Dolgozók Lapja, 1979. június (32. évfolyam, 126-151. szám)

1979-06-30 / 151. szám

I ló reggelt! s | 1919. junius 39., szombat rp(íL napja Móricz Zsigmond Leányfalun t ; Várható időjárás ma es j tig: változóan felhős, fül-» í ledt idő, szórványosan ki- | 1 alakuló esővel, záporral, í •néhány helyen zivatarral* » A Dunántúlon időnként ♦ J megélékül a nyugati szél.J •Legmagasabb nappali hő-; * mérséklet: 23—28 fok kö- 1 I lőtt. | J A Balaton vizének • mérséklete pénteken | órakor Siófoknál 24 i volt. hő- í 11 í fok t í _J Kilencvenöt évvel ezelőtt, j június SO-án született és $ | 1SS4 2 1953-ban halt meg Szép Ernő é Uniti*» írn nicíirJirri költő, író, ujságiró. :í Tanulmányait Debrecenben $ j£ kezdte: mar iskolás korában | s írogatott verseket, s egy kó~ $ * tetnyit 1902-ben Mezőtúron ki t it is adott belőlük. Fiatalon ke- i± rült a fővárosba, ahol 1-9 é\ e- J 15 sen hírlapíró lett. Folyóiratok- % 5 ban, napilapokban megjelenő i 3 verseire, elbeszéléseire * feifi- $ 5 gyeit a közönség. Első igényes * |2 verses kötetét, az 1912-ben | 5 közzé tett Énekeskönyvet már* :i Babits Mihály köszöntötte lel- ♦ •á késén, a gyermekkor tiszta $ iá hangú, mélabús költőjét üd-J 2 vözölte szerzőjében. * 5 Egy íaradt, $nervált, ami?!- * J ciók 'nélküli nagyvárosi emberi 5 gondol vis&za indulásarnak tísz-1 'f ta éveire, a gyermekkor éüe- \ j nére és szegénységére — írták róla. S ez a téma. valamint !$ a gyermeki, rácsodálkozó ma- '♦ gatartás mindvégig elkísérte J költőjüket szimbolista, im- t presszionista lírájában. Elbe- _ | szeleseiben, prózai müveiben i gyermek-korosztályok 1 ugyancsak falun töltött gyér-1 javul a hő ellátás Tatabányán és Dorogon A tervezettnél valamelyest nálók hőigénye és 312 ezer módon, hogy előbb áramter- jobban alakult az áramterme- helyett 330 ezer gigakalóriát melésre fogják a gőz energiá­iéi és a hőértékesítés a Tata- értékesítettek. ját. bányai Hőerőmű Vállalat üze- A bánhidai telepen nem meiben az év első öt hónap- voltak az átlagosnál nagyobb Megújulás előtt áll a dobó­jában. A villamos energia tér- üzemzavarok, így termeléski- gi üzemegység is. Várhatóan melése alig haladta meg a esés sem. Az I-es erőmű is 1982-ben helyezik üzembe az tervben előírtat, de a fajla- zavartalanul üzemelhetett, hi- új, 50 tonna óra teljesítményű gos hőfogyasztás kedvezően szén a kapacitása nagyobb, kazánt. A beruházást az erö- változott. Kilowattóránként 46 mint az igenybevétel. Az ese- teljesen növekvő hőigények kalóriát takarítottak meg. és dékes karbantartásokat ezért kívánják meg. Jelenleg az ez 1,3 millió forinttal növel- jól tudták megszervezni és előkészítés, a tervezés, vala- te az eredményüket. A maga- végrehajtani. Ősztől javul a mint a szükséges kiegészítő- sabb kalóriájú szenek ára hőszolgáltatás színvonala, mert berendezések építése a legíon- miatt, 3Ő0 ezer forint többlet- a nyár folyamán beépítenek tosabb feladat. Az elképzelé- kiadás rontott ezen valame- cev ellennyomásos fütőturbi- sek szerint a későbbiekben lyesl. Az év eleji hideg idő- nát A fűtésre fordítható gőz újabb kazánok és ellennyomá- jaras miatt nőtt a felhasz- mennyiséget növelhetik oly sós turbina kerül Dorogra. Demográfiai helyzetből adódó feladatokat, azok tel­NEM VOLT LEMORZSOLÓDÁS HELYISÉGFÜTÖKET — NEM A dorogi szénmedencében a A Belkereskedelmi Minisz- jesítésenek lehetőségét vizsgál-, bányászszakszervezet, az térium az OTP-vei és az ja egy országos felmérés ke- SZMT, illetve a művelődési MNB-vei egyetértésben — rétében a Komarom megyei központ segítségével, irányi- módosította az áruvásárlási Népi Ellenőrzési Bizottság, tásával a most zárult okta- köícsönakctoban forgalomba A cél: megállapítani hogy az tusi évben is folyt a fizikai hozható cikkek jegyzékét. általános iskolák és a tanácsi dolgozók iskolaköteles A gyér- listából törölték — a hőtá- . , , , . ... mekeinek felkészítése a kö- rolós viLlamos kályha kivéte­szakosztalyok, hogyan készül- népiskolai és egyetemi felvé- lével — valamennyi helyi­nek fel a nagyobb létszámú telekre. A tanulmányi ered- ségfűtő készülékét, vagyis iskolá- menyek javítása Leányfalun, a művelődési házban június 26-án Móric* Zsigmond születésének 190. évfordulója alkalmából ünnep- hagyatékát a múzeumnak. A képen: Móricz Zsigmond haza ségsorozat kezdődött. Átadták az örökösök Móricz teljes Leányfalun. (MTI fotó, Horvdt Éva felvétele — KS) ÉRTESÍTÉS! A Komárom megyei Távhőezol- gaitato Vállalat ismételten értesí­ti tatabányai T. Fogyasztóit, hogy oo . az ütemezett távvezeték karban­Jumus 28-án rendkívüli tartásl munkálatok m,,tt a meieg­ülést tartott a nyergesujfalui vízszolgáltatás 1979. július '2-től 14- nagyközségi tanács. Benkő i? szünetel, a szolgáltatás szüne- Géza tanácselnök a tanácstör- leben szivea türelmüket kérjük. Xyergeóójfalun erdekeben vili any kályhát, hidróform-ke- vény végrehajtásának országos csérépkályhat. megyei tapasztalatairól, va­éveket. a budapesti Msembe-1 választ keresnek arra is, hogy szesen 180 fő vett rész. A ko- Ezek a termékek ezentúl a rek vagy_nyomorúságos műyé-t p demográfiái hullámból adó- népiskolai es egyetemi felke- hitelakcióban részletre nem *eg io aooieji-szieseneit szítőknél 1 -------- i* m ekkorát a debreceni diák-í ti a lépésere. A népi ellenőrök szervezett t a ütői vamokon ősz- szüléket es KOMTAVHÖ. 4218 jl szék életét festi. Lírikus alkal t $ elbeszéléseiben is; írásainakt X finom lélekrajza, derűs emlé-t X kezőkedve magával ragadja* [t olvasóját. ♦ ♦ dó feladatok, miként jelen l­lemorzsolódás nem árusíthatók. volt. GYÁSZ JELEN TES! Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa és jo rokon GYURKOVICS FERENC (volt Réti utcai lakos) 54. éves korában, hosszan tar­tó betegség után elhunyt. Te­metése 1979. július 3-án, (ked­den), 13 órakor lesz Tatabá­nyán, az újtelepi temető üj ravatalozójánál. Gyászoló felesege és gyermekei kéznek az egyéb területeken, közlemény: s a tanácsok megoldásukhoz Jutalom mit tesznek. Megtörtént-e pél- A Társadalombiztosítási igazga­... tóság értesíti Esztergom varos es daul az iskolaköteles gyerme- A műemléki albizottságok a dorogi járás területén lévő vál- kek összeírása? Az óvodába 1979. június 27—29. között lalatokat, szövetkezeteket, intéz­te­hetőségeiről tájékoztatta a testületet. Dr. Bombicz Jó- zsefné vb-titkár a „Tisztasá­got, rendet környezetünkben” mozgalom 1979. első félévi eredményeit, valamint a tele­pülés-fejlesztést segítő terv junius ------------ —------------.... , ... . . .. , . _____.___ __„____,___.. N. menyeket, hivatalokat, illetve a időarányos teljesítesd ismer n em járt gyermekek reszere Debrecenben megrendezett X. £elsoroltaknäi munka-, vagy tag­szerveztek-e iskolaelőkészítő országos értekezletén kiemel- sági viszonyban álló dolgozókat, tanfnlvamnkat és mi íven orwi kedö műemlékvédelmi mun- a kisiparosokat és magánkereske- tanioiyamoKat es milyen eiea- __a——_____o—dókét es ezek alkalmazottait, hogy t ette. ménnyel? Adottak-e az iskola­kája elismeréseképpen Szigeti 1979 július hó napjától . . . .. . . ... László, a Tatai Városi Tanács kezdődően egyes társadáionibizto­rettsegi vizsgalatok személyi műszaki osztályának vezetője sitásl juttatások igénylésé, lUet- 3 tárgyi feltételei? Az okta- jutalomban részesült. ve kifizetése a tatabányai lgazga­érettségi és tárgy tási intézményekben a megnö­vekedett létszám milyen gon­dokat okoz, ezek csökkentésé­re milyen intézkedéseket kell tenni stb. A népi ellenőrzési VETÉLKEDŐRE KÉSZÜLNEK GY ASZJELENTES T Mély megrendüléssel tudat­juk mindazokkal, akik ismer­ték, szerették, hogy a drága jó feleség, édesanya, és nagy­mama VÖRÖS LASZLÓNÉ (sz.: Erdélyi Margit) 1979 június 28-án, sok szen­vedés után, örök nyug Alomra tért. Temetése 1979. július 4- én, (szerdán) 14 órakor lesz Tatabányán, az újtelepi teme­tő új ravatalozójánál. Gyászoló család. tóság útján történik. Az MTESZ esztergomi A határnaptól kezdődően azok- szervezete FMKT-szakbizott- nak a biztosítottaknak, akiknek . , .. . - , vállalatánál nem működik társa- saganak kezdemenyezesc alap- daiombiztosítási (üzemi) kifizető- ján szeptemberben városi hely, a táppénzt, a terhességi, FMKT-vetélkedőt rendeznek, » naV . gyermekágyi segélyt az igazgató- , meehíviák a Visco- junius nav A Magyar Elektrotechnikai Ságtól. 2W3 Tatabánya i.. Sem- umeiyre megnívjak a visco meny-sorsolason bizottságok, szívesen fogadják Egyesület' esztergomi csoport- meiweis út 1. Pf.: J26. keli ige- sagyar. illetve a Dorogi ......................................... ja az októberi műszaki hó- azokat az Igazgat°£ág Gyogyszerarugyar fiataljait is. nap keretében megemlékezik a folyamatban lévő ügyekben Az , (ezze* kaí>^S0,^?f eloke­a város villamosításának 75. még az esztergomi Kirendeltség szüleieket megkezdték, évfordulójáról. A jubileumi az llletekes­hét keretében tartja meg a re^~a fizeti“ varosban MEE tccnniKatÖl- az anyasági, a temetési segélyt téneti bizottsága ünnepi üié* és az utazási költségtérítést, cpt fxyypi] íc hnna .3 házipénztár, vagy a posta út­set, ezzel is nangsuiyozva a . azoknak az jgényjogosuitak­varos szempontjából oly ne- naki akjk i«79. július í-e előtt is e tárgykörben a lakosság ész­revételeit, s javaslatait is. JUBILEUMI HETET RENDEZNEK LOTTÓ nyerőszámai A Sportfogadási és Lottő Igazgatóság közlése szerint * a Kiskunhalason megtartott 26, heti lottósorsolás alkalmával a következő számokat húzták ki: 5«. 56, 37, 59, 74 június havi targynyere« a 22. játék­hét szelvényei vesznek részt. * GYASZJELENTES! Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismer ék, szerették és tiszteltek, hogy a drága jó édesanya, szerető nagymama, a jó testvér és ro­kon ÖZV. KRUPÁNSZKI ISTVÁNNÉ (sz.: Böbék Mária) 70 éves korában, rövid beteg­ség után elhunyt. Temetése 1979. július 2-án, (hétfőn) 15 órakor lesz Tatabányán, az újtelepi temető új ravatalozó­jánál. A gyászoló család. Nemzetközi kórusverseny ... , , .... ----- ----- - Franciaországba utazik szom v ezetés évforduló jelentőse- a Kirendeltségtől - és nem az batQn az esztergomi Montever gét. Egy fenyemblema elhe- üzemekben a kifizetőhelyen — lyezését is tervezik, amelynek « a felirata a 75 évre emlékeztet. Nincs változás a gyógyászati se­di Kamarakórus. A ban megrendezésre Az Országos Takarékpénz.' tár július 3-án, kedden Buda­pesten, az Ikarus művelődési központban rendezi a nyere­mény-betétkönyvek második negvedévi, sorrendben 112J sorsolását. A húzáson a júni- Tours- us 29-ig váltott és a sorso­kért! - 'ás napján még forgalomban A város iskoláiban téssel egybekötött gédeszközök, lúdtalpbetét, mankó, lő VIII. nemzetközi kórusver- lévő betétkönyvek vesznek filmveti stb ellátás rendszerében, a nyug- senven IHacvarorszáa kórusait reszt, villamos- díjak igénylésében, be-kijelenté- senyen "iagyarorszag kórusait balesetvédelmi előadásokat sek teljesítésében. képviselik. A jó hírű eszter­A nyereményösszeget a be­tartanak a jubileumi hét al­kalmával. értesítés : társadalombiztosítási gomi együttes reneszánsz és tétkönyvet kiállító OTP-fiók, Kirendeltség termé- mai kórusművekkel szere- postahivatal vagy takarékszö- pel a rangos fesztiválon. vetkezet július 18-tól fizeti ki. Csont váry-szobor A MÁV értesíti a T. utazó- közönséget, hogy pályakorszerűsí­tés miatt a tatabányai megálló- hely peronaluljáróját július hó értő. szives segítséget, 2-től lezárja. A terelőútvonalakat Minden kérdésben szetesen készséggel ad segítséget az érdeklődőknek. Mind az Igaz­gatóság, mind a Kirendeltség min­dent megtesz az ellátások zavar­talan, folyamatos kifizetése érde­kében Kérjük ehhez a'z érintettek meg­Növényvédelmi tennivalók fl KERMI megtiltotta A kisiparosok, nyilván a ke- Az intézet rendelkezett, Csőn (vary-Koszt ka Tivadar szobrát avatták fel június 39-én Pécsett, halálának hatvanadik évfordulója alkalmá­ból. Korányi Jenő alkotását a festőről elnevezett múzeum­inál szemben állították fel. A képen: Csonlváry-Kosztka Tivadar szobra. (MTI fotó — Bajkor József felvétele — KS) » - —...............—- Társadalombiztosítási Igazgatóság Az elmúlt hét csapadékos, ható '(Ditrifon 50 WP, vagy a helyszínen elhelyezett táblák Ta s s párás időjárása következtében Unitron 40 EC). megértőKtürelméT" utazókoz°jí^g * anya. ^ botritiszes szürkerothadás ve- Az amerikai fehér szóvő.­szélyhelyzete alakult ki. A be- lepke veszélyes károsító. Vé- tegség első tüneteit szórvá- dekezés ellene kötelező. Ez nyosan már megtaláltuk. El- évben a bagolylepkék rajzása, sősorban ott kell számítanunk elhúzódott, jelenleg is tart. jelentős fertőzésre, ahol a Egyidőben vannak idős, bábo- viharok következtében sérülé- zódás előtt álló, valamint — lendőség érdekében, szívesen hogy a kiskereskedők a rossz Sek keletkeztek a szőlőn, vagy főként paprikán és káposzta- és egyre gyakrabban használ- minőségű és megtévesztő már- ahol a szőlőmoly fertőzés is féléken — fiatal bagolylepke- nak termékeiken külföldi kajellel ellátott trikókat ha- erős volt. Védekezésre java- lárvák. Kezdetben, míg a kár­márkajelzéseket — teljesen ladéktalánul vonják ki a for- soljuk a Topsin M 70 WP, az tételük nem jelentős, csak tü- szabálytalanul. A KERMI ha- galomból. Egyben felhívta a Ortho-Phaltán, vagy Chinoin zetes vizsgálattal vehetők ész- tósági ellenőrzése már nem kisiparosokat arra, hogy tér- Fundazol 50 WP növényvédő re. Rendkívül fontos viszont először talált ilyeneket a Cor- mékeiken megtévesztő márka- szereket. ebben a stádiumban perme­galomban, legutóbb például jelzéseket ne alkalmazzanak, Az amerikai fehér szövő- teznünk, mivel később a olyan trikókat, amelyeken a mert azok árusítását nem en- lepke lárváinak kelése már hernyók fénykerülővé válnak, rányomott emblémák színtar- gedélyezik, s mind a gyártót, korábban elkezdődött, jelen- berágják magukat a paprika tósága sem felel meg a minő- mind a forgalmazót felelős- leg még tart. A mostani idő- belsejébe, vagy a káposztafej- ségi követelményeknek. ségre vonják. járás kedvező számára. így be, így növényvédő szerrel Ezúttal is a két kisiparoséi- várható, ho-gy a fertőzöttség hozzáférhetetlenek lesznek. Ezért a KERMI Nagy len feljelentést tettek az il- az elmúlt évinél nagyobb lesz. Mindezen túl az idős lárvák Lászióné budapesti textilnyo- letékes rendőrkapitányságon. A védekezést a hernyófészkek ellenállóbbak is. Javasoljuk, mó kisiparos Adidas-feliratú. Ügyük ugyanis már nem egy- megjelenésének időszakában hogy a permetezöszerhez (Dit- va la mint Égető Lászióné szerűen szabálysértés, hanem folyamatosan kell végezni, rifon 50 WP. Unitron 40 EC, uevancsak fővárosi textilnyo- a BTK*ba ütköző cselekmény; Amíg a hernyófészkek kicsik, Safidon 40 WP) tapadást ío- . . . . T . e- • hamis jelzéssel ellátott termék (még együtt vannak a kis her- kozó anyagot (Nonit vagy San. mo Kísípdios L,e\i ö s forgalomba hozásának alapos nyók) célszerű azok levágása doz Netz-mittel) keverjenek. John Player feliratú trikóinak gyanúja miatt voniák őket fe- és measemmisítése Késnbh a Nnvénírhirialmi árusítását megtiltotta. gyanúja miatt vonják őket fe- és megsemmisítése. Később a lelősségre. vegyszeres védekezés javasol­Növényvédelmi és Agrokémiai Állomás OOLGOZÖK LAPJA — az MSZMP Komárom megyei Bizottsága és a megyei tanács napilapja — Főszerkesztő: KAPrEI FMIL Telefon 81-91. Szerkesztőség: Tatabánya. Pf. 141., megyei tanács székhaza. * Tt-’efon: 21-67, 8i-A. Belpolitikai rovat- lí-es mellék, aktuális rovat: 12-es mellék, gazdaságpolitikai rovat: 13-ös is 17-es mellék, kulturális rovat: 28-as mellék, sportrovat: au-os mellék, levelezési fo, »t: ii-aí mellék — Kiadja a Komárom megyei Lapkiadó vállalat, Tatabánya, Pt. 141., megyei tanács székhaza 2301. Felelős kiadó-SZABÖ JÓZSEF. Telefon: 22-10. 21-87. 81-,U. — Terjeszti a Magvar Posta. E16tize*t»eto a hJrlapkézbesitő postahivataloknál és kézbesítőknél. — Előfizetési _díj 1 hóra m Ft. — Kéziratokat nem őrzőnk meg és lem adunk vissza. — Készül a Komárom megyei Nyomda Vállalat tatabányái lapnyomdájában. Felelős: Macher Zoltán. — INDEX: 23038. HU ISSN 0133—140X.

Next

/
Oldalképek
Tartalom