Dolgozók Lapja, 1979. május (32. évfolyam, 101-125. szám)

1979-05-15 / 111. szám

4 DOLGOZOK LAPJA 1919. május 15,, kedi Tauító- és tanárképzés a „szomszédban'" Látogatás Szekszárdon és l*écsett Rádió- és tv-műsor KOSSUTH RADIO 8.27: Rendhagyó iáték. 8.57: Népdalcsokor. 0.4.4: Sárpogácsa. 10.05: MR 10—14. 10.35: Romantikus zene. 11.40: változatok sötét hurrá, rx. rész. 12.35: Törvénykönyv. 12.50: Hangverseny delidoben. 13.55: Verbunkosok. 14.10: Kóruspódium. 14.40: A koreai líra. II. rész. 15.10: Operáéinak. 1Nyitnikék. ÍR.05: Fáklyavivők. 16.21: Előadóművészek. 17.07: Kultúrával takarodzunk. 17.32: Filmzene. 17.45: A Szabó-család. 18.15: Hol volt. hol nem volt. I 10.15: Hí felvételeink. 10.30: Nepzenekedvelőknek. 20.00: Űrhajósnak alkalmas. 20.30: Hires előadóművészek 21.05: Húszas stúdió. 22.20: Világtörténelem dióhéjban. 22.30: Madrigálok. 22.30: Meditáció. 23.00: Beethoven-feivetelek. 0.10: Táncdalok. PETŐFI RADIO R.20: Tíz perc külpolitika. 8.33: Társalgó. 10.33: Zenedélelőtt. 12.25: Látószög. 12.33: Melódiakoktél. 13.30: Éneklő ifjúság. 14.00: Kettőtől-hatig . . T 14.35: Tánczene. 13.20: Könyvről — könyvért. 15.30: Találkozás a stúdióban. 16.33: Csúcsforgalom. I8.oo: Tio-top parádé. 18.33: Népi zenekar. 10.00: operettekből. 19.20: Empátia. 19.30: Csak fiataloknak! 20.33: Négy apanak egy lanya. I. rész. 21.43: A tegnap slágereiből. 23.15: Operettrészletek:. 3. MŰSOR 8.08: Kamarazene. 9.00: Iskolarádió. 9.30: Zenekari muzsika. 10.32: Hazatérés. 11.05: Válaszolunk hallgatóinknak. 11.20: Fedora. Ooera. 13.05: Janacek-kórusmüvek. 13.31: Dzsessz. 14.00: Versed versek. 14.15: Kodály: Szonáta. 14.35: Zenekari muzsika. 16.15: A Föld körül. 16.45: Labirintus. 17.00: Muszorgszkij operait**. 18.00: zongora verses. Kb. 19.00: Iskolaraciió. Kb. 20.30: Dzsessz. Kb. 21,10: operaesvüttesek. 22.00: Modem írók. 22.20: Zenekari muzsika. 23.04: Napjaink zenéje. BUDAPESTI TV 8.D0: Tevetorna. (SZ) iskdl<ajté.\íé, ttÄ-ääasV-----tó- - ­1 6.35: Glona Gavnor. (SZÍ 17.00: Dél-alföldi krónika. 17.30: Mindenki iskolája. 18.40: Katonák háború es beke körött. 19.IC- Esti mese. 19.20: Tévétorna. (S7.1 . 19.30: Tv-híradó. (SZÍ 20.00: A7 Onedin-e^alád. XXVIII 20. rész. (SZ) 20.50: 1000 műhold a Föld körül. Rioort. (SZÍ 21.20: Filmszerű. (SZ) 22.10: NYITOTT KÖNYV: Halmos Ferenc: Illő alázat' tál. 23.05: Tv-híradó 3. (SZÍ 2. MŰSOR 19.00: Fiatalok estje. A budanesti. a szegedi és a pécsi stúdiók közös műsora Közben: 19.30: Tv-híradó 1, (SZÍ * Kb. 21.15: Tv-hiradö 2. (SZ> POZSONYI TV 9.26: Isztambul a világ közepe. Tv-film. (SZÍ 10.35: A rendőrség nyomoz. (SZ) 11.05: Elet a természetben. (SZ) 11.30: Hírek. 13,30: Iskolatévé. 18.10; szikrák műsora. 17.25: Autósok-motorosok. 18.25: Rioortfilm. 18.40: Esti mese. (SZ) 19.00; Tv-híradó. (SZ' 19.30: Eg. föld. ég. Szovjet film. (SZ) 21.30: Tv-hiradó. 22.00: A hét könyvei. 22.05: Musica Viva 2. MŰSOR re.45: HirösszeFoglaló. 17.00: Csehszlovákia—Mexikó. Ko­sárlabda. 19.30: Fiatalok tévéklubja. 20.30: Milyen lesz a nyár? 20.45: Akinek elege van a napból. 21.50: Jose Feliciano énekel. 22.00: Micsoda érzelmek. Angol film. (SZ) 22.35: Hírek. (SZ) BECSI TV 9.30: Angol nyelvlecke. 10.00: iskolatelevizió. 10.30: Üdülés papával. Filmko- média. rt.Ofl: Kicsinyek műsora. 17.35: Jó éjszakát, gyerekek’ 18.00: Állatok világa. 18.30: Mr. , 19.00: Osztrák képek. 10.30: Tv-híradó. 20.00: Re.itvénysarok. 20.35: 1984. „A nagy fiverek”. Film. 21.40: Emberek Mannliattanbau. 22.25: Hírek, sporthírek. H. PROGRAM 18.00: Olasz nyelvlecke. 18.30: Dokumentumfiim. 19.30: Jazz gimnasztika. 20.00: Agathe Schn eigen nagy utazása. Tevéfllm. A MUOSZ kulturális szak­osztályának közművelődési- pedagógiai tagozata legutóbb Szekszárdim és Pécsre szeive- zett tanulmányutat. A kirán­dulás célja az volt. hogy a köz­művelődés-pedagógia területén tevékenykedő újságírók meg­ismerkedjenek a tanítóképzés, tanárképzés helyzetével, bete­kintést kapjanak más megyék kulturális-oktatási életébe. Szekszárdon néhány éve mű­ködik csak a kaposvári Taní­tóképző Főiskola kihelyezett tagozata. Az intézetet a szük­ség hozta létre, hiszen annyi alsó tagozatos tanítót szerel­nének itt képezni, hogy meg­szüntethessék a képesítés nél­küli pedagógusok alkalmazá­sát. Tolnában és a környékén a képesítés nélküliek aránya valamivel az országos fölött van. A szekszárdi főiskolai tago­zat egy újonnan épült, modern általános iskolában kapott he­lyet. így társbérletben műkö­dik. Ez jó is, hátrányokkal is jár. mondta tájékoztatójában a tagozat vezetője. Jó, mert a leendő tanítók együtt tanul- nak-élnek a gyerekekkel, „is­kolai" környezetben, hangu­latban képezik magukat. Te­hát mindent közvetlen közel­ről, belülről figyelhetnek meg. Rossz, mert kicsit zavarják is egymást a más-más órarendű foglalkozások. A város és a megye vezetői szívükön vise­lik á tanítóképzés ügyét, s va­lószínű, hogy találnak majd megoldást a megnyugtató el­helyezésre us. Évente száz el­sőst vesznek fel a szekszárdi tagozatra (alsó tagozatos taní­tókat képeznek, és orosz, nép­művelő, könyvtáros stb. szak­kollégiumokat. is" végezhetnek itt). Valószínű. hogy néhány év múlva szükségtelenné válik a tanítóképzés, ezt a felmérések is jelzik. Ez bizonyos mérték­ben nyugtalanítja, foglalkoz­tatja ma is a tanárokat. Aggo­dalomra azonban nincs ok. hi­szen a nyolcvanas évek elejé­től minden valószínűség sze­rint átalakul a szekszárdi ta­nítóképzés tanárképzéssé. Már készülnek a tervek arról, hogy a tanítóképző helvén a Pé­csi Tanárnőképző Főiskola ta­gozata nyílik meg. Pécsett a tanárképző főisko­la munkáját ismerhették meg a tanulmányút résztvevői. Me­gyénkből is sokan tanulnak itt — a főiskola az ország minden területe számára képez taná­rokat. Mint dr. Kálmánchey Zoltán főigazgató említette a tőiskolán rendezett találkozón (ahol több tanszékvezető tanár is beszámolt az oktató-nevelő tevékenységről), a pécsi főis­kola az ország első főiskolái közé tartozik, s ma is a leg­nagyobbak közöli van. Nap­pali és levelező tagozatán 3 ezer hallgató tanul. Hangsú­lyozta. hogy a jelenleg több mint másfél ezer levelező hall­gatói létszámot a következő években lényegesen vissza akarják szorítani, hiszen a nappali tagozaton alaposabban felkészülhetnek hallgatók a tanári pályára. A pécsi Tanárképző Főisko­lára évente több mint 400 hall­gatót vesznek fel. s a jelentke­zési arány magas — megköze­líti a városban működő orvosi egyetem szintjét. Mint ismere­tes. az év elején szó volt arról, hogy tanárképző főiskolává fejlesztik az esztergomi tanító­képzőt is. Ez az elképzelés egyelőre nem realizálódott, megyénkből tov ábbra is sok a jelentkező a pécsi főiskolára. Érdekessége, különlegessége a pécsi intézménynek — és ez országosan is egyedülálló —, hogy jó néhány éve a nemzeti­ségi kisebbségek iskolái szá­mára is képeznek itt tanáro­kat: e célból működik a dél­szláv és a német tanszék. Az újságírók nagyon sok kérdésre kaptak választ a ta­nárképző pedagógusaitól. Töb­bek közt arra is. figyelembe veszik-e felvételnél az ..elhi­vatottságot". a p: iyaalkalmas- ságot, hogyan valósul meg a hallgatók felkészítése a nép­művelői tevékenységre, milyen tudományos munka folyik a tanárképzőben? A tanulmány­út eredményesen, hasznosan zárult. — ez — Tv-előzetes Illő alázattal alázattal című művének ke­resztmetszetét láthatjuk. Első­kötetes író mutatkozik be. akinek könyve a „Magyaror­szág felfedezése" sorozatban melléki otthonukba. Vetroékat, Kajtár Jolán magas beosztású főnökét és családját. A Kajtár gyerekek „jövője érdekében" mindent megtesznek, hogy a Jelenet a Veri az ördög a feleségét című magyar filmből jelent meg. A szerző évekig dolgozott egy Váci úti vasgyár­ban. A közvetlen élmény hite­lességével tár elénk emberi sorsokat. Csütörtök Goldoni egyik legsikerül tebb vígjátékát a ..Mirandoli- ná-t" a Vígszínház előadásá­ban láthatjuk Marton László rendezésében. A'címszereplő (Halász Judit) szép és okos fogadóskisasszony, aki minden férfit magába bolondít, — az őrgrófot (Tahi Tóth László), a grófot (Balázs Péter). Csak Ri- pafratta lovag (Tordy Géza) áll ellen az ifjú hölgynek, aki el­határozza. csak azért is térdre kényszeríti. Szombat András Ferenc: Veri az ör­dög a feleségét című, 1976-ban vendégek jól erezzék magukat. Vasárnap Az üzletember halálakor mindenki elfogadja tényként és okként az öngyilkosságot, csak a lánya hajtogatja maka­csul. hogy apja gyilkosság ál­dozata lett. Ez a témája a „Nyakán a hurok ...” című filmnek, melyben a közked­velt Derrick nyomoz. BANYASZLAMPAK fényénél ballagtak, búcsúztak el is­kolájuktól, a várostól szombaton este a tatabányai Péch Antal Bányaipari Technikum és Geológiai Szakközépiskola végzős diákjai. A bányászlámpák messzire világítottak az esti sötétségben (— fodor —) flrbat, én Arbotom Tallózás a szovjet irodalomban Alesz Adamovics-Danyiil Granviin: „Fejezetek a blokád könyvéből” című regénye ele Lázái- István írt előszót. Ada- movics és Granyiin regen is­mert. eleg sűrűn alkalmazott rekonstrukciós módszert vá­lasztva „nyomozza" ki a ienin- ' grádi blokád túlélőinek — és­pedig olyanoknak, akik a szer­zők anyaggyűjtésé idején is a városban éltek — háborús em­lékeit. Nemrégiben jelenít meg a Szovjetszkij Piszatyel könyv­kiadónál Bulat Okudzsava szovjet költő és prózairó új verseskötete, az ..Arbat. en Ar- batom". Az ebből az alkalom­ból készült interjút olvashat­juk a folyóiratban. Okudzsava a magyar irodalomkedvelők körében nem ismeretlen, jó néhány műve megjelent mál­naiunk. Így a Merszi. avagy Sipov kalandjai. vagy a Sok szerencse!, pajtás! cimú regé­nye. Molnár Zoltán: A VERESEG ttAAAAAAAiAAAAiAAiAÁiAAii

Next

/
Oldalképek
Tartalom