Dolgozók Lapja, 1979. szeptember (32. évfolyam, 204-229. szám)

1979-09-15 / 216. szám

5 1979. szeptember IS., szombat DOLGOZOK LAPJA A látvány a fontosabb? Szeptember 6-án, csütörtö­kön délelőtt a dózsakerti ABC mellett lévő zöldség-gyümölcs boltban vásároltam. A polcok roskadásig tele voltak szép, egészséges áruk­kal. Kinéztem magamnak egy szép fej salátát a polcról. Mi­kor az eladónak megmutattam melyiket kérem, közölte ve­lem, hogy a polcon lévő áruk­ból nem adhat, mivel elle­nőrzést várnak, azok az áruk azért vannak kitéve. Ezen nagyon felháborod­tam, persze nem csak én, ha­nem az üzletben lévő többi vevő is. Mondtam, ha nem kapom meg a kért árut, ak­kor a vásárlók könyvét kérem és a panaszomat oda írom be. Az eladó erre segítségül hívta a másik két eladót is és megtárgyalták, hogy jobb ha inkább a salátát adják oda. Gondolom az ellenőrt nem az érdekli, milyen árut kap­hatna a vevő, ha eladnák, ha­nem az, milyen az ellátás. Gerstmár Antalné T atabánya-Dózsakert „Balatoni ősz” ( Az Ácsi Cukorgyár képző­művész-körének tagjai egyhe­tes táborozáson vehettek részt a gyár Killián-telepi üdülőjé­ben. Az ott készült munkák­ból november 7-re „Balatoni ősz” címmel rendeznek kiál­lítást a gyár étkezdéjében. Németh István Acs ^líhkemürn/i együ1t~~ 77 Az áSlam köteles!?’ Tata 10 óvodájában sem tudott minden igényjogosult óvodás korú gyermeket elhe­lyezni a felvételi bizottság, így nagyon sokszor hallat­tam, a szülők reklamálása során: „Az állam köteles .. ” Megértem a szülők gond­lése. javítása, ablak-ajtó iga­zítás sokszor jól jönne, nem­csak azért, mert takarékos­kodhatnánk, hanem azért is, mert nincs aki vállalja. Több kös-önőlevelevet már, melyben brigádja i városi Ferenc s' ocialisa parkettalakkozást, kórház mosodájának kollek­tívája ág.vvászon-mosást vég­zett. A szülők közül Kele Já- olvastám nos. Rigó Elemér, Takács a vezető óvó- László festők és Mojzer László kisiparos festő. to­vábbá Erdélyi László és Szá­lai László működött közre lelkesen. Köszönet minden szocia­lista brigádtagnak, és szü­Fojt Istvánná vezető óvónő óvodai felügyelő Tata, Fürdő utcai óvoda Kél évtized távlatából nők hálájukat fejezik ki já+ és elkeseredését. De min- egyik vagy másik üzem szó­dén elism-'ésem a városi ta- cialista brigádjának a se- nács- vezetőié. Most közvetle- gí1|ségért. Ezt én is megte- nül részese voltam annak a szem, hiszen a város legna- küzdelemnek, amivel szin- gyobb óvodájának festése, te a semmiből teremtettek meszelése. udvarrendezése lőnek, "akik segítettek' helyet még két csoport szá- teljesen társadalmi munká­méra azért, hogy minél több ban történt, ami komoly rászoruló gyermek járhasson költségmegtakarítást jelentett, óvodába. A III. sz. cserépgyár Rózsa Egy-két szóra azonban ér­demes elidőzni: az idézett ki­jelentésnél: az állam köte­les... Nem akarok itt politikai fej­tegetésekben bocsátkozni, úgy gondolom, azonban, hogy az államat mi. magunk testesít­jük meg. Magunknak kell munkával mindazt megterem­teni. amit elfogyasztunk, amit használunk. Amennyi értéket juttatunk az államháztartás­ba, annyit tud az közvetve visszajut.atni a dolgozóknak. Béiratáskor mindig kérjük a kedves szülőket, hogy év köz­ben kisebb társadalmi mun­kával járuljanak hozzá a költségek csökkentéséhez, ami­kor azonban szükség van rá, kevés az önként jelentkező. Pedig egy-két zár felszere­Horgászszerencse Szeptember 7-én Vasas Ti­bor tatai sporthorgász — aki vendégjeggyel rándult át a mint alapító tag .horgászik a tatai és környékbeli folyók zegzugos helyein. Most is 75 évét meghazudtoló frisses­séggel indul nap mint nap előkészített felszerelésekkel, hogy kipróbálja a horgászsze­rencsét. Most sikerült! „Málés po- lentával”, fenekező orsós fel­szereléssel, 2-es horoggal, 35 mm-es damillal megakasztot­ta az idei legnagyobb, 65 om hosszú, aranvpikkelves tükör­pontyát, amely pontosan 8 kg 10 dekát nyomott a mérlegen. Gratulálunk neki és mint ta­tai horgászok büszkék va­gyunk rá. hogv ilyen szép zsákmányra sikerült szert tennie. Huszti Levente Tata A héten tartotta jubileumi taggyűlését a Vakok és Gyen- génlátók Komárom megyei Szervezete. A húszéves szer­vezet ünnepi számvetésén részt vett dr. Bódi István, az or­szágos szövetség főtitkára és dr. Sólymos Gyula a szövetség alelnökségének tagja. Képvi­seltették magukat a megye és a város párt- tanácsi és tömeg- szervezetei, amelyeknek gon­doskodását a szervezet 420 tagja szüntelenül érzi Jelen voltak néhányan a patronálok közül is, a szanatórium Ko­rányi Sándor, a Tatabányai Szénbányák ÄVF Május 1., valamint a Gyapjúfonó Ba­rátság brigádjából. A buszmegállókban a külön­böző irányból érkező alig, vagy egyáltalán nem látó ven­dégeket a Ságvári Endre ál­talános iskola tizenkét úttö­rője várta és kísérte az ün­nepség színhelyére, a TIT me­gyei szervezetének székházá­ba. A tagság törekvését fel­karoló. széles körű együttérző támogatásnak köszönhető, hogv a beszámoló ténvekben mérhető fejlődésről adhatott számot. Luk János, megyei tit­kár előadása pontosan tükröz­te azt a változást, amin a tag­ság 1959—79 között keresztül ment. A szervezet megalaku­lásakor 22, ma 420 tagról gon­doskodnak. Akkor ketten dol­goztak, ma 48-an állnak mun­kaviszonyban. Három éve mű­ködik Tatabányán a Fővárosi Kefe- és Seprűgyártó Vállalat üzemrésze. Ezt a kis műhelyt szeretnék továbbfejleszteni, s azzal a sorstársak tömeges foglalkoztatását megoldani. A Vakok és Gyengénlátók Komárom megyei Szervezeté­nek tagsága elégedett a lakás- helyzetével, szociális körülmé­nyeivel, kulturális fejlődésé­vel — a látók jó középátlagá­hoz sorolják magukat. S mint meggyőződéssel vallják: ez, a társadalomadta lehetőségeken túl a párt, a tanácsi és a tö­megszervezetek következetes törődésének köszönhető, a ta­gok részben az országos szö­vetség boglárlellei üdülőjében, részben a SZOT juttatása ré­vén az ország különböző me­leg vizű fürdőibe kapnak be­utalót. A TIT tatabányai szer­vezete rendszeresen tart ak­tuális ismeretterjesztő előadá­sokat érdeklődő tagságának. Mogyorósi Lászlóné. a me­gyei oártbizortság munkatársa aktuális gazdasági áttekintést nvúitott a gvűlés 130 főnyi résztvevőiének. Csóka Zsig- mondné, a Hazafias Népfront megyei alelnöke, a megyei szervezet 20 éves tevékenysé­gét és a két, szervezet kapcso­latát méltatta elismerően. Ugyancsak iónak minősítették a szervezet feilődé'ét a szövet­ség országot? áttekintéssel rendelkező kénviselői, dr. Bódi István a szervezeti munka, dr. Sotvmos Gyula a tatabányai műhelv eddigi eredményeit hangsúlyozta. Megnyugtató és tiszteletet érdemel az a gon­doskodás. amely biztosítja az emberhez méltó életet a szer­vezet valamennyi tagja számá­ra. — ez csendült ki a 20 esz­tendőt vizsgáló áttekintésből. N. p. Vasas Tibor zsákmányával Bokodi tóra — az év legna­gyobb potykáját akasztotta horogra és szákolta sikeresen. Vasas Tibor vérbeli hor­gász, több mint 50 esztendeje, Visszhang Zajosan, FIGYELMETLENÜL A szeptember 12-én közölt Kipufogók — hangtompítók című cikkhez szeretnék kiegé­szítést tenni. Sajnos nyitott kipufogókkal nemcsak a közúton, hanem a járdákon is közlekednek, nem törődve sem a veszélyekkel, sem az alvókkal (a súlyos be­tegekről nem is beszélve), Üj- városhan p járdák az ablakok rlatt húzódnak végig, itt furi­káznak le. s föl. Sokat várok az 1980. január 1 -én életbe lépő rendelet vég­rehajtásának ellenőrzésétől, remélve, hogy a jelenlegi tűr­hetetlen állapot megszűnik. Sauer László Tatabánya, Mártírok útja 18. Nézők háborúja 77 Nagy nehezen sikerült je­gyet kapnom augusztus 16-ra, csütörtökre, a Turul moziba, az ígéretes, előre reklámozott Csillagok háborúja című filmre. A filmnek 5 órakor kellett volna kezdődnie, de helyette közel egyórás jogi tanácsadá­si riportot dobtak be a hír­adó után. Teljes volt a fel­háborodás. mindenki becsapva érezte magát. Amikor már vagy három­negyed órája ment a jogi vi­ta. megbolydult a közönség, legalább 30-40-en kimentek. A bentmaradottak hangosan tapsolva követelték a filmet. Hat óra előtt öt perccel el­kezdődött a film, ráadásul nem két. hanem egyrészes ..adagban”. A filmben azt hiszem, egyikünk sem csaló­dott. de az előzmények min­denkit felidegesítettek. Igaz. mentségül felhozhatjuk, hogy ezt a filmet az előzetessel együtt először játszották le a Turulban. így a gépészek és az alkalmazottak sem tehet­tek róla. De valaki mégis ... Mint írtam, a film majd­nem 6-kor kezdődött, de már 8 óra előtt 10 perccel mehet­tünk is ki — egy kétrészes filmről. Még csak megszakí­tás, szünet sem volt, ami je­lezte volna, hogy a második rész következik. Gondolom, a jogi tanácsadással együtt volt kétrészes, azt szánták első résznek. Az első helyre 40 forintba került egy jegy. Azt hiszem, ez nem számít csekélységnek. Szuromi Mihályné Tatabánya Levélírónkká1, egyidőben többen is hangot adtak felháborodásuk­nak áz eset miatt. Bizonyára az okokra, a magyarázatra sem egye­dül levélírónk kíváncsi. Ezért ad­tuk közre a Komárom megyei Moziüzemi Vállalat igazgatójának a hozzá továbbított panaszra adott válaszát. „A Szuromi Mihályné ál­tal leírtak teljes mértékben fedik a valóságot. Szeretném közölni azt is. hogy a Turul filmszínház vezetője helyesen járt el. A mozijegy árához ugyanis kétség nem fér, azt az Országos Anyag- és Ár­hivatal; a kulturális minisz­ter döntése alapján a Kultu­rális Minisztérium Filmfő» igazgatósása határolta meg. A „Csillagok háborúja” cí­mű kétrészes amerikai film. a Filmfőigazgatóság 1979. június 27-i utasítása szerint került műsorra a panaszos által em­lített csütörtöki napon. Vitatható, hogy a főigazga­tóság álláspontja helyes volt- e, amikor a kb. 2 órát kite­vő „Csillagok háborújá”-t egy műfajilag teljesen eltérő rö- vifilmmel egészített ki. Ezt felismerve, a kritikus csütörtöki napot követően el­rendeltem, hogy a rövidfil­met a nagyfilm után vetítsék, a nézőnek így módjában van dönteni, végignézi-e a 3 órás műsort, vagy a nagyfilm után távozik. A film műsorra tűzése után a MOKÉP vezetője intézke­dett. a nagyfilmhez műfaji­lag közelebb álló kisfilmre, a ..Kérdőjelek” címűre cserél­ték le a rövidfilmet. Vélemé­nyünk szerint a lényegen ez sem változtat mert a néző, ezután is a ..Csillagok hábo­rú iá”-ra megy. és nem rövid- filmet kíván látni. Ezért a jövőben is a fenti eljárás foeiuk alkalmazni, a kisfil- met csak a nagvfilm után fogják vetíteni a filmszínhá­zak. A kritikus csütörtöki in­cidensért elnézést kérünk, rajtunk -kívül álló ok miatt következett be. Szakácsi János, igazgató Az ipari szolgáltatások helyzete a komáromi járásban Az életszínvonal növekedé­se. az életmód, a vásárlási és fogyasztási szokások változá­sának eredményeként egyre gyorsabban nőnek az igények a lakossági szolgáltatások iránt. S változnak az igények is, újak lépnek a régiek he­lyébe. Ma már például nem mosógépet, porszívót keresnek a kölcsönzőboltokban, hanem inkább a kislakásépítést segí­tő beton- és habarcskeverőt. csiszoló-, fúrógépet és egyéb barkácsf elszerelést. Megvizsgáltuk járásunkban, mennyit fejlődött a lakossági szolgáltatás színvonala. és melyek a következő évek te­endői ? A központi, állami intézke­dések. valamint a tanácsi szervek irányító, koordináló te­vékenysége biztosítják a szol­gáltató kapacitások gyors üte­mű növekedését, az új igé­nyek kielégítését és a hagyo­mányos szolgáltatási területek fejlesztését. Csupán a most fo­lyó ötéves tervciklusban, a já­rásban lakossági szolgáltatást végző állami vállalatok és szövetkezetek több mint 20 millió forintot kaptak köz­ponti alapból — a szolgálta­tás fejlesztésére. A támogatá­sok — kiegészítve a szolgálta­tást végzők saját pénzeszkö­zeit — jelentős kapacitásbő­vülésben mutatkoznak meg. Az almásfüzitői mosoda bő­vítésével a textiltisztítás napi 4 tonnáról 7 tonnára növek­szik. A kisbéri gyorstisztító szalon megnyitása a nagyköz­ségen túl a környék lakossá­gának gondját is megoldja. Ha a beruházások megvaló­sulnak. csökkennek a vállalá­si határidők és új igényeket (például szőnyegtisztítás) ki lehet elégíteni. Kisbér és környéke szolgál­tatási igényeinek kielégítésé­ben mind jelentősebb helyet foglal el a Kisbér: Építőipari és Szolgáltató Szövetkezet. Különösen a gépjárműjavítás és a kismotor-szerviz területén fejldőtek. Sokat segítene Bá­bolna lakosságának a szolgál- latóház megépülése. Ehhez a pénz és a terv is rendelkezés­re áll. A szocialista szektor, bár fejlesztette -építőipari la­kossági szolgáltatásait, növelte bevételét, a jelentkező igénye­ket csak részben tudia kielé­gíteni. A szövetkezetek éoítő- ipari tevékenységében váltó­ANTIKVÁR HÖHYUUÁSÁH zatlanul meghatározó a beru­házás jellegű munka. Ennek mindenekelőtt gazdasági okai vannak. A kereskedelmi és mezőgaz­dasági jellegű szolgáltatásokat végző áfészek különösen a kefeskedelmi ellátáshoz kötő­dő szolgáltatások körében fej­lődtek. így a házhoz szállítás­ban. árufuvarozásban, háztar­tási tüzelőolaj árusításban. A vendéglátásban nyújtott szol­gáltatások színvonala azonban nem kielégítő. Meg kell gyor­sítani a különböző boltok vá­lasztékának felülvizsgálatát és kicserélését is. Amikor a lakossági szolgál­tatásokról beszélünk, mindig szólni kell a kisiparosokról is. A községekben a szolgáltatá­si igények 70—80 százalékát a kisiparosok elégítik ki. Eg'-es karbantartó, javító szakmák­ban továbbra is nótolhatatla- nok. Számuk a járásban je­lenleg 454 fő. Ez kevés. de számuk nem növekszik, in­kább csökken. A kisiparosok 51 százaléka önálló. 41 száza­léka munkaviszony mellett dolgozik, á fennmaradó rész pedig nyugdítfolyósítás me'­lett végez javító tevékenysé­get. Az önállóak száma és részaránya is csökkenő. Hgv tűnik, a kismar gvako'-i-;«á- nak a munkaviszonv melletti formája kerül előtérbe. A kisiparosok hiánya első­sorban a kisközségekben. a nagyközségekhez tartozó társ­községekben és néhány szak­mában (cipész, kovács, férfi­szabó, fodrász, ács, üveges) mutatkozik. Összességében azt mondhat­juk a szolgáltató tevékenység nagysága és színvonala — a lehetőségekhez igazodóan — fejlődik a járásban. Arra van szükség, hogy ez a fejlődés te­rületileg is és szakmailag is differenciáltabb legyen és ez jusson kifejezésre a támogatá­sokban is. A háztartási munkát köny- nyítő és a motorizációval összefüggő területek lakossági szolgáltatásait szükséges első­sorban fejleszteni. Ezzel pár­huzamosan pótolni kel! a szolgáltatás kultúráltságában és minőségében mutatkozó le­maradásokat'. Mindezek nem­csak a holnap, a VI ötéves tervidőszak feladatai Is. Baráthné Nnov Erzsébet ipari főelőadó TATABANYAN A BOLYAI KÖNYVESBOLTBAN szept. 18, 19, 20-án VÉTEL-ELADÁS 5571 A MAGYAR ACÉLÁRUGYÁR KISRUGÓ ÜZEME FELVÉTELRE KERES szerszámkészítő, lakatos szakmunkásokat, valamint automata és célgépekre teljesítménybérben dolgozó betanított, illetve szakmunkásokat. Jelentkezést személyesen, vagy 10-79 telefonszámon kérünk, ahol további felvilágosítást ad a munkaügy. Az üzem megközelíthető: Tatabánva-Felsö vasútállomásról, minden óra 30-ik percében induló 8 , illetve 8 Y. jelzésű autóbusszal a Bányászkörtér érintésével. Kisrugó Üzem, Tatabánya-Sikvölgy 5484

Next

/
Oldalképek
Tartalom