnak munkát. Mivel töititeh a szabad időt? Sokszor okoz gondot vala­mennyiünknek: hogyan tölt­sük el — lehetőleg minél hasznosabban — rendelkezé­sünkre álló szabad óráinkat? Vajon hogyan állunk ezen a téren ma, amikor ifjúságunk egyre igényesebbé válik az élet minden területén? Né­hány diákkal beszélgettem a fenti kérdésről. Bokros Erika Tatán lakik, a tatabányai közgazdasági szak- középiskola harmadikos ta­nulója. — A TAC-ban kézi­labdázóm. Hetenként három­szor járok edzésre, a hét vé­gén bajnoki mérkőzéseim vannak. Ezen kívül szeretek í.z Öreg-tó körül sétálni, az erdőben barangolni. Bátyám­mal járom be a környéket ese­tenként gépkocsival, s keresek megfelelő szórakozást. Kevés­nek találom a discó-lehetősé- get és, hogy az ifjúsági klub kirándulásokat alig szervez... Láng Mariann oroszlányi, másodikos, a tatabányai egész­ségügyi szakközépiskolában. — Szeretem az otthonomat. Legkedvesebb szórakozásom a rádióhallgatás és tv-nézés. A görkorcsolyázást is ide soro­lom. A rádióban az úttörőkkel, az öregekkel kapcsolatos adá­sokat hallgatom elsősorban, de a rádiójátékok is érdekelnek. Barátnőimmel sokat beszélge­tünk, érdekes kérdésekről és együtt korogunk, futunk né­hány száz métert. Hiányolom egy olyan ifjúsági klub létét, amely a magam korabeli fia­taloknak gazdag programot biztosítaná. A Vidám Park is megszűnt, pedig az itt lévő KRESZ-pályán akkoriban gör­korcsolyázni is lehetett..; Mázi Gábor ácsteszéri vég­zős a kisbéri Táncsics Gim­náziumban. — Múlt év szep­temberében szereztem gépko­csivezetői engedélyt- Azóta szüleim 1300-as Zsigulijával' járom a vidéki városokat. A: utóbbi időben Kisbéren tobl ízben rendeztek koncertet ezeken részt vettem. Szeretem a zenét. A faluban kevés < lehetőség a szórakozásra. A mozi épülete nem megfelelő < vetítésekre. A kultúrházban ■< komoly rendezvény igen rit ka . .. Gyimesi Mária Környén la­kik, ugyancsak végzős a tata­bányai egészségügyi szakkö­zépiskolában. — Szabad időm­ben rendszeresen látogatom i kultúrházat. Ifjúsági klubunk­nak mintegy 20-22 aktív tag­ja van. Játékos sportvetélke­dőket rendezünk, amelyek iz­galmasak, érdekesek. Túrázom társaimmal az ország külön­böző tájain. Vonzanak a tör­ténelmi és politikai TIT-elő- adások. Most szervezünk négy­napos NDK-kirándulóst Drez­da környékére. Szívós Margit szomódi, ő is végzős az egészségügyi szak­iskolában. — A lehetőségekei figyelembe véve, úgy érzem jól töltöm el szabad időmet. Az olvasás egyik fő szórakozá­som. Rendszeresen látogatom a kultúrház discó-rendezvé- nyeit. Társasjátékokba, kü­lönféle vetélkedőkbe is be­kapcsolódok. Szeretném, ha gyakran rendeznének színházi estéket, hangversenyeket a kultúrházban ... Udvarlóm- mal — ő dolgozik — nagyon nehéz programunkat egyeztet­ni, mert őt inkább a sport érdekli . .. Az elmondottak alapján úgy tűnik, igényesek a fiatalok a művelődést illetően önmaguk­kal és lehetőségeinkkel szem­ben is. Szavaik jelzik a kíván­ságot is, több jól működő klub­ra. igényesebb programot ósz- szeállító művelődési -lázra len­ne szükség Bükki József

Next

/
Oldalképek
Tartalom