Dolgozók Lapja, 1979. augusztus (32. évfolyam, 178-203. szám)

1979-08-25 / 198. szám

4 DOLGOZOK LAPJA 1979. angussta« SS., í»»aibaf Apróliinlolóiok A hölgy először balra, majd jobbra fordította a fejét, ahogy ezt tenni kell, mielőtt az úttestre lépünk. Már lendült is a tűsarkú cipöcske ..., de azonmód visszatoppant a helyére. Rendőrségi gépkocsi féke­zett mellette, útját állta. Az egyenruhás rámosolygott, s előre mutatott. A hölgy cekkerestöl felkapta a ke­zét, s az ellenkező irány- ha hadonászott jobbjával, ő éppen a másik részébe tart a városnak, mint amerre a szíves invitálás szól! Hogy ö stoppal? Eb­ben a korban? És rendőr- kocsin ... ? Kézzel-lábbal tiltakozott, kedves esetlen­séggel táncolt a járda szé­lén. A férfiú hajthatott an­nak bizonyult. Mutató uj­ját. talán még határozot­tabban maga elé szegez­te, mint az előbb. A kék-fehér Lada mozdu­latlanul várt. A hölgy a szemével követni kezdte az ujj irányát. Hát persze, a zebrán menjek át! Kedé- lyeskedőn a homlokára csapott. Hogy én erre nem gondoltam?! — az ámulat jól ismert sablonjelei tük­röződtek az arcáról. Aztán elindult a fehér sávok irá­nyába. A gérpkocsi gázt adott és eltűnt az úttest forgatagában. Körülnézett. Mindenki öt bámulta, legalábbis így érezte. Elmosolyodott. De máris eltorzultak vonásai, dacos grimasszá csontosul- tak arcán. A súlyosnak tetsző két cekker ellenére, feszes testtartással lépdelt át a gyalogosok aszfalt- hidján. (máté) llinnvesiraflat Hazafelé tartanak már az ország minden részéből, a ré­szes termesztést vállaló heve­si dinnyések, akik kora ta­vasztól augusztus végéig a jövedelmüket adó dinnyeföld mellett élnek. Ápolva a ma­gokból kihízó pompás görög­dinnyéket, aggódva figyelve az eget, mert a vetés titkain kívül az a legfontosabb, hogy időben essen az eső, és idő­ben érleljen a Nap. A dinnyeszezon azonban még nem ért véget. Jelzi az utak mellett szétszórt sok dinnyehéj. Sőt, az 1-es mqút tatabányai bejárójánál egy egész, darabokra hasadt öt­kilós példány jutott — az út­test legközepére. Ejnye! Dorog központjában az áru­ház melletti szabad térségen hatalmas dinnyehegy maga­sodik. A nagy vásárt jelző tábla talán -felesleges is. A varos legforgalmasabb pont­ján sorban állnak a gyü­mölcsre éhes emberek, A fia­lom mellett egy ku-tyus is fekszik, illedelmesen figyelve a körülötte zajló nyüzsgést. —, Jó ez! Hallja, hogy re­ped? — mondja magabizto­san Noske Richard, az árus, aki egyébként civilben az EL­TE jogi karának másodéves hallgatója. — Ne akarjon átvágni en­gem, édes fiam! — szól imi­gyen a vérmes vevő. —- Ad­jon csak egy kis kóstolót ! .. Ühüm, ez tényleg finom! Most már lemérheti, lelkem! A logika vizsga után alapos kikapcsolódást jelenthet a dinnye emelgetése. A fiúnak fe­kete a tenyere, és bizony a bütykök is megjelentek. Sgv perc megállást sem engedé­lyeznek az új és új dinnye­kedvelők. Gépiesen lékeli meg HIRDETMÉNY! A Komárom megyei Tanács V B. Pénzügyi Osztálya pénzügyi és számviteli főiskolára és közgazdaságtudományi egyetemre előkészítő ütni oh amot szervez matematika es politikai gazdaságtan tantárgyakból. Jelentkezési lapok a Komárom megyei Tanács V.B. Pénzügyi Osztály személyzeti csoportvezető­jénél szerezhetők be. A jelentkezési lanok beküldésének halárideje: L97». szeptember 15. 5131 Érdeklődni telefonon Lapkiadó: 21-6'7/24—es mellék LAK AS 250-es Simson négyütemű motor- kerékpár eladó. Täta I., Hullám u. 7. 5139 a szépen kongó, kövérre hí­zott példányokat. s kínálja kés hegyén, a vérvörös kós­tolót. Édes az mind! Idén kitűnő a termés. Könnyű dolguk van az al­kalmi szakértőknek, akik a család előtt bizonygatva tu­dományukat, tíz-tizenöt diny- nyét is megtapogatnak, mire kiválasztják az „igäsdt”. — Ezt vigyük haza, anyu­kám, majd meglátod, hogy értek hozzá! — Ne lékelje meg fiam, nem akarom összecsöpögtetni a kocsiülést! Inkább, tudja mit? Adjon még egyet, amit maga választ! Otthon össze­hasonlítjuk, melyik a fino­mabb ... — Kérem szépen — mond­ja egy félénk fiata!-i:;.,zony hosszas tűnődés után —. azt szeretném, ott a halom leg­tetején! Az eladó fiú felméri a tá­volságot : — Nem tudok feljutni! Teg­nap megpróbáltam, három díszpéldány pusztulását jelen­tette. A dinnyék mosolyognak. Egy darabokra repedt társu­kon darazsak serege lakmáro- zik: ingyenreklám, hisz a da­razsak köztudottan „éde-.szá- júak”. — Egy hete árulunk itt — mondja Noske Richárd. — Most a legnagyobb a kereslet, naponta átlag 50 mázsa fogy el. Ami azt jelenti, hogy ezer dinnyét kell legalább kétsaer megemelnem. Jó kis torna. Elfáradok estig. Nehezen született meg a ta­nácsi engedély, hogy a/, áru­iul/. mellell folyjon a dinnye­vásár. de a nagy forgalom az engedélyt kérőket igazolta. A jó ízű gyümölcs nagy utat tesz meg. mire Dorogra kerül. Lászlófalván, a Duna— Tisza közén terem, egy har­minchat hektáros táblán. Min­den hajnalban indul a teher­autó a frissen szedett szállít­mánnyal. Ha a kereslet nem csappan, és az idő is kegyes lesz, még két hétig érkezik az áradat. k — Eladnám tatabánya-kertvárosi másfél szobás szövetkezeti laká­somat. Garázs, melléképület van. Érdeklődni, Kertváros, Katona J. U. 5 4. 5179 Nyugdíjas házaspár szoba-kony- hás, bútorozatlan házrészt bérel­ne Tatabányán vagy környékén. Ajánlatot ..Különbejárat 414889” jeligére a tatabányai hirdetőbe. • 5166 Lakásmegoldást keresek 60 000 kp-val Tatabányán, a Sárberki-la­kótelepen. ..Minden megoldás ér­dekel 14890” jeligére a tatabányai Magyar Hirdetőbe. 5160 Elcserélném Tatabánya I. kerüle­ti hatajtós szoba-konyha, speizos lakásom összkomfortosra. Minden megoldás érdekel. Megegyezünk” jeligére kérem a válaszokat a Ko­márom megyei Lapkiadóba, Tata­bánya. PL: 141. 5047 Eladó másfél szobás lakás ga­rázzsal. Tatabánya VI., Zalka M. 6. I 3. 5123 Elcserélném egyszobás, komfor­tos tanácsi lakásom, másfél szo­bás központi fűtésesre. Tatabánya V. , Huba vezér u. 12. I I. Érdek­lődni (16—18 óráig). 5129 Eladó kétszobás, központi fűté- ses öröklakás, készpénz -f OTP- átvállalással. Érdeklődni, naponta 18—20 óra között. Tatabánya I., Nedermann u. 4. III 2. 5124 Elcserélném Budapest XXI., 'ke­rületben lévő (egy nagyszoba 2 fél szoba, plusz étkezős) közpon­ti fűtéses tanácsi lakásomat tatai, vagy környékén lévő kertes ház­ra. esetleg tömblakásra. Ajánla­tokat.. Tata II., Lovas László u. 6. alá kérek. 5078 INGATLAN JÁRMŰ Értesítjük palackos pébégáz fogyasztóinkat, hogy 11- és ä2 kg-os típusú első palackot bekapcsolásra soron kívül, tartalékpalackot korlátozott számban kiadunk. Igénylésüket a következő címre küldjék: ÉGSZ Vállalat Pébészerviz Kirendeltsége 2803 Tatabánya, l*f.: 350 ÉGÁZ VÁLLALAT 5I2S UF-es 1200-as Zsiguli eladó. Ér­deklődni 17 órától. Tatabánya II., Erdész u. 24. Ili 3. 5148 4 éves Lada 1200-as eladó, eset­leg kisebb kocsira cserélem. Ér­deklődni is óra után. Komárom, Mártírok u. 12. I 14. 5135 Trabant IB-s, kétéves műszaki­val eladó. Megtekinthető, Tata, Bartók B. u. 3. alatt. 5126 Garázsban tartott 4 éves, jó ál­lapotban lévő keveset futott S— 100-as Skoda eladó. Tatabánya V., Mártírok u. 52. VII 3. 5107 601-es Trabant motor eladó. Ta­tabánya I., Gárdonyi u 3. 5073 Eladó egy kitűnő állapotban lé­vő 250-es MZ ETS motorkerékpár. Sárisáp—Annavölgy, Szabadság u. 2. 5111 ZR írsz. 4 és fél éves Zsiguli eladó. Érdeklődni hétköznap 17 óra után. vasárnap egész nap, Ta­tabánya V., Schönherz u. 23. II 3. 5112 iE-s 412-es Moszkvics olcsón el­adó. Tatabánya V., Killián 5. Schulmann. 5097 VEGYES Tatán öreg-tónál kisebb hétvégi ház eladó. Érdeklődni, Komárom, 2921. Petőfi Sándor u. 24/A. Víz­keleti. 5068 Komáromban, tanácsház közelé­ben telek építési engedéllyel el­adó. Cím: Bozóky, 1026 Budapest II.; Torockó u. 3. - 4937 Eladó 380 négyszögöl szőlő, gyü­mölcsfákkal. Víkendház építésére is alkalmas. Buszmegálló 15 perc járásra. Keszthelyi, Jánosné. Ta­ta II., Ady Endre 53. sz. Telefon: 552. 5174 Oroszlány, Mészáros Lajos u. 8. alatt, kétszobás, komfortos csalá­di ház, garázzsal. 300 négyszögöles telken eladó. Egyszobás tanácsi cserelakás szükséges. 5171 Oroszlányban, kétszobás. össz­komfortos tanácsi lakásra cse­rélném háromszobás házamat, megegyezéssel. Választ ..Gépkocsit, garázst beszámítok” jeligére ké­rek. az oroszlányi hirdetésfeívevő- be, Oroszlány, Rákóczi u. 9. 5169 Eladó Bököd. Dadi u. 3. alatt 11 helyiséggel családi ház. Érdeklőd­ni, Tata II., Corvin u. 1. 5158 Tatán Újhegyen 540 négyszögöl telek eladó. Víz, villany van. Ér­deklődni. István József, Tata I., Nagykei t U. 60 A. 5138 Bad községhez tartozó zártkert- ben 455 négyszögöl telek, pincé­vel. présházzal eladó, vagy orosz­lányi telekre cserélhető. Érdek­lődni: Oroszlány, Petőfi Sándor u. 5. 118. 5136 Tatán kétszintes, OTP-s társas­házrész vakolás előtt eladó. ..Megegyezéssel” jeligére a Komá­romi megyei Lapkiadóba. (Tatabá­nya, Pf.: 141.) 5148 Gyári barkács szalagfűrész új állapotban eladó. Csákvár, Petőfi Sándor u. 106. 5172 — - --------­E ladó Nagyegyházán építőanyag (tégla, betonvas, szögletes fage- refidák 3—5 m-ig). Érdeklődni le­het 18—20 óra között, Tatabánya- Dózsakert, Vadász 113. IV. 1.9. 5156 Jó minőségű boroshordók után­vétes szállítását vállalom, 50 li­tertől 350 literig. Rendelés esetén kérjen árjegyzéket. Cím: Majté- nyi László 4343 Bátorliget, Kos­suth u. 2. sz. 4243 Tanuljon idegen nyelvet! Orosz német, angol, francia, olasz és eszperantó nyelvre lehet jelent­kezni. Cím : Nyelviskola 2500 Esz­tergom, Petőfi u. 22. sz. Nyelv- tanítás korszerű eszközökkel és módszerekkel munkaidő után, hetente kétszer. Diákok és gyesen lévők részvételi díja kedvezmé­nyes. A tanfolyamok szeptember­ben indulnak. 4689 Oltott mész állandóan kapható. Somogyiéknál. Ászáron. 5144 Kisgyermek gondozását lakáso­mon vállalom. Tatabánya-Dózsá­kért. Vadász u. 27. 1/3. Smarag- layné. 5142 Kifogástalan állapotban eladó 2 db kétajtós szekrény olcsó áron, darabonként is. Tatabánya II., Sárberki lakótelep 116. IV/10. 5093 házasság 41 éves. 175 cm szőke legényem­ber. mezőgazdaságban dolgozó, jó keresettél, jelentős anyagiakkal háromszobás, kertes házába fele­séget keres. ,, Szüret 414895” jel­igére a tatabányai Magyar Hirde­tőbe. 5161 34 éves, 175 cm magas, elvált, érettségizett szakmunkás vagyok. Megismerkednék azzal a korban hozzámvaló növel. aki hajlandó lenne falusi, saját házamba fele­ségül jönni. „Várlak” jeligére le­veleket a tatai hirdetésfélvevöbe kérem* Gesztenyefasor 1. 5175 LViut orhibás Moszkvics 8000 fo­rintért eladó. Érdeklődni: Orosz­lány, Erdész u. 7. 5170 Eladó jó állapotban l*évő, 3 éves P—21-es, 250 cm’-es motorkerék­pár. Tatabánya III., Beloiannisz u. 29. (Kerék-csárdával szemben). 5167 IR-es Zsiguli 1200-as eladó. Tata­bánya II.. Dózsa Gy. u. 47. ép. II. 1h. I 1. 5165 Outi-as Trabant olcsón eladó. Ér­deklődni. Tatabánya V., Schönherz Z. u. 37. IV J. 5159 IJÉ-ctí 1200-aM Zsiguli Hadit. ÍVJ «rä l r Lili 11 j r i íi, N agy ig Ina in!} Zal­ka ÍV1. u. 7. ’ 5H7 Komáromi lakosok figyelmébel Hirdetésfelvétel a Dolgozók Lap­jába Papp László, Komárom, Már­tírok u. 54. I. emelet 1. alatti la­kásán hétfőn és csütörtökön dél­után 16—19 óra között. Telefon: 347. x MUNKAVÁLLALÓKAT FELVESZNEK Több szakmával rendelkező technikus és közgazdasági techni­kus terv-beruházói szakvizsgával munkahelyet változtatnának. ..La­kás szükséges” jeligére kérem a válaszokat a Komárom megyei Lapkiadóba. Tatabánya, Pf.: 141. 5157 ÉRDKAR !. sz. tatabányai kar­bantartási körzet munkásszállítás­ra ,.D”-kategóriás gépkocsivezetőt keres. Bérezés kollektív szerződés szerint. Cím: ERŐKAR Hőerőmű Vállalat II. sz. lelep. Tatabánya II.. Környei út 38. 5154 Neszmély Téglagyár munkáso­kat felvesz (férfi és női). Bérezés: teljesítménybér. Jelentkezés: Nesz- mély Téglagyár, Almásneszmély, reggel 8 órától 13 óráig. 5101 Tatai lakosok figyelmébe! Hir­detésfelvétel a Dolgozók Lapjába Kiss Ferencné, Tata II., Geszte- nyeíasor l. az. alatti lakásán (vasútállomás mellett), szerda: 3—17 craig. Vasárnap 9—ii óráig; TeieXon, U7+ ft Tűzhelyről az asztalra! Értékesítéssel egybekötött árubemutató ai AMFORA győri lerakató és az UNIKER Kereskedelmi Vállalat rendezésében 1979. augusztus Z7-tűl szeptember 1-ig, az csztergumi ZZO. sz. Üvegboltbun Nagy választékból Ön is ízlésének megfelelőt vásárolhat. •íthcon' 5178 MOST CSERÉLJE KI használt televízióját! üzemképes készülékét a Bizományi Áruház már most átveszi! Az átvételi árhoz még további 1000 Ft engedményt adunk, ha a környei vas-műszaki, vagy a tatabányai Sétáié utcában a híradástechnikai boltokban vásárolja, augusztus 27 —szeptember 15 között VIDEOTON gyártmányú fehér-fekete készülékét VÉRTESALJA ÁFÉSZ KÖRNYE 5127 Értesítés! Tájékoztatjuk kedves vásárlóinkat, hogy nagykereskedelmi raktárunk 1979. szeptember 1—15-e között LELTÁROZNI FOG! A leltározás ideje alatt az árukiadás szünetel. Megrendeléseket ez idő alatt is fogadunk és felveszünk. YHSÉRT TATAI TELEPE Somogyi B. út 19—23. <954 A Volán I 18. sz. Vállalat : : felvételt hirdet kalauzi munkakör • ♦ betöltésére \ : Jelentkezési feltételek: * : i ♦ — 8 általános iskolai végzettség £ — TX éven felüli életkor — büntetlen előélet f Jelentkezni lehet munkanapokon j 7—15 óráig Tatabánya I., Csaba út 19. í Munkaügyi Csoportnál , Tata, Agostyáni út B4. Munkaügyi Csoportnál Dorog, Beloian- { nisz út, Munkaügyi Csoportnál Oroszlány, £ Volán-telep Munkaügyi Csoportnál. t nti í jUMmtMMHUWtMMWt» ,-W* • • .•.■.•.V.Í‘.VAVAVW.„ JM,VVWV" * ^

Next

/
Oldalképek
Tartalom