Dolgozók Lapja, 1979. november (32. évfolyam, 256-280. szám)

1979-11-01 / 256. szám

mi.G PROLETÁRJA!, EGYESÜLJETEK! Mai számunkban: ► Husxonkrlcnc éye kézbesítő É 3. oldal E Próbatétel és számvetés ► ► 4. oldal ► E Az egészség védelmében, ► a biztsnság fokozásáért l 5. oldal £aAAAA4AAAAAAAAA4AAA4A44AAAA.AAA4AA4AA4AAAAAA4AAAA4AAAAAAAAAA„< 19*9. november L, CSÜTÖRTÖK AZ MSZMP,KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Ülést tart a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága ' 'A Magyar Szocialista Munkáspárt nemzetközi kérdésekről szóló tájékoz- Küzpunti Bizottságának ülését novem- tató és a XII. kongresszus előkészítésé­ber 1-re összehívták. -vei kapcsolatos feladatok megvitatását A Politikai Bizottság az időszerű javasolja a Központi Bizottságnak. Nemzetközi összef ogást a katonai enyhülésért! A magyar közvéleményben sadalmát mély megelégedéssel nak és sürgeti a SALT—III.­ßzdles körű visszhangra talált töltötték el — a szocialista mai kapcsolatos tárgyalások Kurt Waldhcimnek, az ENSZ országokat tömörítő Varsói azonnali megkezdését, mert főtitkárának az Egyesült Nem- Szerződés tagállamainak csak ily képpen érhető el a zctek Szervezete leszerelési konstruktív békeakaratát de- stratégiai fegyverek lényeges akcióhete alkalmából mondott monstrálják — hangzik a do- csökkentésének, az új tömeg­beszéde, amelyben a tőből kumentum. A leszereléssel pusztító fegyverek bevezetése között hangsúlyozta: „Azem- összefüggő kérdéseknek az megszüntetésének általános beriséget változatlanul súlyos ENSZ Társaságok Világszö- érdekű célja, veszély, az önpusztítás vészé- vétségé legutóbbi. Barcelona- Az ENSZ Társaságok Vi- lye fenyegeti”. Valóban, egy ban megtartott 27. közgyűlése lágszövetségének felszólítá- év alatt 400 milliárd dollárt ugyancsak kiemelkedő teret sához csatlakozva a Magyar költenek a világon fegyver- szentelt A közgyűlésen elfő- ENSZ Társaság felhívja a szé­kezésre, éppen ezért a népek gadott határozat —, amelynek vétség valamennyi tagszerve- létérdeke a. fegyverzet korlá- végrehajtását a Magyar ENSZ zetét: hassanak oda, hogy kor-' tozása, a leszerelés, a milita- Társaság széleskörűen tá- mányaik végrehajtsák az rizmus korlátok közé szorítá- mogatja — rámutat a leszere- ENSZ rendkívüli leszerelési sa. Meggyőződésünk, hogy a lés és a fejlődés közötti szó- közgyűlésének határozatait, politikai enyhüléssel lépést ros összefüggésre is. csak a Megnyugvással állapíthat- kell tartania a katonai enyhü- fegyverkezési hajsza megszün- juk meg, hogy a Magyar Nép­iesnek — emeli ki a Magyar tetőse, a leszerelés teremtheti köztársaság politikája min- ENSZ Társaság intéző bízott- meg a tartós békét és bizton- denben egyezik a békét és le­ságának szerdán közzétett ál- Ságot, a gazdasági és társa- szerelést - támogatö .százmilliók lásfoglalása. dalmi haladást minden nép törekvéseivel, s ez jutott ki­A Szovjetuniónak Lconyid számára. A határozattal egyet- fejezdsre az elmúlt napokban Br.ezsnyev által Berlinben értve a magyar közvélemény a leszerelési akcióhét alkafl- edőterjesztett legújabb javasla- is rendkívüli jelentőséget tu- mából megfogalmazódott .ál­tal is —, amelyek hazánk tár- lajdonít a SALT—II. alájrásá- lásíoglalásokban is. Változás az AB biztosítási rendszerében ' 1980. január 1-től több olyan változtatást vezet be az 'Állami Biztosító a mezőgaz­dasági nagyüzemek biztosítási rendszerében, amely jobban ösztönzi a gazdaságokat az elemi csapások sújtotta ter­més betakarítására, hasznosí­tására. Ilyen például az ön- részesedés alkalmazása, vagy a térítés csökkentése egyes növénykároknál. Az új évre szóló biztosítási szerződések megkötése előtt megyei érte­kezleteken találkoznak a biz­tosító szakemberei a termelő- szövetkezetek és állami gaz­daságok vezetőivel, hogy vá­laszt adjanak arra. mennyi­ben érintik az intézkedések az adott üzemeket. Ülést tartott a TÓT elnöksége A termelőszövetkezetekben szerint különösen nagy az el- a gazdálkodás eredményesebb maradás a kedvezőtlen termő­irányításához és a munkahelyi helyi adottságú szövetkezetek- demokrácia fokozottabb érvé- nél; ahol nincs kellő __ anyagi nyesítéSéhez olyan belső irá- erő az egyébként is drága iro- nyítási és információs rendszer dai gépek megvásárlására, kialakítására van szükség, Nem megoldott ezeknek a gé- amely naprakész áttekintést ad péknek a szerviz és alkatrész- a termelésről és egyúttal le- ellátása, sem, a tsz-ek egy helővé teszi a teljesítmény sze- része emiatt idegenkedik az rinti munkadíjazás széles kö- irodai beruházásoktól, rű bevezetését. Az ügyviteli ... , , munka szervezettsége és gé- Azokban a gazdasagokban, pesítése azonban egyelőre a”°‘ atvettek a mezőgazdasági még elmarad a követeimé- ágyyitelszervezesi iroda ügy- nyéktől — állapította meg a v!‘eI> és információs rendsze- Termelőszövetkezetek Orszá- rel' mat' könnyebben boldo- gos Tanácsának elnöksége fAz főbb mint szerdai ülésén. }2,00 tsz-‘ seS‘t abban, hogy fokozatosan korszerűsítsék az A közös gazdaságok vala- ügyvitelt. A tsz területi szó­rni vei több, mint harmadában vetségék is egységes rendszer gépesítették a könyvvitelt, de keretében szorgalmazzák a a fejlődés tempója eléggé las- számítógépes adatfeldolgozás sú. az elnökség megállapítása széles körű bevezetését. Gazdag yolt a szerdai program Testvérterületünk küldöttei Esztergomba és Sárisápra látogattak A Oaecsen-Ingus ASZSZK ■Sz. Ny. Kozsuhovsskij minisz­terelnök-helyettes' vezette kül­döttsége szervián délelőtt a me­gyei pártbizottságot kereste fel. tájékoztatót mondott a törté­nelmi város múltjáról és jele­néről, fhajd városnézésre hív­ta a delegáció tagjait. A kül­döttség. ismerkedett a Duna­A küldöttség virágot helyezett el a Lenin szobornál, A delegációt fogadta Mokri Pál, a megyei pártbizottság el­ső titkára. A szívélyes, baráti eszmecserén jelen volt dr. Kiss István, a megyei tanács elnö­ke, 'Valamint Steiner Tibor el­nökhelyettes is, A beszélgetés után vendége­inket a Barátság parkba kala­uzolták a megye vezetői. Im­már hagyománnyá vált. hogy a testvérmegyéből érkező kül­döttségek faültetéssel állítanak emléket á -két pép barátságá­nak. A delegáció tagjai öröm­mel tettek eléget kedves köte­lezettségüknek. A küldöttség ezt követően Esztergomba látogatott. Itt Brunszkó Antal tanácselnök üdvözölte a vendégeket. Rövid parti város kulturális emlékei­vel. Megtekintették a bazilika kincstárának értékeit, majd a Keresztény Múzeum képtárát. A kora délutáni órákban a küldöttség Steiner Tibornak, a megyei tanács elnökhelyettesé­nek társaságában ellátogatott a sárisápi Üj Élet Termelő- szövetkezetbe. Farnadi Mihály, a termelőszövetkezet elnöke meleg szeretettel köszöntötte a messziről jött vendégeket, majd ismertette a szövetkezet munkáját. A beszélgetés után a delegáció tagjai a szövetke­zet vezetőinek kíséretében megtekintették a már ia-halmi sertéstelepet. Sokat kérdeztek a látogatás során .a gazdálko­dás'ágazatairól. Különösen fel­keltette érdeklődésüket a ser­tések takarmányozása, vala­mint a technológiai berende-_ zés. Vendégeink csütörtökön reggel utaznak el megyénkből. és emlckfát ültetett a Barátságparkban Pálya választási kiállítás A Kontakts oroszlányi tele- gyalusokra, szerszámkészitők- pén a műszaki hónap kereté- re van a legnagyobb szükség, ben pályaválasztást megköny- de a mechanikai műszerészek nyitó kiállítást rendeztek. A és a gépszerelők is nyitott ka- gyár termékeit, valamint a púkat találnak. A telephely szakmunkástanulók munkáját tanműhelyében megismerked- bemutató kiállítást egy előa- nek a gyárlátogatásra érkezett dássorozat előzte meg, amely- fiatalok a szakmunkástanulók nek során Oroszlányban, vala- életével, és ízelítőt kaptak a mint a város környéki község szereidében dolgozók munká­séi; általános iskoláiban a te- jából is. lep tanműhelyének vezetője A fiatalok osztályfőnöki óra vetílettképes előadást tartott keretében a láfogstás'öl dol- a pályaválasztás előtt, álló 3. gozatot írnák, és ennek össze- osztályos tanulók részére. Tíz gezését a pedagógusok e'kül- áitalános iskolába jutott el egy dik a gyárba, amelyből értékes Ic-ebb vándorkiállítás és az következtetéseket vonhat- előáclássöt'ozat, és így a tanú- nak le a szakemberek, lök megismerhették azokat a A négynapos gyári; kiállítás szakmákat, amelyekből a Kon- során mintegy 200 tanuló, ke- taktában is kell az utánoót- rés te fel az üzemet, és. ismer- lás. A .forgácsoló ágazatban kertelt meg az ott folyó mun- «sztergályos.ukra, marósokra, kával Egy telephelyen készülnek a tatai kesztyűk A tatai Jázmin Bőripari kön az utolsó műveletet, a mert akkor az ÉDÁSZ szü- Szövetkezetben készülő sí- csinosító vasalást, majd ezt neteltette az áramszolgálta­kesztyűk legnagyobb része követően került sor a végső tást. Kedden már mindenki ezután is külföldre kerül, minősítésre. Ha a meósok ki- ott állt a megszokott gépe tehát nem ezzel takarítanak fogást találtak, a hibás árut mellett, jó néhányon azonban meg utat. Megszüntetik vi- visszaküldték a Sport utcai te- az új környezetben, szont a termékek városon be- lepre, ahol a varrodában ki- Az átszervezés aaza] aa lüli utaztatását azzal, hogy javítottak, aztan újra alkuid- eredmé l is jár hogy a egy helyre, a Sport utcaba tek a Jázmin utcaba. Ezt az [elesl6Re, \^i,,tások kiiktata- telépítik a kesztyukeszites állapotot szüntettek meg most sáva, éven 5_7 szazalek teljes technológiáját. a szövetkezetben, mert a esi- üzemanyagoC tudnak megta­„ wvIt , „ . . . a varrodához a szövetkezetben. Eddig az volt a gyakorlat, költöztettek, ahonnan a bor­hogy a készre munkált da- díszműves technológiát tele- . , ,ne „JfL1 mtri rabokat a Jázmin utcai te- Pl tettek at a Jázmin utcaba. termelésirányítók közvetlenül lephelyre szállították. Itt vé- Az átszervezést gondos elő- figyelemmel kísérhetik a tel- gezték el ugyanis a kesztyű- készületek után két nap alatt jes gyártási keresztmetszetet, hajtották végre, termeléski- és zökkenők esetén gyorsan, esés nélkül. Szombaton állí- eredményesebben, avatkoz- tottálc új helyükre a bérén- hatnak közbe. Jelenleg nincs dezéseket. A költöztetésben semmi fennakadás a terme- részt vevők zavartalanul dől- lésben, és biztosítottnak lát* gozhattak, mert szabadnap- szik, hogy teljesítik a 22 csere miatt nem termeltek az millió forintos exporttervüket, üzemben. Az üzemi rend vég- egyúttal pedig az éves terme­sé kialakítására rendelkezé- lesi érték várhatóan megha- sükre állt a hétfői nap is, ladja a 48 millió forintot. Németh Ferenc, a tanműhely vezetője Ismertette a fiatalok­kal azokat • termékeket, amelyeket a gyártelepei] készítenek Elnökségi ülés az orvos-egészségügyi dolgozók szakszervezeténél Minden- munkahelyen te- »//'res legyen. Így jelölték remisének lehetőséget az az egészségügy területén is egészségóvó sporttevékeny- 1980. január 1-től kibontakozó séghez, minden korosztálynak ,,munkahelyi olimpia” tömeg­biztosítsák a" részvételt“ á testnevelési és tomegsport- — nem versenyszerű — test- mozgalom főbb feladatait az edző foglalkozásokon, s a Orvosegészségügyi Dolgozók sport munka ne legyen kam- Szakszervezete szerdára össze* pány-jellegű, hanem rend- hívott elnökségi ülésén.

Next

/
Oldalképek
Tartalom