Dolgozók Lapja, 1979. szeptember (32. évfolyam, 204-229. szám)

1979-09-01 / 204. szám

VtlÄG PROLETARIAT EGYESÜLJETEK! y Mai számunkban: Húszezer ember köszöneté 3. oldal Egy hét a barátság jegyében 4. oldal 1979.szeptemberl, M$ZMp KOMÁROM MEGYE! BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYE! TANÁCS LAPJA SZOMBAT XXXII. éví., 204. sz. Ára: 1,20 Ft. Szerkesszünk együtt 5. oldal Ülést tartott » az Elnöki Tanács A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tartott. Törvényerejű rende­lettel újraszabályozta a bírósági végrehaj­tást. A korszerűsítés egyrészt összhangba hozza a bírósági végrehajtás szabályait to­vábbfejlődött társadalmi-gazdasági viszo­nyainkkal, másrészt egyszerűbbé, és gyor­sabbá teszi a vagyonjogi, családjogi és mun­kajogi követelések bírósági végrehajtását. Többek között: megkönnyíti a tartásdíj be­hajtását, a gyermek elhelyezésére és átadá­sára vonatkozó határozat végrehajtását, ha­tékonyabb eszközöket biztosít a bírósági dön­tésből fakadó kótelezettségéiket nem teljesí­tő állampolgárok és szervek elleni hatéko­nyabb fellépésre, ezzel szilárdítja az állam- polgári és állami fegyelmet. A törvényerejű rendelet 1980. január 1-én lép hatályba. Az Elnöki Tanács ezután személyi kérdé­sekben döntött: Zara Lászlót, a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság — tagját — nyug­állományba vonulása miatt — felmentette tisztségéből, ezzel egyidejűleg Balogh Istvánt, a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság tag­jai sorába beválasztotta. Az Elnöki Tanács végül bírákat választott meg es mentett fel. Aláírták a miniszterek Á gyógyítástól a tudósok tapasztalatcseréjéig Egyezmény a magyar—jordán egészségügyi együttműködésről Nemzetközi egyezmény szü­letett a Magyar Népköztársa­ság és a Jordán Hasemita Ki­rályság kormánya közötti egészségügyi együttműködés­ről. A megállapodást pénte­ken írta alá Budapesten —a Hilton Szállóban — a két or­szág egészségügyi minisztere: dr. Schultheisz Emil és Abdul Rauf Kavabdeh. Az egyezmény értelmében a két ország illetékesei az egészségügy szervezése terén rendszeresen tájékoztatják egymást a gyógyitóhálózat szervezetéről és az egészség­ügyet érintő fontosabb jog­szabályokról. Közlik az egész­ségügyi statisztika módszerei­re vonatkozó tapasztalataikat és közzétett statisztikai ada­taikat. Kölcsönösen megis­merhetővé teázik (kívánságra meghatározott példányban meg is küldik) új egészség- ügyi létesítmények típuster­veit. Kiterjed az együttmű­ködés az orvos- és gyógy­szerészeti tudomány különfé­le területeire, az orvosok, gyógyszerészek és egyéb egészségügyi dolgozók képzé­sére s továbbképzésére. Ezt szolgálja majd a tudományos kutatások legfontosabb űj eredmnyeinek közlése. Megis­mertetik az egészségügyi ok­tatás formáit, módszereit, és kérésre megküldik egymásnak az űj magyar, illetve jordán egészségügyi tankönyveket, tájékoztató anyagokat, filme­ket. Biztosítják, hogy a két ország szakemberei részt ve­hessenek a partnereknél ren­dezendő szakmai kongresszu­sokon, konferenciákon, szim- pózionokon. Fontos fejezetét jelenti az egyezménynek a közegészség- ügyben a környezet, a mun­ka-, élelmezés- és iskola­egészségügy terén kialakítan­dó együttműködés, a járvány­ügyi tapasztalatcsere, a fer­tőtlenítésben alkalmazott módszerek és eredmények kölcsönös megismertetése. Tá­jékoztatják egymást — min­den esetben a lehető leg­gyorsabban — azokról az egészségügyileg fontos jelen­ségekről, eseményekről, ame­lyek hatással lehetnek a két ország járványügyi helyzeté­re. Az egyezményben rögzítet­ték : ingyenes egészségügyi ellátásban részesítik azokat a magyar, illetve jordán állam­polgárokat, akik ideiglenesen a másik országban tartózkod­va hirtelen megbetegednek, halaszthatatlan orvosi be­avatkozásra szorulnak. Azt is lehetővé teszi a mostani megállapodás, hogy a két ország meghatározott idő­tartamra küldjön egymáshoz tapasztalatcserére, illétve to­vábbképzésre orvosokat, gyógyszerészeket, egyetemi és egészségügyi szakiskolai ok­tatókat, más egészségügyi dol­gozókat, meghívjanak szak­embereket előadások tartásá­ra. Az egyezmény megkötésé­nek hátteréhez tartozik, hogy — a magyar egészségügyi miniszter tavalyi látogatása­kor — Jordániában szó volt arról; szívesen vennék — és készek elősegíteni — a ma­gyar orvosteclyiikai és gyógy­szeripari termékek általuk történő importálásának jelen­tős fejlesztését, annál is in­kább, mivel a közeljövőben több nagyobb egészségügyi beruházás (köztük két 300 és egy 200 ágyas Ikerház, köz­ponti rendelőintezetek, isko­laorvosi rendelők) megvalósó- tását tervezik. Koszorúzás, gálaműsor Emlékezések és a 29. bányásznapon Fock Jeiiő a tatabányai eseményeken Pénteken megkezdődtek megyénkben a 29. bányásznap eseményei. A Magyar Szénbá­nyászati Trösztnél házi ün­nepségen emlékeztek meg a bányásznapról, annak törté­nelmi eseményeiről, az iparág fejlesztésére ható vonatkozá­sairól. Dr. Halász Tibor ve­zérigazgató-helyettes méltató szavai után kitüntetéseket ad­tak át. A Kiváló Bányász ki­tüntetéssel ismerte el a ne­hézipari miniszter Elekes András vezérigazgató-helyet­tes, Bekalár Kálmán bér- és munkaügyi főosztályvezető, Balázs Ferenc főosztályvezető munkásságát. A Bányász Szol­gálati Érdemérem arany foko­zatát kilencen, ezüst fokozatát négyen, bronz fokozatát tizen- ketten vették át. A nap folyamán leleplezték Szabó István Kossuth-díias szobrászművész bányász szob­rát. amelyet tölgyfából fara­got! ki. A nagvszerű alkotás a Magyar Szénbányászati Tröszt előcsarnokában kapott helyet. A szoboravatáson részt vett a mű alkotója és Zsuffa Mik­lós, a Nógrádi Szénbányák igazgatója is. Tatabánya pénteken zászló­díszbe öltözött. Az üzemek homlokzatán is zászlókat len­Fock Jenő és Salamon Ilugónc koszorűz Tatabányán készült, az ünnepet magáénak ismerte el. Ez a nap a bá­nyász sírok és az emlékművek getett a szél. Az egész város koszorúzásáé volt. A tatába­Az oroszlányi bányászati műszaki emlékhely első látogatói Tanulás, szórakozás, sport A jövő tisztjeinek kollégiuma Tatán-■•'Tv-ro: Hazánkban három katonai kollégium épült az elmúlt években a Honvédelmi Bi­zottság határozata alapján, elsőként Egerben, majd Nyír­egyházán és Tata következett. Az elmúlt tanévben a kato­nai kollégium elsőéves ta­nulói már birtokukba vehet­ték második otthonukat és az Eötvös Gimnázium ta­nulóiként megkezdték közép­iskolai tanulmányaikat. Hat­vannégyen kezdték a tanévet, s mindannyian úgy tanullak, hogy most már másodéves­ként vonultak be újabb 68 társukkal a kollégiumba. A katonai középiskolai kol­légium növendékei a gimná­ziumi tanulmányok sikeres l>efejezése után a katonái fő- hskplák valamelyikén foytat- ták tanulmányaikat, c ennek elvégzését követően a Magyar Néphadsereg hivatásos tisztjei lesznek. A középiskolai tanul­mányok során teljesen in­gyenes ellátást kapnak a nö­vendékek és a ceruzától a té­li kabátig mindent kézhez kapnak. Emellett zsebpénzről is gondoskodik a kollégium, s tanulmányi pótlékot kapnak, előmenetelüktől függően. A zavartalan, tanulást bizto­sítja a kényelmes, tágas ta­nulószobák sora. valamint a különböző szakköri helyisé­gek. A kulturális és szórako­zási igényeket is messzeme­nően. biztosítják, de nem fe­ledkeznek meg az egészséges testkultúra fejlesztéséről sem. Nemzetközi méretű labdarú­gópálya mellett a "többi lab­dajáték is otthont kapuit, de " Uh*»*, A tatai katonai kollégium modern épülete gondoltak az atlétika iránt érdeklődőkre is. Az állóké­pesség fokozására jól felsze­relt kondicionáló-terem segíti az eredményes munkát. Az osztályok élén egyetemet, vagy főiskolát végzett peda­gógusok állnak, akiknek a ne­velés: programban előírt ok­tatási-nevelési feladatok ma­radéktalan végrehajtása a fő céljuk^ 1 Ma Pacsek József vezérőr­nagy, honvédelmi miniszter­helyettes ünnepélyes keretek között adja át rendeltetésé­nek ezt az igen szép oktatási intézményt. Az ünnepélyes átadáskor kitüntetésben és utalombai 'észesülnek, akik kiemelkedő munkájukkal hoz­zájárultak a középiskolai ta­nulmányi kollégium határ­időre való átadásához. lókat külön üdvözölte, s azo­kat, akik a 29. bányásznapon veszik át munkájúk elismeré­seként kitüntetéseiket. — Töltsük el a bányásznapot va­lamennyien örömben, vidám­sággal! — mondta befejezésük A Magyar Néphadsereg Mű­vészegyüttesének nagy sikerű gálaestje fejezte be a pénteki programot. ★ A bányásznapi ünnepségso­rozat keretében nyitották meg az Oroszlányi Szénbányák volt XVl-os bányaüzemében azt a bányászati emlékhelyet, ame­lyet a Bányászati és Kohászati Egyesület oroszlányi csoport­jának kezdeményezésére a bányák és külüzemek szocia­lista brigádjai hosszú hónapo­kon át — igen sok társadalmi munka felhasználásával — építettek meg. • Az 5600 négyzetméter alap- területű műszaki emlékhelyen a megmaradt aknakiszolgáló berendezések mellett a dep­ressziós kamrát, a gépházat, a főszellőztető berendezéseket és a kompresszorházat eredeti ál­lapotában hagyták meg. A bányászati emlékhely ün­nepélyes megnyitójára érke­zett vendégeket — akik kö­vet. Az ünnepségen részt vett zott ott volt dr. Antalóczy Juhász Ádám nehézipari ál- Albert, a -megyei pártbizottság lamtitkár, Seregi János, tíz titkára, Calántai Pál, a me- MSZT vezérigazgatója, Kiss gyei tanács elnökhelyettese, a István, a megyei tanács einö- Magyar Szénbányászati Tröszt ke, valamint a megye és a vá- vezetői, a Nehézipari Miniszté- ros politikai, társadalmi éle*é- rium és a Bányaipari Dolgo- nek számos vezetője. A ba- zók Szakszervezetének képvi- nvászemlékmű előtt elvonulta selői — Vass László, az Orosz­bányász KlSZ-bizotlság dísz- lányi Szénbányák igazgatóhe- alakulata, a Bányász Művész- iyettese köszöntött^. Méltatta együttes, a sportolók díszala- azt a széles körű társadalmi kulata. Részt vett az ünnepsé- összefogást, amelynek során 13 gén majd az utána következő ezer óra társadalmi munkával gálaműsoron a Lengyel Bá- alakították ki ezt a maga ne- nyagépipari Egyesülés ifjúsá- mében szinte páratlan létesít­ői bizottságának küldöttsége ményt Dr. Antalóczy. Albert ls- leplezte le a létesítmény em­A Sport csarnokban, a Ta- léktábláját, majd a vendégek tybányai Szénbányák szociális- megtekintették a bányászat ta brigádjainak tiszteletére kiállított eszközeit, gépeit, rendezett gálaműsor megkez- A bányásznap! ünnepség ? w elot , Ko'Cűl Bela- aj?1’ programjában koszorúzást ün- lalat partbizottsaganak titkára népségét tartottak a váró- mondott ünnepi beszedet. terén elhelyezett emlékű. j. Ismételten köszönetét mon- ahol Csákvári Ervin, a válla­dott a vállalat valamennyi lati szakszervezeti bizottság dolgozójának becsületes tenni- titkár-, méltatta a bányászai akarásukért, a nyugdíjba vom*-; jelentősegét nyai bányászokkal ünnepelt Fock Jenő, az MSZMP Politi­kai Bizottságának tagja, a város országgyűlési képviselő­je. Salamon Hugóné, a megyei pártbizottság titkára, akik el­sőként koszorúzták meg a Vértanúk terén álló emlékmű-

Next

/
Oldalképek
Tartalom