Dolgozók Lapja, 1979. október (32. évfolyam, 230-255. szám)

1979-10-02 / 230. szám

VH.AG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK I 1979. október Z-, KEDD AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA foíL* Mai számunkban Takarékosan 3. oldal A zene ünnepen Tatabánván 4. oldal Számok a gazdálkodásról 5. oldal Magyar—görög kapcsolatok 1 Hazank és a görög köztársa­ság kapcsolatai gazdasági, po­litikai és kulturális téren egy­aránt számottevően fejlődtek c, utóbbi években. Országaink viszonya rendezett, súrlódás­mentes, a fejlődés megfelel kölcsönös érdekeinknek és összhangban ran a helsinki zá­róokmány szellemével. Politikai kapcsolataink a gö­rög katonai diktatúra bukása után indultak fokozatos fejlő­désnek; 1975 óta — miniszter­helyettesi szinten — rendsze- ' réssé váltak a külügyminisz­térium i konzultációk. A görög külügyminiszter 1976-ban tett látogatást Budapesten, 'amelyet Púja Frigyes 1977. évi athéni látogatása követett: 1979-ben Pozsgay Imre kulturális mi­nisztertárgyalta görög fővá­rosban. a görög kereskedelem­ügyi miniszter pedig ugyan­csak ez évben folytatott meg­beszéléseket magyar partneré­vel Budapesten. Kölcsönös volt parlamenti delegációink és fővarosaink vezetőinek látoga­tása is. Országaink gazdasági kap­csolatai az utóbbi háro'\. esz­tendőben fejlődtek erőtelje­sen. Görögország gépipari ter­mékeink egyik legkedvezőbb tőkés piaca. Áruforgalmunk az elmúlt S évben 37 millióról több mint 100 millió dollárra emelkedett. Közvetlen expor­tunk legnagyobb hányadát gé­pek, nyersanyagok és félkész­termékek, valamint mezőgaz­dasági és élelmiszeripari cik­kek teszjk ki. t Gazdasági együttműködé­sünkben a legtöbb lehetőséget a vállalati kooperációk és a közös vállalkozások kínálják. A közelmúltban létrejött koo­perációk sorában különösen hasznosnak bizonyult az az együttműködés, melyben a Magyar Hajó- és Darugyár a píreusi kikötő fejlesztéséhez szállít’ darurcszegységpket. Em­lítésre méltó eredip , :tye gaz­dasági együttműködésünknek az a görög öntöde is. amely­nek berendezéseit a Kohászati Gyarépitö Vállalat szállította. A legutóbbi miniszteri szintű magyar—görög tárgyalások al­kalmával — magyar technoló­giák alapján, magyar gépekkel és görög nyersanyag felhaszná­lásával — egyebek között fo­nodák, bőrkikészítő üzemek létesítése került szóba. Lehe­tőség van hagyományos áru­cserénk bővítésére is. Jól be­vált például az a 300 Ikarus autóbusz, amelyet tavaly vá­sároltak tőlünk: az athéni köz­lekedési vállalat a napokban ennek eredményeként rendelt újabb 200 Ikarus autóbuszt, valamint a jármüvek korsze­rű karbantarlásahoz szükséges garázs- és szerviz berendezése­ket is a Mogürt-töl. Kulturális együttműködé­sünk alapja az 1977-ben aláírt cg yez m ény. Ösztöndíjasaink kölcsönös cseréje — a koráb­bi évek gyakorlatával szem­ben — rendszeressé váll. Ugyancsak az utóbbi években, három görög prózai színház járt Magyarországon. Többször vendégszerepelt Görögország­ban a Fővárosi Operettszínház társulata, és több ízben léptek fel görög koncertpódiumokon szimfonikus zenekaraink és muzsikus-szólistáink. A kultu­rális munkaterv alapján lehe­tőség van műemlékvédelmi és régészeti együttműködésre is. Szerződéses kapcsolataink­ban az idegenforgalmi és a közúti szállítású egyezmények fog ainak el jelentős helyet. Kádái János vezetéseve] párt- cs kormányküldöttség utazik az NDK-ba Kádár Jánosnak, á Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottsága első titkárjának vezetésével október elején párt- és korínányküldöttség utazik Berlinbe, hogy' -— a Német Szocialista Egységpárt Központi Bizottságának, az NDK Államtanácsának és Minisztertanácsának meghívására — részt Vegyen a Német Demokratikus Köztársaság megalakulásának 30. évfordulója alkalmából rendezendő ünnepségeken Leonyid Brezsnyevnek, a Szovjetunió Kommunis­ta Pártja Központi Bi­zottsága főtitkárának, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksége elnö­kének vezetésével október 4-én szovjet párt- és kor­mányküldöttség érkezik hivatalos, baráti látogatás­ra az NDK-ba, a Német Demokratikus Köztársa­ság megalakulásának 30. évfordulója alkalmából. A szovjet küldöttséget a Német Szocialista Egység­párt Központi Bizottsága és az NDK Államtanácsa hívta meg. A Szovjetunió tartós bekére törekszik A leszerelt* időszerű kér­déseiről folytatott megbeszé­lést Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára, a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanacsa elnökségének elnöke, a Szo­cialista Internacionálé lesze­relési munkacsoportjának küldöttséeevel. amely Kalevi Sorsa, a Finn Szociáldemokra­ta Párt elnöke, a munkacso­port elnöke vezetésével tar­tózkodik Moszkvában. Brezsnyev rámutatott: a Szovjetunió Kommunista Pártja mindig kulcsfontosságú kérdésnek tekintette a lesze­relést, amely minden ország dolgozói számára létérdek. Az 1970-es években sikerült el­érni azt. hogy a feszültség je.lentbs mértekben enyhüljön, sikerült háttérbe szorítani a hidegháború híveit. Létrejöt­tek a feltételek ahhoz. ogy fontos lépéseket tegyenek a fegyverkezési verseny korlá­tozása irányába. Brezsnyev ezzel kapcsolatban szólt a SALT—II. , szerződésről, és megállapította: a szerződés nemcsak a hadászati fegyver­zet mennyiségi és, minőségi korlátozását jelenti.' ‘ hanem lehetőséget teremt arra is. hogy toyább haladjanak ezen az úton. Az SZKP főtitkára ugyan­akkor felhívta a figyelmet arra. hogy az enyhülés és a leszerelés ellenségei még ko­rántsem- tettek le a fegyvert. Szóit azokról, az imperialista propaganda manót erekről ; s amelyek az állítólagos szov­jet vészé íyt így elveznek fel- használni. Megállapította: ez hazugság és csupán a fegy­verkezési verseny kezdemé­nyezőinek ködösítése, köztük azoké, akik nlost olyan ter­veket szorgalmaznak. ame­lyek megvalósulása Nyugat- Európát a Szovjetunióra irányzott amerikai fegyverek kiinduló pontjává változtat­nák. Ezek az erők veszélyes játékot folytatnak a tűzzel- — mondotta Brezsnyev —, a Szovjetunió senkit sem fe­nyeget, senki ellen sem ké­szül támadást indítani. A Szovjetunió tartós békére tö­rekszik, s amikor kiépíti vé- 'delmét. semmit sem tesz azon felül, mint mi elenged­hetetlenül szüksége s saját és a szövetségeseinek biztonságá­hoz. Leonyid Brezsnyev arra hivott fel. hogy a leszereies terén a szavakról térjenek át a tettekre. Megkezdődtek a múzeumi hónap rendezvényei Ünnepi megnyitó a tatai várban Vasárnap délelőtt nagy ér­deklődés mellett rendezték meg Tatán, a várban, a mú­zeumi hónap megyei nyitó­eseményét. Dr. Kiss István, a megyei tanács elnöke ünnepi megnyitójában szólt az ese­ménysorozat jelentőségéről, a múzeumok szerepéről kulturá­lis életünkben. Kiemelte: az értékeket megőrző .és népsze­rűsítő múzeumaink a közmű­velődés fontos színterét jelen­tik, s a kultúra javainak to­vábbadásával társadalomfor­máló feladatot vállalnak. Szólt arról is. hogy a megye városaiban kiállítások, előadá­sok: múzeumi séták váljak az érdeklődőket és az ünnepi ren­dezvények arra hivatottak, hogy még szelesebb körben keltsék fel az érdeklődést a múzeumok munkája iránt. A múzeumi hónapnyitó kiál­lításán KrajcsirouUs Henrik grafikusművész mutatkozott be alkotásaival. Dr. Kiss István szólt a művész útjáról. ki­emelve: Kvajcsirovils Henrik Komárom megyéből. Tatabá­nyáról irdult el a művészpá­lyára. éf ide. szülőhelyére tért vissza a főiskolai tanulmányok után.'hoijy tehetségét, tudását, azok között az emberek között bontakoztassa ki, akikről és akikért művei szólnak. Ma ta­nára annak a bányász képző­művész szakkörnek, amelynek egyk-jr tanítványa volt. Peda­gógiai tevékenysége mellett a művészi alkotómunkára áldoz­za ereiét, energiáját — s a kiállítás anyaga azt igazolja, - jó! sáfárkodik tehetségével. Az idén ötven esztendős al­kotóművész új kiállítása ösz- szegzés és erőfelmérés is. ' A müvek alánján megállapítható — emelte ki dr. Kiss István —, valóságunkról tud szólni, a lé­nyeget képes megfogalmazni, Hangulatos ifjúsági nap a Turulnál Kívánni sem lehetett volna idealisabb kirándulóidőt. mint amilyen vasárnap a tatabányai ifjúsági nap résztvevőire kö­szöntött. Az ifjúmunkás napok egy­hónapos eseménysorozatának záróprogramjára már kora í-ul emlékműhöz, a csapatok, de közben öt állomáson ifjú- sagoolitikai. vöröskeresztes és ügyességi feladatoknak kellett eleget tenniük. Az sem jelen­tett gondot, ha egy-két állo­mást kihagytak, a testmozgás volt a lényeg. Amit főztek, jó étvággyal fogyasztották, el a Túra őrs tagjai reggel gyülekeztek a fiatalok az újvárosi 2-es iskolánál. Ugyanis -innen tízperces idő­közönként indították a bene­vezett csapatokat a közel hat kilométeres táv megtételére. Tájoló segítségével a szanató­rium mellett, a Gerecsén ke­resztül érkeztek célba a Tu­A célban e program szerve­zői. a TBSC természetjáró szakosztályának tagjai sport­szerekkel várták a túrázó fia­talokat. Beérkezésükig sem volt csendes a Turul-emlékmű és a parkerdő. Gomba módra nőttek ki a földből a sátrak, ahol az úttörő- és ezermester­bolt áruit, élelmiszert kínáltak eladásra. A tűzrakohelyek. környéké is megelevenedett, megkezdődtek a íözőverseny előkészületei. Halászlé, gulyás, paprikas- krumpli, pörkölt fortyogott,a bográcsokban. Az újvárosi IV-es iskola Túra őrsének tagjai az avatott hozzáértő szakvéleményét sem tudták megvárni, jóízűen kanalazták a paprikás krumplit. A ver­seny szervezői, a KOMÉP ifjúkommunistái is jól vizs­gázták. A győztesek pedig a 13-as Volán. Vállalat K1S2- bizottsága által felajánlott pénzjutalomnak örültek. A programok egymást kö- vették. a Turul játszóparkjá­ban a BHG KISZ-esei ügyes­ségi versenyekre hívogattak. Az ünnepélyes eredményhir­detés után a Centrum Áru­ház őszi—téli divatbemutató­jának tapsoltak a résztvevők. Végül a Bojtorján együttes lépett a dobogóra, sikert aratva a fiatalok és idősebbek körében egyaránt. A jól si­került. hangulatos ifjúsági nap — melyet egyben a fegyveres erők napja tiszteletére ren­deztek —. méltó keretbe fog­lalta az ifjúmunkás napok programokban bővelkedő ese­ménysorozatát. A műszaki lielek megnyitója Korszerűen kell hasznosítani energiahordozóinkat ■ és nyer són yag a i n ka t A tudományos kutatás eredményei gyorsan válnak termelőerővé napjainkban, érthető tehát, hogy sokak ér­deklődése irányul a műszaki és természettudományok felé. Egyre többen törekednek tech­nikai ismereteik gyarapítása­ra. látókörük bővítésére. Minderre és a tapasztalatok kicserélésére is lehetőségeket teremt az evenként megrende­zett műszaki hónap, amelynek idei eseménysorozatát hétfőn délután Komáromban nyitotta meg Kántor Ferenc, a KKV igazgatója. A műszaki és ter­mészettudományi ’hetek ren­dezvényeinek céljai közül ki­emelte, hogy ez alkalommal az energiagazdálkodás sokrétű feladataira igyekeznek ráirá­nyítani a figyelmet. Ehhez a témakörhöz kap­csolódott 'a megnyitót követő előadás is. Dr. Kapolyi László nehézipari miniszterhelyettes a természeti, erőforrásainkkal való ésszerű gazdálkodásról' értekezve rámutatott annak népgazdaságunk általános helyzetével összefüggő gond­jaira és feladataira. Utalt a megváltozott kiilgazdasagi vi­szonyokra. amelyek az eddigi­eknél iá indokoltabbá teszik hogy törekedjünk a hazai nyersanyag- és energiaforra­Dr. Kiss litván, a megyei tanács elnöke megnyitja a múzeu­mi hónapot cs Krajcsirovits Henrik grafikusművész kiállítását kifejezésmódja korszerű, mű­vészete a jobbért, a szebbért született, s szándéka: embe­ribbé formálni a mindennapo­kat. Művészetét közel érezhet­jük magunkhoz, itt. a tatabá­nyai tájban születtek meg ké­pei. a bányászok kemény mun­káját idézik alkotásai. S nem­csak a tájról, a környékről, a szénporos emberekről szólnak művei, hanem értük is — s képi üzenete; jelentenek az. utókor számára. A múzeumi hónap nyitó­eseményét egész sor rangos rendezvény követi többek kö­zött Tatán. Tatabanyán, Esz­tergomban. A megyei múzeu­mok sokféle módon igyekez­nek még szélesebbre tárni a kapukat az érdeklődök előtt. sok. jobb kihasználására, ezen belül is a szén termelésének a lehető legnagyobb mértékű növelésere. A széntüzelésű erőmüvek kapacitásának haté­konyabb igénybevetelével is elősegíthetjük a szénhidrogé­nek behozatalának mérséklé­sét. a magasabb leldolgozott- sági fokú termékek előállítá­sával pedig a nyers- és alap­anyag exportja csökkenthető az előbbiek javára. Az energiatermelő alágaza- tok közül a szénbányászatban varható a legnagyobb válto­zás. A következő tervidőszak­ban' megkezdődik a termeles az új eocén bányákban- de a növekvő szénszükségletet a jö­vendő néhány évben csak ak­kor lehet kielégíteni., ha ma­ximálisan kihasználjuk a ré­gi bányákat, illetve külföldön is vásárolunk szenet. Fejlesz­tés előtt áll a mecseki bánya - vidék is. ahol a kokszolható szén termelését kívánják for kozni. Évenként 3—5,3 százalékkal nő a villamos energia felhasz­nálása és a növekvő szükség­letet az épülő erőművek — paksi Atomerőmű, bicskei hő­erőmű — termelése fedezi majd. Felül kell .azonban vizsgálni, és ésszerűbbé tenni az energiafelhasználási rend­szereket, figyelembe véve a környezetvédelmi tennivalókat is. A miniszterhelyettes véle­ménye szerint csak akkor ér­hetünk el eredményeket, ha a földtani kutatásokat, a ki­termelés és a feldolgozás technológiáját egymással össz­hangban fejlesztjük. Ez vonat­kozik az egyéb szilárd ásvány­kincseinkre is. Népgazdaságunkban növek­szik az alumínium felhaszná­lása is, ehhez megfelelő bauxitvagyonnal rendelke­zünk. Szóba került egy új, évi 100 ezer tonna alumíniumot előállító kohó megépítése ia>

Next

/
Oldalképek
Tartalom