Dolgozók Lapja, 1979. augusztus (32. évfolyam, 178-203. szám)

1979-08-01 / 178. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK I öoimóK/üw 1979. augusztus u AZ MSZMp KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA xxxnéví>178sz- SZERDA Ára: 1,20 Ft. A küldöttek záródokumentumot fogadtak el Befejeződött az európai gyermektalálkozó nemzetközi szemináriuma Sajtókonferencia a háromnapos tanácskozásról A gyermekek körében vég­kára. A nyűt, alkotó légkör- ternacionalizmusra, szocia- zett mozgalmi munka új mód- ben folytatott eszmecserék lista hazájuk védelmére és a szereivel, hasznos formáival égető társadalmi gondok, igaz- világ más tájain elnyomás, ismerkedtek meg többek kö- ságtalanságok tükrében vázol- vagy nyomorúság körülményei ták például a fejlett európai tőkésországokban élő gyerme­zott a kedden zárult három napos nemzetközi szeminári­um résztvevői, akik az euró- kék lehetőségeinek korlátáit, pai gyermektalálkozón 34' or- Nem kendőzték el az igazsá- szágnak 44 haladó és demok- got, hogy még az iskoiairend- ratikus gyermekszervezetét szer is a társadalmi egyenlőt- képviselik. Általános véle- lenségek újratern» mény alakult ki arról, hogy eszköze, a szegényebb réte­között élő gyermekekkel való cselekvő szolidaritásra nevel­jék. Francois Cureau, a francia úttörők képviselője elmondta, MÄ 7SSSZ3SEZ »T * jy.««*»»?­hazatérve kontinensünk más földrészek küldöttei is gyermekei nem jutnak meg­kamatoztatják majd itt szer- felelő tanulmányi .lehetősé- zett ismereteiket, hogy még gekhez. A gyermekekért, a eredményesebben munkál­kodhassanak a gyermekeknek galomban a szolidaritás, a vi­gek,lz aTa^nT’jövedelmöeic lág gyermekeivel való együtt­érzés olyan meghatározó erő, amely nélkülözhetetlen ah­hoz, hogy nemcsak testben, hanem lélekben is egészséges, politikailag érett emberekké növekedjenek majd a gyere­társadalmi haladásért vívott harc összefonását tükrözték a a békére, a barátságra, a szó- munkanélküli szülők családja- , , _ . . . . , lidaritásíra nevelésében - je- ban felnövekvő fiatalok kö- *ek- S^nos,- lentette ki Horváth Éva. a rülményeit ecsetelő hozzászó- hazajaban sokat beszel lások. A szocialista országok­ból érkezett küldöttek öröm­lentette lei Horváth Eva, a Gyermek- és Serdülőkori Mozgalmak Nemzetközi Bi­nek a gyermekek individua­lizmusáról, s már csak ezért zottsága (CIMEA) főtitkára, mel, de nem a megelégedett- tuzl ^zlajara a, a aa+rai -,'.,'0.A,♦ «Zer hanpiór, «vnl+pif ■> gyermekmozgalom az egymas­A hétfői záróülést követően ség hangján szóltak a gver- több delegáció vezetője saj- mekeket körülvevő tánsadal- tókonferencián tájékoztatta az mi gondoskodásról, amely az újságírókat a tanácskozás állami politika természetes és hozzászólás eredményeiről. összesen 33 hangzott el. s a őszinte, reális képet kaptak az európai földrészen, Afrikában, Ázsiában és Latin-Ameriká- ban élő gyermekek egészség­ügyi, szociális, politikai és társadalmi helyzetéről — mondotta el a CIMEA főtit­szerves része. Elmondták, az anyagi lehetőségekhez mérten hogyan kívánják továbbíe.i- resztvevok ]o.szteni a gyermekintézmé­nyek hálózatát, miként segítik hozzá a legkisebb korosztályt ahhoz, hogy a családok még eltérő életkörülményei ellené-, re is azonos lehetőségeket te­remtsenek. fejlődésük. te­hetségük kibontakoztatásához. ért érzett felelősségre nevelés, a testvériség eszméinek elmé­lyítést. Az utóbbi esztendők­ben tovább bővült, színeseb­bé vált a finn gyermekszer­vezetek és a szocialista orszá­gok gyermekszervezetei közöt­ti kapcsolat — mondotta Markku Kauppinen, a Finn Centralista Párt gyermekszer­vezetének képviselője. Kari Asikkin.cn a Finn Úttörők Demokratikus Szövetségének alelnöke hozzáfűzte: jóllehet, Finnországban rendkívül sok­féle gyermekszervezet foglal­kozik a kicsinyek nevelésével, kommunisták, szociáldemok­raták, ateisták és különféle A békéért, a fegyver nélküli világért A függetlenségükért küzdő, biztonságos jövőjének megte- a fasiszta elnyomó rezsimek, remtésével. a faji megkülönböztetés iga- A saftókonferent.iáll Helqa '-állási ideológiát képviselők ’---- —• egyseges álláspontot foglalnak e l a legfőbb kérdésben: a gyermekszervezeteknek is cse­lekvőén hozzá kell járulniok a mus választóvonalán terül el békepolitika sikerre viteléhez, súlyt az' enyhülés erőinek támoga­ja alatt súlyos nélkülözések Labs az Ernst Thälmann Üt­között élő népek sorsáról es törőszövetség elnöke, arról a velük vállalt. szolidaritás szó]t; az N0K-ban, amely az erejéről, a szuksegesseget o imperializmus és a szöcializ- sok szó esett a tanácskozá­son. Nemcsak a nemzetközi . .. , . , kontinensünkön, nagy gyermekévben, hanem nnn- , denkor szívükön viselték a helyeznek arra. hogy a gyér- haladás. a demokrácia, az mekeket hazafiságra és in­emberi jogok tiszteletben tar­tásának hívei, köztük a ha­ladó és demokratikus gyer­mekszervezetek is az elnyo­mott népek sorsát. A, nemzet­közi szemináriumon megfo­galmazódott, hogy a jövőben még szorosabbra • kívánják fűzni a szolidaritási akciók­ban együttműködésüket. A békéért, a fegyverek nélküli világ megteremtéséért, a biz­tonságos jövő megalapozásá­ért. a népek közötti barátság elmélyítéséért folytatott harc­ba aktívan bevonják a leg- fogékonvabb korosztályt. a kisdiákok sok-sok milliónyi táborát. A -CIMEA főtitkára meg­győződését fejezte ki. hogy a háromnapos tanácskozás —, amelyen ott voltak a szövet­ség európai és tengerentúli tag- és baráti szervezetei több nemzetközi szövetség, de bekapcsolódott a széles körű párbeszédbe több szociálde­mokrata. vagy polgári szerve­zet is — egy akarattal for­málta, és fogadta el a záró- dokumentumot: lenyen szebb, boldogabb a vb na minden gyermekének élete. A nemzet­közi gyermekév kontinensün­kön eddig legjelentősebb ese­ménye az európai gyermekia- lálkozó. Jóllehet, világszerte számos országban tartottak már regionális és nemzetközi fórumokat a gyermekek hely­zetének feltárására, 1979 vá­góig további találkozókra ke­rül sor. A nem kormányközi szervezetek világméretű pár­beszédére készül Moszkva: szeptember 7—11. közöd, vi­lágkonferencián foglalkoznak piáid a gyermekek békés és fásához, a teljes megvalósulásához. leszerelés Mai számunkban: Tatabányaiak Togóban 2—3. oldal Takarékosan is élhetünk jól! 3. oldal Szakköri tárlat — 1979. 4. oldal Közgazdaság és tudomány 5. oldal Bábolnáról a A Bábolnai Mezőgazdasági Kombinát a Szovjetunióban baromfitelepeket épít az elkövetkező években. A képen; etető-vonalvég gyártása A MÁV segítségével Motorheemeiés a tSmfiUdgyárba Kedden érdekfeszítő ese- hogy a meghajtó motor mi- mény játszódott le az Almás- előbb üzemképes legyen. A füzitői Timföldgyárban. A motort az erőmű turbinater- MAV 120 tonnás vágánydaru- méhen szétszedték, a ,.Kos- ja a helyére emelte a bauxit- suth" nagyfeszültségű .'-•-ocia- őrlő golyósmalom meghajtó lista brigád, a ..Béke” lekercse- motorját. A hatalmas géptest ló brigád, a hegesztők, vala- 23 tonna súlyú, s négy méter mint a gépműhely lakatos kol- átmérőjű. A motort három he- lektivája dolgozott ' rajta, te ugyancsak a MÁV vágány- együtt a technológia szerelő daruja emelte ki a helyéről, részlegével és az építészeti mert váratlanul meghibdso- karbantartókkal. A gépet dott. javítani kellett. A né- ugyanis estik úgy lehetett ki­hány éve működő golyósma- ’ venni a helyéről., hogy leemel-, lom ez ideig meg semmi aggó- ték az épüjet tetejét is. dalomra nem adott okot, kitű­A régi őrlőmalmok üzeme­v , , IJT . . | ZJL 1 V. ÍZ. i V1 i o • l l Cl Cili '.J Up C1 '—• noen dolgozott. Javitasa ide- ^ nehézze tet,e a ümmd .lére a gyár regi. kis kapacita- ____ s ú és korántsem működésű őrlőit üzembe. minőségi előírásainak tartását, hateko y g a (.jjbb k,s egység szabályo- e yezte zasa js több gonddal jár, mint egyetlen modern üzemé. A A hatalmas géptest gyors ki- technológusok dolga volt, hogy javítására a gyár valamennyi a javítás három hetének ide- íavitó részlege összefogott, jére kivédjék a minőségi hi- Szoros kooperációra volt szűk- bákat, s a gyár mennyiségileg ség a javító brigádok között, is teljesítse az elváriakat. Tisza, Moldva és a többieh Divatbemutatóval egybekö­tött gyártmányfejlesztési tájé­koztatót tartott konfekcióipari pártnereinek és a sajtó mun- Katársainak szerdán a Pamut­nyomóipari Vállalat, Mikes György, a vállalat kereskedel­mi igazgatója elmondotta, hogy gyártmányaik kétharmad része konfekcionált formában jut el a vásárlókhoz, ezért fontos, hogy a ruhagyárak képviselői időben megismerjék kínálatukat. Elhangzott a tájékoztatón egy figyelemre méltó ajánlat is: a kereskedelmi igazgató ar­ra kérte a konfekcióipari part­nereket. hogv- működjenek együtt új termékcsaládok ki;-i fejlesztésében. Tapéta, füg­göny, bútorkárpit, szőnyeg együttes kialakítására gondolt, amelyek megteremtik a lakás- textíliák összhangját. Amit. most különféle üzletekből vá­logathat csak össze a vásárló, ezután együtt találja meg a, boltokban. Újdonságaikat be­mutatják majd az idei őszi- BNV-n is. Bevonuló fiatalokat búcsúztattak Tatabányán Kedden délelőtt Tatabányán ezredes, A Komárom me- ezredesnek, aki a belügymi- a Felszabadulás téren, ünne- gyei Hadkiegészítési és Terű- niszter díszparancsát, ismer- pélyesen búcsúztatták Koma- letvédelmi Parancsnokság ne- tette a hallgatósággal. Ezután rom megyéből a határőrség- vében Katona Mihály ezredes Nagy Antal, a Hazafias Nép­hez bevonuló fiatalokat. Ti- fogadta a bevonulási hely pa- front megyei bizottságának al- zenegy órától pattogó indu- rancsnokának jelentését, majd elnöke, átadó beszédében a lók köszöntötték a szülőket, a köszöntötte az ifjú határőrö- többi között elmondta: hozzátartozókat és a katonás két. A Himnusz elhangzása — A most bevonuló fiata- rendben érkező ifjakat. Pon- után a vezénylő parancsnok- lók, — elődeikkel együtt — fosán fél tizenkettőkor foglal- nak utasítást adott az ünnep- örökösei és folytatói mind- ta el helyét az elnökség, séa megnyitására. azoknak a társadalmi hala­amelyben ott voltak a me- Katona Mihály ezredes dást szolgáló eszméknek, gye párt-, állami- és társa- nyitotta meg az ünnepséget, amelyeket apáink, dédapáink dalmi szervezeteinek vezetői, és köszöntötte a megjelente- megálmodtak, amelyekért ktíz- valamint a győri határőrke- két. Ezt követően- átadta a döftek, vérüket hullatták és rület parancsoka. Psele József szót Bánkuti József határőr­A felsorakozott határőrjelöltek Hajnal Andrásné az édesanyák nevében búcsúzott a fiata­loktól, mellette balra két fia életüket áldozták. , Napjaink­ban is óriási ez a felelősség, mikrofonhoz és meleg sza- ranesnoki kar várja Küszö- hiszen a háborús veszélyt el- vak kíséretében . jelképesen netet mondott a megye párt, hárítani csak erős, jól fel- átadta fegyverét bevonuló állami, társadalmi szervezetei- készült és néphez hú had- becsének, Hajnal Pálnak. Az nek. a munkahelyeknek és sereg képes. Napjaink vietna- ünnepség felemelő pillanatai családoknak, hogy a határőr­mi eseményei ismét szomorú következtek. Hajnal Andrásné, ség részére jó felkészültségű, példái annak, hogy az. ag- a két fiatal édesanyja emel- megfelelő fizikumú, hazájukat resszorok erőszakos, emberte- kedell szólásra. meghaló szerető fiatalokat neveltek, len hatalmi politikája milyen anyai szavakkal búcsúzott el ígérjük, mondotta, hogy a be­gyorsan veszélybe sodorhatja a bevonuló fiataloktól. Az vonuló ifjakat öntudatos, fe­a béke ügvét. A katonai szol- ünnepség kedves színfoltja gyelmezett, jó katonákká ne­gálat, a fegyveres erőknél volt az a jelenet, amikor a véljük, eltöltött idő. az ifiú ember Komarom megyei úttörők életének értékes időszaka, ed- képviselői virágokat adtak át digi ismereteinek elmélyítése, a jövendő határőröknek, új szakma tanulásának. az állampolgári fegyelem , ,. . . , , , , . megszilárdításának, a haza- « József ezredes a beyonu- hez sok sikert, és erőt, égé z- szeretet. a hazafiság a helyt- lók l°vendo parancsnokai ne- seget kívánt a felsorakozott állás a katonai mesterség el- v®’°en ünnepélyesen vette' át fiataloknak. Az ünnepség az sajátífásának iskolája. a bevonulókat. Beszédében Internacionálé hangjaival és A közelmúltban leszerelt elmondta, hogy a fiatalokat a fiatalok elvonulásával ért Ha inai Árpád lépett ezután a* jó közösség,^ összeforrott pa- veget. A Komárom megyei Had­kiegészítési és Területvédelmi parancsnok. Katona ezredes, A határőrség nevében Cse- határörszolgálatuk teljesítésé-

Next

/
Oldalképek
Tartalom