Dolgozók Lapja, 1979. november (32. évfolyam, 256-280. szám)

1979-11-03 / 258. szám

fW9. november S„ wrniW DftrnnjrtK CAP.T a‘ tf'f Cselgáncs A junior EB előtt Hét végi sportműsor Sportlövészet Két bajnokság, jó helyezések ’ Szép sikereket értek el az észtergomi lövészklub ver­senyzői az idei MHSZ egyéni­éi csapatbajnokságon. A ser­dülő leány v ers enys zámban a Fodroczy. Lengyel, Sinka ösz- szeállítású csapat országos bajnokságot nyert 1049 körrel. Egyéniben a sorrend: 1. Fod­roczy Gertrud 40 364, 2. Len­gyel Éva 352, ... 4. Sinka Te­réz 333 köri. Tehát Fodroczy egyéniben szintén bajnok lett. Az ifjúsági leány légpuska­csapat Szalai, Kisházi, Meszes összeállításban az előkelő má­sodik helyet szerezte meg, 1054 körös teljesítménnyel. Egyéniben: ...2. Szalai Ber­nadette 40 '362, ... 6. Meszes Valéria 350, ... 8. Kisházi Antónia 342 kör. A férfi légpuska-csapatver­senyben áz esztergomiak Erős, Kékesi, Hanczkó, KoVács ösz- szeállításban harmadikok let­tek, 1457 körrel. A junior fiú légpuskacsapat ötödik helye­zést ért el. 1089 körrel, Kosz­tolányi, Klézli, Korompai ösz- szeállításban. Egyéniben: ...3. Kosztolányi János 40/372, l.. 8. Klézli Ferenc 366 kör. F A serdülő leány légpisztoly ♦vámban Fodroczy Gertrúd IB40 körrel, Kecskeméti Ba­lázs serdülő fiú légpisztűiy (Számban 354 körrel szerzett országos második helyezést F a magyar labdarúgás nem­zetközi vesszőfutása (USA, Lengyelország) után ma ismét m hazai pályák felé fordul a ICigyelem: folytatódik az NB I. A sorsolás úgy hozta, hogy hétszer eevmás után játszik ísazai pályán a Bányász. Dél­után 1 órától a Vasast látja vendégük A legutóbbi ellenfél b. DVTK volt és ellene nagy küzdelemben sikerült a gyö- Eelmet megszerezni. Szentmi- Jiályi Antal vezető edző ha­sonlóan nehéz küzdelmet és minimális győzelmet vár csa­patától. A tatabányaiak a bajnokság kéthetes szünetét elsősorban B7 erőnlét javítására fordítot­ták. — Kicsit felpumpáltuk a kondíciót — mondta Szentmi- hályi. Közben mérkőzéseket is [játszottak. — A Győri ETO ellen múlt ezombaton még fáradtan moz­gott a csapat a nagy terhelés miatt, de a Ganz-MÁVAG el­len már könnyedén, kedvvel [játszottak a fiúk. A játékkedvre ma is szük­ség van a Vasas ellen, de a könnyedség nem valószínű, Néhány év óta á TBSC-nél már szinte hagyomány, hogy a cselgáncs-utánpótlás legran­gosabb nemzetközi versenyei­nek, az EB-nek és az IBV-nek van tatabányai • résztvevője. Gábor Áron, majd az egész­ségügyi okok miatt visszavo­nulni kényszerült Hadok Ru­dolf után most a 65 kg-os súlycsoportban Gelencsér Im­rét nevezte a Magyar Csel­gáncs Szövetség a skóciai junior Európa-bajnokságra. (A magyar küldöttség hét közben már el is utazott Edinbourghba.) — Hogyan készült az év legnagyobb versenyére Gelen­csér Imre? Mi szükséges egy ilyen küldetés eléréséhez? — A tatabányai városi sport­csarnokban, a cselgáncsozók „főhadiszállásán” győződhet­tem meg erről, még Gelencsér | elutazása előtt. — Rendkívül ’ feszített ed­zésterv szerint dolgoztunk — mondotta Németh Ferenc ve­zető edző. — Imre naponta öt és fél—hat órát tölt a tatamin, ezenkívül körülbelül 10—12 kilométert fut, részben a labdarúgópálya könil, rész­ben szabad terepen. hogy jellemzője lesz a talál­kozónak. Szentmihályi Antal szerint: — A Vasas egy idegenbeli győzelemmel biztosíthatja a helyét az élcsoportban, ezért várhatóan nagyon fog hajtani. Mi viszont éppen a középcso­port elejére rukkolhatunk a győzelemmel. És egyébként is éppen elég pontot veszítettünk már itthon. A TBSC tehát nagyon ké­szül a Vasas ellen, a két csa­pat egyébként váltakozó ki­menetelű küzdelmet szokott egymással vívni. Az sem jel­lemző, hogy a hazai pálya döntő ebben a küzdelemben. Legutóbb például a Vasas nyert Tatabányán. Ezért is vissza akar vágni a Bányász, mert elég kellemetlen és vá­ratlan volt az akkori vere­ség. Emmer eltiltása még nem járt le. Dupai bevonult. Cse- pecz sérülése rendbe jött. A kezdőcsapata következő: c«e- pecz — Szabó, Lakatos, Ud- vardi, Knapik — Barabás. Csapó, Schmidt — P. Nagy, Kovács, Dudás. — Alapos terhelésnek va­gyok alávetve — magyarázta Gelencsér is. — De úgy ér­zem, ez meghozza az ered­ményt. Reggel hattól futok egy órát, majd 9-től 11-ig a teremben „földharc”, ezen belül a fojtás, a karfeszítés elemeit gyakorolom Gábor Áronnal, aki igencsak nehéz ellenfél.- A délutáni edzésen speciális állástechnika és do- básikombinációk szerepelnek a „műsoron”. Hogy mit remél az EB-től? — Dobog-ós helyre várom magam — felelte nagyot fúj­va, és már indult vissza a ta­tamira, társai közé. — Ebben nincs semmi túl­zás — jelentette ki a vezető edző. — Imre nagyon tehetsé­ges, ügyes fiú, aki, ha minden sikerül, akár meg is nyerhe­ti súlycsoportjában az Euró- pa-bajnokságot. De beszélje­nek helyette az eredményei. Az elmúlt három hónap alatt négy, igen erős, nem­zetközi mezőnyt felvonul­tató versenyen vett részt és mindegyiken döntős lett, maga mögé utasítva japán, francia, szovjet, NDK-s ju- dósokat. Pedig köztudomású, hogy ezekben az országokban 'jóval előttünk járnak a csel­gáncssportban. Megverte az NDK-s Európa-bajnokot, De- art, a japán Abbét, hogy csak a legnagyobb ellenfeleit em­lítsem. — Az idei EB-re nagyon készültünk — folytatta. — Sikerült- egy speciális, fojtó­technikát. a shirrte-oyazát. Im­re egyéni adottságainak meg­felelően átdolgozni. Ügy ér­zem, ha ez „bejön”, nemcsak az ellenfeleket, hanem a szakembereket is meglepi vele. Persze, a legfontosabb, hogy az ellenfeleket lepje meg, sőt, győzze le Imre. Gelencsér két kedvenc do­bása. az ippon-seoi és a taio- otosi, a Válldobás »és a tá­masztott gáncs. Reméljük, hogy az EB-n minden dobása után felharsan az ippon- jelzés. Jávorka László Ribli halasztott A sakikvilágbajnok-jelölt- ségért folyó páros mérkőzés- pénteki, utolsó játszmájára Ribli Zoltán halasztást jelen­tett be. A mérkőzés új idő­pontja szombat, 13 óra. szín­helye a Magyar Sakkszövetség vemen yterme. Legyen kötelező tantárgy Kibővített vezetőségi ülést tartott a magyar sportorvos társaság. Dr. Arató Ottó fő­titkár beszámolójában kiemel­te az elmúlt év. igen aktív társasági életét. Tizenegy tu­dományos ülést, rendeztek, többet nemzetközi részvétel­lel. A tudományos problémák mellett foglalkoztak a sport­élet különböző területeinek — versenysport, iskolai sport, la­koság sportja — sportorvosi ellátásával. A testület több határozatot hozott, amelyek közül a leg­fontosabb: a sportorvos társa­ság szükségesnek tartja a je­lenleg szabadon választott tárgyak (speciálkollégiumok) helvett a „sportorvosi ismere­tek” tantárgyat kötelező tárgyként bevezetni az orvos- ■ egyetemeken. Minden orvos­nak szüksége van ma már 4alapismeretekre a fizikai ak­tivitás, a testkultúra terén. A Magyar Űszószövetség ví­zilabda-szakbizottsága jóvá­hagyta azt a korábbi fegyelmi döntést, amelynek következ­tében a TBSC vízilabda­csapata búcsúzni készül az OB I-től. A tatabányaiaknak most az MNK-ban adódik lehetőség annak bizonyítására, hogy — döntés ide, döntés oda — a legjobbak között lenne a he­lyük. A sorsolás ..szeszélye” folytán .ma Tatabányán a sá­A Naszálvi Dunavölgye Tsz úttörőcsapata Jászberényben szerepelt, ahol a Lehel SC út­törőivel 12 táblás barátságos mérkőzést játszott. A két ha­tos csoportban lebonyolított ■találkozón 48.5:42.5 arányú biztos győzelmet aratott a na- szályi együttes. ★ A Komárom megyei Tsz Szövetség ez évben Bajnán rendezi meg a. megyei ász- sakkozók egyéni bajnokságát. A versenyt a bajnai pártház- ban november 11-én, vasár­nap fél 9 órai kezdettel bo­nyolítják le. SZOMBAT KÉZILABDA: Nemzetközi .Gyermekév alkalmából: gyer­mektorna, Tatabánya, V. sz. Általános Iskola, 9. KOSÁRLABDA: NB I: Fér­fi: O. Bányász—Körmendi Dó­zsa. Oroszlány, városi sport- csarnok, 17. LABDARÚGÁS: NB I: Ta­tabányai Bányász.—Vasas, Ta­tabánya, 13, Lauber. NB 1. tartalékcsoport: Ta­tabányai Bányász—Vasas, Ta­tabánya, 11, Németh J. RÖPLABDA: NB 11: Férfi: H. Nógrádi . SE—Esztergomi Medicor, Fáv u.. 15. KOMÉP SC—Ganz-MÁVÁG, Tatabá­nya, körcsarnok, 15. VÍZILABDA: MNK-elődön- tők: Tatabányai Bányász— Szolnoki VSE. Tatabánya, 16, Domby, Brandi. VASÁRNAP Népköztársaság u., 10.30. LABDARÚGÁS: NB U: Esz­tergomi Vasas—Építők SC. Esz­tergom, 13. dorozsmai. Komlói Bányász—KOMÉP SC, Komló, 13, Fekete. Dorogi AC—Tapol­cai Bauxitbányász,, Dorog. 13, Tátrai. Soproni SE—Bábolnai SÉ, Sopron, 13, Németh I, Megyei bajnokság: Komáro- Ani AC—Rákóczi SE. Komá­rom, 13, Pándi. Timföld SC— üggyel — kiesési "ivális volt — játszik a TBSC. A Bányász játékosai nagyon készültek er­re a találkozóra, hiszen a szol­nokiak a bajnokságon mind­kétszer legyőzték őket. Most itt az alkalom a visszavágásra. A ma. délután 16 órakor kez­dődő találkozón a TBSC fel­állítása a következő lesz: Ha- uszler Kásás, dr. Görgőn) i, Krajcsovics, Persely, dr, Ke­mény, Vojvoda. A csapatból hiányzik a napokban bevonult Czinder és Putrik. béri Szocialista Forradalom évfordulójának tiszteletére megyei sakkcsapatversenyt hirdet. Ezt a naszályi általá­nos iskolában november 7-én, szerdán 9,15 órától rendezik meg. A megyei úttörőcsapatok 4 tagú együtteseiket 3 kate­góriában indíthatják: úttörő fiúk, úttörő. lányok és kisdo­bosok. Az összesített verseny győztese a naszályi tanács ál­tal alapított vándorkupát nye-' rí el. a kategóriák helyezett­jei tárgyjutalmat kapnak. Sárisáp. Almásfüzitő. 13. Győr megyei jv. Tb. Vasas SE—Tát, Tatabánya, 13. Horváth Z. Kisbér—Vértesszőlös. Kisbér, Bakon. Viscosa SE—Ács, Nyergesúiíalu, 13, Komáromi. Üveggyári Építők—K. Olaj­munkás, Tokod. 13, Csizmásra. Nagyigmánd—Környei ME­DOSZ, Nagyigmánd, 13. Bód'S. Tatai AC—Oroszlány, Tata, 13, Csapó. Országos serdülő bajnokság: Bábolna—Körmend, Bábolna, 9.30, Debreceni. Bányász SC— Videoton. Tatabánya, 9.30. Ha­vasi. KOMÉP SC—Bakony Ve­gyész, Tatabánya, 10, Szűcs. Országos ifjúsági bajnokság: Bábolna—Körmend, Bábolna, 10.45, Szalai. Bányász SC—Vi­deoton, Tatabánya, 9.30. Kauf­mann. KOMÉP SC—Bakony Vegyész, Tatabánya, 11.15, Di- kácz. Pénzügyőr SE—Esztergo­mi Vasas, Pesthidegkút, 11.30. RÖPLABDA: NB 11: Női: Békéscsabai Előre Spartacus— Talabánvai Petőfi, Békéscsa­TF.KE: NB 111: Férfi: Visno- sa SE—Győri ETO, Nyergesúj­falu, 9. TERMÉSZETJÁRÁS:1 No­vemberi 7. emléktúra, Pilisnye­reg. VtZll.ABDÁ: Komjádi Kn­pa. Hajós A. uszoda: Tatabá­nyai Bányász—Szentes, 15.30. 23 csapat rajtolt Komáromi Kispályások A komáromi sportfelügyelőJ ség és tömegsportbizottsága ebben az évben két osztályban rendezte meg a városi kispá­lyás labdarúgó-bajnokságot. Az első csoportban 12, a máso­dikban 11 csapat rajtolt. A ve­télkedő szépséghibája volt, hogy a nagy múltú áfész csa- paía az őszi idény küzdelmei­ből visszalépett. Meglepetésre az első osztályú bajnokságot az Újtelep nyerte nagy küzde­lem után az esélyesebb Kris­tállyal szemben. Ez a két csapat kiemelkedett a mezőny­ből. Az elmúlt évhez képest sokat fejlődött a Lakótelep, az Állami Gazdaság és a Vasön­töde csapata. Megtorpant az Olajmunkás, erősen visszaesett és a sereghajtó szerepét töl­tötte be a Vasutas. A másodosztályú bajnokság­ban meglepetésre, de teljesen megérdemelten a jó játékerőt felvonultató újonc Ruhatisztí­tó csapata végzett az első he­lyen, Erősen gyengélkedett * a Posta és a Szőnyi Tsz. Ebből a bajnokságból az Afit csapatát kellett kizárni, mivel 3 rr)é4> kőzésen nem jelént meg.- A sportfelügyelőség kü’ön sportszerűség! versenyt is hir­detett. Ebben holtversenyben az első helyen a Kristály, a Lakótelep és a Ruhatisztító végezlek. A végső táblázatok: Röplabda Ma: TBSC—Vasas mérkőzés Nehéz küzdelem lesz A Szolnoki Vízügy az ellenfél Érvényes a korábbi döntés: a TBSC kiesett toruszocuoan a Szolnoki Víz­Sakk-hírek Az úttörőszövetség Tata vá­rosi elnöksége a Nagy Októ­KOSÁRLABDA: NB II: Női: T. Hirtex—OSC, Tatabánya, ba, Bartók B. út, 11.30. D. Épí­tők—Tokodi SE. Dunaújváros, Bercsényi út, 11. Ökölvívás Serdülők Dunántúl-bajnoksága A Kaposvári Dózsa edzőter­eiében (amely ökölvívásra al­kalmatlan!) 21 egyesület 123 serdülő öklözoje találkozott az idei Dunántúl-bajnokságon. A két korcsoportban megyén­ké* 28-an képviselték. A KO­MÉP, a TBSC, az OBSK. és a 317. sz. ÖSK fiataljai szép eredményeket értek a népes mezőnyben. Eredmények: I. korcsoport (1965-ös születésűek): Kispa­pírsúly :... 3. Keszler L. (OBSK). Papírsúly: ... 3. Papp L. (OBSK). Pehelysúly: 1. Trenka I. (KOMÉP). Közép- 6úly: ... 3. Boldizsár A. (TBSC). Nehézsúly: 1. Berta­lan (KOMÉP). XI. korcsoport (1963—64-es születésűek): Papírsúly: ... 2. Száraz S. (OBSK). Harmat­súly: ... 3. .Rácz T. (317. sz. OSH). Pehelysúly: ... 2. Ágos­ton S. (KOMÉP). Könnyűsúly: A csoport: 1. Konkoly P. (OBSK). ... 3. Horváth £s. és Horváth A. (mindkettő 317. DSK). Kisváltósúly: „A” cso­port: 1. Pöck G. (OBSK). Nagy váltósúly: ... 3. Major B. (TBSC). Középsúly: 1. Lá­zár (KOMVP), ... 3. Bánhidi J. (317. DSK). Nagyközépsúly: ... 3. Babacsik I. (TBSC). Fél­nehézsúly: 1. Czinege (TBSC). A súlycsoportok első három helyezettje jut tovább a három hét múlva Sopronban sorra kerülő nyugat-magyar bajnok­ságra. Búcsú az MNK-túf A röplabda MNK-ban a négy közé jutásért ismét ide­genben szerepelt a Timföld női gárdája, az egyetlen eddig eljutott vidéki együttes. A „sorsolás” furcsasága, hogy előzőleg is a fővárosban (te­hát idegen pályán) játszott a füzitői csapat. Az MRSZ gon­dolhatott volna arra. hogy vi­déken. így Almásfüzitőn is nagy közönségsikert aratott volna a bajnokság bronzérme­sének szereplése. Üjpesten vi­szont szinte „családi körben” (ez különben Budapesten meg­szokott kép) zajlott le a mér­kőzés. Az eredmény: Bp. Vasas Iz­zó—Almásfüzitő 3:0 (4, 9, 7). Vezette: Horváth és Szele. Az első szettben a váloga­tott és volt válogatott játé­kosokkal telitűzdelt Izzó ellen csak 4 pontig jutott az ATSC. (Érthetetlen, hogy idegenben eltűnik az önbizalom;' a csa­pat nagyon eU'ogódoltan kez­dett.) Utána időnként már ki­egyenlített volt a játék, bát­rabban támadott a Timföld — és eredményesen. Egy kis többlettel akár a szettet is megnyerhette volna. A har­madik játszmában viszont mintha beletörődött volna a vereségbe. , A füzitői szurkolók ennél szorosabb eredményt vártak és minden játékostól nagyobb küzdeni akarást. Ezt csak né­hány an ' váltották be. önkéntelenül felmerül: va­jon a vidéki csapatok miért már eleve a vereség' tudatával lépnek pályára? Ez elég ál­talános kép a röplabdában. Ezért is kellett volna például ezt a mérkőzést vidékre hoz­ni. A hazai pálya előnye ta­lán érdekfeszítőbbé tette vol­na a találkozót, A szorosabb küzdelem az újpesti lányoknak sem ártott volna. A jobb játékerőt kép­viselő csapatok idehaza a sok ..sétamérkőzés” között tóimén egy-egy döntő jellegű találko­zóra koncentrálhatnak. Kül­földön aztán (akár a váloga­tottban) nem képesek megfe­lelően helytállni. Igazolta ezt a legutóbbi EB példája. A magyar röplabdasport fej­lődése érdekébenlaz ilyen lát­szólag jelentéktelen „mozaik- szemekre”, mint egy MNK- mérkőzés. illene a sportág ve­zetésének jobban odafigyelni. A fordulóban egyébként ki­alakult a négyes döntő mező­nye: NIM SE, Ű. Dózsa, Bp. Vasas Izzó, Bp. Spartacus. Első osztály: 1. Üjtelep 22 1« 5 1 50:17 31 2. Kristály 22 16 3 3 66:19 35 3. Lakótelep 22 11 6 5 46:28 28 4. Állami Gazd. 22 10 6 6 34:28 26 5. Olajmunkás 22 9 5 8 58:40 23 6. Vasöntöde 22 9 3 10 56:42 21 7. Vízmű 22 9 2 11 40:36 20 8. Költségvetés 22 9 2 11 27:39 20 9. Nyomda 22 6 7 9 22:23 19 10. Építők 22 6 1 15 43:73 13 11. Vasutas ?2 3 2 17 24:98 8 12. Áfész x 22 6 2 14 28:51 11 x = visszalépett. Másodosztály: 1. Ruhatisztító 20 14 5 1 67:22 33 2. Sütőipar 20 14 3 3 42:18 31 3. Volán 20 12 3 5 40:22 27 4. Hídfcnntartó 20 12 3 5 33:23 27 5. Vízgazd. 20 10 4 6 42:25 24 6. Keripar 20 9 4 7 37:32 22 7. Autópálya 20 8 3 9 27:32 19 8. Aszfaltút 20 7 4 9 30:37 18 9. Posta 20 3 13 30:41 U 10. Szőnyi Tsz 20 1 1 18 14:67 3 11. Afit x 20 2 1 7 13:56 9 * — törölve.

Next

/
Oldalképek
Tartalom