Dolgozók Lapja, 1979. június (32. évfolyam, 126-151. szám)

1979-06-01 / 126. szám

VILÁG PROLETÁRJA!, EGYESULJETEKt űmmóKám 1979. június XXXII. évf. 126. sz. péntek AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS » MEGYEI TANÁCS LAPJA 12I[orlnt LEonyid lljics Brezsnp átadta a csepelieknek az Októberi Forradalom Érdemrendet A szovjet párt- és találkozása a Parlamentben a magyar munkásosztály képviselőivel Bensőséges ünnepséggel kezdődött ma délelőtt Leonyid lljics Brezsnyevnek, a Szovjetunió Kommunista Pártja Köz­ponti Bizottsága' főtitkárának, a Legfelsőbb Tanács Elnöksé­ge elnökének vezetésével hivatalos, baráti látogatáson ha­zánkban tartózkodó szovjet párt- és kormányküldöttség programja. A vendegek a magyar munkásosztály képviselőiveL a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 6'0. évfordulóját kö­szöntő jubileumi munkaverseny csepeli kezdeményezőivel, az országos mozgalomban élenjáró kollektívák, szocialista Ernszt Antal, a Csepel Művek pártbizottságának első titkára átveszi a kitüntetést brigádok, üzemi, vállalati közösségek küldötteivel találkoz­tak. Ott ■ volt a találkozón Ernszt Antal, a Csepel Vas- és Fémművek pártbizottságának első titkára, Garat Vilmos, a Csepel Vas- és Fémművek vezérigazgatója, Kovács Károly, a XIII. kerületi pártbizottság első titkára, Zarnóczi József, a X. kerületi pártbizottság első titkára, Szer Ferenc, a XXI. kerületi pártbizottság titkára is. A Parlament delegációs termében megtartott ünnepsé­gen, amelyen részt vett Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, Leonyid lljics Brezsnyev mondott beszédet: kások, dolgozók együtt ünne­peltünk a Szovjetunió és a szo­cialista közösség többi országa dolgozóinak millióival. Együtt, mert 1917 októbere a nemzet­közi munkásosztály, szocializ­must építő népeink nagy, kö­zös ünnepe. Büszkék vagyunk arra, hogy e jelentős évfor­duló tiszteletére a szocialista közösség országai dolgozóinak, a magyar és a szovjet dolgo­zóknak, munkásoknak. pa­rasztoknak, értelmiségieknek, köztük a csepelieknek részvé­telével, nagyszerű eredmé­nyekkel járó nemzetközi szo­cialista munkaverseny bonta­kozott ki. Mindez tettekben kapcsolta össze, s bizonyítot­ta, a szocialista hazafiság és a proletár internacionalizmus együttes, hatalmas erejét. A most átvett magas kitüntetés­ben mi egész munkásosztá­lyunk, dolgozó népünk tettei­nek elismerését és nagyrabe­csülését is látjuk. — Nagy öröm és megtisztel­tetés számunkra, hogy ismét személyesen üdvözölhetjük Önt, Leonyid lljics Brezsnyev elvtárs Csepel tiszteletbeli törzsgárdatagját, és hogy ön­től vehettük át e magas ki­tüntetést — mondotta végeze­tül a nagy múltú gyáróriás Kellemes kötelességet telje- az októberi jubileum tisztele- nyugdíjas munkás-veterán­sftek ma; átadom Vörös Cse- téré hirdetett munkaverseny, jainak nevében ezúton szeret- _ ^ ______ ^ p el dicső munkáskollektívájá- Nagyon jó az, elvtársak, nem tolmácsoln i köszönetün- pártbizottságának első ^titkára, nak az Októberi Forradalom hogy a munkásosztály inter- két Leonyid lljics Brezsnyev majd az ünnepi esemény a Érdemrendet. nacionalista osztály volt és elvtársnak, a szovjet testvér- felejthetetlen találkozás enílé­Kötelességem kétszeresen is maradt. ■ Part főtitkárának, a Szovjet- kéüj átnyújtotta Leonyid II­kellemes, mivel magamat is A Szovjetunió, Magyaror- urlz0 , Legfelsőbb 1 anacsa el- jics Brezsnyevnek a Csepel csepelinek tartom. Jól emlék- szág és a többi szocialista or- noksege elnökének, s az itt -----M .vk^uvn. u,„6u,.ur s zem arra a találkozásra a szág munkássága, a tőkés or- lemn levő kedves szovjet ven- nak ajándékát, Somogyi Jó­gyár dolgozóival, amikor a szágok munkásmozgalma szin- ae=?lC szemeiyeben a szovjet- sef Kossuth-díjas szobrász- törzsgárdatag megtisztelő ci- te naponta bizonyítja magas- ;se"X’t * művész martinász szobrának met adományozták nekem. fokú internacionalista °ntuda- ^.^sérthogya cLpd Vas- br?n.zba öntött kicsinyített át Vas- és Fémművek dolgozói­Gránitlapok a metróhoz A Kőfaragó Vállalat almás- neszmélyi telepén — az or­szág egyetlen gránitfeldolgozó üzemében — szovjet, lengyel és svéd szürke, vörös és fe­kete színű gránitot dolgoznak fel. Ezekben a hetekben az itt dolgozó csaknem negyven ember elsősorban a budapes­ti metró építkezését segíti munkájával. A metró készü­lő Ecseri úti aluljárójához vágnak és csiszolnak lapokat, mintegy 600 ezer forint érték- ben. Ezen kívül a következő hó­napok legnagyobb munkája lesz — ugyancsak a metróhoz — a Határ ,úti állomás és aluljáró padlóburkolatának a. gyártása, másfél, illetve há­rom és fél millió forint ér­tékben. A- táep a miskolci Búza téri gyalogos aluljáróhoz is készít fényesre csiszolt grá­nit padlóburkolatot mintegy másfél millió forint értékűt. A Gregori-típusú, olasz gyártmányú félautomata csiszológép műszakonként hat—nyolc négyzetméter fényezett gránitlapot állít elő. A berendezés kezelője Nagy Antal Mozgalmi és állami erők a lakosság szolgálatában JNépíront-aleliiökük tanácskozása Ácson Más módszereikkel, feltété- testületek nevében felkeresik lekkel működnek a népfront- az üzemeket, ahol viszonyla- bizottság aktivistái, mint a gosan több ácsi lakost foglal- tanács szervei és tagjai. A koztatnak. Az ottani mozgal- közös tartalom és cél azon- mi, szakmai vezetéssel együtt ban lehetővé teszi, hogy a kívánják megtalálni az utat a mozgalmi és állami erők ta- bejáró dolgozók eddiginél ha- lálkozzanák, így még hatáso- tásosabb mozgósítására, sabban álljanak a lakosság A népfront ácsi szervei és a helyi tanács együttműködése még hatásosabbá válik, ha a kapcsolatok nem csak a tes­...... . ...... tületi együttműködésben jut­f el bizottságának alelnokei nak kif^ezésre. Hangolják Ácson. Az eszmecseren reszt szolgálatában. Ennek helyi eredményeit, elvi kérdéseit és további tennivalóit tárgyalták meg a Hazafias Népfront mt­össze a tennivalóikat a napi Vörös Csepelnek olyan ön- tal:> bajtársiasságát, az igaz Fémmíivelrot a mnsi úi masai, s a íauacsKoziarsasag életrajza van, amelyre méltán népekkel való adoU 0ktőberi Forradalom hírét Leninhez eljuttató cse­lehet buszke minden munkás, szonaarnasac. isgyut nagy . >»=i. mását, s a Tanácsköztársaság peli szikratávíró makettjét. A köszönő szavak, a forró technikus, mérnök, mindenki, szerű példája ennek a hős Vi- Érdemrendben részesítette. aki a csepeli üzemekben dől- etnam támogatása. _ a világ első győztes szó- kézfogások a ~ j öv őré szólóÁó­gözik. Valójában éppen a munkás- cialista. forradalmának 60. Most két olyan eseményről mozgalom^^ internacionalizmu- évfordulóján mi magyar műn- szeretnék szólni, amellyel VŐ­sához kötődnek döntő mérték­ben az emberiségnek a bé­(Folytatás a 2. oldalon) SKSSSKS ; s--jg* “k Tf'íf ml' Aansolia oam. «« «telik,l. ^zmecLre " rlSvevői az és ««»«etekkel dolgozik a fa- . V , , . nacs, illetve a népfront. A . . , . ? gya. ot'la í végeredmény azonban gyor­tap s talat kbol megállapít- * elérhető az erők ösz- hattak, hogy a mozgalom es szehan«olá.sávaI az állami vezetés helyi szer- szeflan0olasavai. vei között az utóbbi években A megyei bizottság alelno- erősödött az együttműködés. A hei úgy foglaltak állást, hogy kapcsolatok révén növekedett az Ácson gyűjtött tapasztala- a közéleti élénkség. Kifejezés- körvonalazott jaVásla* re jutott ez egyebek között a tok használhatók más hely- társadalmi munkában. Továb- ségben is a tanács és a nép- bá ismét megkísérelték a ré- front együttműködésének fej- gen és sok helységben vajúdó lesztéséhez. gond megoldását. Nevezetesen Foglalkoztak az alelnökök a nagyközségből eljáró dolgo- az alkotmány ünnepének idei zók szélesebb körű bevonását előkészítésével. A már mégis- a közéletbe. Nagy ' feladat ez mert elgondolásokból arra kö- Ácson, hiszen mint feltárták, vetkeztethetnek, hogy a meg- legalább háromezren dolgoz- emlékezések tartalmukban éis nak Győrben, Bábolnán és formájukban ismét méltók Komáromban. Az ácsi vezető lesznek az ünnephez. rös Csepel nemzetközi híre sok vonatkozásban összefügg, kehez, a szabadság, a jóakarat ,, . és az igazság eszméinek dia- Mindenekelőtt a csepeli daIához° £ŰZütt reményei, aktív részvételéről a Magyar „ ,,,, Tanácsköztársaság megterem- Engedjek meg, Kedves Elv- tésében. És bár abban az idő- társak, hogy átadjam a szov- ben Magyarországon a nép- dolgozók szívélyes test­hatalom nem maradhatott véri üdvözletét a magyar mun­fenn, a Tanácsköztársaság kásosztálynak, minden ma- nagy, lelkesítő segítség volt £yar dolgozónak. Szovjet-Oroszországnak. Szívből köszöntőm a cse­A második — a maga ne- Peliek?t a megérdemelt ki­mében szintén nagy jelentősé- tüntetés átvétele alkalmából, gű — esemény 1977. január- A nagy tapssal fogadott hé­jában történt. Vörös Csepelről széd után az SZKP KB fő- hangzott el akkor a Nagy titkára, a Legfelsőbb Tanács Októberi Szocialista ^Forrada- Elnökségének elnöke átnyúj­tom 60. évfordulóját köszöntő tolla a Csepel Vas- és Fém- munkaversenyre szóló felhí- művek kollektívájának ado- vás. A csepeliek mintha csak mányozott Októberi Forrada- átvették volna a távoli 191Í1- lom Érdemrendet, ból érkező stafétabotot. Len- Az összetartozást, a két dületük egy tőről fakadt a nép munkásosztályának test­moszkvai rendezőpályaudvar vériségét is kifejező magas munkásainak lelkesedésével, elismerésért Ernszt Antal amelyben Lenin a munkához mondott köszönetét: való kommunista viszony esi- — A mai nap kiemelkedő ráit látta. eseményként, ünnepként válik Csepel kollektívája képes : maradandóvá, a Csepel Vas-- volt kifejezni azt, ami szinte és Fémművek történetében, a levegőben volt. Éppen ezért munkáskollektívánk, szocia- Tették át-a- csepeliek" kézdé- listá brigádjaink életében, méayezését a testvéri orszá- Vállalatunk több mint 30 ezer r-' vbán és ezért indulhatott, dolgozójának,. : Jcommunistái- Ütjáua nemzetközi méretekben nak, KlSi-es - fiataljainak és A Szakszervezetek Megyei Tanácsa fórumán: A bizalmiaknak kulcsszerepük van tak arról, hogy a szakszerve­zeti bizalmiak felkészültsége mögött elmarad a partner gazdasági vezetők felkészült­sége. A bizalmi jogkör érvé­nyesülését akadályozza az is, hogy nincs mindenütt megfe­lelően decentralizálva a gaz­dasági vezetők jogköre. A Generál Kereskedelmi Válla­lat főbizalmija nehezményez­problémáit elemezte. Osvald rendszeres, tudatos felkészítő- szervezetek Gyula, az SZMT titkára, vi- se. A szakszervezeti bizottsá- azonban nem mérték fel kel­taindítójában hangsúlyozta, gok általában kellő gondot lóképpen a SZOT-elnökség hogy a bizalmiaknak kulcs- fordítanak a bizalmiak mun- határozatából adódó íeladato­A Szakszervezetek Megyei Három év telt el a bizal- eseményeiről, feladatairól. Tanácsa csütörtöki ülésén a miakra vonatkozó határozat Rendszeresek a tanfolyamok, bizalmiak képzésének, íelké- megjelenése óta. Ez idő során vetélkedők, bizalmi értekezle­szitésének eredményeit és megkezdődött a bizalmiak tek. A kis és közepes alap- hogyvállalatuknáI*mesi '—fr némelyikében okJatlan a bizalmiak képzése' felkészítése. A Szakszervezeteit Megyei ... , , ... , - Tanácsa meghatározta a »bi« szerepük van a szakszerveze- kajanak segitesere. A felke- kát, es a bizaLmik képzésé zalmiak tek XXIII. kongresszusa ha- szítés eredményeként a bizal- nem megfelelő. A tapasztala­tározatainak valóra váltásé- miak kezdeményeznek, részt tok sürgetik, hogy növelni ban. A szakszervezeti vezető vesznek a döntések előkészí- kell a továbbképzés gyakor­testületek eddig azt vizsgál- lésében, érvelnek, vitatkoz- latiasságát, a helyi sajátossá­ták, hogy a bizalmiak képe- nak, politizálóbbak. Ott van gokhoz és a konkrét felada- . .............T- r,_n s ek-e megbirkózni megnőve- a legtöbb eredmény, ahol tokhoz kell módszertani út- b iz a 1 mi - h e íve 11 es n ek eredmé­kedett jog- és hatáskörükkel, megértették, hogy a bizalmi mutatásokat, segítséget adni. A mostani vizsgálódás viszont jogköre a dolgozók jogköre. Általános tapasztalat, hogy Az szb-k többsége koordi- a bizalmiak igénylik a tájé- figyelmét, hogy még nagyobb i i r_ ! « í i ... « , gondot fordítsanak a bizalmi elsősorban a bizalmi munka lelté, elciie irányult. Gyakor- nálja a bizalmiak munkáját, kozta last, szívesen vesznek ta tapasztalták ugyanis, hogy ugyanakkor teret adnak a át új »módszereket. Hiányol- srkeiteenseg : eseten a bizal- kezdeményezésüknek, az ön te- iák. ho°v nem mindip kiwi. továbbképzésének, felkészítésének legfontosabb teendőit. A testület elismeré­sét fejezte ki a megyében te­vékenykedő mintegy tízezer szakszervezeti bizalminak és é­nyes munkájukért. Felhívták a szakszervezeti bizottságok kezdeményezésüknek, az önte- jak, hogy nem mindig kész! mit hibázhatják, holott sok- vékenységnek. Az utóbbi tik fel őket a soron levő je kai mkabb a teltételek nem években megfelelő informá- lentősebb feladatokra megfelelőek az eredményé sebb munkához. ciót kapnak a bizalmiak bérfejlesztésre stb. pl. ak helyzetének, munkájának megismeréséi-e, segítésükre. Erre annál , is inkább szükség van, mivel rövidesen ismét sor kerül a bizalmiak jog- és •vállalati elet lesispyegeaebb A vita swan többen s*óir hatáskörének bővítésére.

Next

/
Oldalképek
Tartalom