Dolgozók Lapja, 1980. február (33. évfolyam, 26-50. szám)

1980-02-01 / 26. szám

2 »Ot/GOEÖK LAPJA WM, február . O l»é»tek Ellenséges akció A Szovjetunió Olimpiai Bizottsága az alábbi nyilatko­zatot tette: ..Az Egyesült Államok és néhány nyugati ország reak­ciós körei erőteljes 'propagandakampányt indítottak azzai a céllal, hogy megzavarják a XXII. nyári olimpiai játékok megrendezését Moszkvában. Teljesen világos, hogy előre kitervelt es egveztetett. el­lenséges akcióról van, szó, amely a népek közötti megértés és barátság, a béke és a haladás ellen irányul. Éppen azok támadnak a nemzetközi olimpiai mozgalom alapelveire, akik nemrég még azt hangoztatták, hogy hűek „a sport politikamentes’ jelszóhoz. Jelenlegi akcioj jxxal zsaroló és bfcgemonista politikájuk szolgálatába akarjál? állítani íöi- ‘ciünk tízmillióinak mozgalmát, amely a játékokban testesül meg a Pierre de Coubertin által lefektetett magasztos él­veket. Nem ’szánolnok azzal, hogy mindez szétzúzhatja magát az olimpiai mozgalmat. A XXII. olimpiai játékok bojkottjának gondolatát vi­lágszerte elítélik. Az olimpiai mozgalom szilárdságáért es egységéért'szállt síkra lord Killanin, a Nemzetközi Olim­piai Bizottság elnöke és visszautasította a moszkvai olimpia eileni -támadásokat. Az országok többsége olimpiai bizott­ságainak és a nemzetközi sportszövetségeknek a vfezelői, vezető sportszemélyiségek, neves edzők, kimagasló sporto­lók megerősítették, hogy változatlanul szándékuk részt ven­ni az 1980-as moszkvai n}*ári olimpiai játékokon. A Szovjetunió Olimpiai Bizottsága, hűen az o’impiai mozgalom eszméihez, elítéli azokat a próbálkozásokat, me­lyekkel a sportot a politikai nyomás eszközeként igyekez­nek felhasználni, és felhívja a Nemzetközi Olimpiai Bizott­ságot. valamennyi ország olimpiai bizottságát. • a sportszö­vetségeket, az összes jó akaratú embereket, hogy részesítsék határozott válaszban a mostani ellenséges kampány szer­vezői t. A Szovjetunió Olimpiai Bizottsága a szovjet sportolók nevében azt a. meggyőződését juttatja kifejezésre, hogy semmilyen erőnek sem sikerül aláásnia a világ olimpiai mozgalmát. Eleget téve*a Nemzetközi Olimpiai Bizottság határoza­tának. hogy az 1980-as nyári olimpiai játékokat Moszkvá­ban rendezzék meg. a szovjet emberek az olimpiai alapok­mánnyal teljes összhangban készülődnek a játékokra és mindent: megtesznek, hogy a .moszkvai olimpia a sport ün­nepe legyen, a föld ifjúsága közötti megértés és barátság elmélyítése, a jobb és nyugodtább világ megteremtése ne­vében.’’ ttyártmányfcjlcszics... Angliában jó tíz eve nagyarányú, központosí­tott telefonlehallgatás fo­lyik, bármiféle törvényes ellenőrzés nélkül. A lehall­gatóközpont . működését egy hetilap, a New Sta­tesman leplezte le. Megállapította, hogy a lehallgató központ London Chelsea kerületében egy laktanyával szemben álló négyemeletes épületben van. Hivatalos neve a pos­ta gyártmányfejlesztő részlege. Korszerű számitógépes berendezése egy időben ezer vonalat képesek le­hallgatni. Ebből a rendőr­ség alig százat vesz igény­be, komolyabb bűnügyi nyomozások céljaira, : a többivel a belbiztonsági szerv, az Ml 5 rendelke­zi':. és a Scotland Yard különleges osztaga. A sztrájkban álló Szak­szervezetek vezetőinek hi­vatali és otthoni telefon­jait immár rendszeresen lehallgatják. A készülékeket rendszerint éjszaka szerelik fel a vidé­ki telefonközpontokban. A helyi, mérnökök nem egy­szer észreveszik egy új, tel­jesen 'elektronikus télé Ion- központon. a System X-cn, amelyben bennfentesek sze­rint már eleve beépítik a lehallgató- és rögzítő be­rendezést. i A New Statesman vezér­cikke igy foglalja össze véleményét: „Az ország törvényes és alkotmányos szerkezete minden lehető­séget megad, emit egy bü­rokratikus zsarnokság csak kívánhat. Gyenge tör­vényhozásunk van. taln- nya'ó sajtónk, önelégült jogászhadunk, és rengeteg, gonoszul elnyomó törvé­nyünk". Indiái akasztja Pakisztán telteqyverzese Az indiai kormán}* csütörtö­kön tudomására hozta Clark Cliffordnak; Carter elnök Tj j- Delhiben tartózkodó külön- megbízottjának, hogy Indiát nyugtalanítják az Egyesült Államok hadügyminiszter- helyettesének Tervezett pa­kisztáni tárgyalásai az Isla- mabadnak szállítandó fegy­verekről. Naraszinha Rao nai és gazdasági segélyt szán­dékozik Washington nyújtani Islamabadnak a beígért 400 millió dolláros, keretből. Clark Clifford csütörtökön találkozott Indára Gandhi mi­niszterelnökkel. A mintegy másfél órás megbeszélésen mindkét fél ismertette a Kö­zép-Keleten kialakult feszült indiai külügyminiszter — hangsúlyozva a Pakisztánba, irányuló fegyverszállítások felújításának veszélyességét — ■ felvilágosítást követelt az amerikai politikustól arról, vajon konkrétan milyen kato­helyzetlel kapcsolatos néze­teit. Gandhi asszony megvá­lasztása óta többször hang­súlyozta. hogy Indiát aggaszt­ja a Pakisztánba irányuló amerikai* fegyverszállítások felújítása. Haderőcsökkentési tárgyalások A 20. ülésszak Bécsben A bécsi Burg Redouten ter­mében megnyílt a közép­európai fegyveres erők es fegyverzet kölcsönös csökken­téséről folyó, tárgyalássorozat 20. ülésszaka. A sorrendben 214. plenáris ülésen előbb dr. Edouard Molitor nagykövet, a luxemburgi. majd pedig Tadeusz Strulak nagykövet, a lengyei küldöttség vezetője mondott beszédet. Struíafc nagykövet az újság­írók előtt [elolvasott nyilat­kozatában emlékeztetett ar­ra. hogy éppen hét évvel ez­előtt kezdődtek meg a haderő­csökkentési tárgyalásokat előkészítő konzultációk. Az évforduló megünneplésére kevés okunk van, mivel az eltelt időszak alatt — sok erő­feszítés ellenére — nem sike­rült- elérni konkrét megálla­podást a kitűzött témakörben. Bonckés alá vette a NATO- országok múlt év végén — egyébként a NATO „euróra- kéták" gyártására és nyugat­európai telepítésére vonatkozó döntésével együtt — elfogadott és beterjesztett javaslatát. Ki­jelentette, hogy az említett NATO-javaslat nem jelent kö­zeledést a szocialista országok álláspontjához. ellenkezőleg, sok vonatkozásban tovább bo­nyolítja a bécsi tárgyalások menetét A NATO-országok továbbra sem hagytak lel a Varsói Szerződés közép-európai had­erői létszámára vonatkozó szélsőségesen túlzó értékelése­ikkel. és a létszámadatok tisztázását a jövőben is a csökkentés első szakaszára vo­natkozó megállapodás előfel­tételeként kezelik. Ilyen . körülmények között érthető, hogy a szocialista országok aligha reményked­hetnek a tárgyalások gyors eredmenyességében. Ennek el­lenére .mindent megtesznek az előrehaladás érdekében. A következő plenáris ülést a jövő héten, csütörtökön tartják Bécsben. Nemzetközi egyházi tanácskozás Budapesten Foglalkozása: proletár — 175 éve született August Bianqui — Befejeződött az Egyházak Világtanácsa vezetőinek és a kelet-európai szocialista or­szágokban élő egyházak kép­viselőinek tanácskozása. A résztvevők egyhangúlag meg­állapították. hogy a világpoli­tikai helyzetben a közelmúlt­ban megnőtt feszültség elle­nére komoly remény van ar­ra, hogy pozitívan tovább fejlődjenek az Egyházak Vi­lágtanácsának — a szocialis­ta országokban és a világ más részeiben élő — tagegy­házai között kialakult kapcso­latok. Kifejezték a világbékéért érzett felelősségüket és aggo­dalmukat az európai fegy­verkezési verseny gyorsulása, a SALT—II. ratifikálásának elhalasztása és a kelet-nyuga­ti kapcsolatok rosszabbodása miatt. Egyetértettek abban, hogy az egyházaknak — külö­nösén a jelenlegi körülmé­nyek között — nem szabad belenyugodniuk a politikiai kapcsolatokban mutatkozó el- h idegülésbe. Erőteljesen hang­súlyozták az Egyházak Világ­tanácsának szerepét az eny­hülés előmozdításában. Miklós Imre. államtitkár, az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke, találkozott dr. Edward Scott kanadai anglikán érsek­kel, az Egyházak Világtaná­csa' 'Központi Bizottságának elnökével, dr. Philip Potterrel, az Egyházak Világtanácsának főtitkárával, valamint a szo­cialista országokból érkezett több egyházi vezetővel. tiiSíwSíw Aláírták a magyar-kubai árucsere forgalmi Jegyzőköny­vei. A képen: Vas János és Jósé de la Fuente külkereske­delmi miniszterhelyettes az aláírás után 1832-ben. a „Nép Baráta­inak Társasága" nevű jako­binus szervezet elleni párizsi perben, az ún. ..tizenötök pe­rében'’ hangzott el a követ­kező, azóta híressé lett pár­beszéd : „Az elnök: Mi az ön foglal­kozása ? Bianqui: Proletár. Az elnök: Ez nem foglalko­zás. Bianqui: Hogyan! Ez nem foglalkozás? Ez harmincmillió francia foglalkozása, akik ke­zük munkájából élnek, és aki­ket megfosztottak politikai jó­gáiktól. Az elnök: Nos, jól van. Ír­nok írja! hogy a vádlott — proletár’’. A 27 éves fiatalember mö­gött ekkor már komoly forra­dalmi múlt állott. Diákszer- vezkedésekben vett részt, har­colt az 1830-as júliusi forrada­lomban és az azt követő de­cemberi tüntetésben is az élen haladt, Olaszországban belé­pett a carbonári mozgalomba, és tanulmányozta a nagy utópista szocialisták eszméit. Először ebbén az 1832-es perben ítélték börtönbüntetés­re, és hosszú élete folyamán 35 évet töltött fegyházban. Nem csoda hát, hogy nagy lehetőségeinél: az 1848-as forradalom júliusának radi- kalizálódási próbálkozásá­nál, az 1871-es párizsi Kom- münben nem tudott szerepet vállalni: börtönben volt. 1839. májusában és 1870-ben pedig elvetélt felkelési kísérleteire nem érett meg még az idő. Tán ezért is fonódtak élete kö­ré a legendák. Ahogy egyik ismerője írja: ..A polgárság legendája, amely Blanquiban a csőcselék vérszomjas vezé­rét látta, és a szocialista köz­tudat legendája, amely a .puccsizmus’, a .forradalmi di­lettantizmus’ képviselőjét ítél­te el benne.” Holott a korabeli Franciaor­szág viszonyait tekintve logi­kus eszmemenet volt az övé. A francia forradalom jako­binus hagyományain, a ba- beufi elveken nevelkedve az öntudatos forradalmi elit szer­vezkedésére törekedett, amely a nyomor szülte elkeseredés nj’omán kibontakozó politikai válságot kihasználva az önálló cselekvés útjára lép. és a hatalom birtokában maga mö­gé állítja, neveli a tömegeket. Azokat a dolgozókat, aki­ket még kialakulatlan osztály­szemlélettel egyként proletá­roknak tekint. 1 Ez az elképzelés — amelyet élete vegéig vsilott —. persze különbözött a Marxétól. Ám Marx a tudományos szocializ­musra vonatkozó gondolatait Anglia fejlett kapitalizmusát elemezve bontotta ki. Blanquinak a fejletlenebb,' de forradalmi-illegális hagyo­mányokban gazdagabb fran­ciaországi helyzet elemzese alapján a politikai demokrá­cia hiányában kényszerűen is vállalnia kellett a felfogását. Vitája a marxistákkal, tehát a forradalom, vagy szervezkedes sorrendiségében kulminált. Mindazonáltal hatott a marxi eszmerendszerre azzal, hogy már a ŐiO-as évekbén felismer­te a társadalmi-politikai for­radalom jelentőséget, s ő fo­galmazta meg ennek győzelme utáni forradalmi diktatúra gondolatát. A kispolgári Franciaország társadalmi valóságának isme­retében a blanquisták kétel­kedtek abban, hogy a forra­dalom megvívásának szaka­szában a nép nagyobb része mögéjük állna, és a forrada­lom másnapján sem remélték, hogy a tömegek felismerik saját érdekeiket. Forradalom­elmélete így kénytelenségből túlértékelte a szubjektivitást, a vezető elit szerepét. Párizs forradalmának — különben ténylegesen meglévő — jelen­tőségét. Molnár Erik, a jelentős magyar marxista történész ír­ja róla szép történeti esszéjé­ben : „A blanquizmus ugyan a tőkés termelés objektív ellentmondásainak ideológiai kifejezése volt a proletariátus síkjában, de a nagyipari, fej­lődés kezdetleges fokán, és in­nen eredő ideológiai hiányos­ságokkal. Ennélfogva Bianqui és a blanquizmus ideológiája éppúgy kritikailag megszűrt történeti forrása a marxiz­mus ideológiájának, amint a marxizmus gazdasági alapját képező nagyipari termelési mód maga is a Blanqui-kora- beli kapitalizmusból fejlődött.' Tényleg, mindazokat a tapasz­talatokat ' amelyeket a prole­tariátus osztályharca számá­ra a francia forradalom nyújt, elsősorban Bianqui közvetí­tette a marxizmusba, az a Bianqui. akit maga Marx is ’a franciaországi proletariátus hívatott vezérének tekin­tett ..." — derer — Gromiko Bukarestben Csütörtökön Bukarestben megbeszélést tartott Andrej Gromiko, az SZKP KB Politi­kai Bizottságának tagja, a Szovjetunió _külügyminisztere és Nicolai Ceausescu. a Ro­mán Kommunista Párt főtit­kára. a Román Szocialista Köztársaság elnöke. A talál­kozón . véleményt cseréltek számos időszerű nemzetközi problémáról, közöttük az eu­rópai biztonsággal, a közel- és a közép-keleti helyzettel. a délkelet-ázsiai és távolkeleti helyzettel összefüggő kérdé­sekről. Andrej Gromiko ezen­kívül értékelést adott a szov­jet—amerikai kapcsolatok je­lenlegi állásáról. HEROINÜT (1.) Szép vadászatot ígért Suwat Pirarak főhadnagy, szép vadászatot, azután órá­kon keresztül rótták a körei­ket a dzsungel fölött, újba, meg újra lejjebb ereszkedtek helikopterükkel, mint a héja, mely zsákmányt keres, hogy a következő pillanatban le­csapjon a fa tetejére — és semmi: sehol egy teremtett lélek, sehol egy csempész, semmi anyag. Csak a végte­len trópusi felhőszakadás. Csak a zöld., Végül Pirarak főhadnagy felfedezte az. ösvényt, egy keskeny, kanyargó te versa­nkst. mely e is ten háta mö söt- ti hely ezernyi dombjának egyikére vezetett. És az ös­vényen a karavánt. Körülbe­lül húsz ember lehetett, hat vagy hét öszvérrel, amelyeket súlyosan megterheltek. Pirarak felnyitotta a heli­kopter ajtaját. A pilóta majd­nem függőlegesen engedte, le­felé szállni a gépet. A kato­nák megtöltötték fegyverei­ket. Egy lövés dördült, azután még eg}-. Villámgyorsan haj­tották be a csempészek az öszvéreiket a bozótba. Mire a mélyrepülésből ismét fel­szálltak, az ösvény üres volt. Pirarak káromkodott. ,.Gye­rünk", mondta, „landoljunk, de gyorsan!” A következő tisztáson lej­jebb mérés zxedtek. A thai­földi határőrség emberei déli irányban pásztázták végig a környéket, mások a dzsungel- beli ösvény kői ül fésülték át a területet — nem látták már a karaván nyomát sem. De felfedezték valami mást: egy pataknál, a dzsungel közepén észrevették a csempészek ...he­roin-gyárát". egy pálmaleve- lekke' takart kunyhót, nagy, kerek kazánnal ellátva. Vegy­szereket is találtak, melyek a nyers ópium heroinná történő előállításához szükségesek. Tíz kiló ragacsos, barna növény­iéből egy kiló fehér fieroin- ..hó” lesz. Meleg, édeskés szag terjengett a levegőben. A kunyhó egyik sarkában fegyverek és széleskarimájú kalapok feküdtek. A deszka­fal inogjál!, szépen becsoma­golva hét zsák volt, tele fe­hér porral. A katonák fel­gyújtották a kunyhót. A hét kilogramm heroin vele égett. Egy paíaszt egyévi termése. Számára nem ért többet két­ezer márkánál. Frankfurt ut­cáin kereken 4.5 millió márka lenne az értéke. A világ egyetlen üzlete sem hajt ekkora hasznot. Sok munka van vele, mire eljut a fogyasztókhoz. Először is Bangkokba viszik, majd onnan szállítják tovább, többnyire a levegőben. A vizen való szállítás is sikeresnek, mutatkozik. A bengáli öböl nemzetközi vi­zein állandóan' készen áll a világ minden táján . működő kábítószer szindikátus fel­fegyverzett. ..anyahajója", hpav a kis csempészektől át­vegye a forró árut. Az anyag, amely az „Arany Háromszögből" érkezik, ez a Laosz, Burma és Thaiföld kö­zötti határvidék, elárasztja egész Nyug.at-Európát. A Né­met Szövetségi Köztársaság az első számú heroinfelvevő. Már nem London vagy Amszter­dam a legnagyobb ..drog”- piac, hanem Frankfurt. Sehol nincs olvan sok kábítószer­élvező, sehol nem hal meg annyi ember az „arany lö­véstől”, mint ott. Ennek az évnek az első tíz hónapjában, — mint a hamburgi Síern ír­ja —, 400 áldozatot szedett a heroin a Német Szövetségi Köztársaságban. A legkevésbé bűnös ebben Meo. Yao. Akha és Lisu he­gyilakossága. az. „Arany Há­romszög” lakói. Enr.ek a 30 000 embernek a mák ter­melése generációk óta telje­sen magától értetődő, — és ez az egyetlen lehetőségük arra, hogy az életfenntartáshoz szükséges minimumot bizto­sítsák maguknak. Szeptem­berben vetnek, és februárban aratnak- Addig a mákvirá­gokból kemény magvak lesz­nek. Háromélű késsel karcol­ják fel az asszonyok a zöld gümókat. A kifolyó tejes ’ét éjjelre a gumón hagyják, hogy megszáradjon. Reggel lekaparják a barnára szír.e- ződött nedűt, a nyersópiumot, öregemberek, asszonyok, gye- rékek szívják az édeskés mér­get hosszúszárú pipákból, — de nagyon keveset használnál? fel ők maguk. —B— (Következik: Arany Budd­hák).

Next

/
Oldalképek
Tartalom