Dolgozók Lapja, 1979. augusztus (32. évfolyam, 178-203. szám)

1979-08-25 / 198. szám

2 DOLGOZOK LAPJA 1979. atigusetis 85., worn bal Közlemény Oskar Fischer baráti munkalátogatásáról A miniszterek megerősítet­ték kormányaik eltökéltségét, Magyar—NDK megbeszélések folytak Budapesten. Képünkön: Púja Frigyes Oskar Fischcrrel, az NDK hazánkban tartózkodó külügyminiszterével tárgyal Halállánc - ETfl-módra SZINTE nem múlik el nap, hogy ne érkezne hír a baszk nacionalisták terrorakcióiról. A merényletek célpontjai az utóbbi időben a Spanyolor­szágban lévő francia intézmé­nyek és épületek. A francia kormány tavasszal ugyanis közölte: a jövőben nem bizto­sit menedékjogot a baszk po­litikai menekülteknek. Az idő­zített bombák áradata azonban nem kíméli a spanyol, sőt mi több, a baszk hatóságokat sem: a nyár folyamán egy­mást érték a merényletek az ország üdülőhelyein és a fő­városban, Madridban, legújab­ban pedig megint Baszkföldön. A terrorakciókat majd min­den esetben a baszk naciona­listák szeparatista szárnya, az ETA hajtotta végre. Ez a szél­sőséges szervezet Baszkföld „teljes elszakadásáért” küzd. s ennek elérésében a „minél rosszabb, annál jobb” a jel­szava. Vagyis, olyan helyzetet szeretne teremteni, amelyben a Suarez-kormány kénytelen lenne a régi, francoista mód­szerekkel lecsapni Baszkföld kétmilliós lakosságára. A ter­roristák úgy képzelik, hogy a baszk függetlenségi harc csak ezután lángolna fel igazán s ismtí olyan méretekéi öltve, amilyeneket a polgárháború éveiben. / Csakhogy a terroristák — enyhén szólva — szem elől té­vesztik azt a tényt, hogy Spa­nyolország időközben megvál­tozott. Franco meghalt. A pol­gári kormány az új spanyol alkotmányban tételesen intéz­kedett a nemzetiségi területek jövőjéről. Ennek szellemében dolgozta ki a központi parla­ment alkotmányjogi bizottsága a többi között a baszk önkor­mányzatról szóló törvényterve­zetet. Suarez miniszterelnök és Garaicgecheta baszk vezető július közepén létrejött meg­állapodása nyomán az lett'vol- na a logikus, ha a merényle­tek megszűnnek és kitervelőik maguk is erőfeszítéseket teszt­nek a nemzeti megbékélés ér­dekében. Nem ez történt. Épp a minap érkezett a hír, hogy egy eddig ismeretlen szervezet, a Spanyol Baszk Zászlóalj, ha­lállal fenyegette meg a Baszk­földi Főtanács és a Baszk Na­cionalista Párt elnökét, Sua­rez júliusi tárgyalópartnerét — Garaicoechetát. A fenyegetés akkor hangzott el, amikor a baszk politikai csooortosulások zöme már elfogadta az ön­kormányzat-tervezetet. AZ ETA MÉGIS folytatja a merényleteket — nyilvánvaló­an azért, hogy így akadályoz­za meg: az'elmúlt négy évti­zedben oly sokat szenvedett baszkok végre békében élhes­senek. Az esztelen haláltánc, amelyre a terroristák kénysze­rítik őket, már mások — fel­tehetően a politikai vezetésbe visszatérni kívánó szélsőjobb- oldali erők — érdekeit szolgál­ja. Kocsi Margit Púja Frigyesnek, a Magyar Népköztársaság külügyminisz­terének meghívására 1979. augusztus 23-án és 24-én ba­ráti munkalátogatást tett ha­zánkban Oskar Fischer, a Né­met Demokratikus Köztársa­ság külügyminisztere. A külügyminiszterek véle­ménycserét folytattak a Ma­gyar Népköztársaság és a Né­met Demokratikus Köztársa­ság közötti együttműködésről. Megelégedéssel állapították meg, hogy a két állam kap­csolatai folyamatosan és si­keresen fejlődnek az 1977-ben aláírt barátsági, együttmű­ködési és kölcsönös segítség- nyújtási szerződés, továbbá Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt első titkára, és Erich Honecker, a Német Szocialista Egységpárt Központi Bizottságának főtit­kára, az NDK Államtanácsá­nak elnöke között létrejött Az ENSZ Biztonsági Taná­csa, amely több, mint egyhó­napos szünet után csütörtökön újra megkezdte a palesztinok jogairól szóló vitáját, kétórás tanácskozás után péntekre ha­lasztotta ülését. A BT elé egyelőre nem ter­jesztettek semmilyen szava­zásra kényszerítő határozat- tervezetet, de az ENSZ-köz- gyűlés Palesztina Bizottságá­nak elnöke, a szenegáli Me- doune Fali benyújtotta a pa­lesztinok önrendelkezéséhez, a nemzeti függetlenséghez! a Pa­lesztinái szuverenitáshoz való jogát előirányzó szöveget. A közgyűlési bizottság által meg­megállapodás alapján. Megbe­szélték azokat az intézkedése­ket, amelyek egyes fontos te­rületeken az együttműködés további elmélyítésére, és még gyümölcsözőbbé tételére irá­nyulnak. Az időszerű nemzetközi kér­désekről szólva a miniszterek hangsúlyozták, hogy a Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Testületének ülésén elfogadott állásfoglalások szellemében, a szocialista. közösség országai­val együtt folytatják erőfeszí­téseiket az enyhülés továb­bi elmélyítésének előmozdítá­sára, a fegyverkezési haj­sza megfékezésére, a leszere­lési intézkedések kidolgozásá­ra. A Varsói Szerződés kül­ügyminiszteri bizottságának ez évi budapesti ülésén kidolgo­zott javaslatok megvalósítása konkrét előrehaladást ered­ményezne az európai és az általános enyhülés útján. fogalmazott dokumentumot, miután a BT-ben nem képvi­selt Szenegál képviselője ter­jesztette elő. szavazás ró csak akkor lehet bocsátani, ha azt egy BT-fag támogatja. Nigéria, amely képviselteti magát mind a Palesztina Bizottságban, mind pedig a Biztonsági Ta­nácsban, a hírek szerint tá­mogatja. Az első — csütörtöki — ülé­sen Egyiptom, Izrael, Ju­goszlávia, Irak ENSZ-képvise- lője, továbbá a PFSZ megfi­gyelőcsoportjának vezetője szólalt fel. Mindegyikük az általuk képviselt fél ismert ál­láspontját fejtette ki. Ezt tet­hogy továbbra is aktív tevé­kenységet folytatnak a szo­cialista közösség erősítése és külpolitikájuk hatékony egyez­tetése érdekében. A felek mél­tatták a Szovjetunió békeerő- íeszítéseit és kifejezésre jut­tatták azzal kapcsolatos vára­kozásukat, hogy a stratégiai fegyverkezés korlátozásáról szóló SALT—II. szerződés életbe lépése megnyitja az utat a katonai enyhüléshez vezető hatékony intézkedé­sekhez és más fontos nemzet­közi problémák megoldásához. Az európai biztonsági és egvültműködési értekezlet záróokmányát aláírt államok kéoviselőinek jövő évi, mad­ridi találkozóját érintve ki­emelték: kontinensünk népei joggal várják, hogy a megbe­szélések gyakorlati módon elő­segítsék az európai biztonság további szilárdítását és az egvüttműködés bővítését. A külügyminiszterek han­goztatták az el nem kötelezett országok havannai konferen­ciáiénak jelentőségét a bé­kéért. a társadalmi haladás­ért és a nemzeti függetlenség­ért folvtatott küzdelem szem­pontjából. A Magvar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság külügyminiszte­rének találkozóia szívélyes, baráti légkörben folyt le. Va­lamennyi kérdésben teljes volt a nézetazonosság. A megbeszé­léseken részt vett Roska Ist­ván külügvminiszter-he!vet- tes. Kádár József hazánk ber­lini és Rudolf Rossmeisl. az NDK budapesti nagykövete. ★ Oskar Fischer pénteken el­utazott Budapestről. A NDK külügvminiszterét a Ferihegyi repülőtéren Púja Frigyes bú­csúztatta. Jelen volt Kádár József, és Rudolf Rossmeisl. te a palesztinoknak szánt kor­látozott autonómiáról tárgya­lásokat folytató Egyiptom és Izrael képviselője is. A kairói kormány küldötte, Eszmat Ab­del Megid kijelentette, hogy országa üdvözölne minden olyan „nemzetközi, vagy egyé­ni kezdeményezést, amely a palesztinok törvényes jogai megvalósításához vezethet”. A „törvényes jogok” megfogal­mazáson nem ment túl az egyiptomi diplomata és olyan BT-határozat mellett foglalt állást, amely szentesítené a Camp David-i megállapodá­soknak a palesztinokra vonat­kozó kitételeit. A palesztin kérdés vitája a Biztonsági Tanácsban ISegxven éve Az ágresszoi* kiulareu 11a I Ili n-Cho I fli sí I A Nagy Honvédő Háború folyam in sokáig fennállt a ve­szély, hogy egy japán támadás a Szovjetuniót kétfrontos harcra kényszeríti, hogy meg­ossza a hitleri fasizmussal élet­halálharcot vívó erőit az euró­pai front és Távol-Kelet kö­zött. Japán szovjetellenes had- balépésére végül mégsem ke­rült sor — s ennek nem kis részben az a kudarc az oka, amit a császári Kvantung- hadsefeg 1939-ben Mongólia megtámadásakor elszenvedett. Japán provokációi nyomán már 1938-tól megszaporodtak a határkonfliktusok, majd a rá következő év tavaszán nyílt támadást indítottak Halhin- Golnál. A betolakodókat az egyesült szovjet—mongol csa­patok kemény harcokban meg­állították, majd — augusztus végére — kiűzték az országból. Zsukov marsall, aki a szovjet —mongol erők parancsnoka volt „Emlékek, gondolatok” című könyvében írja: „A ja­pán egységek sokszor az utolsó emberig küzdöttek. Hadveze­tésük olyan biztos volt dolgá­ban, hogy számos külföldi tu­dósítót és katonai attasét hív­tak meg (köztük természetesen a német és olasz szövetségesek képviselőit), hogy tanúi legye­nek a várt sikernek.” Erre azonban hiába számí­tottak. A Halhin-Gol-i vereség figyelmeztette a militarista Japánt, s a Szovjetunió felké­szültsége, az erőviszonyok kényszerű tudornálul vétele Tokió katonai terveinek át­értékeléséhez vezetett. Halhin- Gol megmutatta a szovjet— mongol barátság erejét és se* gítette a tanán megszállás el­len küzdő Kínát is. Bizonyí­totta, hogy a terjeszkedő szándék gyengébb az igazsá­gos védekezésnél, összefogás­nál. A negyven évvel ezelőtti csata ma már történelem — Mongóliát viszont ma is fe­nyegeti a pekingi vezetes he- gemonizmusa, területi követe­lései. Halhin-Gol példája ma is érvényes: a hódító törekvé­sek nem járhatnak sikerrel, az agresszió mindig és minden­hol kudarcra van ítélve. (KS) Szovjet katonák a Halhin-Gol-l csatában (Fotó: Novoje Vremja — KS) Események, jelentések Kabul Bejrút Pénteken megnyílt az afga- Az izraeliek és a velük szö- nisztáni néppel való nemzet- vetseges Haddad-fele libanoni közi szolidaritás megvitatására jobboldali milicisták tüzérsége pénteken hajnalban két órán át lőtte Tyr dél-libanoni kikö­összehívott konferencia. Az au­gusztus 27-ig tartó tanácskozá­son mintegy 60 ország és nem­zetközi szervezet több mint 100 küldötte vesz részt. Hanoi Pénteken ünnepélyes keretek között átnyújtották a Magyar Szolidaritási Bizottság segély- szállítmányát a Vietnami Szo­lidaritási Bizottságnak és a Nemzetközi Gyermekév Viet­nami Bizottságának. A szállít­mány gyógyszerekből, kon- zervekből és textíliákból áll. Washington Walter Mondale. az. Egyesült Államok alelnöke pénteken in­dul el a Kínai Népköztársaság­ba. ahol Hua Kuo-fenggel. az Államtanács elnökével. Teng Hsziao-ping miniszterelnök- helyettessel és más magas ran­gú vezetőkkel folytat majd tár­gyalásokat. Asunción Diákok tüntettek Somoza megdöntött nicaraguai diktá­tor paraguayi tartózkodása el­len. Követelték, hogy a kor­mány utasítsa ki Somozát az országból, és adja át a nicara­guai igazságszolgáltatásnak. tővárost. A tüzérségi támadás­nak két halálos és tizenkét se­besült áldozata van. Ezzel egy­idejűleg izraeliek ágyúi tűz alá vettek több libanoni határ: menti falut, valamint Nabati- jeh város egyes részeit. New York Folyik az Egyesült Államok Kommunista Pártjának kong­resszusa. Képünkön: Angela Davis a kongresszuson Moszkva Gyorsan alkahnazkodott a földi viszonyokhoz a 175 nap után visszatért két űrhajós. Képünkön: I.jahov (balra) cs Rjumin egy dinnyét fogyaszt — a sok hónapos úrkoszt után FIGYELEM! FIGYELEM! A Magyar Gyapjúlonó termékei 40 °lo * engedménnyel vásárolhatók az újonnan megnyíl újvárosi Népköztársaság útja (szolgáltatóház) METERORUBOLTBRN Rendkívüli gazdag választék. 5130 >3 é 1 qs & é

Next

/
Oldalképek
Tartalom