Dolgozók Lapja, 1980. január (33. évfolyam, 1-25. szám)

1980-01-12 / 9. szám

Í089. Január IS., szombat DOLGOZÓK LAPJA 7 JP/y Száukózók és síelők Mozgalmas lesz a hét vége Tatabányán. a' Birkacsárda környékén: egészen pontosan Csákányospusztán. Áz ott ki­alakított szánkózó- és sípá­lyán ma (szombaton) délelőtt 9 órakor kezdődnek a XV. Té­li Úttörő Olimpia havas szá­mainak megyei döntői. Azért is nagy ésemény ez a szánkózó-verseny, mert eddig — a kedvezőtlen időjárás és a rossz pályaviszonyok miatt — még egyszer sem rendeztek megyei szánkózó-versenyt a gyerekeknek. Igaz, az úttörő olimpiák országos döntőin az elmúlt években is indult Ko­márom megyei csapat, de an­nak tagjait nem versenyeken válogatták, hanem úgy jelöl­ték ki. Ma viszont igazi döntő lesz Csákányospusztán. Min­den járásból és városból kor­osztályonként 1—1 fiú és le­ány tanulót neveztek a küzde­lembe. összesen ötven pajtás méri össze maid tudását a kö­rülbelül 5—600 méter hosszú, jelentős színtkülönbségű pá­lyán. A versenyzőknek két tfutamban kell elindulniuk, és « futamok összesített időered­ménye alapján alakul ki a 6 tagú megyei válogatott csapat: -3 leány és 3 fiú képviseli majd Színeinket az országos döntőn. Kőszegen január 25—29. között.-obi.Újdonsága még ennek a j,megyei ‘úttörő, olimpiának. 1 hogy azon' stélők is indulnak. Komárom megye eddig még sohasem indított síversenyzőt az úttörő olimpián. Most vi­szont 7 tatabányai pajtás megpróbálkozik a lesiklással. Közülük a legjobbak szintén Indulhatnak Kőszegen. A versenyzőket ma külön «utóbusz szállítja Tatabányá­ról a pályához. A rendezők (a megyei úttörőelnökség; a művelődési osztály és a sportfelügyelőség) forró teáról Is gondoskodik. Természetesen abból csak a versenyzők kap­hatnak. A vasárnap délelőtt esemé­nye ugyanitt a sífelvonó ün­nepélyes átvétele lesz. Aki járt már kinn a Birkacsárda mögötti, csákánvospusztai sí­pályán. az esetleg most cso­dálkozik: hiszen a felvonó már tavaly télen is működött, és idén is sokaknak könnyí­tette meg a síelését. Igen, de az eddigi menetek mind a próbaüzemeléshez tartoztak. A próbák eredménye: ez a nagyszerű kezdeményezés és munka osztatlan sikert aratott. Akik pedig ebben részt vet­tek : tervezők, kivitelezői', üzemek, diákok, síbarátok, stb. többnyire társadalmi munká­ban dolgoztak. Az ünnepélyes megnyitó arra is jó lesz. hogy ezt a munkát megköszönjék. Az ünnepség vasárnap déle­lőtt 10-kor kezdődik, és attól kezdve már hivatalosan is mű­ködni fog a csákányospusztai sífelvonó. . f Még néhány tudnivaló a hét végével kapcsolatosan: a Volán szombaton és vasár^ nap ..B” jelzésű autóbuszo­kat járat a 25-ös vonalán Még 190 nap.,. Már most — bár még nem érkezeit el a nevezés határ­ideje — azt lehet mondani, hogy a legtöbb nemzeti olim­piai bizottság ilyen vagy olyan tormában síkra száll azért, hogy részt vegyen a XXII. nyári játékokon. Ez azt jelen­ti, hogy a nagy találkozó a Szovjetunióban a legnagyobb létszámú lesz — írja az Izvesz­tyijában Vlagyimir Popov, a szervező bizottság első elnök- helyettese. Ami a 80-as olimpia előké­születi munkálatait illeti — folytatja cikkében Popov — azok a végéhez közelednek. Március 15-ig az építkezések és rekonstrukciók programját be kell fejezni. 1 " A már átadott fő sajtóköz­pont első emeletén működik majd az akkreditálási iroda, ahol a jelentkező újságírók megkapják belépőké rtyáikat. valamint a munkájukhoz szükséges egyéb eszközöket. Negyven hírügynökség számá­ra külön helyiség áll rendelke­zésre, a többi újságíró hat nagy teremben dolgozhat, amelyekben összesen 600 mun­kahely lesz. A második emeleten két ven­déglő, illetve étterem áll a sajtó, a rádió és a tévé dolgo­zói részére és itt lesz az a te­rem is, amelyet színes televí­ziókészülékekkel és te'a-mo- nitorokkal szerelnek fel. Az épület bal szárnyán létesítik a fotókomples.szumot. Ezen az emeleten végzik a íénvkéoszö- » gépek javítását is. A konferen­ciatermet nemcsak sajtóérte­kezletre használják majd. ha­nem előadásokra is. ahol az új­ságírók megismerkedhetnek a leghíresebb szovjet művészek­kel. filmeket tekinthetnek meg. A harmadik emeleien száz nemzetközi telefonfülke és több mint száz telexgép áll rendelkezésre, míg a negyedik emelet a műszakiaké. • • Ok öl vl vö - uw*a k osxtill y a 1 a k it 1t l4oiiiái*oial»aiB Komáromban szép hagyo­mánya van az ökölvívásnak. A felszabadulás előtt a KAC-nak jóképességű szakosztálya. volt, több neves ökölvívóval. Ott bokszolt Bene II.. aki később csehszlovák színekben Európa- bajnokságot is nyert. A felsza­badulás után rövidesen talpra- állt a szakosztály. Az akkor ipari tanuló Kajdi - János is a helyű Magasépítők szakosztá­lyában kezdte pályafutását. Itt ismerkedett a sportág rejtel­meivel. Később" a városon belül anyagi bázis és tereit:problé­mák miatt gyakran cserélt egyesületet a szakosztály. A Magasépítőktől a Lokomotív, a MÁV Textiles AC. majd a MEDOSZ következett. Végül az 1960-as évek végén nem volt Vállalkozó a sportág vitelére, ezért feloszlott a szakosztály. Az akkori komáromi tehetsé­gek más. városokba igazoltak át. A fiatalság körében az ér­deklődés azóta sem csökkent e szép olimpiai egyéni sportág iránt, éppen ezért a városi sportpolitikai koncepcióban is szerepel áz újjászervezése. A feltételek most teremtődtek meg és a Komáromi Olaj- munkás SE ez év január 1- től megalakítottá a szakosz­tályt. Az edzések hétfőn, szerdán és pénteken. 16 és 18 óra’ között vannak a kőolaj­ipari lakótelepen lévő korszerű tornateremben. Az edzéseket Csiszár László vezeti, aki ko­rábban maga is válogatott ökölvívó volt, azután az Orosz­lányi, majd a Tatabányai Bá­nyásznál ért el sikereket, mint vezetőedző. Már az első edzéseken .szép számmal jelentek meg e férfias sportág iránt érdeklődők. Az Óla munkás vezet- ii továbbra is várják a komaromi és kör­nyékbeli fiatalok jelentkezését 18 éves korig, edzésidőben a tornateremben. Minden felté­tel biztosított ahhoz, hogy az újjá alakított szakosztály ne tiszavirágéletű legyen Komá­romban. Remélhetőleg a régi hagyományokat folytatva űj tehetségek eredményeinek örülhetünk az Olajmun-kás szakosztályában. g. a. Karszalagján: főrendező fi szurkolóknak ő a „Király” Látta a pály'a környékén a '„Királyt”? — fordult hátra az előttem ülő férfi a TBSC sta­dionjának lelátóján. Megnyug­tattam, hogy előbb még oti állt a kapunál. — Jó —; mond­ta megnyugodva —, ak­kor elkezdődhet a mér­kőzés. — Kényelmesen, hátradőlt a pádon. Igen, mert Király Pista bácsit so­kan csak úgy hívják: a király. Rang ez, tekintély, i ★ A negyvenes években kezdő­dött. Az akkor 20 éves fiatal­ember a baráti körével gyak­ran félkereste az öreg salakos pályát, ahpl hét végen bonyo­lították le a mérkőzéseket. Ök voltak a rendezők. Megbízha­tóan. pontosan látta el felada­tát. ezért fiatalon. 25 évesen az a megtiszteltetés érte, hogy kinevezték főrendezőnek. So­kan írígylik. Erről neki a kö­vetkező a véleménye: — Azt mondják, mi vala­mennyi sportcsemegén ott le­hetünk. Igen ám, de ha jól összeszámolom. egy foci­meccsen legfeljebb tíz percet láthatok a kilencvenből. K-e- Té-> időm marad nézelődni. Én -dolgozom. Munkáin jelentős pesaét az teszi, hogy ügyelek a pálya környékén a rendre. a szurkolók magatartására. Bi­zony nemegyszer meggyűlik velük a bajunk. Sajnos jó né-' hányszor kellett már a lelátó­ról is kivezetni — néha rend­őri segédlettel — ittas embere­ket. Persze, már a kapuban megpróbáljuk „kiszúrni” a rendbontókat. Egy jellemző fu-csaság: Ki­rály Pista bácsi csak akkor „jó ember”, ha győz a csapat: — Mintha a vereségről én tehetnék! Néhányan úgy tá­madnak rám. hogy: „Te kö­zöttük vagy, ismered őker. mi­ért nem ' csinálsz valynit?” Ugyan mit tehetek én? Ha vi­szont. győzünk. azt mindenki természetesnek tartja, akkor a rendezőkkel is e’égedectek. Király István jó ismerője a szurkoló lé'e-k tanának. Sok mindent megért, azért egy dol­got mégis nehezményez: — Ha gorombán szidalmaz­nak egy-egy határozott, de jo­gos intézkedésünkért. Mi a kötelességünket teljesítjük. Ezért amit mondanak, lenyel­jük. nem szabad .,meghalla­nunk”, hiszen mi vagyunk ' a közönségért. Csak ezzel sokan visszaélnek! Viszont, ha valat — Kérem mi baj van, akkor a rendező a hibás, mert nem elég eré­lyes. Miután így kissé panaszko­dott. arra kért, még se általá­nosítsunk. hiszen az emberek többsége betartja az írott és íratlan szabályokat. Pista bá1 csinak számos régi. kedves ismerőse van a sportbarátok között. A sportolók is vala­mennyien tisztelik, megbecsü­lik munkáját, hiszen ő értük szorgoskodik segítőivel. Vajon milyen a magánélete? ötvennyolc éves, de tizenhat éve már, hogy egy bányász- saerancaétlensé* után nyugdij­a jegyeket! — m. a. — ba vonult. Azóta reggeltől es­tig a pályák környékén talál­juk. Szervez, irányít, intézke­dik — örökké mozgásban van. Feleségét harminc egynéhány ■ évvel ezelőtt sikerült kicsalnia a mérkőzésre. Akkor az asz- s.zoriy nagyobb rajongója lett a labdarúgásnak, mint férje. Király István egy életre el­jegyezte magát , a sporttal. Ez tölti ki szinte minden szabad idejét, egész lényét. Ez lett. éltető eleme is. És ez tette azt, hogy a TBSC létesítményeiben a neve fogalommá vált. ő lett (csak így egyszerűen, min­denki számára) a Király. Pillantás eirv évtizedre A hetvenes évek véget ér­tek. új évtized küszöbét lép­tük át a sportban is. Érdemes azonban» visszapillantani az eimuit tíz esztendőre, amely a sport terén is sokáig kima­gasló mti földkövekei állított. 1970. KU.JUS 15.; A Nemzet­közi Olimpiai Bizottság (NOB) fajüldöző politikája miatt ki­zárja tagjainak sorából a Dél- aCrikai Köztársaságot. Öt év­vel később (1975. május 22.) hasonló októl Rhodesia ugyan­erre a sorsra jut. 1870. június 21.: Brazília káprázatos, 4:1 arányú győ­zelme'. arat Olaszország eilen, ezzel harmadszor szerzi meg a labdarúgó világbajnoki cí­met. s vele véglegesen a Ju­les Rimet-kupát. A világbaj­nokságot Pelé tündöklő csilla­ga ragyogja be. 1970: szeptember 4 : A mon­zai Forrná—l-'es nag V.íja ha­lálos áldozatot köve.c. a nyu­gatnémet Hocheu Riadt sze- me'yeben. Szomorú, de így leiz a sportág első posthumus Világbajnoka. 1971. június 6.: Kipattan a nyugatnémet Bundesiiga tör- tcr'etének 1 legnagyobb meg­vesztegetési botránya. Öt év* nek kell eltelnie ahhoz, hogy az ügy — amely sok „fejet” 'követeli — végérvényesen ad arca kerüljön. 1872. január 31.: Négy nap­pal a-sapporoi téli olimpiai játékok kezdete előtt a NOB eLr'lia az osztrák sísztárt. Kari Schranzpt, az amatőr- stá rsz megsértése miatt. 1872. június 18.: Az NSZK 3:0 ra legyőzi a Szovjetuniót, s ezzel futball Európa-bajnók lesz. Beckenbauer csapatát „minden idők legjobb német tizenegyeként” ünnepük". 1972. augusztus 23.: 20 év úti n új elnöke lesz a NOB- nak, az amerikai Avery Brun- daget az ír Lord Killannin váltja fel. (Brundage 1975-ben elhunyt.) 1972. szeptember 1.: Az amerikai Bobbv Fischer elhó­dítja a sakkyilágbajnoki cí­met Borisz Szpasszkijtól. Az excentrikus amerikai 1975. március 20-án nem hajlandó megvédeni címét a szovjet Anatolij Karpov ellenében, akit azután világbajnokká nyilvánítottak. 1973. szeptember 11.: Mark Sói íz ..jegyében” évnek vé­get Münchenben a 20. nyári olimpiai játékok. Az ameri­kai úszó hét aranyérmet sze­rez. s ez a iecnasvobb siker, ami az olimpiák történetében envrtlen versenyző nevéhez fűződik. És amit jobb lenne elfelej eni: az izraeli osanri elleni terrorista támadás 12 izraeli sportoló halálát köve­teli. 1972. november 15.: Az ame­rikai Denver városa a 1 nkos- <rio nyomására visszaadta az 1970-os féli nűrrmai iáté'-'ok rendezési jogát. Denver he­lyett az osztrák Innsbruck „ugrik be”. 197 8. október 2 : Helsinki­ben 7fi éves korában elhunri Pzavd IfJiirjrV * A -U9SV v-artj- 7/v a zo-ns p^.3'-v.Qrl ű,-altz a vilé-j ogioVn-ti-rtit. az i tón trit°” pc go Hlomét5"- t-n-öftj sz-'kpsze'.-on összesen no hiva- --i'nc vilz£f’*ekozdnt á'lí'zff fel és kilenc olimpiai aranyérmet sze rzett. 1974. július 7.: A Hollandia felett aratott. ?.:l-es gr űzetem- mel az NSZK labda*nieA_,rilo- gatótt.ia — 1954 után ’ Inét — megszerzi a világbajnoki cí­met. 1974. október 23.: Elsőként szocialista országbeli város. Moszkva kaoia az tn80-as óvári olimpiai játékok ren­dezési jogát. 1976. július 17.: A montrea­li nyári játékokat be- t -Okol­ja a politika. 29 afrikai or­szág boijjotíálja az olimpiát a Dél-Afrika fajüldöző poli­tikájának támogatásával vá­dolt Üj-Zéland részvétele mi- 'a<t. A „bojkott;” eszköze »lé- szőr szerepel a sportban. Tá- \ ólma rad a versenyektől Taj­van is. mért nem hajlandó lemondani a „Kína” elneve­zéstől. 1977. július 1.: Az NDK-be- li Margit Oélsner a bűvös 11 másodpercen belül — 10,83 — fut 100 méteren. S 197,7. au- tíUiZlárs '26-án „fennmarad” egy másik bűvös léc: az. ugyancsak NDK-s Rosemarie Ackermann magasugrásban a nő.v közül elsőként viszi át a két métert. 1977. október 1.: A világ labdarúgásának sztárja, a bra­zil Felé végérvényesen befe­jezi pályaíu.usát. Karrierje alatt három világbajnoki csa­pat (1953, 1962, 1970) tagja volt, és összesen 1281 gólt szerzett. Később meggonaoi- ja magát és rövid időre fel­ölt» magára a New \ork-i Cosmos mezét. 1878. május 18.: Az évtized legnagyobb profi kerékpárosa, a belga Eddy Merckx lelép a színpadról. Pályafutása, alatt ötször nyerte meg a Tour de France-t. összesen 1800 ver­semen indult. ls ebből 62,ö-öt nyert, azaz minden harmadi­kat. Az óránkénti gyorsasági világrekord még mindig az ö nevéhez fűződik. 1978. május 25.: A világ legeiket ssébb labdarúgúeJza- je, a nyugatnémet Helmut S.-hön bejelenti, hogy a Xi. világbajnokság után visszavo­nul. A VB-L egyébként egy páüitlanul izgalmas elöntő után Hollandia ellenében a vei dcglátó ország, Argentína nyeli­1978. szeptember 15.: Mu­hammad Ali, alias Cassius Clay utói j óra lép a .ringbe és ltqr.nad»7ör is nehézsúlyú vi­lágbajnok lesz. Pontozásos győzelmet arat Leon Spinks eilen, s ezzel visszahódítja az elvesztett címet, amit először 19'íil-ben Sonny Liston, tíz évvel később pedig George roreman ellen szerzett meg. 1979. július 7.: A svéd Björn Bo'-g Wimbledonban egymás után negyedszer nyeri meg a férfi egyest. 1979. augusztus 14.: A vitor­lázó sport egyik legnagyobb katasztrófája az Admiral- kupa keretében rendezett Fasnet-R^ce versenyen. Az tr- tengerer. tomboló orkánszerü Vin;u ban 15 jacht süllyed el és 15 személy veszti éleiét. Sportturmix A Nemzetközi Teke Szövet­ség Romániának ítélte az 1980. évi világbajnokság rendezését. A küzdelmeket május 24—30 között a tengerparti Mangáli- an bonyolítják le. ★ A szovjetek elleni szép győ­zelem után „felbomlott” a magyar Király Kupa tenisz- csapat: pénteken reggel Ta- róczy Balázs már elutazott az Egyesült Államokba, ahol két versenyen szerepel. Déleken este pedig a csapat itvon- maradó tagjai Győrbe indul­tak, itt vasárnap délután a franciákkal találkoznak. Júkfalvy Béla szövetségi ka­pitány az MTI-nek elmondta, hogy a vasárnapi összecsapá­son új feladásban lép ma;d pályára az egviif.es: az egyé­nikben Machán valamint a fiatal Kucharszkv játszik. \ párost esek ‘Győrijén, w/'-el­lenül a pályára lépés előtt je­löli ki a kapitány. Hé! végi sportműsor SZOMBAT Téli úttörőolimpia: megyei döntő szánkózásban. Csáká- nyospuszta 9. VASÁRNAP Kézilabda: fe re m b gi n c rá j, Tatabanya városi Soor" csar­nok. 8 órától ’5.20-ig folva- malosan játsszák a a mérkő­zéseket: Kisbéri Gamma—• HTRTEX női. Mosoni Kötött— Kom’áromi AC női. Kisbéri Gamma—Téli Spartacus fé’-fi. TESC—Tatai AC női. G'-ö-i Textil—Ajkai Alumínium rői, TBSC—Gvőri Élelmiszer »ői, Rába ETO—Kö-nvri MFD'vry; férfi. Dorogi AC—Tarján férfi, Töm-gsport: sífelvonó ava­tása, Csákányospuszta 10. egészen a Birkacsándáig. Az autóbuszok egész órakor in­dulnak (8-től) az újvárosi au­tóbuszpályaudvartól, és óra 30-kor jönnek vissza a Birka­csárdától (17,30-kor az utolsó) Tatabányára. Csak ebédidő­ben. tehát 12-kor és 12.30-kor nem indulnak a járatok. (Ez a most ismertetett menetrend egyébként nemcsak erre a hét, végére, hanem minden szabad szombatosra, tehát pá­ros hét végére is érvényes. A páratlan hétvégeken az a kü­lönbség, hogy szombat délelőtt nem járnak a ,,B'’ jelzésű bu­szok. A járatokon a bérletek nem érvényesek, menetdíj 4 forint, szánkók, sílécek fuvar­díja 2 forint. A sífelvonónál korlátozott számban szánkók bérelhetők. A sífelvonón egy menet felnőtteknek 2. gyerekeknek 1 forint. Bérlet is váltható. Ért­nek ára egy szezonrá felnőt­teknek 40, gyerekeknek 20 fo­rint. A télisport eseményei Csákány osnmztán Szombat: úttörőolimpia, vasárnap: a sífelvonó hivatalos átadása

Next

/
Oldalképek
Tartalom