Dolgozók Lapja, 1979. május (32. évfolyam, 101-125. szám)

1979-05-29 / 123. szám

4 DOLGOZOK LAPJA 1979. május 29., kedd A XX. fúvószenekari találkozó Nyergesújfalun Méltó program a jubileumon Kilenc zenekar érkezett ■ ■ ■ meg ezen a gyö­nyörű májusi vasárnapon Nyergesújfalura, hogy a te- lepüiésszerte megtartott tér­zenék után a művelődési ház nagytermében számot adjon zsűrinek és közönségnek: ho­gyan készültek fel, s mit nyújtanak a XX. jubileumi találkozón. A művelődési ház előtt felsorakozott zenekaro­kat és a vendégeket Paly Fe­renc köszöntötte a Szakszer­vezetek Komárom megyei Ta­nácsa nevében, s ott volt Pákozdy Antal, az SZMT tit­kára és Szilaj Gyula, a KÓ- TA megyei szervezetének tit­kára is. A rendező szervek jó le­hetőségeket biztosítónak a nagy esemény lebonyolításá­hoz. így zökkenőmentesen pergett le a három — nagy­szerű tartalommal telített — műsoróra. Ez alkalomból kö­szöntötte a fesztivál Maros­völgyi Károlyt, a BDSZ ze­nei instruktorát, aki mind a húsz találkozón a zsűriben foglalt helyet, két évtizeden át kísérve figyelemmel, ho­gyan fejlődnek a zenekarok. Magyar Józsefet, a Tatabá­nyai Bányász - Fúvószenekar karnagyát is nagy tisztelettel és szeretettel vették körül szakemberek és ' rendégek. Ö az egyetlen karnagy a megyében, aki valamennyi ta­lálkozónak zenekarával együtt résztvevője volt. Azonnal ide­kívánkozik azonban. hogy ezen a találkozón csak a dí­jat vette át. mert gondos elő­relátásának köszönhetően egy fiatal, nagyon tehetséges ze­neszerző-karnagy debütált a zenekar élén — Farkas Ta­más. Bemutatkozása a szak- vélemények szerint azt is je­lentette, hogy új szakasz kez­dődhet a tatabányai együttes életében, különösen, ha a me­14.S3: Tánczenei koktél. 15.20: Könyvről — könyvért. 13.30: Találkozás a stúdióban. 16.33: Csúcsforgalom. 18.00: Tip-top parádé. 13.33: Dalok és táncok. 18.53: Könnyűzene. 19.20: Folyóiratszemle. 19.30: Csak fiataloknak! 2(1,33: Novella. 21.01: Operettekből. 21.34: Szonáta rézfüvokra. 22.06: siáeetmúzeum. 23.15: Nótacsokor. 3. mosok 8.08: Zenekari muzsika. 9.00: Századunk zenéjéből. 10.00: operákból. 11.05: Válaszolunk. 11.20: Zenei remekművek. 12.27: Énekegyüttes. 13.07: Versek. 13.17: Dzsessz. 14.00: Móricz Zsigmond a szer­kesztőségekben. ni. rész. 14.20: Szimfonikus zene. 15.31 : Szólisták. 17.18: labirintus. 17.31: Nemzetközi Magazin. 18.01: Magyar zeneszerzők. 18.45: Fekete Afrika zenéje. 19.05: ooerafelvételek. 19.35: Hangverseny. Közben: *8.30 ■ Riport. *1.20: Dzsessz *1 o • Kamarazene. »1,30; Napjaink zenéje. gyei szervek és a bánya ve­zetősége megtalálja a módját annak, hogy Farkas Tamás otthonra leljen a megyeszék­helyen. Nem mindennapi te­hetsége döntően befolyásol­hatja az egész megye zenei életét. Ezen a találkozón nem volt minősítés, így valóban nyu­godt körülmények között azt nyújtotta minden zenekar, amit igazában tud. A dorogi zeneiskola csolnoki tagozatá­nak úttörőzenekarát Födi Já­nos vezényelte. Érdeme, hogy az Ujj Viktor Géza müvei be­mutatta: sokoldalúan képzett fiataljai modern műveket is nagyszerűen képesek előadni. A másik — Födi János vezé­nyelte — zenekar, a csolnoki felnőtt együttes viszont olyan művet mutatott be, amit a zsűri úgy ítélt meg — ki­adatják, s terjesztésre javasol­ják országszerte. Födi János egy Balázs Árpád müvet hang­szerelt, címe: Négy miniatűr fúvószenekarra. Igazolja ez a döntés azt is. hogy nem csu­pán a fővárosban, de jó fel- készültséggel akár Csoinokon is lehet alkotó munkát vé­gezni. A Sárisáp —annavölgyi ■ i egyesített bá­nyászzenekar ugyancsak jeles­kedett a Komárom megyei es kiskomáromi népdalinduló cí­mű művel, amelyet Gálái Er­nő vezényelt, s a gyűjtések­ből Pasaiig Árpáddal közösen hangszerelt. Ezt a művet is kiadásra és terjesztésre ta­lálta alkalmasnak a zsűri. Most jubilált. 30. éves fenn­állását ünnepelve az Almás­füzitői Timföldgyár fúvósze­nekara Tóth Lajos karnagy vezényletével. A nagyszerű műsort remek kidolgozásban hallhatta a közönség. Különö­sen jó volt a Gréts mű: Há­rom dal. 16.25: Hírek. 16.55: Csehszlovákia—Portorico. 18.30: Ifjúsági zenei stúdió (Sz.) 19.00: Fiatal filmesek. 19.30: Fiatalok tévéklubja. 20.00: Táncdalverseny. 20.50: Szórakoztató műsor. (Sz.) 21.20: Zenés portré. (Sz.) 21.50: Esti mese felnőtteknek. (Sz.) 22.00: Kiáltás. Tunéziai film. 23.40: Hírek. (Sz.) BÉCSI TV 9.30: Angol nyelvlecke. 10.00: iskolatelevízió. 10.30: Kenyér, szerelem, fantázia. Film. 17.00: Kicsinyek műsora. 17.55: Jó éjszakát gyerekek! 18.00: Állatok világa. 18.30: Mi. 19.00: Osztrák kepek. 19.30: Tv-hiradó. 20.00: Portré film. 20.15: Kvíz műsor. 21.20: Bemutatjuk a ,,Rózsalova­got”. 22.20: Emberek Manhattanban. 23.05: Hírek, sporthírek. II. program 18.00: Olasz nyelvlecke. 18.30: Dokumentumfilm. 19.30: Jazz gimnasztika. 20.00-: Riportmüsor. 31.lű. Tv-hiradói 2.. Rendszeres szereplője a fesztiválnak a hazánkban ide­iglenesen állc.násozó szovjet hadsereg egyik fúvószeneka­ra, mely M. F. Medvegyev ve­zénylésével ismét hozott újat. s bizonyította, hogy nagyon kis létszámmal is lehet jót, jól előadni. A honvédség megyei illető­ségű zenekarnál új karnagy vette át Padányi Szabolcs személyében. Annyit mond­hatunk. örülünk, hogy epj/m megyénkbe került, mert a zenekarra szinte rá sem le­hetett ismerni, annyira magas színvonalon, olyan művészi előadásban szólaltattak meg tartaVnas műsorszámaikat. A fesztivál kimagaslóan legjobb együttese az oroszlá­nyi Bányász koncert-fúvósze­nekar volt. Két olyan művet mutattak be — egy Altendorf- és egy Gerschvin-darabot —. amelyek azt igazolták, hogy a kétféle stílusban otthon vannak, s ma már mindenfé­le fúvós mű előadására alkal­masak, vagyis megérdemelten lettek decemberben koncert fokozatú együttes. A zenekart Fátrai Márton vezényelte, aki húsz találkozóból mindössze egyetlen egyszer „hiányzott”. A Dorogi Koncert Fúvós- ■ zenekart ez alka­lommal — Léna rt Elek más- irányú elfoglaltsaga miatt — Bulhardt Vilmos vezényelte. A megye legnagyobb létszámú együttese a megszokott dina­mikával. árnyalt előadással tűnt ki, s méltón tette fel a koronát a jubileumi találko­zóra Bellái' Forradalmi da­lok című müvével. Szólnunk kell néhány szót arról is, húsz év után milyen tanulságokat kínálnak a fesz­tiválok. Elsősorban azt, hogy egyre nagyobb a latszuta an­nak az együttműködésnek, amelyet ma már a zeneisko­lák és zenekarok jól felismer­ve ki is használnak. Különö­sen vonatkozik ez p dorogi— csolnoki es az oroszlányi helyzetre. Az előbbiekben je­lentős háttere a dorogi kon­certzenekarnak a csolnoki bá­zis, ahol Födi János megszok­tatja a legjobb fiatal muzsi­kusokkal az együttzenélés mű­vészetét. Oroszlányban viszont a tanárok közreműködése, se­gítsége ad bátorítást a nagy lélegzetű művek biztos inter­pretálásához. Mindenütt köve­tendő példák ezek. A másik következtetés — az elkövetkező időkben — ha más módon is —. tartani kell a fesztiválokat, évente össze­gyűjteni a zenekarokat, minél több lehetőséget adva nekik szereplésekre. Ez élteti a sok­szor nehezebb körülmények között dolgozó együtteseket is (pl. Csolnoki). hogy mégis „megmutassák”, mit tudnak, mire képesek. Adám Éva (33.) Azért ezzel egy kicsit még várni kelj. Mert András, ugye, hadd érkezzen vissza . .. Fájdalmas mosollyal engedte, ki tüdejéből a levegőt; hadd lássa a bába. hogy elkezdte az erőlködést. Hogy szót fogad. Azt hitte, hogy ezzel majd be is éri egy darabig, és ő most egy kicsit pihenhet. De a bába halk, anyás, magya­rázó hangjával nemsokára megint feléje hajolt. — Vegyél nagy lélegzetei, és úgy nyomd; ne a hasadból, hanem már innen felülről, a mellkasodból .. . ügyesen, kis­lányom. Ezúttal aztán igazán nem gondolt semmi rosszat, nem akarta becsapni; csak éppen megvolt, megmaradt benne az iménti óvatosság (András mi­att, ó, hadd jönne már meg ez az András); jól teleszívta ő a tüdejét, és éppen úgy, ahogy a bába mondta, szófo­gadó kislány módjára, jó ta­nuló módjára a mellkasából indította a nyomást; és pon­tosan akkor, amikor kellett, éppen amikor valahonnan lej­jebb. a tudat számára el nem érhető mélységekben is önkén­telen erőlködés Indult; hogy a kétféle erő együtt hasson. S mégis, valahogy most is, ilyen akaratlanul, vagy talán még tudott akarata ellenére , is, mértékét tartott, mintha Rádió- és KOSSUTH RADIO 8.27: Mi lett volna... 8.57: Népdalok, néptáncok. 9.44: Versek zenével. 10.05: MR 10—14. 10.35: Előadóművészek. 11.19: Beregi kincsek. 11.34: Pillangó. V. 12.35: Törvénykönyv. 12.50: Szimfonikus zene. 13.55: Népi zenekar. 14.18: Kóruspódium. 14.39: A koreai líra. 15.10: Ricci hegedül. 15.28: Nyitnikék. 16.05: Ct a romantikahoz. 36.36 : Holnap közvetítjük. 17.07: Riport. 17.32: Operaáriák, 17.45: A Szabó család 38.15: Hol volt, hol nem volt... 19.20: Népzenei Hangos Üjság. 20.0t): Munkáspapok es' kardiná­lisok. 20.30: A zene nem ismer hatá­rokat. 21.17: Világirodalmi Dekameron. 22.20: Világtörténelem dióhéjban. 22.30: Operafelvételek. 22.50: Meditáció. 23.00: Kamarazene. 0.10: Operettdalok. PETŐFI RADIO 8.05: Kovács Péter énekel. 8.20: Tíz perc külpolitika. 8.33: Társalgó. 10.33: Zenedélelőtt. 12.25: Látószög. 12.33: Melódiakoktél. 13.25: Növénykedvelóknek. 13.30: Éneklő Ifjúság. 13.45: Kettőtől hatig... 14.00: Ooeraslágerek, tv-műsor BUDAPESTI TV 8.00: Tevétoma. (SZ) 8.05: iskolatévé. 16.18: Hírek. 16.25: Tévémozaik. 16.35: Villanófény. 16.55: Mindenki iskolája. 18.00: BNV ’79. 18.30: A főtitkár. A Horizont szerkesztőség műsora. (SZ) 19.15: Esti mese. 19.25: Tévélorna. (SZ) 19.30: Tv-híradó. (SZ) 20.00: Az Onedin család. (22. rész) 20.50: Randevú 300 km felett. (SZ) 21.20: Nézőpont. 22.20: Tv-híradó 3. (SZ) 22.30: Tv-Tükör. 2. MŰSOR 20.00: Ashkenazy Chopin-müve- ket játszik. (SZ) 20.45: A Szlenza legendája. (SZ) 21.00: Tv-híradó 2. (SZ) 21.25: Lidércfény. VI 4. (SZ) POZSONYI TV 9.20: Betti néni. 2. rész (Sz.) 11.10: Egymillió fontos hangjegy. 16.25: Hírösszefoglaló. 16_.40: Környezetvédelem a Szov­jetunióban. (Sz.) 16.55: Chaplin film. 17.35: Bratislava! Híradó. 18.10: Autósok-motorosok. 18.40: Esti mese. (Sz.) , 19.00: Tv-híradó. 19.30: A védelemé a szó. Szovjet film. (Sz.) 21.00: Einstein tanítója és barát­ja. 21.30: Tv-hiradó. 22.00: A hét könyvei (Sz.) 22.05: Arany Orfeus 79. (Sz.) 2. MŰSOR Bozóky Mihály emlékezete A komáromi születésű Szinnyei József híres Életrajzi Lexikonában — tévesen — I8.'i!)-et jelöli meg Bozóky Mi­hály halálozási évének és utána minden életrajzírója ezt az adatot vette át. Pilismarót község római katolikus egy­házközsége május 20-án dél­után kis, temetői gyászemlé- xezést tartott a magyar barokk egyházi zene legutolsó nagy alakja halálának 150. évfordu­lója alkalmából: Bozóky Mi­hály ugyanis 1829-ben hunyt el, Pilismaróton. Vácott, 1797-ben jelent meg „Katolikus karbeli kótás éne- keskönyve”, melyet 9 év múl­ta Halotti énekeskönyvének kiadása is követte. Több ki­adást ért meg mind a kettő. Tervbe vették mindkettőnek hasonmás kiadását. A napja­inkban kiadott Hozsanna éne­keskönyvben ma is 45 énekét találjuk meg. Wieland és Lafontaine fordítója is volt. Művei 1800 körül jelentek meg. Az esztergom megyei Kicsin- den született 1755-ben. Iskolái elvégzése után 1778-tól Dömös. majd 1776-tól haláláig. 1829-ig Pilismarót nótáriusa, kántora, iskolamestere és orvosa volt. Igen nagy népszerűségre tett szert ezen a vidéken szociális gondoskodása miatt — írta ró­la 1891-ben Szinnyei József. Pilismarót község tanácsa nemrégiben utcát nevezett el Bozóky Mihályról. A Duna­kanyar Intéző Bizottság pedig elhatározta, hogy pilismaród lakóházát emléktáblával jelöli meg. Pastinszky Miklós. „Sütőnk, anyéi" Tolnay Klári kétszeres Kos - suth-dí.ias kiváló művész tart előadóestet Dorogon, május 31- én, csütörtökön, 18 órakor. Közreműködik: Kovács P. Jó­zsef. Szerető- és anyaszerepekben (Gorkij Dumas. Csehov. Ibsen, Albee, Williams, Shaw stb.) bontakozik ki előttünk Tolnay Klári színes egyénisége, hu­mora. játékossága, kacérsága, temperamentuma, gazdag ér­zelmi világa. A tág témán be­lül’ figyelmünket az előadó­művészethez legközelebb álló alkotói eszközre irányítja: az emberi beszédre. Hogyan szó­lalnak meg Tolnay figurái, hogy „dadog a lét", hogy szül „törvényt a tiszta beszéd". — Tv-előzetes Á kozmosz — közelebbről A héten két adás is a koz­mosz. az. űrkutatás világába vezeti el a nézőket — hogy a távoli, sok érdekességet rej­tegető világ közelebb kerül­jön hozzánk. Kedden este 20.50-kor kezdődik a Randevú 300 kilométer felett című is­meretterjesztő adus. Sokféle technikai érdekességgel is­méi' kedhetnek meg a nézők. Megtudhatják például, mi rej­tőzik a rakéták burkolata alatt; mi védi meg az űrhajót, az utasait a visszatérés so­rán keletkező. több mint húszezer fokos külső hőmér­séklettől. milyen látvány tá­rul az űrhajósok szeme ele a visszatérés során stb. A sorozat következő része pénteken 21.15-től kerül a képernyőre Hétköznapok a kozmoszban címmel. Vértes- sy Sándor műsorvezető, több szakértő és egész sör eddig még soha be nem mutatott „űrfelvétel” segítségével meg­ismerhetjük az űrállomás ér­dekes belső berendezéseit, az űrulasok munkáját, életét. „A mutatásra kerülő film rendezője. írója, dramaturg­ja a regényből is. a drámából is’ azt a részt központozza, amely az ellenforradalmi idők­ben játszódik. Gondolom, mert saját élményanyaguk elsősorban erre rezonált” ... „Minden rendező újrateremti a figurá­kat. az is bizonyos, hiszen a film nem az íróé, a rende­zőé.” Csütörtökön 21.30-től balett­különlegességet láthatunk. Az Anna Karenina című szovjet balettfilm a Moszkvai Nagy Színház balettkarának és vi­lághírű szólistáinak közremű­ködésével eleveníti meg Tolsztoj remekét: Anna Kare­nina: Maja Pliszeckaia, Vronszkij: Alekszander Go­dunov, Karenin: Vlagyimir Tyihonov. Szombaton két érdekesnek ígérkező filmet láthatunk. A csibész ' című film bűnügyi történet — híres színészekkel. A főszereplők: Jean-Louis Trintignant, Danielle Delor­me, Christine Lelouch. A 20 órakor kezdődő film egy nagy­szabású pénzszerzési akció története. 22,10-től kerül a képernyő­re a Holtszezon című angol filmdráma, ugyancsak kitűnő színészek közreműködésével. Alan Bridges rendező filmjé­nek szereplői: Vanessa Redg­rave, Cliff Robertson, Susan George. Vasárnap 20.05-től Csiky Ger­gely Ingyenélők című színmű­vének tévéváltozatát láthatjuk. Néhány név Hajdúfy Miklós rendező irányításával szerep­lő együttesből: Szemes Mari, Darvas Iván, Hegedűs D. Gé­za. Peremartoni Krisztina, Czeglédi Sándor, Bencze Fe­renc, Schütz Ha játssza a főbb szerepeket. Szerdán 20 órától egy si­keres regény tévéfilmváltoza­tát láthatjuk. Raffai Sarolta Egyszál magam című regényé­ből Sipos Tamás írta a forga­tókönyvet — s a tv-filmet Horváth Tibor rendezte. A fő­szereplők: Vörös Eszter, Tro- kán Péter, Pásztor Erzsi, Avar István. Raffai Sarolta írónő így vall a vállalkozásról: ..Volt egy­szer egy regény, s annak alap­ján megszületett egy dráma, mindkettő címe ugyanaz: Egy­szál magam.” Ingyenélők. Jelenet Csíky Gergely színművének tévé- változatából TTTK*»T-»TVYTT4TTTTTTT»*TT>< ?»TTTTTTTTT?TT. Molnár Zoltán: A VEIRES1 megint csak azon igyekezne, hogy a bába lássa rajta, mi­lyen készséges, milyen szófo­gadó, miképpen erőlködik. S hát látta is rajta, mert hiszen látszott. Meg is törül­te a homlokát, mert a homlo­kán igazi verejték gyöngyö­zött; s a nyögés, amire nem is számított, ami csak úgy fel­szakadt belőle, az is egészen igazi volt, — Jól van, nagyon jól van, kislányom. Na látod. ügyes vagy te, nagyon ügyes vagy, éppen így kell. Minden a leg­jobban fog menni. Érdekes, hogy bíztat, min­dig bíztat. Minek kell engem bíztatni? Hiszen én nem fé­lek. elviselem a fájást, nem sikoltozom el az erőmet. Én aztán igazán mindent, ahogy csak kell. . . De most a vártnál hama­rabb jött az új, fájdalmas lö­ké?. görcsösebben, mint eddig: s ö most az akaratlanul fel­törő kínos nyöszörgését vágta ketté egy elszánt nagy léleg­zettel : teleszívta a tüdejét gyorsan, egy kicsit kapkod­va, s a mélyből jött fájdalom­nak. a tudattalan, öntörvényű erőnek utánasietett a maga, mellkasából indított, okos erőlködésével. Nem azért, mert megfeledkezett Andrásról; nem feledkezett meg arról, hogy meg akarja várni. De a szándékok és a törvényeknek való engedelmességek közül most mégis, ösztönösen a fon­tosabbat választotta ki. És ere­jét megfeszítve, a rászakadó verítékben meg'vonagló testtel viaskodott, mígnem a meden­céjéből az agyáig hasító kíntól elkábulva, nyöszörögve el nem ernyedt. Minden erő kifutott belőle. Egyelőre; remélte, hogy csak egyelőre. A tüdeje is, mintha egészen elölről kellett volna kezdenie a munkát, egeszen kis, apró pihesesekkel indult meg újra. s akkora csendben, mint amekkora talán csak a világ teremtese előtt lehetett. A falak most már várfalak voltak, sziklafalak. semmi neszt be nem bocsátottak. Szája, szájpadlása, torka ki­szikkadt. A tea jutott eszébe, amiből valamikor néhány kor­tyot kapott; valamikor, az idők kezdete előtt. Kérni altart, de nem tudott megszólalni. Am a bába így is megértette, s nemet intett. Nem bizony, nem lehet, most már ezt sem lehet, egy kanálka teát sem. Bele kellett törődnie. S ahogy ebbe beletörődve meg­nyugodott, úgy engedett las­san a süket csend, és engedett a tüdeje merevsége is, és nemsokára lélegezni is már majdnem rendesen lélegzett. És akkor a neszekből, olyan neszekből, melyeket pedig nem tudott a valóság semmiféle neszeivel azonosítani, meg­érezte, hogy ott kint, e kínok; páráival telt szoba és a mesz- szire tágult kinti világ között,' a parasztház konyhájában már ott van András. — Jöjjön be! — akarta mondani a babanak határozot­tan. De most sem jött ki va­lóságos hang a torkán, csak torz suttogás. Ám a szeme is beszélt, és azt a bába meg­értette. (Folytatjuk)

Next

/
Oldalképek
Tartalom