Dolgozók Lapja, 1979. július (32. évfolyam, 152-177. szám)

1979-07-05 / 155. szám

07«. MHm 3.: esütartfft DOLGOZOK LAPJA 3 Jobb minőségben A dollárelszámolású piacra gyermekcipőket és férfilábbe- liket gyárt idén az Alföldi Cipőgyár tatai . gyáregysége. Ez évben 100 ezer pár cipő készül tőkés exportra, a Szov­jetunió megrendelésére pedig 180 ezer pár. A gyártásfejlesz­tés eredményeként idén a ko­rábbinál tetszetősebb, jobb minőségű térmékek kerülnek le a futószalagról. Képünkön Vajda Ferencné tűzőnő, NSZK-beli megrendelésre ké- készülő cipők felsőrészeit varr- ja. Háromezernél több fórum, sok tízezer javaslat A korábbinál gondosabb előkészítés, az állami és tár­sadalmi szervek jobb koordi­nációja révén minden eddigi­nél szélesebb érdeklődés, na­gyobb részvétel és érdemibb munka jellemezte az 1978—79. évi falugyűléseket — állapí­totta meg a Hazafias Nép­front Országos Tanácsának nemrégiben elkészült értéke­lése. Az előző év 3001 fórumá­val szemben 1978. őszétől ez év májusáig 3315 falugyűlésen találkozott a lakosság a me­gyei, valamint a helyi párt-, népfront- és tanácsi vezetők­kel, országgyűlési képviselők­kel, tanácsokkal. érdeklődését a közügyek iránt Szolnok megyében a munka­helyi kollektíváktól kértek elő­zetes javaslatokat a napirend kialakításához. A falusi életkörülmények­ből adódóan 19 megyénk leg­több településén az út- és a járdaépítéshez, a víz- és a csatornahálózat bővítéséhez, a közlekedés javításához, a ke­reskedelmi ellátás és szolgál­tatás színvonalának emelésé­hez, a gyermekintézmények építéséhez keresték a lehető­ségeket. A tiszta, szebb, kul­turáltabb környezet kialakítá­sáért, a parlagföldek haszno­sításáért emeltek szót Csong- Mind több helyütt ismerik rádban, Györ-Sopronban, So- fel a városkörzeti, tanácskozó- mogyban és Zalában, Békés­sokban rejlő lehetőségeket is: ben pedig a belvizek elleni Kaposvárott 18, Nyíregyházán küzdelem erősítését szorgal- 20 körzetben vitatták meg a mázták. Több Bács-Kiskun lakóterület fejlesztésének megyei településen a körülte­deklődés és az esetek többsé­gében elismerés kísérte a megtett útról, a fejlesztés eredményeiről, valamint a ter­vekről szóló tanácsi beszámo­lókat. Azt is örömmel nyug­tázhatták, hogy 1978-ban a lakosság önzetlen társadalmi munkájával gyarapította a költségvetésben biztosított mil- liárdokat. A lehetőségeket reá­lisan értékelő hozzászólások, az elhangzott több tízezer ja­vaslattal, az újabb társadalmi munkavállalásokkal együtt azt bizonyították, hogy a helyi tervek kimunkálásában, a fej­lesztési döntések meghozata- lábarp s a végrehajtás ellenőr­zésébe is bevont falusi lakos­ság kész anyagi lehetőségeit, szabad idejét a településfej­lesztés szolgálatába állítani,. A jövőben is számítani lehet a népgazdaság teherbíróképes- . , . , ségével összhangban álló tele­a kintobb tervezésre és beruhá- pülésfejlesztési alapok társa- i zas-elokeszitesr^ helyezték a hangsúlyt. Sokhelyütt azt-húz- ták alá, hogy ugyancsak a gyorsabb fejlődést szolgálná, ha a vállalatok, szövetkeze­tek nagyobb felelősséget érez­nének az otthont adó községek jövője iránt. Több megyében joggal tették szóvá az állam­polgárok a bürokratikus vagy Ugyancsak örvendetes, hogy a közömbös ügyintézést. hi­szen emiatt térnek vissza év­ről évre számos falugyűlés fó­rumára a megoldatlan problé­mák. A kisárutermelésse! kap­csolatban a résztvevők elége­detten szóltak az ösztönző, a termelési kedvet fenntartó fel- vásárlási árakról, valamint számos termelőszövetkezetnek és áfésznek a kisárulermelést segítő tevékenységéről. Ugyan­akkor Baranyában kifogásol­ták áz akadozó szaporítóanyag- és kisgépellátást. Bács-Kis- kunban és Nógrádban pedi eredményeit, számba véve tanácsi tervek végrehajtás; társadalmi segítésének lehető­ségeit. Szegeden a városi ta­nács végrehajtó bizottsága 22 tanácskozási központ létreho­zására hozott határozatot. Bács, Heves, Komárom és Vas megyékben az idén már összesen 92 fórumot tartottak. * helyi tanács munkájának és tervének tanácstörvényben is előirt megvitatása, valamint a mezőgazdasági kisáruterme’és helyzetének napirendre tűzése mellett ezt a HNF Országos Tanácsa és a Minisztertanács Tanácsi Hivatal ajánlotta. Szá­mos helyi kérdés került terí­tékre. dalmi bővítésére. Fővállalkozásra van A beruházások gyorsabb és maradéktalanabb megvalósí­tása érdekében rendéletek és •határozatok léptek életbe a közelmúltban. Az 1 19i8-as OT—PM. sz. együttes rendelet az építési, technológiai szere­lési munkák megkezdésének feltételeit szigorította meg. Eszerint a beruházásokat csak akkor szabad megkezdeni, ha a beruházás megvalósításának hálótervét és munkaprogram­ját a beruházó elkészítette. ÉGSZI-nél megrendeltük az és szolgáltatói építmény fel- előkészítés. és kivitelezés háló- építése. Ütemesen halad a ta­tervét, amely a napokban ké­szül el. a lolyanurios építés­hez legalább 70 millió forin­tos fedezetre lesz szükség. Az építkezés első üteme mintegy 3 éven át tart majd, az MPM tabányai szennyvíztisztító te­lep V—VI. ütemének kivitele; zése és megkezdődött a to­vábbi munka tervezése. A beruházások megvalósítá­sában jelentős elöbbrelépésl típusú hálótervet számítógépre jelentene, ha akadna a kivite­visszük a PCS-mcdell alkal­mazásával. A korábbiról szer­vezettebb, gyorsabb kivitele­zésre számítunk, a munkate­rületen a munkák megkezdöd­Ehhez természetesen nélkü- tek. lözhefeUenek az építmények sib. tervei és a kivitelezőkkel, szállítókkal való szerződések. További szigorítást tartalmaz az MT 4000/1978. sz. határoza­ta, amely előírja, hogy „va­lamennyi 5 millió forint épí­tési összeget meghaladó álla­mi beruházás kivitelezése csak abban az esetben kezdhető meg, ha' annak előkészítettsé­A Komber Tatabányán szá­mos állami beruházás bonyo­lítója. A sárberki lakótelep 1. ütemében épülő lakások a terv szerint készülnek. — Ez igaz — szögezte le Havelda Ferenc —, de ez nem lezésre fővállalkozó. Vajon a Kombert mikor üdvözölhetjük fővállalkozóként? — Belátható időn belül nem — vélekedett a főmérnök. — A fővállalkozás meghaladja aa erőnket, lehetőségeinket. Elő­nyös lenne a beruházók szá­mára a fővállalkozás, mi azonban meg nem készültünk fel erre. Kár a megye számára, hogy az állami beruházások meg­les a beruházás., A Mélyépíté­si Tervező’Vállalat — nagy­fokú leterheltsége miatt — ge lehetővé teszi a beruházási sok esetben csak munkaközi előirányzat legalább 15 száza­lékának a kezdés évében tör­ténő felhasználását”. A kivite­lezők és beruházók körében nem kis aggodalmat keltettek ezek a rendelelek, hiszen be­vett gyakorlatnak számít a megyében a kivitelezések meg­kezdése — Komplett terv nél­kül. A közeimül tbap a Komá­rom megyei Beruházási Vál­lalatnál érdeklődtünk, hogy a fenti rendelkezések miként befolyásolják munkájukat. A megvalósítás alatt álló állami beruházások nagy ré­szét még nem érintik az em­lítetlek — mondta Havelda Ferenc, a Komber főmérnöke. — Viszont a Tatabányai Vá­rosi Tanács operatív tervében szereplő, úgynevezett ma- dáchkerti építkezéseket már csak az 1/1978-as OT—PM. sz. jelenti azt, hogy zökkenőmén- valósítására nem akad fő­vállalkozó. Pedig az Állami Tervbizotlság 50007 1978. sz. határozatóban a korábbitól el­térő feltételeket teremtett a fővállalkozáshoz. Több oka van annak, hogy a vállalatok húzódpznak a fővállalkozói funkciótól. A fe­lelősség igen nagy ebben a szerepben. A fővállalkozás tu­lajdonképpen többféle vállal­kozás integrálása. A fővállal­kozó — a jelenlegi rendelke­zések szerint — felelős azért, hogy íj beruházás elérje ere­deti célját, mind mennyiség­ben, mind minőségben! Tehát nem pusztán kivitelezők koor­dinálásáról van szó. A felelősség alól a fővállal­kozó nem bújhat ki. nincs le­tervekét adott a távfűtő háló­zatra. A kivitelező, az üze­meltető és a Távhőszolgáltató Vállalat együttes erőfeszíté­seire volt szükség az adódó problémák megoldására. A sárberki lakótelep Il-es üte­ménél is vannak gondjaink. Az. ..A" jelű* épületnél a ter­vezői hátráltatta, hogy a föld­szintre telepítendő üzletek üzemelőit késve jelölték ki. A dózsakerti 111-as ütem építkezései sem probléma- mentesek. A 28 lakásos gar­zonház terveit a tervező csak ez év októberére ígéri. Tata­bánya-Óvárosban több épület hetöség a szerződések módosi- átadását tervezik1 ez évben. A tására. Viszont a fővállalkozó kiviteli tervek azonban késve munkadíja is lényegesen na­érkeztók hozzá. Mindezek mi­att egy épület (24 lakás) elké­szülése bizonytalan. Kertvárosban 511 lakást akarnak idén átadni. Itt is ké­együttes rendeletben foglaltak sésben vannak, mert a terve- szerint kezdhetjük. Emiatt két korszerűsíteni kellett. A nagyobb erőfeszítéseket kell feladatok között szerepel még tennünk az előkészítésre. Az óvoda, iskola, s kereskedelmi gyobb. mint a kivitelezőké ál­talában. A feltételek javítá­sával, tervszerű fölkészüléssé! jó volna mielőbb elérni, hogy a megye állami beruházásai mielőbb így — tehát kellő ga­ranciával — valósuljanak meg. Madarász Anna A tanácskozások nagyobb vonzerejéhez és eredményes­ségéhez hozzájárultak a falu­gyűlések megszokott előkészí­tését, rendjét továbbfejlesztő új módszerek. Figyelemre­méltó a Somogy megyében meghonosodott falunap, ame­lyen — a falugyűlést megelő­zően — egész napos társadal­mi munkát szerveznek. A za­laegerszegi járás székhelyköz­ségeiben külön ifjúsági fóru­mokat tartottuk, hogy még a takarmányhiány miatt emel­tek szót a kisgazdaságokban dolgozók. Több Győr-Sopron, Komárom megyei községben szorgalmazták a felvásárlás körüli visszásságok száműzé­sét. A tapasztalatokat összegezve Inkább felkeltsék a fiatalok megállapítható: általános ér­r Uj üzemanyag - a „fehér ólai” Ikarus autóbuszokon is ki­próbálták Taskentben és" Bu- harában a szovjet szakembe­rek tízéves kísérletei eredmé­nyeként előállított gázkonden- zátumot. A „fehér olajként” emlegetett új üzemanyag nemcsak lényegesen olcsóbb a hagyományosnál, hanem 30— 40 százalékkal kevesebb mér­gezőanyagot juttat, a levegőbe. A gázsűrítménnyel, mint hajtóanyaggal először 1963-ban a Komi , ASZSZK-ban a „Sar­ki fény” elnevezésű gázveze­ték építésénél próbálkoztak meg a vállalkozó kedvű szak­emberek. A kezdeti szerény eredmények további kutató­munkára ösztönözték a tas- kenti gépjárműintézet és a cseljabinszkí politechnikai in­tézet szakembereit, akikből külön csoport alakult a gázkon- denzdtum gyakorlati alkalma­zásának kidolgozására. Az elmúlt évek kedvező ta­pasztalatai alapján a Szovjet­unió Állami Tervbizottsága úgy döntött, hogy 1979-ben és 1980-ban a korábbinál jóval szélesebb körben alkalmazzák egyelőre próbajelleggel az új üzemanyagot. Ha a kísérletek továbbra is jó eredménnyel járnak, akkor áttérnek a gáz- sűrítmény tömeges alkalma­zására, elsősorban a Szovjet­unió közép-ázsiai, távol-keleti és északi területein, ahova a hagyományos üzemanyagok szállítása a legköltségesebb. Látogatás egv építőtáborban Vasárnap nyitotta meg ka­puit Tatabányán, megyénk legnagyobb építőipari vállala­tánál, a KOMÉP-nél a hagyo­mányos nyári építőtábor. A Ságvári Endre nevét viselő építőtábor lakói az elmúlt években példamutató helyt­állással végezték kéthetes munkájukat. Hétfőn megkezdődött>a mun­ka. A megyeszékhely most épülő új általános •iskolájánál dolgozik a legtöbb tiatal. Ká­belfektetési munkákat, hőszi­getelést végeznek. A vashajlí­tó telepen különböző belonva- salási előregyártott terméket készítenek, az ácsüzemben pe­dig zsalutáblákat gyártattak a fiatalok. Az ipari telepen a lakatosüzemben különböző vasmunkákon dolgoznak, két brigád a tatabányai hötávve- zeték felújításán dolgozik. Ott találhatók a KISZ-fiatalok a mélyépítési főüzem munkáinál Faragd Jcnőne, a Ma (os Flóra szocialista brigád dolgozója Németh Zsoltnak és Pálfalvj Ervinnek a szigetelést muia’ja A legjobbakat nyerték meg Perceken bélül indul az autóbusz, hogy a bányász mun­kásőröket haza vigye a XV/c aknáról. Lassan kiürül a te­rem, csak az a néhány ember marad, akit az egységülés előtt beszélgetésre kértünk. Boné Tibor, a Nyugati Il-es bányaüzem munkáséi* bázisá­nak szakaszparancsnoka ko­mótosan rakosgatja össze a papírjait. Egy pillantást . vet még a lapnyi táblázatra, aztán bólint. Az eredmények min­den kétséget kizáróan azt bi­zonyítják, hogy a szakasz kö­telékébe tartozó munkásőrök eleget tettek önként Vállalt feladatuknak. Teljesítették a pártmegbízatást. 1979. január­jától közös munkásőrbázis kötelékében, (evékenykednek a XV c. és a bányafeltáró üzem dolgozói. Lebcr Mihály és Fodor László a gyűlésen elhangzot­takról beszélgetnek. A XV/c akna üzemvezetője, Szabó Pál gondolatait idézik, aki hozzászólásában sok minden­re felhívta a figyelmet, a -iii- válo eredmények a helytállást bizonyítják, mondta Időszerű volt a bázis megalakulása és rátermett szakaszparancsno­kot választottak a csoport élére. -Természetesen — tette még hozzá az üzemvezető — az eredményességet az is sza­vatolja. hogy a gárda lelke­sen, felkészülten állt. a pa­rancsnok mögé. Példamutató­an teljesítették valamennyien feladatukat. — Nagyon igaza volt abban is — toldja .meg az elhangzot­takat a XV/c aknán dolgozó Rinszky> István —. hogy ma már nem elég a kiképzés, a szolgálat. Egy kicsivel min­dig többet kell tennünk. A tisztánlátás, a hangulatterem­tés és az okos érvek birtoká­ban a közvéleményt is kedve­zően befolyásolhatja a mun­kásőr. A legjobbakat sikerült meg­nyerni — bukkan fel még egy mondat. Beszélgetőpartnere­im ezt a kérdésekre adott, vá­laszokkal, száraz tényekkel tá­masztják alá. Mindhárman több ízben nyerték el a Kiváló Dolgozó címet, Léber Mihály a bányafeltáró üzem dolgozó­ja 1976-bán * Munka Érdem­rend arany fokozatának tu­lajdonosa lett. — Nem jár ezért nekünk se dicséret, se köszönet — mond­ja rövid tűnődés után a mun- ká-sör. — Örömmel megyünk szolgálatba, szívesen tesszük, amit elvárnak tőlünk... Az igazsághoz hozzátartozik, hogy parancsnokunk, Halász István egyéniségével, lelkese­désével remek hangulatot te­remt mindannyiunknak a munkához. Nemcsak parancs­nokunk, hanem egyben a leg­jobb barátunk is. Léber Mihálv 1966-ban lett munkásőr. Arra a kérdésre, hogy miért lépett be, nagyon nehezen válaszol. — A véremben van, ebbe születtem . .. Kommunista meggyőződésem indított rá. — Nem lehet ezt szavakkal kifejezni — siet a segítségére Balogh József, a XV/c akna dolgozója. — Ez a társadalom teremtett meg mindent szá­munkra. A családunk, a gye rekeink, mindannyiunk bizton­ságát . . . Kenyerünket, jogot a munkához. békénket. Mi tudjuk, érezzük, hogy hazafias kötelességünk megvédelmez­ni. Időnként a díszszázadban Is teljesít szolgálatot Balogh Jó­zsef.. Nemegyszer pihenés, ker­ti munka, kikapcsolódás köz­ben kapja a szolgálatba hívó parancsot. Könyvet, szórako­zást, kerti szerszámát félre­téve, magára ölti az acélkék egyenruhát. — Az egész családom druk­kolt. hogy elfogadják-e je­lentkezésemet a testületbe — veszi át a szót Fodor László. — Emil öcsémmel együtt kér­tük felvételünket. Családi ün­nep volt, amikor megkaptuk az egyenruhát... Ha menni kell. a lányok, a feleségem mindent a kezem ügyébe ad­nak. Minél gyorsabban telje­síthessem a parancsot. Együtt a munkában, együtt a kiképzésben. A Tóth-Bucsoki munkásőr zászlóalj személyi állományának legnagyobb ré­sze a szénbányák dolgozója. Nehéz fizikai munka, fegyel­mezettség, következetesség, hazaszeretet. Egy tőről faka­dó fogalmak. A Nyugati Il-es bányaüzem munkásőrei az alegységek kö­zötti szocialista versenyben az elsők lettek. M*s.v»r Emőke is. A kéthetes turnusban a munka mellett tartalmas kul­turális és sportfoglalkozásról is gondoskodtak. Közvetlenül tábornyitás utáni napon meg­kezdődött a tábori sportbaj­nokság tízpróbában. Szellemi vetélkedők teszik tartalmasab­bá a szórakozást. Ellátogatnak a fővárosi. Nagycirkusz bemu­tató előadására is. A gyermekéi’ kereteben a Tatabányáért indított társadal­mi munkaakcióból is kiveszik a részüket, kétórás társadalmi munkát végeznek és ennek so­rán óvpdákban, bölcsődékben és a nyári napközis laborban dolgoznak majd. , Részt vesznek a fiatalok á szakmunkások mellett bonyolul­tabb munkában is. Kovács István fűtésszerelővel és Buúa- házi János lakatossal, Janicsek Attila és Vingler Béla esjr olajtartály bekötésén dolgozik *s

Next

/
Oldalképek
Tartalom