Dolgozók Lapja, 1979. november (32. évfolyam, 256-280. szám)

1979-11-03 / 258. szám

# BOLCOÍÓK LAPJA Ift'Tfl, HflVM»Sér S„ sesmha? Fel a fejjel, Maria! Amikor Muria Svisteva rá­jön, hogy férje, Jan hűtlen hozzá, mivel a férfi zakójának hajtókáján hosszú szőke haj­szálakat, zsebkendőjén pedig rűzsnyomokat talált — legott fegyvert ragadott. Fegyverként pedig a női féltékenységnek nem az általánosan elfogadott kellékeit választotta — a köny- nyeket és a kiabálást —, ha- • nem golyóstollat fogott és. le­velet írt kedvenc folyóiratának szerkesztőségéhez; ebben be­számolt sorsáról, egy olyan asszonyéról, aki életének leg­szebb éveit áldozta méltatlan férjére, az pedig eldobta őt, mint valami megunt játékot, s egy másik nő karjába vetette megát. „Tehát köteles vagyok- e továbbra is ennek az alak­nak a zoknijait mosni?’ — fe­jezte be vallomását pa#i Svis­teva és türelmesen várta, hogy kedvenc folyóiratában vita kerekedjék leveléről. Elsőnek egy bizonyos Karel Spargl válaszolt. Ezt írta: „Tisztelt asszonyom! Sorsá­nak történetéből megtudtam, hogy önnek bizonyos nehézsé­gei támadtak a zoknikkal. Oly­kor nekem is megkeserítik az életemet, amióta azonban Pra- pon márkájú mosóport vásá­roltam, sokkal könnyebb lett a mosás.” A másik válasz hosszabb volt: „Kedves Marzenka! Látom, még fiatal vagy, és nemigen ismered az életet. Én bizony sok mindent eltűrtem a ked­ves férjemuramtól, nyugodjék békében. Mi mindent művelt! A nőnek azonban tudnia kell megbocsátani. Hiszen gazem­berrel élni rossz —, de gazem­ber nélkül élni még rosszabb. Jegyezd meg a régi közmon- ’dást: azért visel az asszony kötényt, hogy a férjét is lep­lezze. Majd meglátod: ha meg­bocsátasz neki, akkor boldog özvegy leszel. Üdvözöl: Zaplatilkova nagy­mama.” Azután a válaszok már gyors ütemben következtek: „Tisztelt asszonyom! Elol­vastam a sorsáról szóló cikkét, és jól megértem a lelkiállapo­tát. Ezért felajánlom önzetlen segítségemet, mely talán viga­szul szolgálhat önnek. Ha a válás után felesleges bútora maraS, akkor hajlandó vagyok ingyen elszállítani falusi há­zamba. Tudom, hogy Prágában nehéz megszabadulni minden­féle lim-lomtól, elégetni pe­dig sajnálja az ember. Telefo­nom: 9-876-543. Remélem, egy hét alatt sikerül elválnia és akkor én a fiammal együtt eljövök kocsival a holmiért. Karel S.” „Kedves Szerkesztőség! Én mar régóta nyugdíjas vagyok, de még mindig szemüveg nél­kül olvasom a folyóiratukat, Meg kell mondanom, hogy ez a história teljes képtelenség. Ki látott már olyat, hogy a feleségem ne legyen hajlandó kimosni néhány zoknit, mi­után én egy kicsit kirúgtam a hámból?! Hiába, ilyesmi ré­gen nem fordult elő! És nem fordulhatott elő, mért nekem zoknim sem volt! És most? Manapság mindenki megcsö- mörlött, azt sem tudja, mit kezdjen magával — ez itt a baj! Tisztelettel: egy Sumava vi­déki nagyapó”. De a kegyelemdöfést egy má­sik levél adta meg Svistevá- nak ... Egyébként így hang­zott: „Kedves asszonyom! Vélet­lenül szemem elé került az ön sorsát ismertető újságcikk. Az én házasélétem sem könnyű (ugyan kié az?). Például a fe­leségem sem hajlandó kimos­ni a zoknijaimat, bár lényegé­ben jószívű teremtés. Jó ma­gam rövidáru-üzletben dolgo­zom és maga is tudhatja, mennyi kísértés leselkedik rám minden nap. Magam is csodálkozom, miért nem csal­tam meg eddig a felesége­met.. . Egy tanácsot adhatok: ne csüggedjen és örüljön az életnek. Hiszen olyan sok szép és izgalmas dolog van benne, amiért érdemes élni. Vegyük például a labdarúgást vagy a jéghokit! A férjéhez való viszonyát azonban elvileg tisztáznia kell. Vagy megbocsát neki, vagy nem. Harmadik út nem lehet­séges. Jegyzetfüzet ......—............. *-­L icit Mindnyájan örülünk, ha kedves ismerőseinktől, baráta­inktól, munka tárnáinktól a számunkra nevezetes esemé­nyek alkalmából, mint példá­ul születésnap, kinevezés stb. valamilyen ajándékot: virá­got, dísztárgyat, édességet, egy üveg bort kapunk. Tu­lajdonképpen ntvm is az aján­dékoknak a fogyasztói árak­ban kifejezett értéke az igazi érték, hanem az a kedves gesztus, amivel az eseményt megünnepeljük, hogy tudni­illik munkatársaink, közeli ismerőseink közül senki nem feledkezett meg rólunk. De valahol ezt is elrontot­tuk, mint annyi más. jónak induló szokást. Valahol, vala­mikor kitaláltuk, hogy például a .munkatársak közötti köszön­tést nem jó kollektíván csinál­ni — holott így csak névleges összeg terhelt mindenkit — mert úgy nem tűnik ki egyé­ni szimpátiánk. Vagy antipá- tiánk. Megkezdődött hát az „egyéni köszöntések sora’, s nrra törekedtünk. hogy az egyik köszöntő nemcsak ked­vességben. de a megvásárolt ajándék értékében is túllici­tálja a másikat. Olt, ahol vé­letlenül megmar>lt még a .kollektív .megemlékezi s. az éneiig névleges pénzijssz.eg már zsebbe nyúló erejűvé vált. El érkeztünk oda. hogy nekünk, köszöntőknek már nem i.s az ünnepelt személy a fontos, ha­nem maga az ajándékozás. Maga az aktus. Művészétét csináltunk a művészet kedvé­ért. Nem ritka az sem. amikor ezer forinton felüli ajándékot vásárolunk. S ki tudja, hol és mikor éri el ez az összeg a maximumot? S hovatovább, ha számításba vesszük, hogy egy viszonylag kis kollektívá­ban évente hány névnap stb. van. könnyen ulánaszémolha- tunk, s rájövünk tetemes üsz­ÉOÁSZ VALlQLAf Tatabányai Üzemigazgatósága azonnali belépéssel felvesz gépjárművezetői .jogosítvánnyal rendelkező munkaerőt gépkocsielöadó munkakörbe Jelentkezés: Munkaügyi csoportnál naponta 7—15 óráig, 1 Tatabánya III., Beloiannisz u. 67. «3»R szegről van szó. S az ajándé­kozók szája íze is egyre kese­rűbb lesz. annak ellenére, hogy szeszes ital — konyak, pá­linka. sör. bor — nélkül el­képzelni sem tudunk semmi­lyen ünnepet. S ezzel mi is hozzásegítjük hazánk lakossá­gait a világszínvonalú alko­holfogyasztáshoz. — Képzeld — mondta egy nemrég érettségizett lány' a barátnőjének a buszmegálló­ban — két hete dolgozom, de még nem adtak semmi mun­kát. Mindennap ünnepelünk valakit. Egyik nap ennek, má­sik nap annak a kollégának a névnapját, meg mit tudom én, mit. Klassz hely... Idáig fejlődtünk. Üj. mun­kára éhes. a társadalmi élettel megismerkedni vágyó munka­társainknak azt mutatjuk meg, hogyan lehet nem produktív munkával kitölteni a munka­időt. Nemcsak egyszerűen fél­revezetjük így a fiatalokat, de a saját munkaerkölcsünknek is adunk egy pofont. S hä ko­molyra fordul, nem sikerül rávenni új munkatársainkat a nagyobb erűbedobásra, mert .hiszen nem erre tanítottuk meg őket. A bumeráng visszarepíti. Gellert Ferenc Felhívjuk a mrmütulajdonosok figyelmét, hogy szövetkezetünk 1979. november hó 1. napjától megkezdi az erőgép, személy- és tehergépkocsi liutök, fűtőtestek és üzemanyagtartályok javítását. Érdeklődni lehet: „Vörös Csillag" Mg. Tsz. Tát, Hősök lere 2. Telelőn: Tál 9. 934* Örülök, ha tanácsomnak hasznát veheti. Jan Svist.” Vlasta Smtzova (Csehszlovákia) (Ford.: Géllért György) Hét különböző reprezentatív közösségi helyiség áll rendel­kezésre ahhoz, hogy a vendé­geknek az alváson, pihenésen 'kívüli tevékenységét ..meg­könnyítse az Árpád-szállóban. Vegyük sorra tehát, melyik mii kínál, meddig tart nyitva. DKINKHÁK. Aki belép a szállóba és a földszinten vára­kozik, unaloműzőnek, az I. osztályú drinkbárba mehet, amely a portától jobbra talál­ható, 22 személyes. Különösen kedvessé teszi az iparművésze­ti ' megoldások, az egyedi ter­vezés szép példája. 10—22 óráig tart nyitva, főleg a változatos coctailókat ajánljuk a leendő vendégek figye 1 műbe. eszi*i%i:ss/.(>-( ük»:as/.da. Az első emeleten találjuk a loo személyes, I. osztályú es /. p r ess zó-c u k r á szd á t, amely bizonyára cukrász- és hideg- konyhai készítményeiről, ká­vé-, fagylaltkülönlegességéről lesz rövid időn belül jóhírű vendéglátó egység. Nyitva tar­tása 7—23 óráig. ÉJSZAKAI BÁR. A presszó mögött helyezkedik el, ugyan­csak az első emeleten, ez is 100 személyes és természete­sen I. osztályú, lokál-jellegű szorakuzohely. A zenét a bu­LAKÁS Fiatal, gyermektelen házaspár 1 évre lakást, vagy lakrészt bérelne. Ajánlatokat Tóth Béla, Tatabánya V., Mártírok útja 6. I.4-re kérünk. 6706 Tatán egy kisgyerőiekkel, külön bejáratú, bútorozott albérletet ke­resek. Ajánlatokat ..Komoly” jel­igére a tatai hirdetésfelvevőbe ké­rek, Gesztenyefasor 1. szám alá. 6692 Tatán kétszobás, központi füté- s-es OTP-s lakás eladó, kp. plusz OTÍP-átvállalással. Érdeklődni ..Centrum” jeligére a tatai hirde- tésfelvevőnél lehet, Gesztenyefasor 1. szám alatt, vagy telefonon: 677. 6693 Tatán kétszobás lakás eladó. Vargha József. Tata II., Deák Fe­renc utca 18 B. 11 2. 6699 Kétszoba-összkomfortos lakás Tatabányán, azonnal beköltözhető­en eladó. ..Készpénz 104296’’ jeligé­re a tatabányai Magyar Hirdetőbe. 6675 Eladó Kertvárosban OTP-s szö­vetkezeti, kétszobás, félkomfortos lakás augusztusi beköltözéssel. El­eiek löd ni Tatabánya-Dózsakert. Er­dész úti' Zöldségesboltban Puskás- nénál. 6674-----.......................................... E lcserélném tatabányai Killián körtéri másfél szoba összkomfor­tos, most felújított tanácsi lakáso­mat két és fél szobásra, vagy na­gyobbra. ..Megegyezéssel 104292” jeligére a tatabányai Magyar Hir­detőbe. 6645 Elcserélném Tatabánya-tJjváros, T. emeleti másfél szobás, összkom­fortos. tanácsi lakásomat helybeli, magascöldszíntű, vagy I. emeleti hasonlóra ..Kedvezőség 104288” jel­igére a tatabányai Magyar Hirde­tőbe. 6647 Komáromi szép környezetben lévő. földszintes. háromszobás, összkomfortos lakásomat családi házra cserélném. Felújításra szo­ruló is lehet. Esetleg személygép­kocsit is adok. „Tavaszi csere 104279” jeligére a tatabányai Ma­gyar Hirdetőbe. 6626 Tatabánya-Üj városban, II. eme­leti. kétszobás, szövetkezeti, össz­komfortos lakás eladó. Irányár 300 (KM> forint. Érdeklődni Tatabá­nya V., Mártírok út 99. IX/1. i 6628 Fiatal házaspár albérletet keres Tatabányán, esetleg lakást bérel­ne. Tatabánya-Dózsakert, 51. ép. I. lh. líl/l. 6640 dapesti belvárosi Pipacsbárból a jól ismert Füzi-Cseke duó szolgáltatja majd. 22 órától hajnali 4-ig lehet itt szórakoz­ni, 25 forintos belépőjegy meg­váltása után. A tervekben szerepel, hogy műsort is pre­zentálnak a vendégeknek, eh­INGATLAN Eladó egyszoba-konyha. spejz, előszobás ház 223 négyszögöl te­lekkel. Kisbér, Szent János tér 22. szám. 6615 Eladó háromszobás, két konyhás ház, pince, présház, 300 négyszög­öl beállt szőlővel. Villany, víz van. Cím: Tatabánya, Szőlőhegy 125. 6709 Bicskén III. dűlőben, E 5-ös út­tól 1 km-re eladó 750 négyszögöl zártkert. Fél rész szőlő, fél rész szántó. Érdeklődni lehet Horváth István, Tata I.. Április 4. tér 2., délután 16 óra után. 6686 Baj-hegyben, Vadászcsárda mel­lett, déli fekvésű, panorámás sző­lő-gyümölcsös, szántó, tetszés sze­rinti nagyságú telekkel, eladó. (Műút a szőlőig). Víz, villany van. Érdeklődni: Baj, Kossuth utca 5. 6696 Komáromban ház nagy telekkel építési engedéllyel, tanácsház kö­zelében eladó. Cím: Bozóky, Buda­pest II., Torockó u. 3. 1026. 6622 JÁRMŰ 1982-ig vizsgáztatott Zaporozsec eladó. Érdeklődni: Tatabánya 15- 007 telefonszámon. 6721 10 000 forintért Trabant 500-as, jó műszaki ám a pótban eladó. Megte­kinthető: Tatabánya I., Mikszáth Kálmán u. 4., du. 4-től. 6708 Moszkvics 407-es, írsz. nélkül, el­eladó. Érdeklődni lehet Horváth István, Tata I., Április 4. tér 2. du. 16 ára után. 6689 1700-as panorámás Opel Record üzemképes motorral, alkatrész-ként is eladó. Megtekinthető Tata II., Vértesi út 18. 6690 ZH írsz. 1500-as Lada eladó. Ér­deklődni napközben Tata 64 tele­fonon. Este, Székely Bertalan utca 49. 6695 Jó állapotban lévő Opel Record olcsón ela-'ió (csak alkatrésszel). Dr. Jurcza, Tata, Vöröshadsereg út 9/a. 6697 1982 októberig vizsgázott 601-es Trabant eladó. Megtekinthető 18 órától Tata II., Május 1. út 10. IV. lépcsőház 1/1. 6700 30 OoO km-t futott, ZF-es rendszá­mú, fehér színű-Lada 1300-as igé­nyesnek el átló. Érdeklődni lehet a Tatabánya 12-2L0-és telefonszá­mon naponta 19—20 óráig. ________________________________6704 6 00-as Trabant Combi alkatré­szenként eladó. Oroszlány, Zója út 33. 6636 motívumokkal díszítettek. En­nek nyitva tartása a megren­delőhöz igazodik. TANÁCSTEREM. A VI. emeleten található a 60 szemé­lyes tanácsterem, ahol konfe­renciákat, különböző megbe­széléseket -lehet tartani. A Újszerű állapotban lévő ZJ-s 1300- as Lada eladó. Tatabánya III., Ba­ros köz 1. 6707 *^UL írsz. Skoda Sport Cupé cl- sökézböl eladó. Tatabánya V.. If­júm unkás_űt^4. III, 2. 6677 ”~Skoda S—100-as (IV. rendszámú) eladó. Megtekinthető: Mór, Bu- gyács Imre u. 4. (délután 16 órá­tól). ______________ 6682 C U-s Trabant elfogadható áron eladó. Tatabánya V., Mártírok u. 72. fsz. 3. 18 óra után. 6646 Megkímélt állapotban lévő, ga­rázsban tartott, 353-as, CX írsz. Wartburg L. 1081-ig vizsgázott, el­adó. Padócz Bálint, Tatabánya IL, Vadvirág utca 33. sz. 6668 Eladó garázsban tartott P—10-es motorkerékpár. Tatabánya II., Va­dász u. 71. 1/5. Érdeklődni minden délelőtt lehet. 6505 VEGYES Kertvárosi garázst cserélnék új­városira. Érdeklődni Tatabánya 15­007 telefonszámon.____________6720 1 0 darab süldő' eladó. 3<V-40 kg.dbl Kecskéd, Fő út 12. 6719 Garázst bérelnék. Ajánlatokat: Tatabánya II., Erdész u. 30. II8, Esti órákban.________________6716 E ladó 3 db gyönyörű, 4 hónapos törzsikönyves kuvaszkölyök. Ér­deklődni Turulmenti Kuvaszken- nel, Tatabánya I., Lehel köz 11, sz. Este 18 után.______'______6710 B écsi rövid zongora és egy kem­pingkerékpár eladó. Érdeklődni délután 16 órától, Tatabánya 10-972 telefonszámon lehet. 6705 Pianínó eladó! Érdeklődni: hét­főtől, Tatabánya V., Ifjúmunkás u. 47. X, L______________________6678 V álasztási bikaborjúkat (60-7-100 kg-ig) vennék. Cím: Bús András, Könnye, Beüioiannisz utca 36. ____________________________________ 6676 Divatos pelerines. 44-es télika­bát, 37-es magas sarkú csizma, ol-‘ csőn eladó. Tata, Gesztenyefasor L '___________-_______________6691 __ T atán, Szőnyeggyárnál sorgarázs eliadó. Érdeklődni lehet dr. Jurcza, Vöröshadsereg út 9/a._________6698 S aját gyökerű csemege- és bor­sző 1 ő v ess z ők, per onos z p őr am entea Zalagyöngye megrendelhető. Un- gerbauer, Gsongrád; Felszabadulás U. 42.__________________________6400 R ózsatövek kaphatók. Tata, Ba­csó B. u. 20. Marosi Gusztáv. 6564 Egy darab erős heréit szamár eladó. Neszmély, Fő út 88. Kurdi Gyula.________ 6637 Ó riás gyümölcsű egres, piros és fekete ribizketövek darabonként 20 Ft. Meisteverk évelő szegfű pa­lánta tövenként 4 Ft. Kaphatók: Toronyi kertész, 5600 Békéscsaba, S/.traka u. 27._________________659<L. Eladó 2 db ágyneműtartós heve-« ,rő, 2 fotel, 1 ülőke asztallal. Papp,' Nyergesújfalu, Május 1. tér 9 26.' ___________________ 6660 G arázs eladó Tatabánya-Üjva-j rosbasn, a KOMÉP-székház mellett. Érdeklődni lehet munkaidőben a ll-167-es telefonszámon. 6701 1 éves öntöttvas KCSM (Viny-j nyiszlo) 2.06 kazán eladó. Érdeké lődnj hétfőtől, 15 óra után. TatabáJ nya II., Károly u. 31. ___6667 K omáromban aknás garázs é]J adó. Érdeklődni az esti órákbanj Komárom, Csillag-telep 4/b. II/2. 6673 5fl kg-os csomagolásban oltott mész kapható, Tata II., Kertváros, Tompa Mihály utca 12. sz. Bír<6 Györgyné mészkereskedő. 6499 Arpád-tál és Eldorádó palacsinta Október 30-án reggelre eltűnt Carmen nevű i éves törzskönyve­zett német-juhász kutyám (fekete szuka). Kérem, aki tud róla. érte­sítsen. Nagy Vilmos, Tatabánya III. kér, Vörösmarty u. 61. 6630 HÁZASSÁG Ételbár^ grill specialitásokkal hez azonban még konzultációk­ra van szükség a btfclapesti varietékkel, a Maximmal és a Moulie Rouge-zsal. ÉTTEREM. A szálloda 100 személyes I. osztályú élteimé 7—2.i óráig tart nyitva. A ftonyhafőnök Horváth László azelőtt a Park-szállóban dol­gozott. Specialitásai között lesz a ház büszkesége, az Árpád­tál. A szakmai titkokat nem fecsegjük ki, csupán annyit erről, hogy aki a különböző pecsenyéket szereti, annak ér­demes lesz megkóstolni. És a finom falatok között okvetle­nül legyen ott az Eldorádó pa­lacsinta is. MAGYAROS KÜLÖNTEREM. Reprezentatív rendezvények­re az Árpád-szálló a 24 szemé­lyes magyaros különtermét ajánlja, amelyet népművészeti rendezvényekkel kapcsolatos megbeszélésekre a szálloda ve­zetősége bármikor készséggel rendelkezésre áll. SNACK-BÁR. A Pannónia minden megnyíló új egységé­nél valami újdonsággal is meg­lepi vendégeit. Ilyen meglepe­tés lesz az Árpád-szállodában az a 24 személyes ételbár, amely II. osztályú az utcáról is megközelíthető az árkádok alatt, 10—21 óráig tart nyitva és speciális grill ételeket kínál. Kiszolgálás a pultnál, amelyet bárszékeken lehet körbe .ülni. 31 éves, középtermetű, szakmun­kás fiatalember társaság hiányában ezúton szeretne megismerkedni hasonló adottságú lánnyal, vagy elvált asszonnyal, házasság cél­iából. Lakás megoldható. Levele­ket „Bízzunk a véletlenbe” jeligé­re, a tatai hirdetésfelvevőbe ké- • rem, Gesztenyefasor 1. sz. 6694 26 115 cm magas, független fiatal­ember. házasság céljából megis­merkedne komoly szándékú, kor­ban hozzáillő fiatal lánnyal. Fény­képes levelek előnyben. Leveleket „Szeretnélek megtalálni” jeligét a tatai hirdetésfelvevóbe kérem. Gesztenyefasor 1. 6637 29 éves, 162 cm magas, vékony testalkatú, káros szenvedélyektől mentes szakmunkás fiatalember keresi korban hozzáillő hölgy is­meretségét házasság céljából. Vá­laszt: „Jégvirág” jeligére kér az oroszlányi hirdetésfelvevóbe, Oroszlány, Rákóczi u. 9. 6683 MUNKAVÁLLALÓ Okleveles gépészmérnök (kalori­kus), 8 éves energetikusi gyakor­lattal, lakhelyváltozás miatt állást keres Komárom, Almásfüzitő, Ta­ta vagy Tatabánya területén. Ajánlatokat „Energiatakarékos­ság” jeligére a Komárom megyei Lapkiadóba, Tatabánya V., Pf.: 14L 6633 OROSZLÁNYI LAKOSOK FIGYELMÉRE! Hirdetésfelvétel a Dolgozok Lapjába Kolb Lajos, Oroszlány, Rákóczi u. 9., fsz. 2. sz. alatti lakásán. Hétfőtől szombatig 13—j 16 óra között. Telefon; 252. j W 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom