Dolgozók Lapja, 1980. január (33. évfolyam, 1-25. szám)

1980-01-03 / 1. szám

1980. január 3., » . . , XXXIII. évf., CSÜTÖRTÖK AZ MSZMP KOMAROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANACS LAPJA Ara. 1M Ft WOZZ VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! v’TI'YTTTTTTTYTYTTt Mai számunkban: Feltárt tartalékból új tartalék fakad 3. oldal A valóság talaján 4. oldal A könyvet vinni kell... 3. oldal Losonczi PáJ újévi köszöntője Megkezdődött a népszámlálás Elhangzott január elsején a Kossuth rádióban és a televízióban Tisztelt Honfitársak! Az új év első napján szám­vetést készít az ország és az állampolgár egyaránt. Számot vetünk az elvégzett munká­val, és egyben előrenézve, megszabjuk a jövő feladatait is. A közösségi és az egyéni számvetés jól megfér egy­mással a mi társadalmunk­ban, és jól össze lehet han­golni azokat a feladatokat, amelyek a haza sorsának to­vábbi alakulását meghatároz- izák. Milyen évet hagytunk mö­göttünk? Nyugodt lelkiisme­retid elmondhatjuk. hogy olyan esztendőn vagyunk túl, Érdemes értük dolgozni, érde­mes értük cselekedni! Kedves Barátaim! Teljes joggal mondhatjuk: nem gondtalanul, de remény­kedve nézhetünk az új év elé. Előrehaladásunk fontos felté­tele ma, hogy minden terüle­ten fegyelmezettebben, job­ban dolgozzunk: hogy taka­rékosabb gazdálkodással, a hatékonyság és a minőség ja­vításával növeljük népgazda­ságunk eredményeit. Meg va­gyok győződve róla. hogy ele­get tudunk tenni e követel­ményeknek, hiszen történel­münk során nem egy eset­amelvet — gondjaival egye­temben is — alapjában ered­ményesnek ítélhetünk. Fejlő­désünk kézzel fogható ered­ményei öltenek testet abban, hogy ú.i gyárakkal, lakóházak tízezreivel, iskolákkal, óvo­dákkal, kulturális, egészség­ügyi intézményekkel gyara­podtunk. Népünk békében, nyugodt körülmények között élhetett és dolgozhatott. Ered­ményeink értékét csak növeli, hogy nehezebb külső és belső feltételek közepette értük el azokat. Sikereinkben népünk egé­szének tudatos erőfeszítése, akarata és igyekezete ölt tes­tet; a munkások becsületes és fegyelmezett helytállása, a ■természet erőivel is megbir­kózó parasztok munkája, az értelmiség mind hatékonyabb erőfeszítése. Más szavakkal: népünk közös akarata és erő­kifejtése áll a teljesítmények mögött, \ Népünk a gazda szemével nézi dolgainkat, felelősen mér­legel, józanul ítél. Politikai érettségéről, a szocializmus eszméihez való ragaszkodásá­ról tesz tanúságot, amikor fe­gyelmezetten és megértőén vállalja az olyan intézkedése­ket is, amelyek az országos gondok megoldására irányul­nak, jóllehet ezek áldozatot is követelnek tőle. Több évtize­des tapasztalat alapján meg­van győződve, hogy a párt és a kormány politikáját népünk érdekei vezérlik. A munkában edzett cs poli­tikailag tapasztalt népünk jól tudja, hogy a szocializmus építése nem mentes a gon­doktól sem. De erősíti hitét és bizalmát az a ludat, hogy or­szágunk az emberiség élvona­lában a szocializmus építésé­nek útján halad. Igaz, terve­ink az idén szerényebb célo­kat tűznek ki. de valójában nem kisebb jelentőségű fel­adatokat kell megoldanunk. Mindezek arra irányulnak, hogy megvedjük eddigi ered­ményeinket. amelyeket a gaz­daság, a kultúra és az élet­színvonal terén oly sok harc­cal és munkával vívtunk ki. ben, a mainál rosszabb kö­rülmények közt is úrrá tud­tunk lenni a nehézségeken. Jó alapot adott ehhez a Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottsága, amikor kendőzetlenül és őszintén tárta fel a valós hely­zetet és mutatott rá a köve­tendő tennivalókra. Népünk abban a tudatban végezheti nyugodt, alkotó munkáját, hogy a párt következetesen folytatja azt a fő politikai irányvonalat, amely a múlt évtizedekben történelmi sike­reket hozott, Cífyan eredmé­nyeket és vívmányokat, ame­lyekért szoros nemzeti egy­ségbe tömörülve, határozott eltökéltséggel, elemi érdekei­től vezéreltetve kell dolgoz­nia, alkotnia minden magyar állampolgárnak, akinek drá­ga a haza üdve és további felvirágoztatása. Bizton építhetünk a nem­zetet szocialista egységbe tö­mörítő összefogásra! A társa­dalom egésze és a kisebb kö­zösségek azonosan ítélik meg szocialista nemzetünk sors­kérdéseit és a rá váró tenni­valókat, amelyekről a XII. pártkongresszus irányelvei így szólnak: ,,Az előttünk álló időszak fő feladata az, hogy támasz­kodva eddigi nagy vívmánya­inkra, tovább erősítsük tár­sadalmunk szocialista voná­sait, megszilárdítsuk a ter­melés, az életszínvonal és az életkörülmények területén el­ért eredményeinket, és bizto­sítsuk népgazdaságunk fejlő­dését, szocialista építőmun­kánk sikeres folytatását.’’ Kedves Elv társak és Elvtársitok! Bizakodással nézhetünk a jövőbe! Hazai tennivalóink­kal tisztában vagyunk, de tudatában vagyunk annak is, hogy békés alkotó munkánk­nak fontos nemzetközi feltéte­lei vannak. A világ eseményei ellentmondásosak és bonyo­lultak. Sőt, feszültséggel, néha fenyegetésekkel terhesek. Ele­gendő emlékeztetni a NATO nemrégiben elfogadott veszé­lyes európai rakétafegyverke­zési döntésére. De mindezek ellenére is az a meggyőződé­sünk, hogy a békés egymás mellett élésé, az enyhülésé a jövő: hogy tovább szélesedik a különböző társadalmi rend­szerű országok együttműködé­se. Változatlanul fontosnak tartjuk, hogy az enyhülés ma­radjon az uralkodó irányzat a nemzetközi küzdőtéren. A nemzetközi viszonyok kedvező alakulásában növek­vő szerepet játszik a szocia­lista világrendszer, a nemzet­közi munkásosztály, a nem­zeti felszabadító és független­ségi mozgalom. Ezért tartjuk külpolitikánk alapjának, hogy erősítsük szövetségünket a Szovjetunióval, a Varsói Szer­ződés. a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa tagállamai­val, a szocialista közösség or­szágaival. Szolidárisak va­gyunk a nemzeti felszabadító mozgalmakkal és a gyarmati uralomtól megszabadult né­pekkel. A békés egymás mel­lett élés elveitől vezéreltetve, a kölcsönös előnyök alapján, tovább építjük kapcsolatain­kat a tőkés országokkal poli­tikai. gazdasági, kulturális és más területeken. Nem áltatjuk magunkat az­zal. hogy az előttünk álló út zökkenőmentes. Azonban meg­győződéssel valljuk, hogy eb­ben az évben is teljesíthető célokat tűztünk magunk elé. Szocialista rendszerünkben az egész magyar nép kezébe van letéve sorsának, jövőjének alakulása. Hisszük, hogy ki­ki jól érti a maga feladatát, kötelességét és e szellemben munkálkodik, alkot saját ma­ga és egyben szocialista ha­zánk javára és boldogulá­sára. Ezeknek, az egész nemze­tünket átfogó, egységes cse­lekvésre ösztönző feladatok­nak a sikeres végzéséhez kí­vánok a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott­sága, a Magyar Népköztársa­ság Elnöki Tanácsa és kor­mánya nevében minden ha­zánkfiának ,ió erőt, egészsé­get: egész magyar népünknek: boldog új évet. Kiemelhedd Mintegy 170 ezer tonnával túlteljesítette évi tervét az Oroszlányi Szénbányák, s így 2,52 millió tonna szenet érté­kesített. 1979-ben növekedett a lakosság igénye a jó minő­ségű barnaszén iránt. A Ma­gyar Szénbányászati Tröszt kérésére a vállalat közel 70 ezer tonnával több minőségi barnaszenet termelt. Árbevé­telük ennek arányában növe­kedett, a nyereség várhatóan eléri az. 58 millió forintot. A termelés mennyiségi fo­kozása mellett, a hatékonyság növelésére is volt ereje az Oroszlányi Szénbányáknak, Az eg.y fejtésre jutó napi átlagos termelés 050 tonna volt, az előző évi 844 tonnával szem­ben. A fejtési teljesítmény 12.5 to műszak volt a terve­zett 9.85 to/műszak he'vett. Jobbították a munka feltétele­it, gépesítésre, műszaki fej­lesztésre 90 millió forintot költöttek. Beruházás A márkushegyl új bánya építése kellő ütemben folyik, 1979-ben 680 millió forintot fordítottak a program végre­Végh Zoltánná harmadszor vesz részt üsszeíróhiztoskent % népszámlálásban. Képünkön Molnár Ferencné adatait rögzíti 1980. január 2-án megkez­dődött országszerte a nép- számlálás. Az első napon két helyre látogattunk el, a tata­bányai városi tanács szerve­zési és jogi osztályára, vala­mint egy számlálóbiztoshoz — munka közben. Szakmáry Attiláné dr. alig látszott ki a papírhalmazból: — Három napja dolgozunk, a külföldi állampolgárok, a tartalékos- és sorkatonák, va­lamint a szabadságvesztésüket töltök besorolását végeztem jómagam, a felülvizsgálok ré­szére Tatabányán 255 össze- írónk. s hozzávetőlegesen 65 felülvizsgálónk van. Ez, amit most dolgoztam fel, központi­lag kapott anyag, akiket nem tudnak besorolni, azt vissza­küldjük. Január 1-én megin­dult az intézményekben — kórházakban. szállodákban, munkásszállásokon — lévő személyek összeírása. ezek ugyanis ideiglenes lakhelvnek minősülnek. December 22-től írtuk össze a kollégiumokban lakókat... Közben szünet nélkül cseng az osztályon a telefon, ,,fent­formációkért, tanácsokért csengetnek. Szakmáryné dr. egy-egy telefon és aktacsomó intézése között folytatja: — Tatabányán a pedagógu­sok önként jelentkeztek és már az előkészületekkel na­gyon elégedettek vagyunk, lelkiismeretesen, odaadással végzik a munkát. A jelentke­zetteknek legalább egyharma­eredményei! sz Szénbányáiméi hajtására. A bányaépítési üzem 20 százalékkal több vá­gatot hajtott ki a tervezettnél. Egy vágatpárral már elindul­tak az új bánya első leendő frontja felé. A tervek szerint 1901. első félévében kezdődik a termelés Márkushegyen. Gazdálkodás bérrel, munkáskézzel A vállalat munkaerő-gazdál­kodása jól szolgálta a felada­tok megvalósítását. Növeke­dett a termelékenység, a ter­vezettnél kevesebb emberrel dolgoztak. A szénen kívüli te­vékenységen 732 személyt fog­lalkoztattak. A vállalatnál az átlagbér 6,9 százalékkal nőtt az előző évihez mérten, és el­érte a 70 900 forintot. A munkasikerekben jelentős része van a szocialista brigá­doknak. A vállalati és a trösz­ti versenyben kiemelkedő eredményt ért el pl. a XXIII- as bánya. A fronti brigádok közül kitűntek a Mészáros István, a Nyolcas András, a Póscher György és a Kurucz János által vezetett csapatok. Az oroszlányi bányászok, marosok egy év alatt 120 ezer társadalmi munkaórát dolgoz­tak a város gyarapításáért. dát nem is tudtuk beosztani. Minden pedagógust igyekez­tünk úgy elhelyezni, hogy la­kóhelyéhez közel írjon össze. A dózsakerti I-es és Il-es, valamint a Széchenyi és a Kossuth iskolák pedagógusai az összeírást családlátogatás­sal kötik össze. Kértünk a középfokú iskoláktól 40 sze­mély . tartalékot, mindenütt szívesen rendelkezésünkre áll­tak. kivétel a kereskedelmi szakközépiskola, ahol szá­munkra érthetetlen elutasító magatartással találkoztunk. A tanács egyébként május óta dolgozik, az előkészíté­sen, az intenzív munka szep­temberben kezdődött. Remél­jük határidőre, sikeresen old­Oroszlányi Feladatok — korszerű munkarend Ebben az évben a tavalyi­hoz hasonló mennyiségű sze­net kíván kitermelni a válla­lat, Céljaik között szerepel a nagy értékű gét>ek, géprend­szerek jobb kihasználása. Er­re annál inkább szükség van, mivel 1980-ban a tavalyinál kevesebb pénz jut beruházá­sokra. A vállalat kél bányá­jában korszerűbb munkaren­det vezetnek be. A XXIII D és a XXII-es bányákban 306 napon át fognak dolgozni, növelve az állóeszközök haté­konyságát. Kiemelkedik feladataik so­rából _ az állami nagyberuhá­zás folytatása. Minlegy 900 millió forint értékű munka elvégzése vár ez évben a márki is KoovioVra a „ v. /. _ nya működtetésére is készül­nek. több változatban elké­szítették szervezeti friénítését. Összehangolt munkára van szükség ahhoz, hogy idei fel­adatait a vállalat kollektívája maradéktalanul t ellesi t Hesse. A műszaki f“lt°te’“k adntt-v \z oroszlányi heayem-lnvok- hoz Hozzátartozik, hogy az akarattal’sincsen bai. — madarász —■ juk meg a ránk bízott fel­adatot. Végh Zoltánná a Mártírok útja 55. sz. házban írt össze, az V. emelet 6-os lakásában találkoztunk, ahol Molnár Fe~ rencnével beszélgetett, majd töltötte ki az adatlapokat. — Itt lakom én is, a kilen­cediken. a III-as számú Álta­lános Iskolában dolgozom, napközi vezetőként. Már har­madszor veszek vészt össze­írásban. először 1948-ban vol­tam összeíróbiztos; álékor a mostanihoz képest nagyon bo­nyolult volt ez a munka. Csakugyan szívesen vállaltam, hiszen ezeknek az adatoknak az összegyűjtése fontos társa­dalmi érdek. Molnár Ferencné: — Négyen élünk ebben a lakásban, a többiek munká­ban. illetve az unokám ját­szani ment. Egy papírra ösz- szeírták nekem a szükséges adatokat. így könnyebben megy. Kép és szöveg: Wer. Mezőgazdasági jlanfüJ vamok Változatos témakörökben szerezhetnek újabb ismerete­ket a városokban, falvakban januártól márciusig megrende­zésre kerülő téli mezőgazda- sági tanfolyamok hallgatói. Megyénként több száz alka­lommal a TIT felkérésére ta­nárok, a mezőgazdasági nagy­üzemek, valamint az élelmi- szeripari vállalatok szakembe­rei tartanak előadásokat. A Hazafias Népfront keretében működő kertbarát társaságok szintén gazdag programot ál­lítottak össze tagjaiknak és az érdeklőd őknek. A téli tanfolyamok egyik té­májú az adott táj termelési szakosítása. A rendezők igye­keznek a tájegységhez illő nö­vénytermesztési és állatte­nyésztési specializáció szakmai tennivalóit minél szélesebb körben megismertetni a kis­termelőkkel. Nemcsak az elő­adások szolgálják ezt a célt. A Gabona Tröszt például takar­mányozási szaktanácsadó füze­tet ad közre, az állatforgalmi és húsipari vállalatok pedig közzéteszik a háztáji termelés szerződéses feltételeit. Az OTP szakemberei a tanfolyamokon ismertetik a kistermelőkkel a hitelfeltételeket. valamint a hitelezés rendjét, módját. Üj vonása a tanfolyamok­nak, hogy gyakorlati bemuta­tókra is sor kerül. Számos he­lyen a legjobb háztáji gazdál­kodók szemléltetik majd ered­ményeiket és egyúttal szakmai útbaigazítást adnak. A téli programok anyagában szerepel az 1980-ban életbe lénő szabályozó rendszer is- me-tetése. Mindenekelőtt azo­kat a jogszabályokat veszik sorra. amelyek közvetlenül érintik a kistermelőket. vől”, „lentről” egyaránt in­Szakmáry Attilánc tlr. a központilag kapott anyagok továb­bításán dolgozik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom