Dolgozók Lapja, 1979. február (32. évfolyam, 26-49. szám)

1979-02-23 / 45. szám

! B«w»»>irt>a»intntii(iHr»»>»P, 3ó reggeltl 1979. február 23., péntek cAlJrhl napja Várható időjárás péntek estig: az ország nagy ré­szén derült idő, csupán nyu­gaton növekszik meg időn­ként a felhőzet, de csapa­dék nem várható. 'Mérsé­kelt, változó irányú szél. Legmagasabb nappali hő­mérséklet pénteken: plusz 1 — plusz 6 fok között. i t í Nyolcvan évvel ezelőtt, 189f>. február 23-án született — és 1974-ben halt meg — Erick Kästner német regényíró, köl­tő és ifjúsági író, kabarészá­mok, filmforgatókönyvek nép­szerű szerzője. Könnyed humorú, fordulatos cselekményü regényei tették elsősorban világszerte népsze­rűvé^ Pályája, az 1920-as évék végén indult, s legjobb müvei­ben szatirikus hangvétellel bí­rálta a polgári társadalom er­kölcseit, a . német militariz- m-ust, a konzervatív reakciót, ötletes, csattanóé, szellemes versei epigrammaszerű tömör­séggel, kesernyés, kihívó, szarkasztikus modorban, oly­kor fanyar mélabúval festik a köznapi élet jelenségeit. s foglalnak, állást időszerű kér­désekben. 192'MőJ Berlinben élt, ekkor jelentek meg első verses- kötetei és ifjúsági regényei is: utóbbiak közül legismertebb az Emil és a detektívek, amely magyarul is több kiadást ért meg. Prózai főműve az alcí­mében ,,egy moralista történe­tének” nevezett, tucatnyi nyelvre lefordított regénye, a Fabian. volt, az 1930 körüli Berlin éleiének éles. nagy fel­tűnési. kelteit szatírája. Művei nálunk is népszerűek. Szakköri tárlat Az esztergomi képzőművész kör tagjaival munkáiból ki­állítás nyílik febr.uár 24-én, szombaton délután 17 órakor az esztergomi Galériában. A tárlaton 19 alkotó mutatkozik be — festményekkel, grafikák­kal. kisplasztikákkal. JUBILEUMI HANGVERSENY DOROGON A huszonöt éves dorogi Er­kel. Ferenc Zeneiskola jubile­umi hangversenyt rendez feb­ruár 24-én szombaton délután lő órai kezdettel a József At­tila Művelődési Központban. A hangversenyen 16 műsor- szám hangzik el — mintegy harminc növendék közreműkö­désével. Leesel ( a kocsiról Szeged belterületén Jójárt Péter 72. éves nyugdíjas, sze­gedi lakos az általa hajtott lovas kocsiról leesett és olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy a helyszínen meghalt. A baleset vizsgálatát a rend­őrség megkezdte. A közművelődés legfőbb színtere a munkahely Tanácskozott a HVDSZ m egye bízót Lsásfa A dinamikusan fejlődő táv­hőszolgáltatásban csak jól képzett, művelt szakmunkások állják meg a helyűiket. A kor­szerű berendezések, a lakos­sággal való közvetlen kapcso­lat állandó képzésre, a mű­veltség kiszélesítésére ösztönöz. A Komárom megyei Távhő- szolgáltató Vállalat tavaly áp­rilisban megalakult művelődé­si bizottsága a vállalati dol­gozók közművelődésének elő­segítését tűzte ki célul. A párt, a szakszervezet, a KISZ, a szocialista brigádok, az üzem­egységek és a vállalat velzeté- se egyformán kötelességének érzi az ügy támogatását. A megalakulás óta eltelt időszak feladatairól, eredmé­nyeiről számolt be tegnap Fa­zekas Sándor főkönyvelő, a bizottság elnöke a HVDSZ megyebizottsága előtt. A sok­oldalúan kifejtett írásos tájé­koztatót számos hozzászólás követte. Szóba került többek között a szakmai versenyek eredménye, a jól. sikerült EZERBŐL hétszAzötVen Gyors visszhangra talált a szakszervezeti mozgalom a sá­risápi Üj Élet Tsz-ben. Az 1976-ban életre hívott alapszer­vezetnek ma már 750 tagja van: így a tsz-ben foglalkoz­tatott alkalmazottak háromne­gyed része szervezett dolgozó. Felkészülés az idegenforgalmi szezonra A prognózisok szerint to­vábbra is élénk a külföldiek érdeklődése Magyarország iránt. A tavalyi tapasztalatok­ból okulva idén a vendégszám növelése helyett inkább a színvonalasabb, kulturáltabb ellátás a fontosabb feladat, annak érdekében, hogy a hoz­zánk látogatók minél több időt töltsenek nálunk. A szálláshelyek bővítéséhez az idegenforgalmi hivatal az idén 200 millió forint támoga­tást nyújt, ami azt jelenti, hogy 20 ezer hellyel gazdálko­dik a hálózat. Két új szálloda átadására kerül sor: elkészült a 400 személyes margitszigeti gyógyszálló, s megnyitja kapu­it Tatabányán a 100 ágyas Ár­pád-szálló is. ötezer új bungailó, motelhely is várja a nyaraló­kat az ország különböző tájain. költői est, az ingyenes és a dolgozók vásárolta színházbér­ietek, a több szakma megszer­zéséért indított agitáció, a sza­bad idő eltöltésére szervezett sportrendezvények, a termé­szetbarát szakosztály munká­ja. Lukács Lászlóné, a megyebi­zottság helyettes titkára figye­lemre méltónak ítélte a párt- szervezet szerepét a bizottság munkájában. Követendő pél­daként említette, hogy a mű­velődési bizottság felülbírálta és folyamatosan javította sa­ját tevékenységét. A továbbiakban az ifjúsági parlamentek kedvező tapasz­talatairól számolt be Lukács Lászlóné. A HVDSZ megyebi­zottság titkára, Ferencet Jenő, hozzászólásában kiemelte, hogy a jó előkészítés, az idő­be« megkapott feladat tervek hoztak jó eredményt. ALLATKERT JÁSZBERÉNYBEN A veszprémi állatkert segít­ségével a jászberényi Lehel Hűtőgépgyár létrehozta az ország első üzemi kezelésben lévő állatkertjét. a gyár szo­cialista brigádjai társadalmi munkában ketreceket, állathá­zakat szereltek össze az állat­kert számára, amelyet, töb­bek között négy oroszlán, kínai párduc, majmok, őzek, szar­vasok és vaddisznók né­pesítenek be. Tavasszal egy medve és számos ragadozó madár is érkezik Veszprémből Jászberénybe. Mecénás szövetkezet Évente 300-400 ezer forintot költ jóléti és kulturális célok­ra a Tardosbányai Építőipari Szövetkezet. A három saját autóbusszal a rendszeres mun- kiszállitás mellett évente több alkalommal országjárásra, színházba, sőt külföldi kirán­dulásra is viszik dolgozóikat, A szövetkezet mecénása a tar­dosbányai Spartacus SE-nek, és a rangos „Vörös márvány” táncegyüttesnek. HolKcsick — bilincsben Sikerült azonosítani a chilei fasiszta junta öt ál­dozatának személyazonosságát. A múlt év vegeit húsz megbilincselt kezű holttestet találtak egy chilei kőbá­nyában, közülük ötöt sikerült azonosítani. Mindany- nyiukát az 1973-as fasiszta puccs után tartóztatták le, azóta különböző koncentrációs táborokban látták őket. A Pinochet-junta 1974-ben tagadta a letartóztatás té­nyét, ezért eddig ezek a személyek az eltűntek listá­ján szerepeltek, mintegy kétezer társukkal együtt. BÁBFESZTIVÁL — EÜVÓSTALÁLKOZO Két rangos eseménynek ad otthont e hét végén az orosz­lányi művelődési központ. Szombaton, délelőtt 9 órakor kezdődik a városi bábfesztivál. A hetedik alkalommal sorra kerülő rendezvényen tizenhá­rom oroszlányi, illetve a vá­ros környéki községek iskolái­ban működő együttes ad számot az elmúlt egy évben végzett mun­kájáról. Vasárnap délután 3 órakor kezdődik az úttörő­fúvószenekarok megyei talál­kozója. Előzetesen hat együttes jelezte részvételét. A székesfehérvári UNIVERSAL Szövetkezel reklámfelirat- részleg ének dolgozói a Generál Kereskedelmi Vállalat meg­rendelésére neonreklám-felújitásl végeznek a megye külön­böző boltjainál. Képünkön. Tatabánya legforgalmasabb pa­pír- és írószerboltjánál lévő neonfeliratot javítják a szövet­kezet szakmunkásai (Fotó: Jusztin) Tanszéki ülés Az MSZMP megyei bizottsá­ga Oktatási Igazgatósága mun­kásmozgalmi tanszékének ven­dége vblt szerdán Várnai Fe­renc, a Népköztársaság kül­politikai rovatvezetője. Vár­nai elvtárs előadást tartott Kí­na jelenlegi külpolitikájáról. A tanszék tagjai ezt követően megvitatták a hallottakat. KATASZTROFÁLIS ROBBANÁS Felrobbant szerdán a pakisz­táni Lahore-ban egy robbanó­szerraktár. A szerencsétlenség következtében tizennégyen meghaltak, hetvenötön pedig megsebesültek és nyolc ház rombadőlt. TÖBBET AZ IDŐSEKNEK IS 1,3 millió forintot költött ta­valy szociális célokra a kocsj Aranykalász Termelőszövetke­zet, s ennek mintegy 90 száza­lékát az idős tagok járadéká­nak. nyugdíjának kiegészítésé­re fordítottak. Az idén 1.4 millió forintra emelték a szo­ciális alapot, amelyből a ,iá-, radékosok és alacsony nyugdí- jú tagok havi jövedelmét 1979. február 1-től 1200 forintra egészítik ki. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS! Ezúton mondunk köszönetéi a Tatabányai Városi Tanács­nak, az Oroszlányi Tanácsnak, az Oroszlányi Szénbányák bá­nyaüzemi kollektívájának és mindazoknak, akik drága ha­lottunk NYERGES IMRE temetésén megjelentek és mély gyászunkban őszinte együttérzéssel osztoztak. A gyászoló család. köszönetnyilvánítás : Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak, akik felejthe­tetlen halottunkat dudás Józsefet utolsó útjára elkísérték és őszinte együttérzésükkel osz­toztak gyászunkban. A gyászoló család. köszönetnyilvánítás : Hálás szívvel ezúton mon­dunk köszönetét mindazoknak, akik ismerték és szerették, s drága halottunk SEELER JANOSNÉ végső búcsúztatásán megje­lentek és részvétnyilvánításuk­kal osztoztak fajdalmunkban, A gy ászoló család. kolekajärvAny Több mint száznegyvenbe! kolerás megbetegedés fordult elő ez év január végétől a Malaysia: Államszövetség Per­ils szultánságában. A hatósá­gok a járvány továbbterjedé­sének megelőzésére 11 ezer la­kost védőoltásban részesítet­tek és szigorúbb közegészség­ügyi rendelkezéseket léptetlek életbe. !E-I9vészverseny A novembertől januárig tar­tó háziversenyek után a váro­si-járási döntőkhöz érkezett az ifjúgárdisták lövészverse­nye. Tatán ma délután dől el, hogy kik jutnak tovább az április 8-i megyei viadalra. A város ifjúgárdistái délután 2 órai kezdettel az MHSZ új­hegyi löterén adnak számot felkészültségükről. ÓRIÁS PULYKÁK — EXPORTRA 125 ezer óriási, 11-12 kilós pulykakakast, dolgoz fel ebben az évben a Zala megyei Ba- ramiifeldolgozó és Értékesítő Közös Vállalat Zalaegerszegen. A Baranya megyei Mágocson — tsz-farmon és háztáji por­tákon — nevelt nagy testű szárnyasok feldolgozására da­raboló gépsort szereltek fel a zalaegerszegi üzemben. A szárnyasokat darabolva, ki­csontozva és bőr nélkül — a szárnyat, combot fűszerezve — szállítják az NSZK-ba. Az óriás pulykák mellehúsa csont és bőr nélkül 3 kilót nyom. Leszúrta élettársát Szűcs Józsefné 45 éves be­tanított munkás, dunaegyházi lakos lakásán szóváltás közben konyhakéssel mellbe szúrta élettársát. Homo Gábor 44 éves segédmunkást, aki a helyszí­nen meghall. Szűcs Józsefnél a Bács megyei Rendőr-főkapi­tányság őrizetbe vette és meg­kezdte a bűnügy vizsgálatát. GYÁSZJELENTÉSI Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerlek, tiszteltek és szerették, hogy ZÁBONYIK ISTVÁNNÉ sz.: Schihdlcr Erzsébet 45 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatá­sa 1979. február 26-án, 12 óra­kor lesz Tatabányán, az új­telepi temető új ravatalozójá­nál. A gyászoló család. GYÁSZJELENTÉS ! Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj,, édesapa KOVÁCS PÁL 42 éves korában, 1979. február 20-án elhunyt. Temetése 1979. február 24-én, szombaton dél­után 14 óra 30 perckor lesz Tatán, a Környei úti temető­\ A gyászoló család. ben. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS! Ezúton mondunk köszönetéi mindazoknak, akik szeretett halottunk ECKLJANOSNÉ temetésén megjelentek és rész­vétük nyilvánításával osztoz­tak mely fajdalmunkban­A gyászoló csatáit ÉSSZERŰBB MUNKAREND Üi munkarendet vezettek be az ÄFIT XII-es szombathelyi vállalat Vas- és Zala megyei autójavító üzemeiben. Lénye­ge, hogy a két műszakban dol­gozó brigádok átveszik egy­mástól a folyamatban levő munkákat. Az új rendszerben folyamatossá vált a javítás. Ezen túlmenően az egymást váltó brigádok tagjai nemcsak tájékoztatják egymást a javi- 1ás állásáról, és az esetleges rejtett hibákról, hanem egy­úttal meózzók is egymást. Ez a szak társi kontroll jobb, színvonalasabb munkára ser­kenti valamennyiüket. V ERSRA JONGÓKN AK Március 23-tól hat egymás utáni pénteken a rádió stú­diójában — és a televízió képernyőjén — nyolc-nyolc versrajongó vetélkedik majd élő adásban az V. országos amatőr versmondó verseny döntőjébe jutásért. Tizenöten jutnak a döntő­be: május 4-én, Radnóti Miklós születésének 70. évfor­dulóján a rádió és a televízió másfél órás programot sugá­roz a rendezvény „utolsó felvonásáról”. ÜJ ÜZEMET ÉPÍTENEK! a klórozott polietilén készítésé-* re a kazincbarcikai Borsodi Vegyikombinátban, Az üzen* valamennyi termelóberendeze- sét és a gyártási eljárás) minden részletét a kazincbar­cikai üzem kutatói, fejlesztői! és tervezői alakították ki. A4 igen értékes adalékanyaggal at PVC ütésállóságát és hidege tűrését lehet fokozni. Az üze­met a Borsodi Vegyikombi-? nát PVC III. gyára szomszéd^, ságában építik fel. A TÜLÉLÖK TILTAKOZÁSA A náci haláltáborok túlélői«? nek helyi szövetsége, vah>-f mint több városi hivatalnoki a philadelphiai bírósághoz fordult, mert a philadelphiai történelmi Nemzeti Pafi-a igazgatósága kedden engedé­lyezte az amerikai náci pár*} tüntetését a park területén, oá* ahol 1776-ban kihirdették ej Egyesült Államok független»; ségét. A nácizmus üldözöttéi ■ le«? vél ben fordultak Carter el'4 nőkhöz, és az engedély ki­adását a hatósági jogkörrel való visszaélésnek. — nevez­ték. Von védőiéin n zaj ellen L Az erdő csendjének. .,zaj- szintje" körülbelül 30 de­cibel. Egy villanyírógép 55- 60, egy könyvelőgép 75-80 decibeles zajjal támadja az idegrendszert. A munkával együtt járó zajhoz hozzá­adódik még a. különféle épületgépészeti berendezé­sek, a fűlő- és a szellő­zőgépek, a ventillátorok, a vízhálózat, a szivattyúk, a kompresszorok, a kon­denzátorok, a kazánok, a felvonók gépháza stb. — állal keltett zaj is. Ugyan­akkor a magyar szabvá­nyok, amelyek megadják azokat, a határokat, ame­lyeket a zaj a lakóházak­ban, illetve a középületek­ben — az oktatási intéz­ményekben, a sportcsarno­kokban, a mozikban, az irodaházakban, a szállo­dákban stb. — nem ha­ladhat meg, eléggé szigo­rúak. A különféle ténye- zökre visszavezethető za­jok együttesen sem téphe­tik. túl például egy előadó­teremben a 40. egv iroda- helyiségbeű az 55-60 — t'agy, ha ott könyvelőgé­pek is működnek, a 65 — decibeles szintet. Ez az ellentmondás ért­hetően bonyolult feladatok elé állítja a tervezőket, il­letve a tervezésbe bevont akusztikusokat. Szerencsé­re főleg a fiatal akuszti­kus mérnökök száma ál­landóan növekszik, s mind többen birkóznak meg si­keresen az ilyen felada­tokkal például a KÖZTí- ben, az ÁÉTl-ben, a Kö- TUKI-ban. a LAKÚT Ell V- ben, az ETl-ben stb. Szak­ismeretek p utóbbi időben egyre szelesebb körben érvényesülnek, s így mind nagyobb a száma“ példá­ul azoknak az irodahelyi­ségeknek, ahol 10-12 író­gép zakatol, de a gépírónők mégsem hallanak a meg­engedettnél nagyobb zajt. Egyre sikeresebben előzik meg a különféle épületgé­pészeti berendezések okoz­ta zajok keletkezését is e középületekben és a lakó­házakban egyaránt. DOLGOZOK LAPJA - az MSZMP Komárom megyei Bizottsága is s megyei tanács napilapja - Főszerkesztő: KAPPEL EMIL. Telefon: 81-91. Szerkesztőség: Tatabánya. Pf m megvet tanács székház* Site rovat: ti-es mellék, gazdaságpolitika) rovat: 15-ös és !7-es mellék, kulturális rovat: 23-as mellék, sportrovat: zs?o= mellék levelező?! at, Tatabánya. Pf. 111., megyei tanacs székhaza 2801. r ' .........................-.................. levciezest r osta. Előfizethető a hirlapkézbesitő POTtahivataigkjiál é» Wíbraltőknél. Előfizetési díj február l-lől: 1 hóra 30 Ft, negyedévre 90 Ft, egész évre 380 Ft. - Kéziratokat nem őriünk meg és nem adun)» 3BC1 Telelőn: 2I-G7. 81--11. Belpolitikai rovat: 10-es mellék, aktuális (rovat: Ti-as mellék. — Kiadja a Komárom megyei Lapkiadó Vállalat, Tatabánya, Pf. megyei tanacs szék-háza 2801. Felelős kiadó:SZABÓ JÓZSEF. Telefon: ’22-VŐ, Vl-67, Bl-31. "1 ~T erjeszt? a "Maavar -- . ... , , - február l-lől: l hóra 30 Ft, negyedévre 90 Ft, egész, évre 360 Ft. — Kéziratokat nem érzünk meg és nem aduul* vissza. — Készül a Komárom megyei Nyomda Vállalat tatabanya; lapnyomdájában, felelős; Macher Z-oltaa, ~ INDEX; JtóuőS. ~ HU I££N iiflX*

Next

/
Oldalképek
Tartalom