Dolgozók Lapja, 1979. december (32. évfolyam, 281-305. szám)

1979-12-01 / 281. szám

Mai számunkban; Munkaerő- vagy teljesítményhiány? 3. oldal Filmmúzeum Tatabányán Szerkesszünk együtt! 4. oldal 5. oldal Energetikai középtávú kutatási terv készül Hazánkban energetikai cé­lokra az ipari beruházásoknak mintegy harmadát, az ország összes beruházásainak 10-12 százalékát fordítják. Az ener­giaimport ellentételezéséhez szükséges > beruházásokkal együtt az ipari beruházások­nak csaknem 40 százaléka jut energetikai célokra. Külkeres­kedelmi mérlegünkben is te­temes mennyiséget képvisel az energiabehozatal. Ezért nagy jelentőségű a készülő országos középtávú kutatási tervnek az energetikával foglalkozó főiránya, a készülő tudomá­nyos tervről Lévai András akadémikus nyilatkozott. A többi között elmondotta: — Az energiaszerkezet ész­szerű átalakítása azért is szükséges, mert energiaim­portunk ma már meghaladja az összes energiafogyasztá­sunk felét, és 1990-ig mint­egy 60 százalékra növekszik. Energiabehozatalunk 85-83 százaléka a Szovjetunióból származik, így döntő jelentő­ségűén járul hozzá energia- helyzetünk stabilizálásához. A jelenlegi elképzelések szeri ht szénba ny ásza t ur k 1990-ig 75-80 százalékkal nö­veli a termelési koncentráci­ót és ' a termelékenységet. Aránylag kiterjedt lignitig s- peink új szénerőművek épí­tésére nyújtanak lehetőséget. A hazai kőolaj-, földgáz és uránérc-bányászat korszerű technológiát alkalmaz, s így például az uránbányászaiban 1970 óta megháromszorozód­tak a teljesítmények. Az or­szág kedvező lehetőségei kö­zött tartjuk számon a geo­termikus energiát, mint gaz­daságosan felhasználható he­lyi energiaforrást. Felhasználásával 1965 óta . mintegy 800 000 tonna tüzelő­olajat takaríthattunk meg, és a következő ötéves tervben évenként százezer tonna „fo­lyékony aranyat’’ válthatunk ki a természeti •kincsünkkel. A geotermikus energia fel- használása 1990-ig elérheti a négyszázezer tonna tüzelőolaj­nak megfelelő értéket, ami az akkori összes energiafo­gyasztás egy százalékának fe­lel majd meg. E szerény ered­mények eléréséhez is jelenté­keny beruházásokra van szük­ség, ezek azonban népgazdasá­gi szintén két-három év alatt megtérülnek. — Mindenképpen szükséges foglalkoznunk — a KGST-or- szágokkal közösen — az atom­energia gazdaságos kihaszná­lásával. Az atomenergia gaz­daságosabb kihasználásá­ra célszerű lenne egyesí­tett atomenergia-rendszert kialakítani, így a külön­böző típusú atomerőművek együttműködésével növelhet­nék az uránérc hasznosításá­nak fokát. * A vendéglátók nevében Mokri Pál elvtárs kíván jó utat és eredményes munkát afest- vértcrület pártküldöttségének gyénkbe. Beszámoltunk szere- Páltól a megyei pártbizottság tett barátaink munkalátogatá- első titkárától kedden. Tatá­sának minden napjáról. Fron- bányán, az Oktatási lgazgató- tisek Pitra, a CSKP Dél-Cseh ságot látogatták meg. Ismer- Területi Pártbizottság vezető kedtek a megyeszékhely életé­titkára, a delegáció vezetője, vei. A további napokon talál­Változatlan díj, magasabb összeg Január 1-től új életbiztosítási rendszer Az életbiztosítások január 1- töl változatlan díj mellett nö­vekvő biztosítási összegért köt­hetők meg — jelentették be pénteken az Állami Biztosító­nál. A hazánkban eddig nem alkalmazott új biztosítási rendszer lényege, hogy ezen­túl minden évben 2 százalék­kal emelkedik az életbiztosí­tásokra kifizetendő összeg. A tájékoztatón elmondták, hogy az életviszonyok javulá­sával, az átlagos életkor meg­hosszabbodásával együtt fejlő­dött az életbiztosítási rend­szer, bővült a szolgáltatások köre. A biztosító megalakulá­sakor. 1949-ben még mindösz- sze 177 millió forint. 1969-ben 32 milliárd forint, az idén pe­dig már több mint százmilli- árd forint az életbiztosítások összege. Az elmúlt években az igények kielégítésére egész sor új konstrukciót rendszeresítet­tek, meghatározott célú bizto­sításokkal. Fokozottabbban gondoskodnak a gyermekről, az élettársról, a szülőkről, vagyis azokról, akik részesül­nek a biztosított keresetéből, ezen kívül a nyugdíjkiegészítő járadékbiztosítással és a hitel- fedezeti életbiztosítással bő­vült a kör. A most bevezetésre kerülő új életbiztosítási rendszer lé­nyegében takarékossági biztc- títás. A korábbi módozatoknál ugyanis a biztosítási idő le­telte után 1,7 százalékos, most 5,6 százalékos kamattal fizetik ki a biztosítási összeget. Egy 40 éves személy például 15 évre szóló 100 000 forintos életbiztosításra havi 480 fo­rint díj mellett a 15 év eltel­te után 134 590 forintot kap kézhez. Az új életbiztosítási rend­szer nemcsak a január elseje utáni, hanem a korábban megkötött, mintegy 300 000 életbiztosításra is érvényes. Tovább épül az esztergomi városközpont Az esztergomi tanács vég- pirendi pontok „agyontárgya- áruházat átadják. 1980-ban rehajtó bizottsága legutóbbi lását”, ezzel lehetővé vált a ismét sokan költözhetnek be ülésén az eredmények és tan ács testület vitakészségének a Budai Nagy Antal úti la- hic'inyosságok számbavételével növelése. A tanácstagok akti- kótelepre. értékelte ez évi munkáját. vitása megfelelőnek mondha- Az előterjesztés a továbbí­tó, viszont a tanácsüléseken akban részletesen szólt az ez Az éves munkatervije« fog- a részvétel csupán 69 száza- évi eredményekről és a var­iáltak szerint valamennyi [ékos volt. ülésüket megtartották, ahol az előterjesztéseket minden esetben elfogadtál«, illetve ezeket a testület tudomásul vette. Az előterjesztések ter- a jedelmét csökkentették, hogy ° több szóbeli hozzászólásra legyen idő. Összesen 68 tör­ható beruházásokról. A körút utolsó napján —- pénteken — kedves vendége­ink fővárosunk néhány neve­zetességét tekintették meg Kulcsár Sándornak, a megyei pártbizottság osztályvezetője­nek társaságában. Az elutazá­suk előtti órákban a megyei párt-végrehajtóbizottság tag­jaival találkoznak Tatabányán. S ezen a beszélgetésen hang­súlyozták, hogy nagy öröm­mel tettek eleget a két pártbi­zottság együttműködési meg­állapodása szerinti program­nak. Mindenütt látták, ta­pasztalták a mélységes testvé­ri fikrátságot. Odahaza hasz­nosítható módszerekkel talál­koztak. Nagy szeretettel vár­ják megyénk képviselőit, hogy az újabb találkozásokkal to­vább szilárduljon a mindnyá­junk számára hasznos együtt­működés. / Külön foglalkoztak azzal, hogy a testületi határozatokat a szakigazgatási szervek ma­radéktalanul tartsák be. Elő- tanácselnök felhívta az osztályvezetők figyelmét arra, hogy ne forduljon elő határidőcsúszás, mert ilyen vényes határozatot hoztak, esef)3en személyesen: felelnek felfüggesztő, vagy egyéb jel­legű intézkedésre nem került sor. Ez év novemberében a végrehajtó bizottság ülésén önálló napirendi pontként szerepelt saját munkastílu­suknak és módszerüknek értékelése. a vb előtt az osztály mulasz­tása miatt. ' Változatlanul kiemelt fel­adatként kezelik a nem ta­nácsi szervekkel való kap­csolat szorosabbra fűzését, hi- az szén — mint ezt az írásos elő­terjesztés is megállapította —, jelentősebb városfejlesztés A vb korábban valamennyi csakis közös összefogással tanácsülés elé kerülő napi- képzelhető el. Ez évben fő­rendet megtárgyalta. A köz- vább folytatódott a város­ponti kezdeményezést ők is központ építése. Jövőre itt átvették, megszüntették a na- 48 lakást, valamint a Bástya Karácsonyi kcsziilödcs a Dorogi Hanglemezgyárban A Magyar Hanglemezgyártó Vállalat Dorogi Hanglemez­gyárában az idén több mint hétmillió lemez cs műsoros ka­zetta készül. A gyár a negye­dik negyedévben a forgalom miatt fokozza a termelést, öt­ven százalékkal gyártanak töb­bet, mint máskor ugyanennyi Idő alatt. Prcmixgyártók cs felhasználók tapasztalatcseréje Hat megye — közöttük Ko- melnek. Az évi 30 ezer tonna marom — és a Főváros Tana- termék kibocsátására épített csa egy évvel ezelőtt írta alá azt a széles körű együttmű­ködésre vonatkozó szerződést, amelyben többek között meg­állapodtak a gazdasági élet különböző területein szerzett tapasztalatok, bevált módsze­rek cseréjében. Pénteken a mezőgazdasági ágazat képviselői — a megyei tanácsok mezőgazdasági osz­üzembe ma még sok alapanya­got külföldről hoznak be, de folyton keresik az import ki­váltásának lehetőségeit és eh­hez a meghívottak segítségét is kérték. A felhasználók ér­dekével találkozott az az el­képzelés'is, hogy csökkentik az előállított premixek fajtá­it. Csak körülményessé teszi az alkalmazásukat, hogy egy­tályvezetői. a gabonaforgalmi idejűleg 150-féIe receptora sze- vállalatok igazgatói és az állat- rint készült táp van forga- egészségügyi állomások veze- lomban. tői — találkoztak a BCR Mű- A bábolnai premixekre való vekben. A megbeszélés eg.yút- átállás egyetlen gazdaságban tál tapasztalatcsere volt, mert sem okozott visszaesést az ál- a hat megye gabonaforgalmi latállománynál, sőt az elhullá- vállalata közül öt — a Fejér, sí arányt és a súlygyarapodás a Győr-Sopron, a Komárom, a eredményeit tekintve, javulást Vas és a Veszprém megyei — tapasztaltak. A szakemberek forgalmaz bábolnai premixe- elmondták a szállítással, a két. Igaz, hogy egyesek csak forgalmazással és a minősítés- néhány hónapja, de a kétől- sei kapcsolatos észrevételeiket dato véleménycsere alapján is. Ugyancsak mindannyiuk elejét lehet venni későbbi gon- megelégedésére hangzott el, dóknak. A megbeszélésen részt hogy a BCR két éven belül ki­vevők megismerkedtek az építi az úgynevezett referen- üzemmel. a premixeket gyár- ciaüzemeit. amelyekben a pre- tók céljaival és az elképzelé- mixek hatékonyabb felhaszná- seikkel. lásához kapnak értékes ada­A BCR-ben törekednek arra. tokát. Ezek alapján dolgozzák hogy ne csupán külföldön vá- majd ki az új receptúrákat. sárolt eljárásokkal fejlesszék Az együttműködés, a tapasz- a gyártást, hanem a hazai szel- tálatok cseréje elől a jövőben lemi tökét is hasznosítsák. Az sem zárkóznak el az érdekelt sem mindegy, hogy miből tér- felek. 1979. december 1., . ___• . í- . -.»iGr i ima XXXII. évf., 281. sz. S 20„BAT « MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANACS LAPiA ^ ^ ^ Ülést tartott az Elnöki Tanács A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tartott. Az Elnöki Tanács — a társadalom fejlődése •követelményeivel összhangban — módosította a Munka Törvénykönyvet. Az új rendelkezé­sek elősegítik a hatékonyabb munkaerőgaz­dálkodást, valamint — a jogok és kötelezett­ségek összhangjának figyelembevételével — továbbfejlesztik a dolgozók érdekvédelmét és egyszerűsítik a munkajogi szabályozást. A mó­dosítás elősegíti a Nemzetközi Munkaügyi szervezet által elfogadott nemzetközi egyez­ményekben foglalt elveknek a. munkajogi szabá­lyainkban való érvényesülését. Az új szabá­lyok 1980. január 1-én lépnek hatályba. A törvényerejű rendelettel egyidejűleg adják ki majd a végrehajtást szabályozó minisztertaná­csi és munkaügyi miniszteri rendelclcket. Az Elnöki Tanács Szikszai Sándor ezredest vezérőrnaggyá és dr. Csiba Sándor rendőr- ezredest rendőr vezérőrnaggyá nevezte ki. Az Elnöki Tanács Dobay Károly István el­ítéltre a katonai bíróságok által jogerősen ki­szabott halálbüntetést kegyelemből életfogy­tiglani szabadságvesztésre változtatta. A belügyminiszter dr. Csiba István vezér­őrnagyot kinevezte a Budapesti Kcndör-fő- Kapitányság vezetőjének bűnügyi első he­lyettesévé. Láttuk, tapasztaltuk a testvéri barátságot EluCazqUa csehszlovák pártmunkás küldöttség: A Csehszlovák Kommunista Josef Cizek a párt-végrehajtó- koztak a Komáromi Állami Part Dél-Cseh Területi Párt- bizottság tagja, tsz-elnök é.s Gazdaság dolgozóival, a nagy­bizottságának háromtagú kül- Vaclav Span, a pártbizottság igmándi Üj Élet, az ,, ászári döttsége— mint erről hírtad- titkárságának tagja, részletes Aranykalász Termelőszövetke- lunk — hétfőn érkezett me- tájékoztatást kapott Mokn zetek tagjaival, VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK!

Next

/
Oldalképek
Tartalom