Dolgozók Lapja, 1979. május (32. évfolyam, 101-125. szám)

1979-05-03 / 101. szám

2 DOLGOZOK LATJA 1379. május 3„ esütörtöfc Chilei emigráns vezetők sajtóértekezlete Varsóban IIájei» elseje — a i llái?Imii A chilei emigráció vezető egyéniségei szerdán délelőtt sajtóertekezlelet tartottak Var­sóban abból az alkalomból, hogy a lengyelországi Torun- ban megnyitják a chilei kul­túrával való nemzetközi szo­lidaritás fórumát. A fórumon a chilei kulturális életnek a junta terrorja elől külföldre menekült képviselői is részt vesznek. Hortensia Allende asszony a külföldi tudósítók klubjában tartott találkozón megbélye­gezte Pinochet rezsimjét és rámutatott: a junta nemzetkö­zi elszigetelődése egyre foko­zódik. Gazdaságpolitikája az országon belül csak a gazda­gokat szolgálja, amit az is bizonyít, hogy Chilében a munkanélküliek aránya elér­te a 20 százalékot és a lakos­ság 33 százaléka a létmini­mum alatti jövedelemből ■kénytelen élni. Rio de Janeiro Baleset következteben életét vesztette Sergio Fernando Paranhos Fleury, a brazil ..ha­lálbrigád” elnevezésű szélső­jobboldali szervezet egyik ve­zetője. Fleury. a bűnügyi rend­őrség volt vezetője. 1973. és 1978. között ötször állt bíróság előtt, összesen 23 ember meg­gyilkolásának vádjával, de minden eseten felmentették. Madrid Pablo Iglesias a párt meg­alapítója madridi sírjának megkoszorúzásával és emlék­Kína és a chilei rezsim-kap­csolatairól szólva a sajtóérte­kezleten elmondották, hogy a pekingi vezetés nemcsak el­ismerte a juntát, hanem még arra is képes volt, hogy a puccs után két nappal kiuta­sítsa az Allende-kormány ál­tal kinevezett chilei nagykö­vetét, aki nem ismerte el az új rezsimet. Volodia Teitelboim rámuta­tott, hogy a milliós chilei emigráció jellemzője a politi­kai aktivitás, amely ösztön­zőleg hat a világméretű szo­lidaritási mozgalomra is. E mozgalom jelentős győzelmé­nek minősítette, hogy az ENSZ egy év alatt többször Ítélte el a fasiszta rezsimet. Mint mondotta, az emigráció elérte célját —, a junta elle­ni harc súlypontja az emigrá­cióról áttolódott a Chilében dolgozólíra. tábla elhelyezéssel annak az étteremnek a falán, amelyben 1879. május 2-án tartott va­csorán megalapították a Spa­nyol Szocialista Munkáspártot, kezdődtek meg a spanyol szo­cialista mozgalom centenáriu­mi ünnepségei. Mindkét aktus­nál jelen voltak a spanyol szo­cialista munkáspárt vezetői, élükön Felipe González főtit­kárral. Bangkok Uppadit Pancsarijangkhun thaiföldi külügyminiszter meg­hívására hétfőn hivatalos láto­Orlando Letelier özvegye a férje gyilkosai ellen az Egye­sült Államokban folytatott perről szólva kijelentette: bár igazságot szolgáltattak, de ez az igazságszolgáltatás korláto­zott volt, mert a felelősöknek csak egy részére terjedt ki. A per egyik legfontosabb vonása az volt, hogy leleplezte á chi­lei titkosrendőrség, a Dina igazi arculatát, és bebizonyí­totta. hogy több más emigrá­cióban élő chilei politikus, így Altamirano és a sajtóértekez­leten is jelen lévő Teitelboim ellen is merényletet próbáltak Végrehajtani. Carter elnöknek az emberi jogok jelszavával folytatott politikájáról szólva rámutatott, hogy ez nem kü­lönbözik az előző amerikai el­nökök politikájától, ugyanügy az Egyesült Államok katonai és gazdasági erejére épül és azt szolgálja. gatásra Bangkokba érkezett Púja Frigyes külügyminiszter. Szerdán kiséretévej együtt vi­déki látogatáson vett részt és megtekintett egy halkutató ál­lomást, egy ráktelepet vala­mint egy takarmánygyárat. Púja Frigyes csütörtök dél­előtt utazik tovább Indonézia fővárosába, Djakarlába. Bécs Keddre virradóra szélsősé­ges elemek fölgyújtották a ..Steffl” áruházat az elegáns Kärntners trassén, Bécs szívé­ben. Moszkva Kétórás színpompás felvo­nulással köszöntötték kedden a moszkvaiak a nemzetközi munkásosztály ünnepét, má­újdonsága a hadsereg katonái­nak látványos katonai sport­bemutatója, az alaki kiképzés­ből összeállított, rendkívül fe­gyelmezett gyakorlata volt. amely a sportolók korábbi be­mutatóit váltotta fel ez alka­lommal. A többszázezres .fél - vonulás derűs, vidám hangu­latú volt, az időnként cseper­gő eső sem rontotta el a jó­kedvet. Délután és este megkezdő­dött a vidám szórakozás s ez szerdán is folytatódott: a Szovjetunióban május elseje kétnapos ünnep. Moszkvában több száz művelődési házban és szabadtéri színpadon adtak műsort kiváló művészek és öntevékeny együttesek. Ked­den este. pontosan kilenc óra­kor felröppentek a tűzijáték rakétái: egyszerre vagy húsz helyen valósággal gyűrűbe vették a várost. gyűléseken, amelyeket a Bel­ga Kommunista Párt és a szocialista pártok külön-külön rendeztek. Brüsszelben Louis van Geyt, a Belga KP elnöke mondott beszédet, hangoztat­va. hogy szakítani kell a vál­ságpolitikával és támogatni a munkások konkrét követelése­it. mand szárnyával együtt ün­nepeltek Belgiumban. Oslo A norvég főváros ünnepi megmozdulásain mintegy 8090 ember vett részt május elsején. A Baloldali Egyesült Vörös Front nevű szervezet felvonulói közé ismeretlen személy bombát dobott; a robbanás következtében egy fiatalember súlyosan megse­besült. A rendőrség egy sze­mélyt őrizetbe vett. Manót Egész Vietnamban gyűlése­ken emlékeztek meg Saigon fölszabadulásának 4. évfor­dulójáról és a nemzetközi munkásosztály ünnepéről. Ho Sí Minh városban több mint félmillió ember vonult föl az utcákon. Az ünnepi nagygyű­lés szónoka, Le Due Tho, a Isztambulban a ^örök rendőrség fiatalok százait tartóztatta le, amiért a hatóságok tilalma, a rendkívüli állapot ellené­re meg akarták ünnepelni május 1-t. A nemzetközi élet hírei A szovjet vezetők Moszkvában a díszemelvcnyen jus elsejét. Az idei felvonulás Washington vendége pán kormányfő helyzete. Szerdán kezdődött washingto­ni látogatásán nem kisebb el­lenféllel találja szembe ma­gát, mint az amerikai kor­mányzat és a pénzügyi körók féltékenysége. Japán ugyanis már huzamosabb ideje uralja az amerikai piacot. A szó. leg­szorosabb értelmében: a szi­getország és az USA kereske­delmében tavaly például 11,6 milliárd dollár többlet mutat­kozott Japán javára. Ameri­kai szakértők szerint az áru­csere-forgalom szerkezete a ludas. Tokió ugyanis többsé­gében drága gépet, értékes be­rendezéseket és felszereléseket szállít, míg az Egyesült Álla­mok japáni exportjának két­harmada nyersanyag, élelmi­szer, vegyipari termék, s csu­pán egyötöde gép. Ilyen körülmények miatt Japánnak egyre több a bíráló­ja Washingtonban. A többi között azt is Tokió rovására írják, hogy egyes amerikai iparágakban csökken a fog­lalkoztatottság. Kétségtelen, hogy a közkedvelt japán gép­kocsik keresett cikkekké vál­tak. nem utolsósorban a ha­talmas amerikai „cirkálók­hoz” képest kisebb fogyasz­tásuk, olcsóbb ámk'és ’ jobb parkírozás! adottságaik miatt is. Hasonlóképpen meghódí­totta az amerikai fogyasztókat — de az ipari felhasználókat is — az olcsó, jó minőségű japán híradástechnikai áruvá­laszték. Mindez persze csupán az érem egyik oldala. Ami a má­sikat illeti, már lényegesen közelebb állnak Tokió és Wa­shington nézetei, sőt érdekei is. Nevezetesen: a politikai célok tekintetében Carter el­nök, Vance külügyminiszter és Ohira Maszajosi kormányfő között nem várható lényeges nézeteltérés. Megfigyelők szerint az USA távol-keleti politikája kivívta Japán, elismerését. Tokió megelőzte ugyan szövetsége­sét Pekingben. de kétségte­len, hogy éppen a japán—kí­nai kapcsolatok taposták ki az utat Washington számára a nagy fal ..bevételére”. Tokió egv árnyalattal közelebb áll Indokínához, mint az USA. ez azonban nem gátolja abban, hogy helyeselje az amerikai magatartást a világnak ebben a most különösen feszült tér­ségében. Akadnak ugyan hal­vány nézetkülönbségek a két Korea megítélésében Japán é* ezek viszont nem alapvetőek. Talán inkább a katonapoli­tikai téma ad még okot a vi­tára. A múlt év novemberé­ben létrejött a megállapodás a két ország közös katonai tervezésére. Az Összehangol­tabb katonapolitika jegyében együttes törzskari gyakorlato­kat is programba iktattak. Tokió viszont a múltban hajt­hatatlan maradt a Japán­ban állomásozó amerikai erők fenntartási költségeit illetően: még mindig csak bizonyos há­nyadát fedezi ezeknek a ki­adásoknak, ami Washington­ban éppúgy rosszallást vált ki, mint a Pentagon által túl ala­csonynak minősített — évi 9.7 milliárd dolláros — japán hadügyi költségvetés. Mindent egybevetve Ohira kormányfő első amerikai lá­togatása sok szempontból meghatározó fontosságú lehet nemcsak Japán, hanem az egész Távol-Kelet számára. Gyapay Dénes Az utóbbi három esztendő alatt megj’énk parlagterülete megközelítően a felére csök­kent. Az őszi határszemlén talált 424 ha-nyi nem művelt terület nagyságrendjét és há­nyadát tekintve sérti számot­tevő, mégis kellemetlen. Nem illik bele megyénk jól fejlő­dő mezőgazdaságába és a megtett erőfeszítésekkel sincs a parlag részarányának ala­kulása összhangban. Éppen ezért e téma ismételt felveté­se időszerű. Az 1978. évi őszi határszem­le során feltárt 371 ha szántó és 53 ha szőlő esetében a mű- veletlenséget előidéző fő ok a kedvezőtlen domborzati vi­szony és taiaj adottság. Ezt fontossági sorrendben elvize- sedés követi. Meglévő tényező e területek döntő részének gazdaságtalan művelése Is. Főleg a szőlő esetében közre­játszik az. Idős, magukra ma­radt tulajdonosok munkakép­Az ország más városaiban, falvaiban, a köztársaságok fő­városaiban ugyancsak meg­rendezték az ünnepi felvonu­lást. Brüsszel A hideg idő ellenére Belgi­umnak csaknem minden vá­rosában nagy tömegek vet­telensége. az igénybe vehető alkalmi falusi munkaerő- és a kisüzemi termelő- és szállító- eszköz hiánya. Mezőgazdasági nagyüzeme­ink egy része sem tud jelen­leg még megfelelő segítséget nyújtani a hagyományos fo­gaterő, vagy a kis teljesítmé­nyű gépek, vagy a nagyobb teljesítményű munkagépek mozgásához szükséges utak hiánya és elhanyagoltsága mi­att. A parlagok művelésbe véte­lének jelentős akadálya az is. hogy az állampolgárok főleg hétvégi üdülés megoldásához óhajtanak területet biztosíta­ni és nem a kistermelői szán­dék vezérli többségüket a földingatlan szerzésénél. Mindezek ismert okok, amelyekből a felelős politikai, gazdasági és társadalmi veze­tők, levonva a következtetése­ket. meghatározták a parlag­területek felszámolásának az tagja is szonokolt. ★ Hollandiában a május else­je nem hivatalos ünnep, ezért a Holland Kommunista Párt rendezett csak ünnepséget, míg a munkáspárt vezetői a Belga Szocialista Párt fla­ütjat es módszereit; vala­mennyi parlagterület rendel­tetésszerű művelésbe vételé­nek mielőbbi biztosítását. A rendeltetésszerű művelés el­lenőrzésére hivatottak a ha­társzemlék. Kiterjed ez a nagyüzemi üzemtervre és a táblatörzskönyvekre, az álla­mi tulajdonba vett és tanácsi kezelésű földekkel kapcsolatos nyilvántartásra, valamint a személyi- és magántulajdon­ban lévő földterületek haszno­sításának ellenőrzésére. Tíz ha-on telüli parlag ese­tében a nagyüzem földhaszno­sítási terv készítésére kötele­zett. A személyi- és magántu­lajdonú földingatlan művelet- lensége esetében a tulajdonos felszólítására kerül sor. Ha a parlag megművelésére történő felszólítás után sem gondos­kodik az illető a terület mű­Politikai Bizottságának hangsúlyozta, hogy „A délnyugati határon aratott győzelem a vietnami és a kambodzsai nép közös győ­zelme. E két nép együtt har­col a közös ellenség ellen”. Vientiane A laoszi fővárosban a szak- szervezeti szövetség nagygyű­lést rendezett május 1. alkal­mából, amelyen megjelentek a laoszi állami és pártvezetők képviselői. A gyűlés szónoka hangoztatta: a^ ország népé­nek fokoznia kell , erőfeszíté­seit a gazdasági tervek telje­sítése és az ország biztonsá­gának erősítése érdekében. Mexikóváros Mintegy tíz ember halt meg Guatemala különböző váro­saiban május elsején a felvo­nulók és az ellenük kivezé­nyelt katonaság összecsapá­saiban. A guatemalai főváros­ban több ezer munkás, pa­raszt és diák tüntetett az or­szágban uralkodó politikai terror miatt. vetéséről, akkor történik meg az állami tulajdonbavétel. Mindezek szankciók. A par­lagok csökkentésének es mű­velésbe vételének ez azonban csak az egyik része. Legalább ennyire, vagy talán még fon­tosabb a parlagterületek fel­számolásának sokoldalú, köz­vetett elősegítése. Elsősorban a szemlélet jó irányú fejlesz­téséről, másrészt a parlagok művelésbe vétele tárgyi, anya­gi, ,személyi feltételeinek biz­tosításáról szükséges az eddi­ginél jobban gondoskodni. Je­lentős lehet e téren is a me­zőgazdasági nagyüzemek köz­reműködése és segítsége. A mezőgazdasági nagyüze­mek vehetik a legkönnyebben hasznosításba a nagyüzemi táblába összevont, vagy ösz- szevonásra kerülő állami tu­lajdonú, tanácsi kezelésű par­lagokat. Hasznos termelési kapcsolatokat teremthetnek a kisegítő gazdaságokkal, a személyi földtulajdonosokkal. Ebben az együttműködésben a nagyüzem gondoskodik a sze­mélyi földingatlan főbb talaj« Ohira Maszajosi hivatalos látogatáson az Égyesíllt álla­mokban tartózkodik. Képünkön: a japán miniszterelnök a washingtoni hősi emlékművet koszorúzza meg tek részt a felvonulásokon és A zuhogó eső ellenére Londonban Is sokan felvonultak; A parlagterületekről és hasznosításukról A két szocialista párt ün- VKP népségéin a kormány több tagja

Next

/
Oldalképek
Tartalom