Dolgozók Lapja, 1979. szeptember (32. évfolyam, 204-229. szám)

1979-09-01 / 204. szám

2 DOLGOZÓK lapja 1919. szeptember 1., szombat Libanoni barométer Alighanem a legtapasztal- ta a Biztonsági Tanácsban' — tabb ENSZ-szakértők sem tud- felhívta az érdekelteket az nának hamarjában pontos vá- ellenségeskedések haladékta- laszt adni arra, hányszor is lan beszüntetésére. Kurt került már a libanoni vál- Waldheim — ugyancsak nem ság ügye a Biztonsági Tanács először és bizonyára nem is elé. Hosszú, makacs és újab- utoljára — aggodalmának ban az egész térség békéjét adott hangot a libanoni vál- fenyegető krízis uralja a Kö- ság elhúzódása miatt, s nyo- zel-Kelet legszebb országát, matékosan intette a feleket Különösen veszedelmessé vált a tűzszünet és a helyzet ren- a helyzet, amióta a szakadár dezését szolgáló ENSZ-hatá- Haddad őrnagy martalócai rozatok tiszteletben tartá- Libanon déli, Izraellel hatá- Sára. ros vidékén tevékenykednek, Csakhogy mindez aligha s Tel-Aviv nyílt támogatásá- hoz változást: a dél-libanoni val Valamiféle önálló terű- Válság gyökéréi messzebbre let kialakítása 'érdekében nyúlnak. Olyan szemléletvál- harcban állnak a központi tozásnak kellene bekövetkez- bejrúti kormány csapataival nie, amelyre egyelőre csekély is. Haddadék valójában iz- a kilátás. Nevezetesen: a pa- raeli célokat szolgálnak a lesztin kérdés megítélésében térségben, megkönnyítve a keresendő a megoldás. Tor- határ túlsó oldaláról mindun- téntek ugyan az Egyesült Ál­tálán meg-megismétlődő fegy- lamok részéről tétova kísér- veres akciókat Libanon terű- letek egyfajta álláspontmódo- lete ellen. sítás irányában, ezek azon­Beginék azzal érvelnek: a ban sorra kudarcot vallottak dél-libanoni táborokban te- Tel-Aviv hajthatatiansága vékenykednek a palesztin miatt. Pedig nemcsak Liba- kommSndók, s az izraeli csa- nonban, hanem a Közel-Ke- patok, a tüzérség, a légierő, létén is csak akkor szűnik és nem egyszer a haditenge- meg a feszültség, ha Izrael részét csupán megtorlásul tá- végre hajlandónak mutatko- madja a libanoni városokat, zik a palesztinok jogainak el- falvakat. Pedig a Palesztinái ismerésére, s látszatmegoldá- Felszabadítási Szervezet jó sok helyett — amilyen a ideje kivonta egységeit Tyr Camp David-i . különalku — városából és környékéről, azt elszánja magát a PFSZ-szel remélve, hogy a gesztus meg- folytatandó párbeszédre, szünteti a békés lakosság Sokan hajlamosak a libano- elleni izraeli akciókat. ni összecsapásokat elszigetelt A Biztonsági Tanács most jelenségként kezelni. Valójá- lezajlott kétnapos vitája — ban a meg-megújuló harcok akárcsak a megelőzőek — az egész térség feszültségét végeredményben meddő ma- jelzik, s az összecsapások he- radt. Andrew Young, a BT vességéből arra lehet követ­soros elnöke — aki idő köz- keztetni, hogy a Közel-Kele­ten változatlanul robbanás- veszélyes a helyzet. Gyapay Dénes ben lemondott amerikai ENSZ-nagyköveti tisztségéről, s így búcsúbeszédét tartot­Osztrákok n száműzetésben Az osztrák ellenállási moz­galom archívuma Magyaror­szágon is bemutatja az Osztrákok a száműzetésben c. kiállítást, amelyet az utóbbi öt évben, amióta elkészítették, sok érdeklődő tekintett meg Ausztria városaiban, az Ame­rikai Egyesült Államok 30 egyetemén, Stockholmban, Frankfurtban és Brüsszelben. Amint Herbert Steiner pro­fesszor, az archívum tudomá­nyos titkára — egykori el­lenálló — pénteken a sajtó képviselőinek elmondta: 1934. és 1945. között, miután Auszt­riában a munkáspártokat, a szabad szakszervezéteket be­szüntették, majd a német csapatok megszállták Auszt­riát. az osztrák ellenállók tíz­ezreinek kellett elhagyniuk1 hazájukat. Az osztrák nép legjobb fiai, köztük politiku­sok, Nobel-díjas tudósok, ne­ves írók, művészek, mint pél­dául Sigmund Freud, Frahz Werfel. Wolfgang Pauli, Fritz Wotruba, Ottó Klemperer, Jo­hann Koplenig a szomszédos vagy távoli országokban ta­láltak menedéket. Az emig­rációban a nehéz körülmé­nyek. nélkülözések közepette, is folytatták alkotómunkáju­kat, részt vettek a befogadó ország antifasiszta mozgal­maiban. küzdöttek azért, hogy Ausztria ismét sza­bad és független legyen. So­kan életüket áldozták ebben a harcban. A kiállítás 56 tablója— a Munkásmozgalmi Múzeumban — a kényszerű emigráció résztvevőit, azok küzdelmét, munkásságát ismerteti meg az érdeklődődkkel. A ksaiieeüáls* Sáío^aüí§2i Líbia ünnepén Kereken 10 éve, hogy egy gyors, vértelen hatalomátvé­tel révén Líbia új irányba fejlődött. A Szabad Unionista Tisztek titkos szervezete ek­kor döntötte meg Idrisz ki­Tripoli lakosai köszöntik az 1969-es hatalomátvételt végre­hajtó katonákat (MTI fotó, Külföldi Képszolgálat — KSy rály imperialista-barát mo­narchiáját, gyökeres változá­sok sorát nyitva meg a ha­zánknál majdnem hússzor nagyobb (de csak negyed­annyi lakosú) országban. A katonák államosították a leg­fontosabb bevételi forrást je­lentő kőolajkitermelést, a bankokat, korlátozták a föld- tulajdont, bevezették a terv- gazdálkodást. Msammer al-Kadhafi ezre­des vezetésével Líbia külpoli­tikája is haladó irányvonalat ♦tövet. Az ország az el' nem •kötelezett mozgalom aktív tagja, s különös erőfeszítése­ket tesz a közel-keleti válság megoldására, a különutas tár­gyalásokat folytató Egyiptom Losonczi Pál látogatása Qajdú-Bihar megyében Losonczi Pál, az MSZMP kai. gazdasági és ideológiai Politikai Bizottságának tagja, munkától, a XI. kongresszus az Elnöki Tanács elnöke, határozatainak végrehajtásá- pénteken délután 2 napos Iá- ról. togatásra Hajdú-Bihar megyé- A tájékoztató után Losonczi be érkezett. A vendéget a me- Pál a város vezetőinek kí- gye határánál a párt- és ál- sáretében Debrecen neveze- lami vezetők fogadták. Ezt kö- tességeivel ismerkedett. En- vetően Debrecenben, a me- nek. során felkereste a múlt gyei pártbizottság székházá- év végén felavatott, korsze- ban Sikula Gvörgy első tiD rűen felszerelt és berendezett kár köszöntötte és tájékoz- Kölcsey Ferenc Művelődési tatta Losonczi Pált a politi- Központot. Két esztendővel ezelőtt járt Bonnban Kádár János, s ami­kor a kancellária udvarán a katonai tiszteltadás . lezárta a látogatás hivatalos részét, a vendég azzal búcsúzott Hel­mut Schmidttől, hogy szíve­sen látja őt Magyarországon. Jó szellemű tanácskozások folytak akkor a két vezető között. Mind a nyugatnémet politikusok szavaiban, mind az újságok kommentárjaiban kifejeződött a tisztelet, ame­lyet Kádár János és szemé­lyében Magyarország élvez. E barátságos fogadtatás és az a tény, hogy ilyen magas ran­gú magyar vezető tett látoga­tást az NSZK-ban, jelezte a változást, amely az elmúlt tíz esztendőben Európában vég­bement. Egy évtizede az‘ a szociáldemokrata-szabadde­mokrata . koalíció van hatal­mon Bonnban, amely szakí­tott a régi. hidegháborús po­litikával és szerződéseket kö­tött a szocialista országokkal. Helmut Schmidt 1974. óta tölti be a kormányfői tisztet, 1968 óta a Német Szociálde­mokrata Párt alelnöke. nem­zetközi tekintélyű politikus, a nyugati szövetség egyik veze­tő egyénisége. Egyben a ke" 'et—nyugati közeledés őszin­te híve. Ez kiderült az akkori magyar—NSZK tárgyalásokon súlyozott, is. A közeli na’pokban Buda­pesten folytatódik az eszme­csere, s a megbeszéléseken a kétoldalú együttműködés, va­lamint a nemzetközi helyzet legfontosabb kérdései ismét napirendre kerülnek. A 64 esztendős Schmidt kancellár már Kádár. János bonni láto­gatásakor példamutatónak nevezte a magyar—nyugatné­met kapcsolatokat. Az NSZK a tőkésországok között ha­zánk legnagyobb kereskedel­mi partnere: a- kölcsönös áru- szállítások értéke az idei év első hat hónapjában megha­ladta a 28 milliárd forintot, ami mintegy 28 százalékos növekedést jelent 1978 ha­sonló időszakához képest. Az egyszerű árucsere mellett mind nagyobb a szerepe a magyar és nyugatnémet vál­lalatok kooperációjának is: mintegy 300 ilyen megállapo­dás gazdagítja- . kapcsolatain­kat. A kereteik között lebo­nyolított forgalom tavaly 250 millió márka volt. amelyből 150 millió márkát a maavar eladások teltek ki. Már Bonnban is felmerült, s min­den bizonnyal szó lesz róla Budapesten is, hogy az áru­csere-forgalom nem kiegyen­kivitelünk gyor­sabb bővítését elsősorban az euróbái gazdasági közösség­nek az NSZK-ban is érvényes beviteli korlátozásai nehezí­tik. Bonnban a két ország kap­csolataiban nem volt vitás politikai kérdés. Nem mond­ható ez el ugyanígy a nem­zetközi problémák megítélé­sére. hiszen Magyarország a Varsói Szerződés, az NSZK pedig a NATO tagja, és a két csoportosulás tudvalevőleg eltérően szemlél több kérdést. Ennek ellenére Kádár János és Helmut Schmidt az euró­pai ügyek vizsgálatánál már akkor leszögezte: nincs más választás, mint a béke. Hang­súlyozták a helsinki záróok­mány jelentőségét, a külön­böző társadalmi rendszerű és ellentétes csoportosulások­hoz tartozó államok együtt­működésének fontosságát. Igaz, ma bonyolultabbak az euróoai gazdasági és katona- polit'kai viszonyok. de ez egyáltalán nem zária ki, hogy. a budaoes’i megbeszélé­seken, a kétoldalú kancsó1 a* tok fejlesztésén túl ugyan- csak nagv hangsúlyt kao.inp az európai béke és biztonság megszilárdításának kérdése. T. I, Amikor eloszlott a köd A Pravda cikke az amerikai provokációról Alekszej Petrov a pénteki szovjet állampolgár hazatérési ságot a „tragikus végkifejlet- Pravdában „Amikor eloszlott a óhaja. Ezt a kijelentést iró- re.” A CBS televíziós társaság köd” című cikkében foglalko- nikus megjegyzésekkel fogad zik a New York-i Kennedy ták a sajtó képviselői. repülőtéren lezajlott provoká­cióval. Az IL 62 M repülőgép — amelyet az amerikai ható­ságok három napon át fog­ságban tartottak —, szeren­csésen Moszkvába juttatta va­lamennyi utasát. A szovjetei- lenes provokáció szappanbu­borékként szétpattant, rossz szájízt hagyva az amerikaiak körében, akik felteszik a kér-. információja szerint az. ameri­kai biztonsági erők tervbevet­ték Vlaszova erőszakos el­hurcolását és e célból különle- , ges rohamosztagot küldtek a w,lfuténL?tk repülőtérre. A CBS megjegy­zi, hogy Carter elnök szeme­az A repülőteret elfoglaló pro­vokátorok és azok, akik oda küldték őket bizonyítják — botrányt, sőt, konfliktust akartak előidézni, ^“^sitósára «jták le Lenyegeben ez be is kovetke- akcjót zett. Az „emberi jogoknak” és a „személyiség sérthetet­lenségének” kétes védelmezői vokáció napjaiban is nyugaton zajos, szovjetellenes tüntetése- únos-untalan emlegették a dóst: ..Mire kellett rendez"? «pitéit." Fenyegetek; a „^szabadságot”, a Pravda repülőgép korul tartózkodó mfma.gyarazo.ia megjegyzi: A? Egyesült Államok' kül- szovjet hivatalos személyisé- amikor a szovjet képvise’ők Ügyminisztériumának képvi- geket. az Aeroflot munkatár- meghívták az amerikai ú.iság­seiője, aki megjelent az ame- sait és a Ljudmila Vlaszová- írókat a repülőgép belsejébe. Annak kapcsán, hogy a' pro­likai újságírók előtt közvetie- val szolidaritást vállaló utaso- nül azután, hogy a gép irányt kát. szidalmazták a Szovjet­vett Moszkva felé. a tudósítók uniót, plakátokat hurcolásztak kérdésére válaszolva mégis- a „szabadság védelmét” hir- mételte feletteseinek hivatalos dető feliratokkal. A riporte- verzióját. nevezetesen. hogy rek mindent filmszalagra vet- „meg kellett győződniük” ar- lek és továbbítottak az éterbe. hosv személyesen beszélhesse­nek Viaszovával, az amerikai hatóságok megtiltották ezt ne­kik. Az események valóságnak megfelelő ismertetése ugyanis nem felelt meg a színjáték ról, hogy „őszinte-e” Vlaszova hogy felkészítsék a nyilvános- rendezőinek. 'ndokról a nácik gondoskodtak 6. Az első halottak nek csak egy töredékét állo- másoztatta a nyugati határo­kon. Hitler, aki arra számított, ezért megfosztották minden rangjától. Közkatonaként be­sorozták a fegyveres SS-be es a frontra küldték, Himmler hogy a „győztest később nem azonban gyorsan visszaparan­fogják megkérdezni, vajon igazat mondott-e, vagy sem” csolta fontos a hátországba: ilyen államtitkok ismerője Naujocks a kora órákban vette át a veket” Oppeln ben, délutáni események. Megbilincselték a „hihető-e vagy sem”. A na- „konzer- személyzetet, a különítmény gyobb hatás kedvéért külón- magától egyik tagja felolvasta lengyel bezö SD-különítmények a V.O « ±yu, naj- eltették láb alól. Ot azonban Mégsem ítélték el: megs daxom iránti javuló maga orr- nem vo.t maganal. Megpróbál- nalban hadüzenet nélkül meg- érdekes módon megkímélték: kött. miután Nürnbergben ■ tasuknak köszönhetik a meg- tóm kinyitni a szemet, de te- tamadtak volna Lengyelorszá- noha 194i januárjában elbiza- lomást tett. Azóta nincs elszigetelésére. 1945-ben a dicstelen halálba nem lehet olyan helyen, ahol menekült a felelősségre vonás az ellenség kezébe kerülhet, elől. Bűntársai közül néhá- Naujocks így kényelmes be- . . , . ... nyan — így Göbbels, Himrh- osztásokban átvészelte a há­Mullertol, a Gestapo ionoké- es nemet nyelven azt a rövid gleiwitzi akcióhoz hasonló mo- ler _ szintén öngyilkosok let- borút: Dániában, majd Bei- oi. Koncentrációs táborokból beszedet amelyet Gobbels dón szervezett, lengyel egyen- teki mások a nürnbergi per- giumban a megszálló csapatok kiválogatott foglyokat, akik propagandista! fogalmaztak es ruhaba öltöztetett koncentra- ben voltak kénytelenek fe- gazdasági hivatalaiban teljesi­ki ogastalan lengyel egyenru- amelynek bizonyítania kellett cios táborbeli foglyok holttes- lelni tetteikért. Itt derített tett (jól jövedelmező üzlete­hat viseltek zsebeikben - a a tűrhetetlen lengyel gyűlő- lenek hatrahagyasaval hitele- ^ Naujocks vallomása hi- két biztosító) szolgálatot. A Canaris áltál vezetett hirszol- letkullamot . ... sxtett „lengyel támadást’ haj- telesen fényt a gleiwitzi provo- vég kezdete előtt, 1944. de­galat áltál sze.zett — lengyel Egv SS-oivos injekcióval el- tották vegre a hohenlindei, a kációra, amelynek részvevői cemberében átszökött az ame­katonai igazolványokkal. A kábította a lengyel egyenruha- pfalzdorfi és geyersdorfi né- közül egyedül ö volt életben, rikaiakhoz, akik azonban há­kivalasztott embereknek azt ba öltöztetett rabot. Naujocks met vámhivatal ellen is. filler parancsára ugyanis va- borús bűnösként letartóztat­mondtak, hogy addigi szór- így emlékezett a nürnbergi Meg mielőtt a Wehrmacht Utmennyi részvevőt és tanút ták galmas, engedelmes és a biro- perben: „Élt, de egyáltalán csapatai szeptember 1-én, haj- eltették láb alól. Öt azonban Mégsem ítélték el: megszö­val­.*v**^v ^,*»*»»*.*«,* .......ltl,v j.*.íu^v%a hír t iszteltetést, hogy egy hazafias kintetéből nem tudtam meg- got. különböző diverziós ősz- kodottsá"ában vitába szállt a róla. akcióban vehetnek részt. állapítani, hogy él-e, csak ab- tagok már fontos ipari üzeme- mindenható HevHiiehhei és __ Véne I gen. a szerencsétlenek —a b.ól. hogy lélegzett.” A szomo- két. csomópontokat foglaltak J " J második világháború első ha- rú halálra kárhoztatott ember ott el. A Wehrmacht hírsaer- lottai — jókedvűen, bizako- nemsokára kilehelte lelkét: ző-szolgálata egy több, mint dóan indultak a halálba. Úgy Naujocks egyik embere vég- 3000 fasisztából álló diverzáns- t-udták, hogy másnapra már zett vele. Injekcióval elkábí- alakulatot szervezett, amely szabadok lesznek, az akció tották az adó körül elhelye- még augusztus 31-én éjfél után valamennyien kegyelmet zett többi rabot is. Az SS-le- előtt bányász ruhában lépte kapnak, s megszabadulnak gények rövidesen velük is vé- át a határt és a lengyelorszá- priuszuktól is. A mindenható geztek. Másnap reggel már gi németek titkos csoportiai- Gestapó segít nekik abban, bemutathatták a sajtó képvi- val együtt hajnalra hét szilé- hogy új életet kezdjenek, meg- selőinek a „lengyel támadás ziai bányát foglalt el. felelő egzisztenciához jussa- bizonyítékait”. A Wehrmacht félelmetes nak. Naujocksék még lövöldöztek gépezete 52 hadosztállyal tá­Naujocks különítménye öt egy sort, aztán kiszabadították madott és villámháborúban emberrel este 8 óra után fog- a rádióadó megbilincselt sze- hamarosan. térdre kényszerí- lalta el a gleiwitzi rádióadót, mélyzetét, vagyis „visszafog- telte Lengyelországot, amely- Egy „konzervet” is vittek ma- látták” az adót. Aztán a pon- nek hadserege hősiesen védte gukkal: egy holttestnek ma- tosan teljesített parancs íuda- hazáját, de a katonai erővi- gában az adó épületében is tátoan visszautaztak Berlinbe, szonyokat nem változtathatta kellett maradnia, bizonyítan- ahol a rotációs gépek már on- meg. A gyors német hadisi- dó. hogy a lengyelek nem- tották a gleiwitzi események- kerhez jelsntősen hozzájárult, csak megtámadták a rádiót, ről szóló „jelentéssel” az új- hogy Anglia — Franciaország- hanem el is foglalták azt. Ságokat. gal együtt — csak három nap A gondosan kidolgozott terv Hitler tehát megteremtette a múlva üzent hadat Németor- szerint, az SS-re jellemző fe- propaganda-okot az akcióra — szagnak, ekkor is csak papí­:«Äl§r gyeimezettséggel peregtek nem is törődött vele, hogy az ron. Így Hitler katonái erejé­Hitler mondása egy berlini oszlopon: „Adjatok nekem öt esztendőt, és nem fogtok ismét ráismerni Ném. tországra.“ A romba dőlt főváros bizonyítja: így történt / „ . (Totó — MTI Külföldi

Next

/
Oldalképek
Tartalom