Dolgozók Lapja, 1979. augusztus (32. évfolyam, 178-203. szám)

1979-08-25 / 198. szám

V1LÄG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK I Mai számunkban: A hajót szolgálni kell..! 3. oldal Ápolják a hagyományokat ______________ § 1 979.augusztus25, AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA *Xxnévf.,198.sz. j SZOMBAT Ara: 1,20 forint t Szerkesszünk együtt! 4. oldal 5. oldal Lipcsei Őszi Vásár 28 magyar vállalat legkorszerűbb termékei Sajtótájékoztató a nagy nemzetközi seregszemléről Kereken 50 ország több mint 6000 kiállítója vonultatja fel legkorszerűbb termékeit a szeptember 2-án megnyíló Lipcsei Őszi Vásáron — jelentette be pénteken a Német Demokratikus Köztársaság nagykövetségén tartott sajtótájékoztatóján Kurt Meinhardt, a nagykövetség kereskedelmi attaséja. Száz or­szágból mintegy 300 ezer kereskedelmi és ipari szakembert, egyéb látogatót várnak Lipcsébe, amelynek nagy nemzetközi seregszemléjét az NDK fennállásának és a KGST alapításá­nak 30. évfordulója jegyében rendezik. A lipcsei vásárok har­mincéves mérlege szerint eddig több mint 20 millió szak­ember tekintette meg a nemzetközi bemutatót. A kelet—nyugati kereskede­lem hagyományos központjá­nak tekinthető őszi vásáron a beruházási javak szakcsoport­jában több mint 20 ország mutatja be vegyipari termé­keit, gépeit, műanyagfeldolgo­zó berendezéseit, 20 ország ál­lít ki textilipari gépeket, 15 pedig közúti járműveket. Fo­gyasztási cikkeket 40 ország kiállítói mutatnak be. s közü­lük 35 országból élelmiszere­ket, 30 országból textíliát és ruhaipari termékeket. Magyarország is hagyomá­nyos kiállító a lipcsei vásáron. Amint Szántó Attila, a lipcsei magyar kiállítás igazgatója el­mondotta, ezúttal 2800 négy­zetméter kiállítási területen 28 magyar vállalat vonultatja fel legkorszerűbb termékeit. A legnagyobb magyar kiállító, a MOGÜRT, amely bemutatja az Ikarus új típusú városi és különleges tárgyalótermes au­tóbuszát. Kiállítják a vásáron az NDK-nak szállított 25 ez­redik Ikarus-autóbuszt, ame­lyet a vásár után adnak át NDK-beli partnereiknek. Nagy érdeklődéssel várják a part­nerek a Csepel Vas- és Fém­művek Tröszt Pannónia Válla­latának» korszerű textil- és konfekcióipari gépeit, a Hun- garotex által exportált konfek­ciótermékeket és textilanyago­kat, amelyeknek mintegy 40 százaléka új termék. Először láthatják Lipcsében az Országos Oktatási Központ videómagnós oktatástechnikai berendezéseit, és sokféle isko­lai szemléltető eszközét. Az idén is nagyszabású bemuta­tót rendez a magyar élelmi­szeripar, a vegyipar, a gyógy­szeripar, s a különböző gyó­gyászati berendezéseket, ház­tartási felszereléseket gyártó iparunk is. A két- és többoldalú kap­csolatok fejlesztése érdekében több külkereskedelmi vállala­tunk külön irodát nyit a vá­sáron, s ezúttal is berendezik a magyar kereskedelmi köz­pontot, ahol az együttműködés bővítésének, újabb kapcsolatok felvételének lehetőségeiről tá­jékoztatják a külföldi partne­reket. Telt ház az üdülőkörzetben Augusztus végi idegenforgalmi mérleg Hazánkban változatlanul tart az idegenforgalmi fősze­zon: jelenleg is körülbelül 130 ezer külföldi tölti szabadsá­gát az ország üdülőkörzetei­ben, amelyeknek szállodái­ban, fizetővendég-szállásain, kempingjeiben továbbra is többnyire telt ház van. A je­lentések arra utalnak, hogy az üdülőcentrumokban augusz­tus utolsó hete is mozgalmas lesz; jó ellátás, változatos programok várják a vendége­ket. A fővárosban a Budapest 'Tourist szállodájában, 10 ezer fizetővendég-szobájában, to­vábbá hárshegyi és római par­ti kempingjében augusztus vé­géig mind a 16 ezer hely fog­lalt, s várhatóan szeptember első napjaiban is csak a kem­pingekben szabadulnak fel helyek. A Balatonnál — a szokásos­tól eltérően — augusztus 20- ával most nem zárult le« a nyári főszezon. A vendégek száma mindig százezrekben mérhető, a vendéglátóhelyek általában 70-80 százalékban foglaltak. Állandó szórakozási lehetőséget nyújt Siófokon a közelmúltban megnyílt új já­tékterem és a balatonföldvá­ri klub is. Augusztus 31-én adják át a balatonfüredi kéln- ping mini-golfpályáját, s a nyárutó érdeklődéssel várt programja lesz Szántódpusztán a szeptember 2-i kutyakiállí­tás és -vásár is. Az utószezonra — szeptemberre — is nyitva marad több kemping, köztük a siófok-sóstói, a balatonföld- vári Magyar Tenger, a bala- tonszemesi Lido, a fonyód-bé- latelepi Napsugár, sőt az idő­járástól függően a fonyód- bélatelepi kemping még októ­berben is a turisták rendel­kezésére áll. Esztergomban augusztus vé­gének kiemelkedő eseménye az 5. nemzetközi autóveterán rallye. Hét országból érkez­nek résztvevők. Nagy az ér­deklődés a komolyzene kedve­lőinek táborában az eszter­gomi bazilika vasárnapi kon­certje iránt. A Pilisi kirándulóközpont­ban az újonnan átadott kem­ping és jurtatábor is fogad vendégeket. A visegrádi Mo­gyoróhegyen a következő évi szezon helyett már most hieg- nyílt az új üdülőtábor, ahol 300 autós, vagy sátoros turis­ta táborozhat, a 15 új, színes jurtában 120 vendég üdülhet egyszerre. Szombathelyt és Kőszeget —, bár a nagy nyári idegen- forgalmi eseménysorozát, a Savaria rendezvények már véget értek — augusztus vé­gén is érdemes felkeresni. Ezt vallja az a két és Sél ezer köz- alkalmazott természetbarát is, aki ebben az időszakban országos találkozót tart Szom­bathelyen. A Művelődési és Sportházban ipari textilmű­vészeti biennálét rendeznek. A Mátrába és a Bükkbe is sok vendéget várnak, ezreket vonz a szép vidék, s szep­temberben a gyöngyösi szüret eseménysorozata. Októberben a szilvásváradi lovasnapok kí­nálnak jó szórakozást. Munka versen y-mozitalom sablonok nélkül- ÜLÉST TARTOTT AZ ÉPÍTŐK SZAKSZERVEZETE MEGYEBIZOTTSÄGA ­Az építők szakszervezetének megyebizottsága a lábatlani cementgyárban ’tartotta soron következő ülését, amelyen az üzem szocialista munkaver­seny- és brigádmozgalmának helyzetét vitatták meg. A me­gy ebizottság tagjainak egybe­hangzó véleménye, hogy az utóbbi években sokat fejlődött a szocialista munkaverseny a lábatlani cementgyárban. Alapvető változásokat ered­ményezett, hogy szakítottak a korábbi időszakban kialakult mechanikus, szokványos mód­szerekkel. A munkahelyi ve­zetők kötelességüknek megfe­lelően foglalkoznak a munka­verseny szervezésével és irá­nyításával. Tevékenységüket maguk a brigádok is értéke­lik, de a vezetők minősítése­kor ugyancsak figyelembe ve­szik, hogy mennyire nyújtanak segítséget a brigádok munká­jához. Eredményes a brigád­mozgalom, amelyben a gyár dolgozóinak kétharmada vesz részt. A munkaverseny-moz- galomnak jelentős szerepe van abban is, hogy az utóbbi 8 évben három alkalommal lett kiváló gyár a lábatlani, két ízben pedig elismerő ok­levelet kapott. Mindezeket a sikereket úgy érték el, hogy közben nagyszabású rekonst­rukció folyt az üzemben. Hoz­zájárultak a brigádok a túl­órák csökkentéséhez is. Cél­tudatos irányító munká­val sikerült kiszűrni a sablo­nos elemeket a munkaverseny- mozgalomból. Erejére építve lehet további gazdasági sikere­ket elérni, elsősorban a ce­mentgyártás gazdaságosabbá tételében és a takarékosság­ban. A megyebizotság elisme­réssel illette a gyári munka- verseny-mozgalmat és a to­vábbi céltudatos irányítás szükségére hívta fel a figyel­met. A bizottság ülésén meg­tárgyalták a gyár szakszerve­Tanévnyitó értekezlet Tatabányán Péntek délelőtt tanévnyitó értekezletet tartottak a kö­zépfokú oktatási intézmények igazgatói, KISZ-összekötő ta­nárai, pártalapszervezeti és szakszervezeti titkárai rész­vételével a megyei tanácson. Harsányt Lászióné, a megyei tanáts művelődésügyi osztá­lyának vezetője köszöntötte a megjelenteket, majd Orcsik Imre osztályvezető-helyettes foglalta össze az elmúlt okta­tási év eredményeit és is­mertette az új tanév legfon­tosabb feladatait. Kiemelte, hogy a múlt tanévben a két legfontosabb célkitűzést álta­lában elérték az iskolák, min­den intézményben tapasztal­ható volt a fejlődés. Nagy szerepe van ebben a Komá­rom megyei Pedagógus To­vábbképző Intézetnek, vala­mint annak, hogy a tanárok jelentős része végzett valami­lyen továbbképzési formában, százhuszonegyen pedig az e6ti egyetem különböző tagozatain. A beszámoló foglalkozott a pályaválasztás kérdéseivel és értékelte a KISZ tanulmányi mozgalom eredményeit. Az új tanévvel kapcsolatban el­mondotta az előadó, hogy me­gyénk néhány középfokú tan- intézményében bevezetik a 11 napos tanítási ciklust, majd az 1980—81-es évben mindenütt biztosítják a szabad szomba­tot Szólt arról is, hogy az új gazdasági intézkedések milyen takarékossági feladatok vég­rehajtását várják az oktatási intézményektől. A beszámolót követő hozzászólások mind­azon kérdésekkel foglalkoztak, amelyek a pedagógusokat ér­deklik, s amelyről bővebbet épp ezen az értekezleten kí­vántak megtudni. zeti bizottságának beszámoló­ját a választások óta végzett vezető irányító munkájáról! Megállapították, hogy szerve­zettebbé, rendszeresebbé vált az szb tevékenysége és javult a tartalmi munka színvonala! Erősödtek a tömegkapcsola-, tok, elsősorban a bizalmiak­kal való együttműködés 33^ vul't. A műhelybízottságokkal és a gazdasági vezetéssel is megvan a kellő Összhang- Előrelépés tapasztalható a re-' szortbizóttság munkájában is. Az általános javulásban fontos szerepe volt a gyári pártszervezet vezetősége köz­reműködésének is. A megyebi­zottság véleménye, hogy a kö­telességek és a jogok közötti összhangot megtalálva, őszin­te és bizalmas légkörben dol­gozik a cementgyár szakszer­vezeti bizottsága. Van azonban tennivaló az eligazító, irányi-; tó tevékenység javítása érde­kében, így többek között fo­lyamatosan kell feladatokkal ellátni a reszortbizottságoka jobbá tenni a kölcsönös infor­mációcserét a gazdasági veze­tőkkel és a tömegkapcsolatoJä erősítése is szükséges. Üdvözlő távirat A Magyar Béketanács el­nöksége és az Országos Béke­tanács tudományos bizottsága a Szovjet Békevédelmi Bizott­ságnak címzett táviratában gratulált a szovjet űrpárosnak — Vlagyimir Ljahovnak és Valerij Rjuminnak — űruta­zásuk sikeres befejezése al­kalmából. A távirat hangsúlyozza: a világ eddigi leghosszabb, csak­nem féléves űrutazása, a Szal- jut—6-on folytatott tudomá­nyos kutatómunka ismét meg­győzően bizonyítja, hogy a Szovjetunió erőfeszítései a vi­lágűr meghódításában, a bé­ke, a haladás, az emberiség javát szolgálják. A távirat elismerését fejezi ki a sikerben részes tudósok­nak, szakembereknek. Kongresszusi és felszabadulási verseny a dorogi szénmedence izéméi között Ä kongresszusi és felszabfi- írlulasi munkaverseny kérőiéin belül a dorogi szénmedence tTzemei egymás között /is összemérik tudásukat, igyeke­zetüket — ahogy mondani szokás — erejüket. Az 1979. júliusától 1980. december 31- ig tartó versenyidőszakban — melynek eredményeit 1981. februárjában értékelik — az első öt helyezett részesül ju­talomban. amennyiben a meg­határozott gazdasági mutató­kat teljesítik. A sárisápi bá­nyaüzem versenyfelhívása alapján az üzemek közötti versenyt 1979. második félévé­re vonatkozóan külön is érté­kelik és díjazzák. Itt ugyan­csak az első öt helyezettet veszik figyelembe. A verseny- feltételeket az üzemek isme­rik, _ Tsíboi Az ünnepélyes táborzárást megelőzően még aktív munka folyt a Ságvári Endre építő­táborban Tatabányán. A Győr megyéből érkezett szakközép­„Veteránok" az építötáborozás- ban, Stansits Tamás és Lovász András harmadik alkalommal .vettek részt ilyen táborozáson. iskolások és szakmunkásta­nulók a fiOMÉP kiemelt épít­kezésein dolgoztak. Az építő­táborban négy turnusban több mint 550 KISZ-fiatalt foglalkoztattak. Több mint kétmillió forint értékű mun­kát végeztek és a gyermekév keretében 1200 óra társadal­mi munkát Tatabánya város­ért. Gyermekintézményekben festéseket.'parkok építését és járdák készítését vállalták terven felül a fiatalok. Ta­tabánya város a Tiszta, virá­gos Tatabányáért emlékpla­kettel jutalmazott mindenkit. A fiatalok legtöbbje olyan munkát végzett, hogy büszkén mehetnek haza, magukkal ví- ve a vállalat, a pártbizottság és a KISZ-bizottság elismeré­sét. Az utolsó munkanapon igen szép eredményeket értek el még azok a brigádok is, amelyek korábban életkoruk­nál fogva sereghajtók voltak. De voltak olyan közösségek, akik a két hét alatt egyen­letes teljesítményükkel a leg­jobbak között álltak. Ilyen volt a 6-as brigád, tagjai » Lőrincz Tibor művezető és Szlatnek Sándor az 51-es építés­vezetőség dolgozói a fiatalokkal egy napi problémát beszél meg Jedlik Ányos gépgyártástech­nológiai szakközépiskolából jöttek, Győrből. A kezdeti na­pokban 170—180 százalékos volt a teljesítményük, s egyre növekedett, pedig igen mos­toha körülmények között dol­goztak. A Crossbar-telefonköz­pont és a Dózsákért között 20 kilovoltos villamos kábel fek­tetéséhez szükséges földmun­kát végezték el. Közülük töb­ben már harmadik alkalom- mai voltak epitólaborbaa. ­A vállalat messzemenően gondoskodott a fiatalok szóra­kozásáról is. Valamennyien ellátogattak a Fővárosi Nagy­cirkusz egyik előadására, kü­lönböző kirándulásokon vettek részt és igen sok volt a szer­vezett, táboron belüli prog­ram. A legnépszerűbb a disco volt, de a tréfás divatbemu­tató és a filmvetítések, vala­mint a sportrendezvények 13 nagy. sikert arattak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom