Dolgozók Lapja, 1980. január (33. évfolyam, 1-25. szám)

1980-01-12 / 9. szám

no LGŐZÖK LAPJA 11)80. far»«ár t2., s*ombai Kiállítás — tanulságokkal Az idegenforgalom árnyoldalai Érdekes és tanulságos kiál­lítást láthatnak a fővárosba látogatók a Belügyminisztéri­um Népköztársaság útja 55. szám alatti kiállítótermében. ,,Av. idegenforgalom árnyolda­lai" című kiállítás célja min- cienekelölt a megnövekedőit turizmus lehetőségeivel vissza- élő bűnözők közelmúltban el­követett bűncselekményeinek bemutatása. a turizmussal kapcsolatos bűnözés megelűaé- »■e. .................... B écsben .dolgozó jugoszláv vendégmunkás 900 »ezer forin­tot akart Zasztavája benzin­tankjában Magyarországra csempészni. Néhány külföldi állampolgár hazánkon keresz­tül hamis útlevéllel kísérelt meg szökést. Akadt olyan is. aki az embercsempészetet vél­te kifizetődő üzletnek —. de ráíizelett. S hogy ezek a kísér­letek meghiúsultak, ez a vám­éi határőrség jó munkájának köszönhető. Csempészett kvarcórák minden mennyiségben (Í'íjío 1 lauer /.a,*Oß jelvétele — KS) Két kiállítóterem beit. 88 tablón ismertetik a vám- és devizaszabályokat, a Büníető- törvénykönyv ide vonatkozó paragrafusait, a törvény meg­sértőivel szemben alkalmazott büntetési eljárásokat. Tizenegy- tabló a külföldre kiutazó ma­gyar állampolgárok jogait és kötelességeit tartalmazza. Megtörtént esetek alapján fi­gyelmeztet: senki ne vállalja a postás szerepét, ne hozzon- vigyen levelet csomagot, ma­gával, ha nem ismeri ponto­san, mit tartalmaz a külde­mény. A kiállítás egyik üvegszek­rényében elkobzott kvarc­órák tömege, a másikban mű­szaki cikkek, számítógépek., elektronikai műszerek. Ezeket a vám megkerülésével akarták ar országba csempészni. Ugyanígy a külföldről szármá­in ékszereket, aranytárgyakat, melyekből milliós hasznot re­méltek a csempészek. Megismerhet j ük a csempé­szet más módszereit is: 1979. márciusában a Báthory-ex- pressz egyik kocsijának tető­terén :i8 ezer zlotyt rejtettek el. február 21-én az Orient-ex- presszen az ülés alatt nagy­összegű forintot találtak. Egy Tavaly 10 millió személy­es tehergépkocsi kelt át hatá­rainkon. a forgalomellenőrző pontokon pedig összesen 47 millió 536 ezer útlevelet ke­zeltek a határőrök! 1978-ban 5 millió 431 ezer magyar ál­lampolgár utazott külföldre és az a szám nem csökkent a múlt évben sem. A kiállítás látogatói számá­ra naponta kétszer levetítik ,.Az idegenforgalom vámsze- dői” című filmet, szerdán és . pénteken délután 3-6 óra kö­zött vámügyi kérdésekre ad­nak választ, útlevélügyekben kedden és csütörtökön ugyan­csak az említett órákban lehet a vám- és útlevélhatóság tisztjéhez fordulni, személyes ügyekben. A közönség tájékoztatását segíti továbbá, hogy a hely színen házi jogtanácsadó kiad­ványt és vámárutájékoztatót is kaphatnak a látogatók. A kiállítás március 20-ig tekinthető meg Budapesten, ezután a bűnügyi tárlat, anya­gából ' készített válogatást az ország minden megyeszékhe­lyén bemutatják. ■ B. I. 6-vi’ol evre megrendezik ; mongol fővárosban az orszái ipari fejlődését jól érzékelteti országos ipari vásárt. Legu­tóbb már csaknem ötezer ha­zai gyártmányú iparcikket mutattak be ezen a vásáron, köztük egy sor — a Nemzet­közi Gyermekév tiszteletére készített — ruházati cikket. A mongol textilipar fejlődését bizonyította ezenkívül a szebb­nél szebb szőnyegek bemuta­tója. s. a teve- és kecskebőr ruhadarabok, amelyek a világ bármely országában érdeklő­désre tarthatnak számot. .A választék bővülése mellett a minőség emelkedését is jelzi az a 30 aranyérem, amit a kiállítót', cikkek legjobbjainak ítéltek oda. Tizenhatezer elsőévest vesznek fel az egyetemekre, főiskolákra Változatlan feltételek mel­let jelentkezhetnek az idén érettségizők vagy a korábban végzettek az egyetemek és a főiskolák nappali tagozatara, és, nincs lényeges változás a léi vételi eljárásban sem. Az agrár-felsőoktatásban né­hány szakon a korábbi három felvételi tárgy helyett csak keltőből kell ' vizsgázniuk - a jelentkezőknek. Azokon a sza­kokon. ahol a későbbi tanul­mányok intenzív matematikai felkészültséget igényelnek, változatlanul felvételi tárgy a fizikával társult matematika, é.s más szakokon pedig kémia- es biológia tudásukról kell számot adniuk a pályázóknak. Egyes tanárképző intézmé­nyekben hosszabb szünet után ismét meghirdettek néhány szakpárt: az Eötvös Loránd Tudományegyetemen például á filozófia—matematika, a. Sze­gedi József Attila Tudomány- egyetemen pedig a történelem —iöUlrájz. szakot. A nyíregy­házi Bessenyei György Tanár­képző l'óiskolán szeptembertől magyar—gyors- és gépírás szakpárosilásban is képeznek szakembereket. A test nevelési főiskola nappali tagozatán az 198!)—81-es tanévben ntcn kez­dődnek edzői szakok. Idén is érvényes viszont, hogy a felsőoktatási intézmé­nyek nappali tagozataira a középiskolák utolsó éves tanu­lói. illetve azok az érettségi­zett — képesített — dolgozók kérhetik felvételüket, akik 35. életévüket még nem töltötték be. A felvételi nyomtatványt a középiskolásoknak az iskola bocsátja rendelkezésükre, más jelenkez.ők pedig a budapesti, illetve a megyei nyomtatvány- boltban szerezhetik be. a fel­vételi kérelemhez csatolni kell a szükséges előképzettséget tanúsító eredeti iskolai bizo­nyítvány); (oklevelet), a közép­iskolai tanulmányi értesítőt, az önéletrajzot, az 1979-ben vagy kora bba n éré t tségi ze ttekne k pedig a hatósági erkölcsi bizo­nyítványt is. A felvételi ké­relmet az érettségi bizonyít­ványt kiállító középiskola igazgatójához kell benyújtani. A munkaviszonyban állóknak a kérelmükhöz a munkáltató írá­sos javaslatát is mellékelni­ük kell. Akik a, középiskolát 1978-ban vagy korábban, illet­A tárgyalóteremből: Pénzkíildeményeket sikkasztottak el Bittó Gyula büntetlen elő­életű, 24 éves tatai lakos, pos­tai kézbesítő az 1979. júniusá­ban beszedett rádió- és tv- előfizetési díjakból 2860 forin­tot eltulajdonított. A tatai pos- ,1ahivatálRál a hasonló vissza­élések 'gyákériak, 1979-ben hat alkalmazottjuk sikkasztott a vádlotthoz hasonló módon — állapította meg a bíróság. Az Esztergomi Megyei Bíró­ság Bittó Gyulát aki az eljá­rás során a kárt megtérítette a postahivatalnak — jogerősen 4 hónapi szabadságvesztésre és 2000 forint pénz — mellék- büntetésre ítélte. A szahad- ságvesztás végrehajtását 2 évi próbaidőre felfüggesztették. ★ Maradjunk a továbbiakban Is a tatai postahivatalnál el­követett cselekményeknél, hi­szen. ezekből, az utóbbi idők­ben több került a bíró«ág elé. E«ös Istvánná — született Kecskés. M::na — 25 éves ta­tai lakos postai kézbesítőként (jelenleg gyári munkás) 1978- b*n a kézbesítendő pénzösa* szegből 3600 forintot tulajdoní­tott el és a postautalványon aláhamisította a címzett nevét’ mintha az a pénzküldeményt átvette volna. 1979-ben további személyek sérelmére ugyanezt a visszaélést sorozatban kö­vette el, s összesen, 25 000 fo- rintot. sikkasztott eí. Sikkasz­tásait göngyölítette, az egyik utalvány összeséből a másik, korábbi utalvány címzettjét fizette ki. Ez utóbbi sorozatos bűncse­lekményeit. azután vitte végbe, amikor az előbbiek miatt fe­gyelmi után elbocsátották, de hogy módot adjanak vétségé­nek jóvátételére a határozat végrehajtását próbaidőre fel­függesztették. Az Esztergomi Megyei Bíró­ság Erős Istvánnét folytatóla­gosan. nasvobb értékben el­követett 5'kkoszt.á.» miatt jog­erősen 8 hónapi szabad só g- yesztéve é« 1 évre a köz- ügyektől eltiltó-ra ítélte. ★ Még mindig Tatán időzünk, hiszen Izsáki Miklós 40 esz­ve esti és levelező tagozaton végezték el, közvetlenül a fel­sőoktatási intézmény vezetőjé­hez küldjék kérelmüket. A jelentkezők csak egy hazai felsőoktatási intézménybe ad­hatják be kérelmüket, egyide­jűleg viszont pályázhatnak •mű vés síé ti főiskolára, a nép­hadsereg katonai főiskoláira, külföldi, egyetemre, és élhet­nek az átirányítás lehetőségé­vel is. Aki például orvostudo­mányi egyetemre jelentkezik, jelentkezési lapján feltüntet­heti. hogy — esetleges eluta­sítása- esetén — az egészség- ügyi főiskolai kar melyik sza­kára kéri átirányítását. Figyelmet érdemel, hogy az a jelentkező, aki a lakóhelyén levő egyetemen vagy főisko­lán is megszerezheti a válasz­tolt szakképesítést, csak akkor jelentkezhet más városba le­vő hasonló felsőoktatási in­tézménybe, ha nem kér kollé­giumi elhelyezést. A tudo­mányegyetemek természettu­dományi ■ karain — az utóbbi évek tapasztalatai szerint — Budapesten a legnagyobb a túljelentkezés, itt azonban a kollégiumi helyek száma is erősen korlátozott. Ezért a vi­déki jelentkezők közül nagyobb a felvételi esélyük azoknak, akik a lakóhelyükről legjob­ban megközelíthető, vidéki egyetemre nyújtják, be kéret-' műket. A tanárképző és a ta­nítóképző főiskolákra, illetve az óvónőképző intézetekbe je­lentkezők , csak a meghatáro­zott felvételi körzet szerint kérhetik felvételüket a megfe­lelő intézményekbe. A kérelmet a középiskolák február 10—25-ig. a felsőokta­tási intézmények pedig már­cius 30-ig fogadják el. A fel­vételi vizsgákat június 25-e és július 14-e között tartják, az időpontról a felsőoktatási in­tézmény a jelentkezőt lega­lább nyolc nappal korábban értesíti. A matematika, a fizi­ka és a biológia felvételi tárgy­ból megírt közös írásbeli érettségi dolgozat az idén- is megfelel a főiskolai, egyetemi írásbeli felvételi vizsga írás­beli részének. A közös írásbeli időpontja május 26—27. A diákok középiskolai ered­ményeik alapján maximum 10 pontot vihetnek magukkal, és újabb 10 pontot szerezhetnek a felvételi vizsgán. A jövő tanévben az egyete­mek és a főiskolák nappali ta­gozatán — az ideihez hasonló­an mintegy 16 ezer elsőéves kezdheti meg tanulmányait. .11'lton lit OKI • LAKAS Tatabánya-dóz^akerti tanácsi, k éts z o b a - osszko nüo ttomat a fran­cia házból Ti egyszobásra, vagy kel- szintesre cserélném lehetőleg Dó- zsakertben. Telefon : , 10-053. ISI Riadó Tatabanya. Ady u. 2. sz. alatt levő (Volan-sarok) 76 négy­zetméter Ingatlan rész kp i OTP- átvállalással. Érdeklődni! Tataba­nya V., Népköztársaság ut 42. (üz- t létben). 166 összekötiözök figyelem! Három- szoba-hallos, tanácsi szatagbázi la­kást elcserélek két kisebbje. ..Mini­den megoldás érdekel” jeligére a Komárom megyei Lapkiadóba. Ta­tabánya. Pf.: 141. j 101 Fiatal házaspár külön bejáratú bútorozaílan albérletet keres feb­ruári költözéssel. Tatabánya V., Kuiich Gy. tér 3. Adatnék György. 157 Két kisgyermekkel szoba-korty-, hás albérletet, vagy kiadó lakást bérelnék, meghatározott időre. ..Sürgős” jeligére a Komárom me­gyei Lapkiadóba, Tatabánya, Pf.: 141. 162 INGATLAN Komáromban ház, nagy telekkel, építési engedéllyel társa.sházra is. tanácsház közelében eladó. Ér­deklődni. Bozóky, 1026. Budapest II., Torookó u. 3. 100 Szótő présházzal eladó. Érdek­lődni. Vértesszőtös, Jókai u. 17. 16 Elcserélném kétszoba-hallos, etázsfütéses. tatabányai garázsos, kertes, családi házam tanácsi vagy szövetkezett lakásért. Megegyezés­sel jeligére a Komárom megyei Lapkiadóba, Tatabánya V„ Pl.: 141. 161 tendős gépkezelő is postai sik­kasztás miatt került bíróság elé. Ö 1962-től volt a tatai- I-es postahivatal kézbesítője. A megrögzött alkoholista — aki 1978-ba.n elvonó kezelés­ben is részesült ,— iszákossága miatt gyakran jutott pénzza­varba. Noha a mostanihoz hasonló cselekményeket már korábban is elkövetett a pénz- küldemények kézbesítését to­vábbra is rábízták. 1978. janu­árjától Izsáki Miklós további 5 személynek nem adta át a pénzk ü Merné ny t, hanem az összeget saját céljaira fordí­totta. A sértettek nevét az utalványra hamisította, mint­ha azok a pénzüket szabály­szerűen átvették volna. Az Esztergomi Megvet Bíróság a vádlottat folytatólagosan elkö­vetett sikkasztás bűntette mi­att 6 hónapi szabadságvesztés­re és 3000 forint pénzbünte­tésre ítélte. A szabadságvesz­tés végrehajtását 4 évi próba­időre felfüggesztették. Ötvözetgyár tatabányai üzeme felvételre keres lakatos, villany szer^Tö szakmával rendelkező férfiakat, valamint segédmunkásokat Jelentkezni lehet a vállalat telephelyén 7át ahány aa Karhatígyár 164 JÁRMŰ Elcserélném komáromi kétszobás, központi fűtés es. földszinti, szövet­kezeti lakásomat tatabányai ha­sonlóra. Cím: 2900. Komárom. Cso­konai u. 9. fszt. 2. 147 Másfél szoba összkomfortos szö­vetkezeti lakás azonnali beköltö­zéssel eladó. Kp. -f 30 ezer Ft OTP-átváUalás. Érdeklődni lehet. 17 órától. Kalló István. Tatabá­nya V.. Mártírok u. 5. I. era. 3. 109 Elcserélném tatai kettöszoba­összkomfortos, tanácsi lakásomat 2 db kisebbre. Esetleg más meg­oldás is érdekel. Ajánlatokat ..Ta­tabányai is lehet’’ jeligére a tatai hirdetés felvevőhöz kérek. Gészte- nj'efasor 1. sz. _ 175 Elcserélném tatabányai kettőszo- ba-halíos. összkomfortos tanácsi lakásom házmesterségre. ..Január” jeligére a Komárom megyei Lap­kiadóba. Tatabánya V.. Pf.: 141. 184 tí éves Zaporozsec lejárt műsza­kival, eladó lő 0(M> Ft-ért. Bors Csaba. Baj, Szőlőhegy. 187 1982 októberig vizsgázott 001-es Trabant, 34 000 km-rel eladó. Kocs, Tatai u. 17. 18» Eladó újszerű Simson Stár mo­torkerékpár. Tatabánya V., Nép­köztársaság u. 22. IV,2. ________H0 H étéves, üzembiztos Zsiguli fel­újított karosszériával eladó. Tegez Tibor 2851 Környe, Fácánkert. 110 iG-s Trabant sürgősen eladó. Műszakira felkészített. Tatabánya li., Sárberek 302. VI/23. 30 1982 decemberéig vizsgázott. b éves Polski Fiat eladó. Tatabanya V.. Kiliián krt. 18. 12. 124 Moszkvics iM-es műszaki vizsgázott rom. Kun B. u. 18. írsz. 1981-lg eladó. Koma- 134 Tatabányára cserélném oroszlá­nyi, Rákóczi utcai tanácsi, egyszo­bás. távfűtéses lakásunkat. Vá­laszt: ..Hason’0 komfortfokozatú­ra” jeligére az oroszlányi hirde- tésf el vevőbe. Oroszlány, Rákóczi U. 9. KM Felújított Trabant 80l-.es eladó. Érdeklődni lehet Tatabánya II., Erdész út 14. II, 8. 154 'VEGYES Garázs eladó villannyal, .szerelő- aknával. biztonsági zárral a dózsa- kerti garázssoron. Érdeklődni Ta­tabánya V., Mártírok u. 3*2. IV 3. egész nap. * 107 Fiatal házaspár albérletet keres a megye bármely városában. Aján­latokat ..Fürdőszoba-használattal” jeligére a komáromi hirdetésfelve­vőhöz. Mártírok u. 54. I 1. alá kérem. 14b Olajcirkulációs eladó. Tatabánya u. 22. villany-radiátor I., Táncsics 122 Szárligeten. Ady Endre u. 65. 2(H) négyszögöl házhely törpevízmüvei. 10 gyűrűből álló jó kúttal eladó. Cím. Szántai János. 7100 Szek- szárd. Wossinszky u. 32. 190 Fényesnek szemben. Látóhegyen, gyönyörű kilátással. 510 négyszög­öles víkendtelkek. szőlő, gyümöl­csössel, eladók. Tata II., Zsigmond u. 9. " Sürgősen eladó egy darab új olajégőfej é.s egy darab 380 volte« hegesztőtrafó. Tata I., Komáromi út 85. \ 136 Ácsiak figyelem: Megnyitottam fényképész műtermemet Ács. Sza­badság u. 84. alatt. Vállalok: iga­zolvány. esküvői, riport, családi es gyermek feltételeket, háznál is. Nyitva, hétköznap 10—16-ig, va­sárnap 14—16-ig. Kocsisaié Böde Magdolna. 118 Tatabánya-Dózsakertben, az oroszlányi vasút mellett ga­rázs eladó. Érdeklődni lehet na-, ponta 17 órától: Tatabánya V.J Mártírok u. 90. IIJ/3. 133 Fürdőszobai berendezések szere­lése. javítása és cseréje. Fürdő- hengerek javítása garanciával. (Cse­rével is). Lakáscím: Cser Géza.' Tatabánya I., Rákóczi F. út 63 6. Műhelyeim: Tatabánya V., lfjú-i munkás út 18. 153 Felhívás! Évfol.yamtalálkozó vé­gett jelentkezzenek, akik dr. Kab- devuné. (Bajkó Margit) csoportjá­ban végezték a Vöröskereszt Egy­let egészségügyi táruló ivarnál. cím: dr. Frigyes Lászlóné (Eta). 19:* Budapest, Rózsa u. 7. Belgiumi munkatársaimat. (1939.) SerfözŐ Ilonát és Kliment Ilonát kérem, jelentkezzenek. 177 Gyermektelen házaspár laka* ellenében eltartási szerződést köt­ne idős, egyedülálló nénivel ..Ta­tabányán vagy környékén” jel­igére a Komárom megyei Lapki-] adóba, Tatabánya. PL: 141. 148 Kecskéden, Fő u. 38. szám alatti la­kóház 730 négyszögöl. kétszoba. konyha, mellékhelyiségekkel, azon­nal beköltözhetően eladó. Érdek­lődni: Kecskéd, Vasút u. 38. egész nap. 159 HÁZASSÁG Elcserélném kétszobás + fürdő, kertes családi házam, .földszinti, vagy I. err/úeti egy- másfél szo­ba összkomfortos tanácsi bérlakás­ra megegyezéssel. Érdeklődni lehet 17 óra után Tatabánya II., Réti út 33. II 2. ' 155 50 éves, 157 cm magas, barna, el­vált nyugdíjas asszony megismer­kedne elvált, vagy özvegy, korban hozzáillő, őszinte, komoly gondol­kodású férfival, kölcsönös szim­pátia esetén házasság céljából,1 Lakásmegoldás szükséges. Válasz­leveleket „Hóvirág’' jeligére a ta­tai hirdetésfelvévőbe kérem, Gesz- tenyefasor 1. sz. alá. 137 37 éves. 172 magas, őszülő. eg>- szerű, jó megjelenésű, i:alusi fizikát dolgozó legény ember. megismer­kedne házasság céljából komoly gondolkodású lánnyal vagy gyer­mektelen. elvált asszonnyal. Lakás szükséges. Leveleket: ..Hóvirág 174” jeligére kérem a tatai hirde­tésfelvevőhöz, Geszrtenyefasor i,’ sz. alá. 174 MUNKAVÁLLALÓKAT FELVESZNEK Vizsgázott fűtő állást keres Ta­tabányán. ..1980” jeligére kérem a választ a Komárom megyei Lap­kiadóba, Tatabánya, Pf.: 141. 191 A tatai edzőtábor szakácsokat és takarítókat keres alkalmazásra. Jelentkezés: munkananokon az ed­zőtábor munkaügyi előadójánál 8— 16 óráig. Tata II„ Baji u. 21. 136 Az Egészségügyi Szakközépisko­la és Szakiskola takarítónőt, fe1- vesz. Jelentkezni lehet 8—16 h-it? Tatabánya. Mészáros út 1. sz. alatt (Volt Árpád Gimnázium udvara). 160 A Komárom megyei Tanács ba- latonvilágosi üdülőjébe szakács szakmunkást keres, egész éves foglalkoztatásra. Szakács-, felszol­gáló házaspárok előnyben. Jelent­kezni lehet a Komárom megyei Tanács V. B. Titkárság Gazdasági Hivatalánál. 171 Oroszlányi lakosok figyelmébe! Hirdetésfelvétel a Dolgozok Lapjába Kolb Lajos. Oroszlány, Rákóczi u. 9.. fsz. 2. sz. alatt! lakásán. Hétfőtől szombatig 13— 16 óra között. Telefon: 252. j Harminc aranyérem a legjobb áruknak

Next

/
Oldalképek
Tartalom