Dolgozók Lapja, 1980. január (33. évfolyam, 1-25. szám)

1980-01-03 / 1. szám

2 DOLGOZOK LAPJA 1980. január 3., csütörtök Legfelsőbb vezetők iijévi üzenetei Moszkva Az SZKP KB Központi Bi­zottsága, a Szovjetunió Leg­felsőbb Tanácsának Elnöksé­ge és a Minisztertanács új­évi üdvözlettel fordult a szov­jet néphez, s ebben egyebek között megállapítja: „Országunk 1979-ben foly­tatta a békéért és a nemzetközi együttműködésért, a népek szabadságáért és függetlensé­géért vívott harc programjá­nak következetes végrehajtá­sát. Fontos esemény volt a hadászati támadó fegyver- rendszerek korlátozásáról szó­ló szovjet—amerikai szerző­dés aláírása-. A megállapodás ratifikálása és életbe lépteté­se új lehetőségeket nyit a nukleáris rakétafegyver­készletek növekedésének meg­állítására. A néptömegek fokozódó mértékben követelik kormá­nyaiktól: hallgassanak az ész szavára, álljanak el a fegy­verkezési versenytől. A Szov­jetunió — a szükséges mér­tékben gondoskodva biztonsá­gáról — barátaival és szövet­ségeséivel együtt a jövőben is minden tőle telhetőt megtesz a béke nagy ügyének diadalá­ért. SZÓFIA Todor Zsivkov, a BKP Köz­ponti Bizottságának első tit­kára. az Állámtanács elnöke a bolgár televízióban és rá­dióban elhangzott újévi üd­vözlő beszédében a nemzet­közi helyzet alakulását ele­mezve megjegyezte: sajnos, joggal kelt aggodalmat az a körülmény, hogy az elmúlt évben a fontosabb tőkés or­szágokban azok az erők ke­rültek előtérbe, amelyek a hidegháború felélesztésére, a fegyverkezési hajsza fokozá­sára. a. .szocialista országok­kal való konfrontációra. az erővel és a fegyveres agres­szióval való fenyegetésre tö­rekszenek. A Varsód Szerző­dés országai ezért arra fog­nak törekedni — hangsúlyoz­ta a bolgár pért- és állami, vezető —. hoav az erőegyen­súly fenntartásával megőriz­zék a békét, és meghiúsítsák a kardcsörtetők terveit. PRÄGA Gustáv Husák. a CSKP fcB főtitkára, csehszlovák köztár­sasági elnök újév alkalmából kedden délben rádió- és . te- levízióbeszédben köszöntötte az ország lakosságát és Cseh­szlovákia külföldi barátait. A viláshelvzettel foglalkoz­va a CSKP KB főtitkára, Csehszlovákia államelnöke megállapította, hogy a 70-es éveket a szocializmus, a béke és a haladás erőinek növekvő befolyása, a nemzetközi eny­hülés folyamatának előreha­ladása jellemezte. Gustáv Husák elítélte a NATO-nak a közép-hatótávol­ságú rakétanukleáris fegy­verek nyugat- és dél-európai telepítéséről hozott döntését, és méltatta a Szovjetuniónak, valamint a szocialista közös­séghez tartozó más országok­nak a fegyverkezési hajsza kátyújából kiutat mutató ja­vaslatait. BERLIN A Neues Deutschlandban megjelent. újévi cikkében Erich Honecker. az NSZEP KB főtitkára, az NDK Államta­nácsának elnöke egyebek közt megállapítja: Európának a háborúk és fe­szültségek földrészéből, a bé­ke. a jószomszédság és az együttműködés térségévé kell válnia. Ez áll minden térség­re. amelyeket — mint a Kö­és tv-beszédében hangsúlyoz­ta, hogy az oly sokat szenve­dett lengyel nép számára kü­lönösen értékes a béke. így nem nézheti közömbösen az olyan, a béke és az enyhülés alapjait veszélyeztető lépé­seket, mint amilyen a NATO nukleáris fegyvertárának nö­velése. A Szovjetunióval' és a többi testvéri szocialista or­szággal együtt azért folytat aktív harcot a nemzetközi küzdőtéren, ezért kell erősíte­nie, gyarapítania morális, po- liTikai, gazdasági és katonai erejét. BONN A nyugatnémet kormány legfontosabb feladata a kö­vetkező évtizedben is, hogy hozzájáruljon a béke erősíté­séhez — jelentette ki új­évi köszöntőjében Helmut Schmidt, az NSZK kancel­lárja. A rádió- és tévéállomások által szilveszter estéjén köz­vetített beszédben a kormány­fő leszögezte: az NSZK vál­tozatlanul a nyugati szövetség szerves részeként, a Kelettel való őszinte együttműködésre törekedve kívánja megoldani az előtte álló problémákat. „Európában a Kelet és Nvu- gat közötti együttműködés annál sikeresebb lesz. minél erősebb az akarat a világ más részein is az enyhülésre, mi­nél következetesebben nyil­vánul meg a közeledést célzó politikai akarat”. „Minden lépés — még a leskisebb is, amelv hozzáiá- rul az eurónai béke biztosítá­sához, a helyes irányba mu­tat” — hangsúlyozta Schmidt kancellár. Washington Az 1980-a.s év az Egyesült Államok szamára „jen/évtized” lesz — állította Carter ameri­kai elnök az ABC amerikai tv-társaság által kedden éj­félkor sugárzott újévi üzene­tében. Ebben az időszakban — hangoztatta — az Egyesült Államok ..gazdaságilag, politi­kailag és katonailag”, sőt ,.morális és etikai” téren is erősödni fog. Az amerikai elnök újévi üzenete további részében azt kívánta, hogy az amerikai nép a jövőben legyen „egysége­sebb”, áz amerikaiak viseltes­senek nagyobb bizalommal és tisztelettel kormányuk iránt. Ennek alapja az — bizony­gatta —, hogy a kormány megmondja az amerikai nép­nek az igazságot és nem hall­gatja el a vitatott kérdéseket sem. Utalt arra, hogy az Egye­sült Államoknak nincs ki­meríthetetlen energiatartalé­ka. de ez — véleménye sze­rint — nem vezet szükségsze­rűen az amerikai nép éle­tének minőségi hanyatlásához. Az amerikai elnök szólt arról is. hogy véget kell vetni a nőkkel, a színes bőrűekkel és a szegényekkel szemben at­kái maz/Ott megkülönböztetés­nek. Tokió Ohira japán kormányfő új­évi sajtóértekezletén, illető­leg a szigetország népéhez in-, tézett. üzenetében egyaránt hangsúlyozta Japán fokozott nemzetközi szerepvállalásának fontosságát. Ezzel összefüggés­ben kidomborította az Egye­sült Államokhoz és Kínához fűződő kapcsolatok ápolását, s megkülönböztetett jelen­tőséget tulajdonított a január közepén sorra kerülő auszt­ráliai és új-zélandi hivatalos látogatásának, Ohira ez al­kalommal óhajtja majd min­den korábbinál világosabban körvonalazni az általa szor­zel-KeTetet — imperialista ag­resszív ' előkészületek fenye­getnek. ezért támogatja az NDK párt- és állami vezetése és népe a Szovjetuniónak az afgán párt- és állami vezetés kérésére tett. a békét és #iz- tonságot szolgáló határozott intézkedéseit”. VARSÓ Edward Gierek. a LEMP KB első titkára újévi rádió­galmazott „Csendes-óceáni kö­zösség” megteremtésének gon­dolatát. A csendes-óceáni me­dence országainak ez a lénye­gében, szövetségi jellegű tömö­rítése gazdasági és politikai együttműködésük amerikai védnökséggel való szorosabbra fűzése nem mentes a straté­giai-katonai elképzelésektől sem. s máris a japán balol­dali ellenzék éles bírálatának a tárgya. Magyar kormányküldöttség utazott Kambodzsába A Kambodzsai Nemzeti Egységfront és a Kambodzsai Népi Forradalmi Tanács meg­hívására — a kambodzsai nép­nek a Pol Pót—Yeng Sary rendszer felett aratott győzel­me első évfordulója alkalmá­ból rendezendő ünnepségekre — dr. MarieMa Imre igaz­ságügyminiszter vezetésével szerdán magyar kormánykül­döttség utazott Phnom Fenti­be. Szerdán délelőtt megtartot­ta első tanácskozását Szadegh Ghotbzadeh iráni külügymi­niszter és a közvetítői fel­adattal Iránban tartózkodó Kurt Waldheim ENSZ-föÜt- kár. A megbeszélés részletei­ről semmit sem közöltek. Ellentmondóak az vértesülé­sek arról, sor kerül-e kapcso­latfelvételre a világszervezet főtitkára és a túszokat fogva tartó „iszlám diákok” között. A teheráni lapok szerdai je­lentése szerint a diákok ké­tüntetett Szanandadzsi hiva­tala előtt. A Kurd Demokrata Pártot támogató tüntetők az­zal fenyegetőztek, hogy szer­dán délután a gárdisták helyi főhadiszállása elé vonulnak. A kormányzó szerint egyéb­ként a kedden éjszaka lezaj­lott fegyveres összecsapások­nak öt halottja és legkevesebb nyolc sebesültje volt. A Pars iráni hírügynökség ezzel szemben csak három halott- ról. de mintegy 12 sebesültről tud. Az amerikai túszok problémájáról folytat tárgyalásokat Te­heránban az ENSZ főtitkára. Képünkön: Kurt W’aldbcim (jobbra) Sadegh Ghotbzadeh iráni külügyminiszter társasá­gában. szék „találkozni Waldheimmel, bár a túszok szabadon bocsátásáról nem hajlandók tárgyalni vele. A nagykövet­ség megszá.lóinak egyik szó­vivője viszont — ugyancsak szerdán — kijelentette, hogy a diákok úgy vélik: semmi dolguk Waldheimmel és nem is fogják beengedni öt a nagykövetség épületébe. Ez utóbbi változatot látszik meg­erősíteni az a nagyméretű fénykép, amelyet az amerikai kénviselet homlokzatára tűz­tek ki. A kép az ENSZ-fő- titkárát ábrázolja, amint — egy korábbi * iráni látogatása alatt — kezet csókol a sah nővérének Hosszéin Sahveisszi. Kur- diszt.án főkormányzója közöl­te, hogy szerdán mintegy húszezer, önkormányzatot és az „iszlám forradalmi gárdis­ták” kivonását követelő kurd Az elmúlt hét végén, „el­lenforradalmi tevékenység” vádjával letartóztatták Ah­med Alizadehet. a keiet-azer- bajdzsáni bázisú párt, a Mo­hamedán Nép Iszlám Köztár­saság Pártja főtitkárát — kö­zölték szerdán a párt teherá­ni főhadiszállásán. A hatósá­gok nem erősítették meg a hírt, de nem is cáfolták. Ugyancsak az iráni fővárosból jelentették, hogy Tabrizban, Kelet-Azerbajdzsán székhe- jén, szerdán szabadon bocsá­tották azokat az „iszlám for­radalmi gárdistákat” akiket múlt csütörtökön ejtettek tú­szul, és azóta az Iráni Iszlám Népi Köztársaság Pártja helyi székház-ában tartottak fogva. A szabadonbocsátásra Kazem Sariat-Madari ajatollahnak a párt szellemi vezetőjének közbenjárására került sor. Acélipari sztrájk Angliában Az újévr első munkanapján 0 órakor leállt az acélgyártás Nagy-Britannia kohóiban és öntödéiben — megkezdődött az 1926-os általános sztrájk óta első országos acélipari sztrájk. Az állami acélipar százezer fi­zikai dolgozója — nemzetközi és hazai szakszervezeti szo­lidaritástól támogatva — sztrájkba lépett, mert a kor­mány életszínvonaluk érzékeny csökkentésével akarja verseny­képesebbé tenni a pangó ipar­ágat. A tröszt hat százalékos béremelési ajánlatot tett. míg az acélipari szakszervezet 16-ot követe1 a máris 17 százalék felett járó évi infláció ellen- súlyozására. A konzervatív kormány egyelőre azt hangoztatja, hogy semmi köze sincsen a „mun­kaügyi vitához”, a vállalat egyezzék meg dolgozóival ahogy tud. A látszólagos sem­legesség politikája mögött azonban az a fenyegetés hú­zódik meg. hogv az elhúzódó sztrájk még jobban megtize­delheti az ország legfontosabb állami iparágát, mint amit a kormány máris elhatározott. Még nagyobb bérjavítás le­hetőségét is további 12 ezer dolgozó leépítéséhez kötötték, amikor a tröszt már amúgy is 50 ezer dolgozó végleges elbo­csátását és az acéltermelő ka­pacitásnak negyedével történő csökkentését tervezi két év alatt. Angliában a két vasutas­szakszervezet és a dokkmun­kások szolidaritási akciót in­dítanak az acélipariakkal. Szerdától megszüntetik a vas és acél szállítását az. üzemek­be. külföldről sem acél. sem kokszolható szén nem jut töb- taet a brit felhasználókhoz. A teljes zárlat ellenére hosszú sztrájkra van kilátás, mert a Thatcher-kormány viszonylag friss választási győzelmével és alsóházi többségével a háta mögött „példát akar statuálni” az acélipari dolgozók térdre- kényszerítésével és életszín­vonaluk rovására akarja nö­velni az iparág jövedelmező­ségét. Munkásgyűlés Csepelen Az ország számos üzemében munkásgyűlésekkel kezdték az új év első munkanapját. Képünkön: a Csepel Auíógyár- ban tartott gyűlésen az 1979-es esztendő eredményeit és az idei terveket ismertették. A Pravda az afganisztáni eseményekről A Pravda dec. 31-i számá­ban „Az afganisztáni esemé­nyekről” címmel Alekszej Pet­rov cikkét közli. A cikk egyebek közt rámutat: Afganisztán Közép-Ázsia egyik legősibb országa a leg­utóbbi időkig a legelmaradot­tabbak közé tartozott. 1978. áprilisában az ország dolgo­zói kezükbe vették sorsuk irá­nyítását. Az élet megkövetelte a mélyreható átalakításokat a városokban és a falvakban, az osztály- és törzsi viszonyok átalakítását, az afgán társa­dalom társadalmi és gazdasá­gi bázisának átépítését. Az áprilisi forradalmat a népi demokratikus pártban egyesült élenjáró erők irá­nyították és valósították meg, olyan erők. amelyek mérhetetlenül gyűlölték a ki­rályságot. amelyek Daud uralma idején üldözésnek vol­tak kitéve. A demokratikus Afganisz­tán ellenségei rájöttek arra, hogy az új élet építésének út­ján megtett minden lépés, az ország felszabadulása az el­nyomatás alól mindinkább kilátástalanná teszi az elvesz­tett pozíciók visszaszerzésébe vetett reményeket. Külső im­perialista erők összeesküdtek a belső ellenforradalmi erők­kel. Ezek is, azok is leplezet­len ellenségességgel fogadták a demokratikus köztársaság megszületését, s nem is leple­zik ama szándékukat, hogy mindent elkövessenek Afga­nisztán letérítésére az általa kiválasztott útról. A belső ellenforradalom és a külső reakció abban a re­ményben ringatta magát, hogy az áprilisi forradalom nem birkózik meg a rázúduló csapásokkal. Annyira bíztak ebben, hogy megjelölték a na­pot és a hónapot, amikor dia­dalmasan bevonulnák Kabul­ba. időnként pedig nem is tit­kolták. hogy banditatámadá­sokat készítenek elő az or­szág egyik vagy másik tér­sége ellen. Annál is inkább, hiszen ezek a reakciósok lé­nyegében az Egyesült Álla­mok imperialista köreinek, a pekingi vezetőknek. egyes más országok kormányainak korlátlan támogatását élvez­ték, az ellenforradalmi ban­dák számolatlanul kapták a fegyvert, a felszerelést és a pénzt. Az imperialista erők sem­mivel sem igazolható beavat­kozása Afganisztán belügyei- be, az állandó külső fegyve­res betörések nagy veszélyt hoztak az. országra. Az afgán kormány 1978—1979-ben több­ször kért támogatást a Szov­jetuniótól. a többi között ka­tonai segítséget, válaszul az imperialista erők fegyveres beavatkozására. A Szovjetunió feltéte’ezte, hogy az imperialista erők — miután meggyőződtek az Af­ganisztánban történt változá­sok visszafordíthatalansása felöl, — nem lépnek túl bi­zonyom határon, számolni fog­nak a realitásokkal. Mind­azonáltal felvonulási területté tegyék a Szovjetunió elleni imperialista agresszió előké­szítésére. A népi Afganisztán ellensé­gei azonban nem szüntették be az ellene folytatott fegy­veres harcot. Az imperialista beavatkozás kezdett az afgán nép szempontjából mind át­fogóbb és veszélyesebb for­mákat és méreteket ölteni. Egyidejűleg a külső impe­rialista reakció szüntelen erő­feszítéseket tett és tesz, hogy aláaknázza az afgán államha­talmi szerveket és dezorgani- zálja az Afganisztáni Népi Demokratikus Pártot. A reakció népellenes elkép­zelései megvalósításához a demokratikus Afganisztán ve­zetőségén belül cinkostársra lelt. Ez volt Hafizullah Amin. Csalással és intrikákkal kéz­ben tartotta az állam irányí­tását, majd megdöntötte Ta­raki törvényes elnököt és fi­zikailag megsemmisítette őt. Amin bűnös cselekedeteivel, a törvényesség és a jogrend durva megsértésével, kegyet­lenségével és a hatalommal való visszaélésével befeketí­tette és aláásta az áprilisi forradalom eszményképeit! Az afgán kormány a rend­kívüli körülmények folytán ismét a Szovjetunióhoz for­dult azzal a sürgető kéréssel, hogy nyújtson haladéktalanul segítséget és működjön közre a külső agresszió elleni harc­ban. A Szovjetunió úav dön­tött, eleget tesz ennek a ké­résnek, s Afganisztánba irá­nyít egy korlátozott létszámú csana tkon tin,gens t. a m e 1 y et kizárólag kívülről jövő fegy­veres beavatkozás visszaveré­sében való együttműködésre használnak. A szovjet kon­tingenst teljes egészében visz- sza" fogják vonni Afganisz­tánból. amint az akciót elke­rülhetetlenné tévő okok meg­szűnnek. . A Szovjetunió e döntés meghozatalakor abból indult ki, hogy közösek Afganisztán és országunk érdekei a biz­tonság kérdéseit illetően — amint azt az 1978-as barátsá­gi. .iószomszédsási és együtt­működési szerződés rögzítet­te —. valamint közösek a tér­ség békéiének megőrzését cél­zó érdekek. Az Afganisztánnak nyújtott szovjet segítség nem irányul egvik vele szomszédos ország ellen sem. mely országok a mi szomszédaink is. A Szovjet­unió érdekelt abban, hogy ve­lük rendezett baráti kapcsola­tokat tartson fenn. amek’ek az eaveniogúsás. a kölcsönös tisztelet és a beUrt vekbe va'ó be nem avatkozás elveire épülnek. Ezen országok érde­kei is nvernek vele. ha minél előbb véget vetnek azon erők mesterkedéseinek. amelvek politikája a viszályok fenntar­tására. új konfliktusok kn-*, vokálisára, a népek és álla­mok összeütközésére irápv! ha minél előbb a béke válik uralkodóvá a térségben. Waldheim jószolgálati tárgyalásai Teheránban

Next

/
Oldalképek
Tartalom