Dolgozók Lapja, 1979. december (32. évfolyam, 281-305. szám)

1979-12-30 / 304. szám

1979. december 30., vasárnap DOLGOZOK LAPJA 5 Befejeződött a VII. Csillagászati Szabadegyetem Esztergomban Hetedik alkalommal rendez­te meg a Petőfi Művelődési Központ és av TIT a Csillagá­szati Szabadegyetemet Eszter­gomban. A korábbi szervezési tapasztalatok alapján — az előadói terem befogadó képes­ségéhez alkalmazkodva — az idén is nyolcvan bérletet bo­csátottunk ki a sorozatra. Szabadegyetemünk fő célki­tűzése a csillagászat és a társ- tudományok kapcsolatának el­mélyítése volt. Az első előadást Párniczky József tanár, a székesfehérvári Vízügyi Kutató Intézet tudo­mányos munkatársa tartotta Csillagászat és biológia cím­mel. Szemléletesen rávilágí­tott az asztronómia és a biokig gia szoros összefüggésére. A következő alkalommal Ponori Thewrewk Aurél, a budapesti Planetárium igaz­gatója a csillagászat és a tör­ténelem kapcsolatáról beszélt. Diaképes szemléltetési anyaga alátámasztotta, hogy az embe­riség és a csillagászat évezre­dek óta szoros összefüggésben ál] egymással. Kelemen János, a budapesti Uránia tudományos munka­társa Csillagászat és matema­tika, Bérezi Szaníszló fiatal szakcsillagász Asztronómia és geológia címmel tartott elő­adást. Szabadegyetemi soroza­tunk következő előadója, Zom- bori Ottó, helyett, dr. Jónási László és Mécs Miklós „ug- rcrtt be” és „Kérdezz! Felelek!” formában vállalták a Csillagá­szat és művészet téma vitain­dítóját. Befejezésként dr. Abonyi Iván kandidátus, az ELTE El­méleti Fizikai Tanszékének tanára a csillagászat és a fizi­ka összefonódásáról tájékozta­tott bennünket. Dr. Jónás ‘László szakkörve­zető zárszavai után . a szakkö­ri tagok emléklapot és a Csil­lagászat Baráti Köre jelvényt adtak át azoknak a résztve­vőknek, akik' legalább öt elő­adást hallgattak meg. J. M. Kiskarácsony, nagykarácsony... ÜNNEP AZ ÓVODÁBAN A karácsony az örömszerzés az ajándékozás ünnepe. Az óvódák decemberi hétköznap­jait az izgalmas készülődés teszi hangulatossá. Az ügyes kis kezek csillogó láncokat, füzéreket készítenek az óvoda karácsonyfájára. ..Meglepetést” rajzolnak, festenek, ragaszta­nak, amit majd az óvodai ün­nepély után hazavisznek anyu­kának, apukának. S ezek a saját készítésű kis ajándékok értékesebbek a legdrágább ké­szen vett ajándéknál, mert a legnemesebb emberi érzés, a szeretet, az egymáshoz tarto­zás szép érzése hozza létre őket. Óvodánkban 20-án tartottuk meg az ünnepélyt. A tervezett szerény óvodai megajándéko­zás mellett még egy meglepe­tésben volt része a gyerekek­nek. Az Eötvös gimnázium diákjainak 8 tagú küldöttsé­ge két tanáruk vezetésével ellátogatott hozzánk és ma­guk készítette ajándékokat hoztak óvodásainknak és ugyancsak saját készítésű bá­bokat, melyekkel az óvoda bábkészletét gyarapították. A nagydiákok végignézték a csoportok karácsonyi műsorát. Élvezettel hallgatták a verse­ket, pásztorjátékokat. Majd szinte újra átélve a gyermek­évek felejthetetlen karácsonyi hangulatát, együtt énekelték az apróságokkal a karácsonyi dalokat. » Utána kiosztották ötletes ajándékukat, mellyel a gyer­mekek mindjárt játszani .. is kezdtek. A gimnazisták lát­hatták* hogy nem hiába ál­doztak szabad idejükből, sike­rült megörvendeztetniük a ki­csiket. Ezért a kedves ötletért a gimnázium tanárainak és di­Kárt tenni—jó?! Az ünnepek előtt egyik reggel Tatabánya-Újvárosban, a Környei Mezőgazdasági Kombinát Komáromi úti szak­boltja előtt, kártékony termé­szetű ismeretlenek „megtá­madták” a tejesek által lera­kott ládát. A felső sor jog­hurtot kiszakították, majd — bizonyára így szeretik és má­soknak is így akarták ajánla­ni — kakaóval vegyítették a meggyes joghurtokat. Az eset nem egyedülálló, más üzleteknél is előfordul­nak vandál cselekmények. A kár ezúttal ugyan jelentékte­len, de az illetékesek tehetné­nek valamit a hasonló garáz­daságok megelőzésére. Sz. P. ákjainak ezúton is köszönetét mondunk. Mint hallottuk, a város összes óvodása, mintegy 1200 gyermek részére készí­tettek ajándékot. Gyimes Viktorné vezető óvónő, Tata Gesztenyefasori óvoda ...AZ ÖREGEK NAPKÖ­ZI OTTHONÁBAN A tatabányai 1. sz. öregek napközi otthonába az újvárosi program a szünetben, Kruppai Éva az önkormányzati tanács tagja a következőket mondta: — Természetesen a szilvesztert mi is megünnepeljük majd. Megnézhetjük a tv vidám mű­sorát és utána táncolunk. Január 2-án pedig 10 kis­lány kéthetes sítáborozásra utazik a Magas-Tátrába. — Már az is izgalmas volt, amikor megvásároltuk azt a renge.eg dolgot, ami a síelés­IV-es óvoda 45 nagycsoporto­sa látogatott 'el Torda Imréné vezetésével. A gyerekek saját- kezűleg készített, szegedi pa­pucsra emlékeztető tűpárnák­kal lepték meg az otthon la­kóit, majd karácsonyi dalo­kat, mesejátékokat adtak elő. K. 1. Tatabánya ■ 'r.,ffc\í£ OÍ.LjíV.. ... KÖZÖS karácsony­fa MELLETT Az Oroszlányi Nevelőotthon lakóiból vegyes érzelmeket váltott ki az utolsó csengetés. A mintegy 120 diákból többen hazautazlak szüleikhez, patro- nálóikhoz. A többiek társaik körében, közös karácsonyfa mellett töltötték az ünnepet. — Azoknak is jó lesz, akik itt maradnak — mondja Do­bos Juli. — Nem kell korán kelni és, rengeteg szabad időnk lesz. Kijárhatunk a művelő­dési házba, moziba mehetünk. A karácsonyt pedig együtt töltjük, mint egy nagv család. Még a vacsora is hal lesz. és mi is kapunk ajándékot az in­tézed 51. Ha kérjük, mi nagyok megvásárolhatjuk magunknak, ha nem akkor, mint a kicsik­nek. nekünk is titok marad az utolsó pillanatig. — Én nem csak az ajándék miatt várom a szünetet — szól közbe félénken a negyedi­kes Dóczi Ági. — Amióta meg­születtem intézetben élek. El sem tudom képzelni, milyen a karácsony családi körben. Pat­ronálom megígérte, kivisz ma­gához egész szünetre. Biztosan nagyon jó lesz... Arra a kérdésemre, hogy lesz-e valamilyen különleges hez kell. Remélem, mire visz- szajöVünk közülünk többen is tudnak majd síelni, de eddig még egyikünk lábán sem volt még sítalp. Akik nem utazhat­nak a Tátrába, azok Ormán- pusztára mehetnek a SZOT- üdülőbe. Hornyák József ... A SZOCIÁLIS OTT­HONBAN Százötven vendég vett részt a viszkózagyár brigádjai által rendezett ünnepségen, a to- kodaltárói szociális otthonban. Az. asztal szinte roskadozott a sok házi süteménytől. A visz- kózagyáriak ajándéka az a két láda kézimunka fonal is, aminek leginkább a nők örültek, akik már eddig is rengeteg kézimunkát készítettek, ugyan­csak a viszkózainktól kapott fonalakból. Esztergomból dr. Patócs Mária ideggyógyász is részt vett az ünnepségen, ő a gondozottak kezelőorvosa. Sólyom Lászlóné intézet­vezető köszöntője és a csillag­szórók meggyújtása után kel rült sor az ajándékok szétosz­tására. Ezután az iskolások szavalatokkal és rajzaikkal kedveskedtek a betegeknek. Az elmebetegek szociális ott­honának lakói nevében az in­tézet dolgozói köszönetét mondtak az őket oly nagv sze­retett el segí tő szocialista bri­gádoknak: a viszkóza avar ti­zenkét szocialista brigádjának, a .tokoda 1 tárói gépgyár „Ki­rály”. a doro|i hanglemezgyár „Kállai Éva”, a lábatlani oa- pírgyár „Samuely Tibor” szo­cialista brigádjának. Szálkái Jánosné A telekadóról Az állampolgárok tulajdoná­ban álló beépítetlen telek után telekadót kell fizetni. Az adó­fizetési kötelezettséget és az adó mértékét az egy személy, illetve egy család tulajdoná­ban álló beépített és beépítet­len telkek száma határozza meg. A családhoz tartoznak a házastársak és a kiskorú gyer­mekeik. továbbá a házastár­sakkal együttlakó nőtlen, ille­tőleg hajadon gyermekeik. Adófizetési kötelezettség áll fenn, ha a család tulajdoná­ban egy beépítetlen építési te­lek van, és ezen felül lega­lább még két beépített építési telek is van; lakás is van és a beépítetlen építési te’ek lakó­teleknek' minősül; üdülő is van és a beépítetlen telek üdülőnek minősül: lakás vagy üdülő nincs:- de a tulajdonost a telek beépítésére az építés­ügyi hatóság határozattal kö­telezte. illetőleg a tulajdorsos a beépítést szerződésben vál­lalta és az elrendelt vagy vál­lalt kötelezettséget nem telje­sítette. Ilyen eset például: a fiatal ■házasok, mivel nincs önálló la­kásuk építési telket vesznek és építkezni szándékoznak. A lakótelkekre az építésügyi ha­tóság általában "2 éves beépítá- ú kötelezettséget ír elő. Ha a te*Vet'nem építették bp. a beépítési határidő lejártát kö­ve A év első nap iától kezdődő­en te'ekadót kell fizetni. A beépítési határidőt az építés­ügyi hatóság — kérelmére — meghosszabbíthatja. A meg­hosszabbítást természetesen még a határidő lejárta előtt kell kérni. Hasonló a helyzet, ha példá­ul az OTP által értékesített te­lek beépítésére a tulajdonos a‘ szerződésben kötelezettséget vállal. Itt is lehetőség van ar­ra. ho-sv a felek a szerződés­ben, vállalt határidőt módosít­sák. Természetesen szintén fenn­áll az adófizetési kötelezettség, ha a család tulajdonában két vagy még több építési telek van. Mentes a telekadó alól az olygq_ telgk.„aijriely»épí­tési tilalom alatt áll az építési tilalom időtartama alatt, ille­tőleg a tilalom megszűnését követő második — társasház­zal beépíthető építési telek esetén harmadik — év végéig. Ha az építési tilalmat 1978. március 31-én feloldották, 1980. december 31-ig nem kell telekadót fizetni. Mentes továbbá a telekadó alól a kiskorú gyermek tulaj­donában álló olyan beépítetlen építési telek, amelyet öröklés útján szerzett. (Az adómentes­ség azonban csak a nagykorú­ság eléréséig tart.) Ugyancsak mentes a telekadó alól az a beépítetlen lakótelek, amelyen szükséglakás vagy lakás céljá­ra használt olyan helyiség van, amely még a szükséglakás kö­vetelményeinek sem felel meg, és mentesek az egyes beépítet­len üdülőte’eknek minősülő külterületi földrészletek is. Az építési telek tulajdonvi­szonyaiban történt évközi vál­tozásokat a tulajdonos 15 na­pon belül köteles bejelenteni az állandó lakhelye, valamint a telek fekvése szerinti adó­hatósághoz. A bejelentésre szolgáló nvom+atványok bár­melyik adóhatóságnál kérhe­tők. Az év közben keletkezett változások miatt az alábbi esetekben kell a telekadót, a változást követő hónap első napjától pótlólag megállapíta­ni, illetve törölni. Ha a tulajdonos .a telket év közben eladja. Például a vevő június 12-én szerzi meg a tel­ket. melynek adója évi 800 fo­rint.. Az adófizetési kötelezett­sége július 1-től kezdődik, és az év hátralévő 6 hónapjára 400 forint telekadót kell fizet­nie. A volt tulajdonos terhére előírt évi 800 forint adóból 400 forintot töröl az adóható­ság. ^ Ha a beépítetlen építési tel­ket év közben beépítik, vagy arra építési tilalmat rendelnek el. például' a telken felépített lakóhára a használatbavételi engedélyt március 20-án adták meg, az előírt 800 forint adó­ból annak kilenc hónapra eső része, 600 forint törlendő. Fontos szabály, hogy a Tör­lésre alapul szolgáló körülmé­nyeket (beépítés, eladás) a tu­lajdonos az előírt 15 napon belül köteles bejelenteni, ugyanis ennek elmulasztása esetén az adónak csak a beje­lentést követő hónap első nap­jától időarányos részét lehet törölni. Az adó alapja és mértéke. A telekadónál alapadót és prog­resszív adót különböztetünk meg. Az adó alapja a beépí­tetlen építési telek területe. Az alaoadót négyszögölenként, il­letőleg négyzetméterenként •— az országos adótételek keretei között — a helyi tanács vég­rehajtó bizottsága állapítja meg. Az adó mértéke függ a telek fekvésétől és közművesí- tettségétől. Alapadót akkor kell fizetni, ha a család tulajdonában leg­feljebb két építési telek van, progresszív adót pedig akkor, ha három vagy több építési te­lek van. Ha a tulajdonos az elrendelt vagy vállalt beépítési kötele­zettségét nem teljesítette, alapadó fizetési kötelezettség esetén az alapadó ötszörösét, progresszív adófizetési kötele­zettség esetén a progresszív adónak az alapadó ötszörösé­vel növelt összegét kell .fizet­ni. E rei^delk^é'^jígt abban az esetben is alkalmazni kell, ha a tulajdonost azért nem lehet lakó-. illetve üdülőtelkének beépítésére kötelezni, mert la­kás- vagy üdülőtulajdona van. Ha a beépítetlen építési te­lekre előírt beépítési határidő például 1978. szeptember 30-a volt. de a telket nem építet­ték be. ezért 1979. január 1-től az alapadó (800 Ft) ötszörösét, vagyis 4000 forintot kell fizet­ni mindaddig, amíg a telket be nem építik. A telek beépítését több, sok­szor g tulajdonos akaratától független ténvéző hátráltatja. Az építési telek fekvése sze­rinti illetékes adóhatóság (a városi tanács . vb. pénzügyi osztálya, a községi tanács vb., szakigazgatási szerve) a kive­tett telekadót — a fizetésre kötelezett kérelmére — mér­sékelheti, vagv elengedheti, ha a kérelmező szociális körül­ményei indokolttá teszik. Pél­dául. ha az építési telek be­építését már megkezdték, de azt az építkező raita kívül ál­ló okokból ( építőanyag, vagy építőipari kapacitás hiányá­ban. $tb.) befejezni még nem tudta: ha a tulajdonos az épí­tési telket önhibáján kívül nem tudja sem beépíteni, sem elidegeníteni. Dr. Nagy Imre. a Komárom megyei Tanács V. B. pénzügvi Osztály főelőadója Válasz az olvasónak MEGOLDOTT KÉRDÉS Tatabányán a szénminőség romlása következtében fel­emelték a bányászoknak járó illetményszén mennyiségét. A városban azonban ugyanilyen minőségű szenet kapnak azok is akik nem a bányánál dol­goznak, — de nem többet, mint ahány mázsát befizettek, így egyik ismerősöm is, Az a kérdése miért nem kaphat­nak a. bányászokhoz hasonlóan ők is több szenet, ha ugyan­ebből a minőségből vásárol­nak — érdeklődik Mátrai Gyula levelezőnk. , firre szokták jnoacteté; ayí­tött kapukat dönget. Mert mint a megyei tanács kereske­delmi osztályán elmondták, ezt a kérdést Tatabányán a szén árának általános emel­kedésével egyidőben rendez­ték. Míg július 23-án ország­szerte emelkedett a hazai és az import szén ára, a tatabá­nyai, felsőgallai A jelű szén mázsánkénti árát 35.30 forint­ról 33,80-ra mérsékelték a kalóriaérték csökkenése miatt. Aki július 23. után fizetett be. az már csökkentett áron kapja a tatabányai szenet. Igv tehát nem károsodnak azok sem, akik nem bánya­dolgozók. Komárom megyei diákok Hejőcsabán A korszerű oktatás az el­méleti felkészítés mellett meg­követeli a gyakorlati képzést i.s. Ennek szükségszerűségét felismerve élnek a lehetőség­gel a közép- és szakközépis­kolák. Tatabányán a CEMÜ okta­tási intézményében is alkal­mazzák ezt az összesített kép­zést, természetesen az építő-, anyagipari profil követelmé­nyei szerint. A négyéves kép­zés egyik gyakorlati oktatása korszerű, szinte minden igényt kielégítő laboratóriumban tör­ténik. ahol a diákok fokozato­san ismerkednek meg a kü­lönböző anyagokkal, gyártmá­nyokkal, gyártási folyamatok­kal és .gyártástechnológiával. Bármennyire megfelel ez a mai követelményeknek, kiegé­szítésképpen mégis szükséges egv egy üzem-, vagy gyárlá­togatás beiktatása. Egy ilyen tanulmányúton vettek részt a második osztály hallgatói, amelyet az oktatási központ és a cementipar kö­zösen szervezett. Nem véletlen, hogy a tanu­lók az ország legkorszerűbb gyárába, a hejőcsabaiba -láto­gattak el. ' A gyár bemutatása filmvetí­téssel kezdődött. Első része a gyár felépítését, második pe­dig a mészkő, márga és agyag kibányászását, feldolgozását, s a kész cement csomagolását mutatta be. Különös látvány volt a 104 méter hosszú bolygó hűtésű forgó kemence, és az egész gyár központi irányítását vég­ző automatikus vezérlő terem. Érdekesség az is hogy a he- iőcsabaiak a kötélpályás szál­lítási rendszer helyett — a helyi- viszonyoknak jobban megfelelő — 6 km hosszúságú gumiszalagon érkeztetik a fel­dolgozandó anyagot. Az ada­golás számítógépes. Az auto­mata két másodpercenként vesz mintát, és azt csőpostán juttatja el a laboratóriumba, ahol számítógép veszi át a küldeményt. A minta megvizs­gálása után az automatikus berendezés szükség szerint ad utasítást a keverési arány módosítására. A kemencéket földgázzal fűtik. Naponta ötezer tonna 350- és 450-es minőségű cementet állítanak elő a gyárban. Azért gyengébb minőségű a cement, mert még ne.m érték el azt a mélységet, ahon-nan finomabb anyagot bányászhatnak ki. A legmodernebb gépek és berendezések sem öröké.letű- ek, tehát javításra szorulnak*. Ezt a fontos feladatot a ce­mentipari gépjavító vállalat látja el. Végezetül ellátogattunk ma­tyó föld ..fővárosába,” Mező­kövesdre. ahol a tájjellegű népművészettel ismerkedett meg a tanulócsoport. Siklócli Sándor Tatabánya

Next

/
Oldalképek
Tartalom