Dolgozók Lapja, 1979. május (32. évfolyam, 101-125. szám)

1979-05-03 / 101. szám

4 DOLGOZOK LAPJA 1979. május 3,, esüt&rtök Á bélyeg lírikusa Felek, sokan tálán felleng­zősnek találják a „lírikus” ki­fejezést, amikor egy bélyeg­tervező tárlatáról írt tudósí­tás címére lapoznak. És mi sem áll távolabb Vertei Jó­zsef grafikusművésztől. bé­lyegtervezőtől, mint a hival­kodás.. De munkáit, a művé­szi odaadáson, szerénységen kívül a képi fogalmazás lírai- sága, a gyönyörködtetés nem titkolt szándéka hevíti. Most egy csokorba kötve láthatjuk bélyegtervezői munkasságának három évtizedéi: Dorogon, a József Attila Művelődési Köz­pont galériájában vasárnap nyitották meg (dr. Fekete György egyetemi tanár kom- mendálta ékes szavakkal a .'művészt a dorogiak figyelmé­be) Vertei József kiállítását. A dömösi származású, ott élő, a Duna-kanvarért nem­csak művészetével, hanem tel­jes emberségével harcoló Ver­tei József hazai és nemzetközi sikereiről gyakorta hírt ad­hatunk. Azt hiszem, neki megadatott, amely minden művésznek vágya: alkotásai sok ezres, százezres példány­számban kerülnek az embe­rek kezébe, api'ó felületekre álmodott munkái nemcsak „bérmentesítik” a postai kül­deményeket, hanem hírt ad­nak a világnak országunk tá­jairól. szép városainkról, a ma­gyarságot foglalkoztató ese­ményekről. Vertei munkái azért közkedveltek, mert ..ért­hetők', mívesen fogalmazott papírszelelkéken (amelyeknek történetesen bélyeg a neve) mindig megújulni kepes, egy­szerű eszközökkel sokat és tá­jékoztatót tud mondani. Mi látható a dorogi kiállí­táson? Vertei József első bé­lyegéi 1949-ben készítette, az újjáépített Lánchidat ábrázol­ta a munkája. Díjat nyert vele. Ettől a bélyegtől mind­azokig, amelyeket a napokban adott ki a posta, sőt. az ENSZ postahivatala látható a galé­ria tablóin. A „Pillangók”-töl tíz „Ürha jósok”-ig (hogy csak a témáknak két végletét em­lítsük) sokféle béiyug grafi­kai munkája és. a kinyomta­tott anyag látható az ízlésesen megrendezett tárlaton. A művész bélyegeivel nem csak a gyűjtők találkoznak. Ki nem érezné, ha egy szép bélyeggel ragasztott borítékot kap. szívesebben bontja föl. valahogy „kellemesebb híreket vár” egy szépen felülbélyeg­zett levéltől. A bélyeg, ha igényes nyomdai kivitel után kerül a posták pultjaira (és ez sajnos nem mindig van így, ezt ugyan nem Vertei eseté­ben tapasztaltuk), fontos íz­lésnevelő eszköz is, sőt, hatá­sos politikai agitációs, tájé­koztató anyag is. Verteinél a közérthetőség nem válik a de- korativitás kárára. Nem vé­letlen. hogy bélyegeinek jó részé hazai és nemzetközi dí­jakat ért el. Sportbélyegei Olaszországban, Franciaor­szágban, az USA-ban nyertek első díjakat, Szentendréről készített terve és bélyege 1966-ban az „Év legszebb bé­lyege” címet kapta. És Szentendrénél álljunk meg: Vertei József már-már profétikus hittel küzd a Du- na-kanyar sorsáért (tisztsége­ket is visel), remek bélyege­ket vésett rézbe Szentendré­ről, Visegradról, Esztergomról és Vácról. Visegrádi témájú bélyegei nagyszerű visszaál- modásai a Mátyás-Kori tele­pülésnek. Nem véletlen, hogy ez a bélyegsora is elnyerte 1975-ben az „Év legszebb bé­lyege” címet. Külön említésre érdemesek az ENSZ felhívására készí­tett pályamunkái. 1964-ben készítette az első ENSZ bélye­gét, s most már Dorogon lat­ható a legújabb nagydíjas munkája, a bécsi Duna-park- ban felépített ENSZ-épülél- együttest ábrázoló sorozat. Harminc év munkája szá­mokban is szép eredményt mutat. A művész mintegy 300 bélyegtervei készített, Nem csak a hazai posta részére dolgozik, Vertel-bély egekkel bérmentesítenek Mongóliá­ban, Libanonban, Szíriában, Equadorban is. A tárlaton látható egy japán folyóirat, amelynek címlapján Vertei lepkés bélyegei láthatók. Har­minc esztendő „képírói” mun­kájának gyümölcse látható Dorogon — és parádés ez a szemle. Ami talán Vertei József kiállításainak kapcsán vissza­térően eszünkbe jut: a mű­vész viseli a „bélyeges”'- Ver­tei ragadványnevet. Kevesen tudják a művészről, hogy ra­gyogó grafikus, mesterien fest. Világa, bár bélyegeiben tö­kéletesen. híven jelentkezik ez a korrekt, egyenes emberi tartású klíma, többre hiva­tott, mint négyzetmilliméte­rekben mérhetőre. Egyszer jó lenne a „titkos” Vertei József munkáit is látni, megismerni. Cs. Nagy Lajos Kiállítások — sorozatban Győrben, a Xantus János Múzeum képtárában nyílik meg május 4-én 16 órakor az a nagyszabású kiállítás, amely Komárom megyei képzőművé­szeti életéről ad áttekintést a szomszéd megyében élők, a művészet iránt érdeklődők szamára. Huszonnégy megyei művész mintegy száz alkotása jelenti a válogatás alapanya­gát — a művek a utóbbi két- három évben készültek. Fest­mények, grafikák, kisplaszti­kák adnak átfogó képet a me­gyei törekvésekről, eredmé­nyekről. ★ Tatán jubileumi kiállításra készülnek. Május 6-tól 31-ig tart nyitva az a tárlat, amely­nek anyagában tatai művészek és a városból elszármazott, vagy valamilyen szállal Tatá­hoz kötődő alkotók művei kapnak helyet. A kiállítás színhelye a megyei művelődé­si központ. Az első ízben megrendezés­re kerülő Tavaszi tárlat szín­helye is Tata, a Kuny Domo­kos Múzeum, a megnyitó idő­pontja: .május 13-a, délelőtt 11 óra. Néhány adat a kiállításról. Tizenkét képzőművész, szö­vetségi, illetve Alap-tag je­lentkezett új munkájával és öí amatőr alkotó kapott meg­hívást a közös bemutatkozás­ra. Hatvan festmény, grafika, szobor, kerámia, textília ke­rül majd a falakra — a kö­zönség elé. Az együttműködés jegyében Hat megye közművelődési szakemberei Tatán Az észalk-dunántúlii megyék közművelődési együttműködé­se jegyében felügyelői tanfo­lyam kezdődik ma Tatán, a megyei művelődési központ­ban. Győr-Sopmn, Fejér, Vas, Veszprém, Pest és Komárom megyéből mintegy hatvan közművelődési szakember — megyei járási, városi felügye­lő — vesz részt a továbbkép­zésen. A megnyitóra ma délelőtt tíz órakor kerül sor. A házi­gazdák nevében Harsányt Lászióné, a megyei tanács mű­velődésügyi osztályának veze­tője nyitja meg a háromna­pos előadássorozatot. A témák a közművelődés időszerű kér­déseihez kapcsolódnak.. és az első napon a művelődési ott­honok tevékenységét szabályo­zó új rendelkezéseket ismerte­ti — az egységes értelmezés­hez ad támpontokat Kiss Jenő, a Kulturális Minisztérium közművelődési főosztályának vezetője. Délután Tatabányán és Ta­tán közművelődési programo­kon vesznek részt a népműve­lők — a gyakorlati tapaszta­latszerzésre használják lel ezt a napot. Pénteken „A komplex in­tézmény fogalma, az eddigi kísérletek tapasztalatai'’ cím­mel dr. Csorna Gyula, uz OPI felnőttnevelési osztályának vezetője tart előadást. Két megyei korreferátum is el­hangzik. A témához kapcsoló­dóan a megyei komplex intéz­ményi kísérletekről számot be Szabó Nándor szomódi, Tóth Jenő bakonyszombathelyi is­kolaigazgató. a komplex köz- művelődési intézmény veze­tője. Szombaton a művelődési otthonok társadalmi vezetősé­gének működéséről — az eh­hez kapcsolódó, államigazgatá­si és módszertani kérdésekről tart előadást Albertini Béla, a Kulturális Minisztérium mun­katársa és Maróthy László, a SZOT osztályvezetője. Beite Pál, a Népművelési Intézet osztályvezetője, a művelődési otthonok szervezeti és műkö­dési szabályzatának elvi kér­déseivel foglalkozik. A háromnapos tapasztalat- csere — a megyék közti együttműködés gazdagításán tűi — azt is szolgálja, hogy az új rendelkezések értelme­zése egységes legyen, másrészt a közművelődési kérdések kö­zös feldolgozása is egyszerűsí­ti a szakemberek tájékoztatá­sát. felkészítését az új felada­tokra. Rádió- és tv-műsor KOSSUTH RADIO 8. *7 Fúvósmüvek. 8.45: Szerpentin. 9.44 Muzsika Zsuzsika meséi. 10.05: /Dominó. 10.35 Lehár-íelvételek. 11.27: Népi ellenőrök. 11.42: Változatok sötét hurra. 12.35: Magyar remekírók. 12.45 Zenem úr.eum. 15.48: Galga-ménü riepmuvészek. 15.10: Debussy: Suite. 15.23: Csiribiri. 16.05 Kórusmüvek. 16.15: Rá diószín iiáz. 17.01 .Körmikrofon. 17.32: Caruso énekel. 17.55: Külföldről érkezett ... 18.15: Hol volt. hol nem volt . . . 19.13: Líjúsági Ráöiószinpad. 19.36: Bicskei Géza cimbalmozik. 20.11: ..Könnyem sincs, hogy el sirassalak”. 21.05: Előadóművészek. 21.40: Adottságok — lehetőségek. 22.20: Kína 30 éve. 22.1 o: Vincze Imre mű veiből. 22.39 Egy akadémikus portréja. 23.19: Oberon. Részletek. 0.10: Táncdalok. PETŐFI RADIO 8.20: Tíz perc külpolitika. 8.33: Tánczene. 9.20: Népzene. 10.00: Zenedélélőtt. 11.80: Csak fiataloknak! 12.33: Bányászdalok. 12.55: Győri stúdió. 18.25: Gyermekek könyvespolca. 13.50: Májusi muzsika. 14.00: Válogatott perceink. 16.85: Idősebbek hullámhosszán. 17.30: Ifjúsági Rádió. 18.33: Hétvégi panorama. 19.55: Slágerlista. 20.33: A 04. 05. 07 jelenti. 21.05: Szárnyas keréken. 22.15: Verbunkosok, nóták. 23.15: A tegnap slágerei. 3. MŰSOR 8.08: XX. századi operákból. ÍJ.00: Iskola rádió 9.30: Előadóművészek. 10.44: Arianna panasza. 11.05: Üj lemezeinkből. 12.00: Francia operákból. 12.45: Egy pálya vonzásában. 13.07: Dzsessz. 13.50: Romantikus zene. 16.00: Zenei Lexikon. 16.20: Operába hívogató. 16.50: ötórai tea. 18.00: O rsz ág os Zong óra verseny Kb. 19 20: Biológia-előkeszitő. Kb. 20.50: Dzsessz. 21.05: Külföldi tudósok. 21.20: Századunk mesterművei. 22.24: A Walk'ür. Részletek. 23.15: Kamarakórus. BUDAPESTI TV 17.30: Hétvégén pest megyeben. <3Z) 18.00: Forrástól a torkolatig. (SZ) 18.30: TELESPORT. 19.05: Esti mese. 19.20: Tévétorna. (SZ) 19.30: Tv-hiradó. (SZ) 20.00: Álmatlan éveK. Magyar film. 21.45: Ü.j hanglemezek. t»Z) 22.20: Tv-hiradó 3. (SZ) 2. MŰSOR 18.25: Iskolatévé. 19.30: Tv-hiradó. (SZ) 20.00: Utazás Duke Elüngtonnal. (SZ) 20.50: Lengyel rövidfilm. (SZ) 21.00: Tv-hiradó 2. (SZ) 21.20: Majakovszkij Moszkvában, Kubai dokumentumfilm. (SZ) 21.40: Hazatérés egy idegen or­szágba. Ili 2. POZSONYI IV 8.45 9.00 10.00 11.15: 16.10: 16.30: 17.00: 18.00: 18.40: 19.00: 19.30: 20.50: 21.30: 22.00: 22.05: 17.45: 18.00: 18.40: 19.00: 19.30: 21.20: 21.50: 22.05: 23.30: 9.00: 9.30: 10.00: 10.30: 17.25: 17.55: 18.00: 18.30: 19.00: 19.30: 20.00: 21.45: Hírek. (SZ) Iskola tévé. Hazudj igazat. Tv-Játék. (SZ) A rendőrség nyomoz. (SZ) Iskolatévé. (SZ) Hírösszefoglaló. Pionírhiradó. Jezerka Stúdió. (SZ) Esti mese. (SZ) Tv-híradó. (SZ) Üdvözlet a kikötőből. Tv- jEtték. (SZ) Ezzel törődni keli. (SZ) Tv-hiradó. A rendőrség naplójából. Dokumehtumíilm. 2. MŰSOR Hí röss 7. efoglaló. Kedvelt dallamok. Parabola Dubnik. Angol nyelvtamoiyam. Szórakoztató vetélkedő. (SZ) Négy prágai puanat. (SZ) Szonáta hegedűre zon­gorára. (SZ) Életre, halálra. Bolgár tv- filmsorozat. l. rész. Hírek. (SZ) BÉCSI TV Kicsinyek műsora. Kiképzés az üzemben. ('S.) Iskolatelevízió. Hívjál a távolból is. Film. Állat-lexikon. Jó éjszakát, gyerekek! Tv-konyha. ML Osztrák képek. Tv-híradó. Vándoregerek. (2.) Hírek, sporthírek. 8.29: Tévétorna. (SZ) 8.35: Iskolatévé./ 16.25: Hírek. 16.30: Olaszországi változások. (SZ) 16.55: A negyedik dimenzió. V/5. (SZ) II. PROGRAM 18.00: Orosz nyelvlecke. 18.30: Ifjúsági magazin. 19.30: Mi leszek, ha nagy leszek? 20.00: Ariane. Film. 22.05: Tv-híradó 2., kultúra. kulturális, irodalmi és művészeti FOLYÓIRATA Megjelenik kéthavonként Példányonkénti ára: 8 Ft Előfizethető a postahivatalokban és a hírlapkézbesítőknél v (11.) Átkerültek a kukorica­tábla túlsó oldalára, s lapulva igyekeztek tovább az erdőcs- ke felé. Ahogy közelebb ér­tek az erdőhöz, elveszítették szemük elől a lovas csapatot; csak a széthúzódó, nagy por- felleg maradt belőle. Megálltak az erdöszélen. hogy körülnézzenek. Hitvány kis erdő volt, vékony törzsű fiatal fákkal; inkább a bodza­bokrok adták a sűrűjét. Dvor- csák már vette is elő a ke­nyérzsákját, hogy egy kis ke­nyér-szalonna maradékot ke­ressen benne. Lehuppant tö­rökülésbe, és íelcsattantotta a bicskáját. — A fene a beled! — mor­góit Czauner. — Nem tudsz egy kicsit várni?! — Mire? Hogy visszajöjje­nek? Talán kínáljam meg őket is? — Egyél csak, János! — bíztatta András. Mozdulatla­nul figyelte a szertelapuló porfelleget. — Ti nem vagytok éhesek?! — Jobb szeretünk nyugod­tan. — Nyugodtan! — háborgott. _ Aki nyugodtan szeret en­ni, az ne csináljon forradal­mat. az ne menjen a háború­ba. maradjon a fenekén! Nyu­godtan ... Még hogy nyugod­tan. T TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT'’»t*TT'TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT_T?TTTTTTTTT; Molnár Zoltán: á VIER ESI Bicskájával nagy falai sza­lonnát tett a szájában, de még rágás közben sem hagy­ta abba a méltatlankodást: — Valóságos grófok, biz’ is­ten! — Ach, du bist’ ein gan­zer Kerl! — mosolygott rá Czauner. — András hat jetzt seinen Mann gefunden! — Mit mond ez? — pillan­tott Andrásra bizalmatlanul. — Tőlem kérdezheted. Nikszdájcs. De jót biztosan izem, ha a saját ronda nyel­vén beszél ... — Gúnyolódik, ugye? — Hallod, kitelik tőle . .. Megálltak! — Micsoda? — erre Dvor- csák is feltápászkodott. — Megálltak, mondom. Ahogy a por lassan elült, egy enyhe emelkedőn már jól kivehettek a pikákat, a lo­vasokat. meg a lovak gömbö­lyű farát 'is. Talán távcsővel fürkészik Füredet, a vörös vonalakat. Ha közben eszébe jutna egy távcsövesnek, hogy egy kicsit visszatekintsen arra is, amer- ről jött, jól láthatná őket itt az erdtiszélen; még talán azt is láthatná, hogy Dvorcsák János kezében megállt a bics­ka, s bal markában a kenyé­ren hiába ágaskodik az újabb falat szalonna, mindjárt el is únja magát, és lefordul a po­ros fűre. Mert megállt az állkapcsa is, nem rágott. Csak lesték szótlanul mind a hárman, hogy mozdulnak-e hát azok a lovasok, s ha igen, merre? Szellő nem rezdült; állt az idő is. — Mikor mondtam már én, hogy forduljunk vissza! — só­hajtott fel egyszerre Dvor- csak. — Igaz. Azóta mar rég pi- kahegyen lehetnénk. Ha, mondjuk, például arra lejjebb érnek utol, a búzatarlón. — Nem úgy értettem, ha­nem úgy, hogyha még addig se jöttünk volna. Minek? Hi­szen így most még az is le­het, hogy ebben az átkozott erdőben fog ránk esteledni .. . Végre, mint ahogy a szél megborzolja a nádat, végig- borzolódtak a pikák. A lovas­csapat megfordult; a középen lévők széthúzódtak, s vissza­engedték maguk között előbb a parancsnokokat. Azután a por egy pillanat al3tt felcsa­pott; rögtön úgy megindultak, majdhogy nem vágtában. — No, Janó — morgott to­vább, de most már csak ma­gának Dvorcsák. Ilyenkor a tót bozse istent emlegette. Csak' most határozta el, hogy összecsattintja a bicskáját; be­vágta a kis maradék kenyeret- szalonnát a zsákjába. Iszkoltak beljebb, be egye­nesen a bodza közé. Látni on­nan már nem nagyon láttak ki az útra, de a dübörgést, azt hamarosan meghallották. S aztán már ott is voltak. (Folytatjuk) mm _ i|ti KIRÁNDULÁS GYILKOSSÁGOKKAL Színes szovjet bűnügyi film. Tanúkból vádlottak . . . Főszerepben: Oleg ZSAKOV Rendezte: Alekszandr Fajncimroer Bemutatja: Esztergom, Petőfi: V. 3—6. Tatabánya, Turul: V. 7—9. ELJENFK A KÍSÉRTETEK! Színes csehszlovák ifjúsági lilm. A titokzatos romvar lakói. Rendezte: OLDRICH LIPSKY Bemutatja: Szőny, Szabadság: V. 6. A RANCHO ORE Színes, kubai film. Legenda a XfX. századi spa­nyol Antillák néger szabadság- mozgalmáról. Rendezte: Sergio Girat Bemutatja; Tata, Tó: V. 3—6. Tatabánya, Turul: V. 7—9-ig FILMBARÁTOK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK! ÉRINTÉS Ingmar Bergman amerikai- svéd filmje. Főszerepben: Elliot GOULD Bibi Anderssow Max von Sydow Bemutatja: Komárom, Jókai: T. 3—4. Esztergom, Petőfi: Y. I-I. Oroszlány, Ady­Y. 9— W. Tata, Tó*; Y. H—IS. MÉG MEGNÉZHETI Rózsa János új, színes filmjét: A TROMBITÁS Történet a Rákóczi-szabadság- harc kitörése előtti időkből. Az erőszak iskolája. Főszerepben: Csorna Zolt&i, Fábián Ferenc, Beneze Ferenc, Koltai Róbert Bemutatja: Tatabánya, Turul: V. 3—f. Oroszlány, Ady; V. 7—9. Vitautasz Zsa lakja vicsusz szí­nes, szovjet filmjét: KENTAUROK I—II. Katonai puccs a köztársaság ellen . . . Főszerepben : Donatasz Banionisz, Lukács Margit, Benkö Gyula ’**'*** Bemutatja: Ács, Szikra: V. 3—4. Tát, Duna: V. 6—7. Tata, Beke: V. 8—9. Sütő András nagysikerű drá­májának filmváltozatát: CSILLAG A MÁGLYÁN A drámát a mii színházi elő­adásának rendezője: \dám Ottó vitte filmre. Főszerepben : Huszrt Péter, Sztankay István Bemutat > a: Tata, Tó: V. 3—6. Kisbér, Kossuth: V. 8—9. DINO Rí Sí újabb színes film- vígjátékát: FEHÉR TELEFONOK Egy velencei szobalány viszon­tagságai és pikáns történetei a fasiszta Olaszországban! Főszereoben: Agostina Belli Bemutatja: Tatabánja, Bányász: V. 3—4. Tatabánya, Szabadsáv: V. 5—6. Kovira B EILET A látványos, iz­galmas spanyol kalandfilmjét a XV. századi Kasztíliáról: A FEKETE KARD ROMÁNCA Főszereplők { Martbei M \RTI.N, Juan RIBO Bemutatja: Oroszlány, Ady: V. 3—6. Tata, Tó: V. 7—13. 3188

Next

/
Oldalképek
Tartalom