Dolgozók Lapja, 1979. február (32. évfolyam, 26-49. szám)

1979-02-23 / 45. szám

H>79. február 83., péntek DOLGOZOK LAPJA 7 Szövetségi hírek Dorogon február 25-én 9,30 óraiéi rendezi meg a járási atlétikai szakszövetség a kü­lönböző _ korosztályok és kor­csoportok mezei futóbajnoksá­gát. Indulhatnak az általános, közép- és szakmunkásképző iskoláit, a sportegyesületek, a KISZ-alapszervezelek tagjai. Tatabánya városi sportfel­ügyelőségének természetjáró szövetsége túravezetői tanfo­lyamot indít. Jelentkezni le-, hét március 1-ig. A jelentkezé­seket a sportfelügyelőség cí­mére küldjék. (2803 Tatabánya, L, Tóth-Bucsoki ú. 3.) A Dorog járási kézilabda­szövetség február 24-én 13 órai kezdettel, a nemzetközi gvermekév tiszteletére leány- serdülő teremtornát rendezett 8 csapat részvételével. A te­remtornát Esztergomban, a Tanítóképző Főiskola gyakorló iskolájának szigeti tantermé­ben bonyolítják le. Éz a ver­seny nyitja meg a dorogi já­rás területén a nemzetközi gyermekév tiszteletére rende­zendő sportesemények sorát. Az első három helyezett csa­pat sportszer díjazásban ré­szesül. megyénk Sajtótájékoztató a labdarúgásról Írnia szívből és teljes erőből kell küzdeni a pályákon! Csütörtökön délelőtt az ­__ OTSH szék­h ázéban mutatkozott be Szepesi György az MLSZ új eLnöke a sajtó képviselőinek. A magyar labdarúgás új ve­zérkara mindössze két hó­napja kapta megbízatását. Ilyen rövid idő alatt lénye­ges változtatásokat teremte­ni egyetlen sportágban sem lehetséges. Szepesi György ezzel kapcsolatosan azt is el­mondta, hogy nem is törek­szenek csupán az öncélú újít- gatás kedvéért a minden­áron való változtatásra. — Alapelvünk a folyama­tosság — mondotta —, és ez azt jelenti, hogy minden olyant, ami eddig jó volt a Játékvezetők programja az idénykezdet előtt Emelik a felkészültségi szintet A megyei labdarúgó játék­vezető bizottság a tavaszi Idény kezdete előtt — különös tekintettel az új országos JB irányelveire és programjára — alapos munkát akar végezni, azért, hogy a megyei és járá­si-körzeti mérkőzéseken egyéb —több, képzettebb, felkészültebb játékvezető léphessen pályára. A JB megyei elnöksége feb­ruár 26-án az elnökségi tagok­nak, március 5-én a megyei ellenőröknek tart értekezletet, majd március 19—22 között a négy járási székhelyen vala­mennyi játékvezető részére szervez úgynevezett teszt­napot. A követelmény min­denki számára azonos: a já­tékvezetés a magyar labdarú­gás szerves része, el kell érni a nemzetközi szintet mind szakmai, mind szervezeti té­ren. Előtérbe helyezik a szak­mai és nevelőmunkát, a pá­lyákon nagyobb teret enged­nek a testi erő szabályos al­kalmazásának, a JB-ben pedig erősítik a vezetés demokratiz­musát. Az országos bizottság köve­telményeinek megfelelően te­hát megyei szinten is elsőd­leges feladat a labdarúgó-szö­vetségekkel való szoros együtt­működés, a játékvezetők meg­felelő fizikai és szellemi felké­a MAGYAR AUTÓKLUB esztergomi szervezete személy gépkocsi-vezetői TANFOLYAMOT INDÍT március 1-én ESZTERGOMBAN, március 12-én DOROGON. Jelentkezés: Autóklub Esztergom, Táncsics M. út 13. Telefon: 408. 823 szítése. Komáromban, a me­gyei játékvezetők évzáró­évnyitó rendezvényén Ludwig Antal, az országos JB képvi­selője is ezeket a törekvéseket hangsúlyozta, mindehhez jó munkát kívánva itteni sport­társainak. A komáromi rendezvényen aranysípokat, arany, ezüst és bronzjelvényeket is adtak át a játékvezetői testület régi, hű­séges törzstagjainak. (Akik el­foglaltságuk miatt nem lehet­tek jelen, ezután kapják meg ezt.) Aranysíposok: Emsberger Gyula, Farkas István, Honivá- ri János és Schlick János. Aranyjelvényesek: Bakon Ferenc, ifj. Cseh László, Hidasi József, Herczeg Gyula, Honvéd Antal, Gál Péter, Kezes Sán­dor, Lünk János, Magyara Ferenc, Marton Miklós, Mar­ton László, Nemeth I. József, Pándi Ferenc, • Szileszki György, Thier István, Tóth Já­nos. Ezüstjelvényesek: Bajer Já­nos, Bugyi Imre, Földes Mik­lós, Klucsnyák József, Kö- nye Imre, Marosi József, Mo­hos István, Sulyok József. Bronzjelvényesek: Barrase- vich Jenő, Csapó László, Csóka Ferenc, Dikácz László, Farkas János, Horváth Ferenc, Horváth Zoltán, Hozmán Gyu­la, Komáromi Lajos, Lovas József, Marosvölgy} János, Nagy Attila, Németh II. Jó­zsef, Pölöskei Imre, Pulai Zoltán, Simon Gyula, Stobl János, Szűcs János, Tasi Imre, Telegdi Gyula, Windicz Rezső. Több évtizedes munkájának elismeréséül arany jel vényben részesült még Tatán Gyaraki Károly és Tóth Sándor. Kisbér nagyközség Közös Tanács VB. Költségvetési Üzeme szabad' kapacitásában VÁLLAL a lakossági szolgáltatásfejlesztés érdekében víz-, villany-, asztatos-, parkettázó­és műpadló ngasilási nuiitááhat Vállalja továbbá a lakossági szállítási igények kielégítését. A hatóságilag érvényben lévő arak alánján. igénybejelentés: Kisbér Pcrczel Mór út 40. szám alatt. 13« szövetség munkájában, azt töretlenül folytatjuk. Lénye­ges viszont, hogy a labdarú­gást körülvevő légkör, az at­moszféra változzon, mert ez alapvetően befolyásol min­denkit — játékost, edzőt, bí­rót, közönséget —, aki vala­miképpen kötődik a sportág­hoz. Eddig bizonyos titokza­tosság lengte körül a labda­rúgást. Voltak olyan belső ügyei, amelyek ..nem tartoz­tak” a nyilvánosságra. Lé­nyegében azonban ezekben a ..belső ügyekben” nem volt régebben és most sincs sem­mi titkolnivaló. Éppen ezért fontos, hogy labdarúgásunk vezetési gyakorlatában a de­mokratikus szellem váljon uralkodóvá. Nagyon tisztességes, alanos és hosszan tarló munkára van ahhoz szükség, hogy a magyar labdarúgás kimoz­duljon pillanatnyi helyzeté­ből. Semmilyen folyamatos­ságot nem akarunk megtörni — mondotta —, viszont alul­ról, az utánpótlásnál meg­kezd jük ezt a több évre szóló munkát. Az MLSZ elnökének elvi jellegű bevezetője után Kri­zsán József főtitkár tájékoz­tatta az újságírókat, néhány gyakorlati, praktikus kérdés­ről. A mérkőzések rendezésé­ért, zavartalan lefolyásáért mindig a helyi egyesület 'az első számú felelős. (Az eddi­gi gvakorlat az volt. hogy az MLSZ előírta, ki. hol tartóz­kodhat. ki mehet az öltöző folyosójára stb.) A házigaz­dáknak kötelessége a nézőket és a vendégcsapatot messze­menően kiszolgálni. A játéktér rendjéért vi­■ ■--------------------------szont kizáró!af a játékvezető felel. A játék­vezetéssel kapcsolatosan azt is elmondta TCrizsán József, hogv a jelenlegi, tehát az 1978’79-es bajnokságban még nem vezetik be a piros és . a sárga lapot. Erre csak a kö­vetkező bajnokságban kerül sor. Szólt a főtitkár az átigazo­lásokról is: — Némi túlzás­sal 30 évre visszamenőleg 30- féle átigazolási szabályzata volt már a magyar labdarú­gásnak. A mindenkit 'kielégí­tő szabályzatot lehetetlen megalkotni, mert aki játékos, akar szerezni, az mindig úgy érzi majd., hogy túl merev a rá vonatkozó passzus. Ebben a kérdésben is — szintén a sok éves tapasztalat alapján — az erre: alakult bizottság dönt.. Ott volt. a tájékoztatón Petri Sándor, a Játékvezető Testület titkára is. Az általa elmondottak lényege a kö­vetkező. A magyar játékve­zetés gyakorlata eddig né­hány lényeges kérdésben — a testi erő szabályos kihasz­nálása, a játékos magatartá­sa. gesztusai, a szándékos ke- zeaés, a vissza rántás stb. — eltért a nemzetközi gyakor­lattól. Ezért volt az, hogy a FIFA és az UEFA nem szí­vesen foglalkoztatta a magj ai bírókat. Labdarúgásunk te­kintélyének növelésével szó­rósán összefügg, hogy a já­tékvezetés is visszanyerje nemzetközi rangját. A Jt ve­zetése nem lett liberálisabb, hanem következetes cél 'a, hogy egységes felfogású já­tékvezetés legyen a magyar és a' külföldi pályákon. Szó esett a tájékoztatón — a témát kifeje­zetten Szepesi Györgynek „címezték” — a bundák'-ól. Az MLSZ el nőké nagyon ha­tározottan kijelentette,- hogy meg fogják keresni azokat az eszközöket, amelyek kiirtják labdarúgásunkból ezt a za­vart keltő tisztátalan ..ruhane­műt”. — A néző sok min­dent elvisel — mondta Sze­pesi György —. de a mérkő­zéseket elbliccelő labdarúgó­kat nehezen tudja elviselni. Talán a legelső feladatunk, hogy a magyar labdarúgó- pályákra visszahozzuk a tisz­ta szívből és le'íes erőbő! való küzdést. Ez. magával hozza majd a játék színvo­nalának emelkedését is. A pálya széléről öt hónap alatt mindössze egy győzelmet ért el az olasz labdarúgó-bajnokságban utol­sóelőtti helyen álló Bologna. A klub vezetése a kudarcot elsősorban a szakvezetés szá­mára írja. Eddig két . edző­csere volt Bolognában, most a harmadikra . is sor kerül. Marino Peranit, a csapat volt régi játékosa Cesarino Cerve- latti váltja fel a kispadon. ★ Március 9—11. között kerül sor az Elektroimpex nemzet­közi úszóversenyre. Február 20. volt a nevezési zár'at. „Név szerint még nem tud­juk, kik indulnak, de min­den reményünk megvan arra. hogy híres úszókat is látha­tunk majd a külföldi kül döttségekben. Ez mindenkép­pen fontos lenne, mert meg­felelő ellenfeleket kapnának a magyar élgárda tagjai” — mondotta Kolossá Klára, a szövetség úszószakbizottsá­gának titkára. Anglia, Auszt­ria. Bulgária, Csehszlovákia, Hollandia, Lengyelország, az NDK, az NSZK, Románia, a Szovjetunió és Magyarország nevezett. Egyébként vízilab­da-mérkőzésre is sor kerül, ezen a két napon találkozik egymással Magyarország és a Szovjetunió válogatottja. ★ Borongós képet festett az európai esclgáne» Jelenéről Isao Inokuma, japán vezet edző a legutóbbi tbiliszi nerr zetközi viadalon szerepelt - ti vol-keletiek egykori, 1934-« olimpiai bajnoka. „Ha ezt íg folytatják tovább az őre kontinensen, a cselgáncs ni luk meghal, mert elveszi eredendő szépségét. Az eure paiak mást sem csinálna! csak erősítenek és végzetese elhanyagolják a technik; képzést. ★ Tegnap reggel Csehszlová­kiába utazott a magyar jég­korong-válogatott, amely há­rom előkészületi találkozót vív a szlovák első liga élcso­portjába tartozó Skalica együttesével. Nincs már sok idő a galaci világbajnokság rajtjáig, a szakvezetés a le­hető legjobb programot igye­kezett összeállítani a váloga­tott számára. Nagy erdeklódes mellett ke­rült sor a skopjei Vecser ■ cí­mű lap nemzetközi labdarúgó- tornájának elődöntőire, há­rom magyar és egy jugoszláv csapat részvételével. Meglepetésre a szerb köz- társasági liga éllovasa, a Bor 3:1 (2:0) arányban győzött a Vasas ellen. A másik ágon a Diósgyőr 2:1 (1:0) arányban verte az MTK-VM-et, Sakk Egyéni bajnokság Tokodon két csoportban Befejeződött a dorogi járás férfi egyéni sakkbajnoksága. A hosszú küzdelem több’ mint egy hónapig taholt. A ver­seny két csoportban zajlott, csoportonként 12—12 induló­val. A mérkőzésekre a Tokod-; üveggyári Liszt Ferenc Kul- lúrotthonban került sor. Vala­mennyi já.éknapon voltak gyors győzelmek és hosszan tartó, küzdelmes pariik. A bajnokságban a Viscosa SE., (a megye legnagyobb szakosz­tálya) versenyzői szerepellek legjobban. Az ,,A’-csoporlban a 4. he­lyezett Kovács Vilmos ma­radt veretlen, két versenyző­nek volt egy-egy veresége. A legtöbb döntetlent — hetet — a veretlen Kovács Vilmos érte el. Valamennyi indu’ónak volt legalább egy győzelme. Az „Alcsoportban a küzdelme­ket fokozta, hogy, a bajnokság 1—6. helyezettje nyert jogot a megyei bajnokságban való indulásra. Az ..Alcsoport végeredmé­nye:. 1. Szüts János (Viscosa SE) 8. 2. Mayer János (Viscosa SE) 8. 3. Ifj. Gál Lajos (Vá­rosa SE)7.5. 4. Kovács Vilmos (Viscosa SE) 7.5. 5. Siroki Györgv (Viscosa SE) 7. (i. Ifj. Horn Mihály (Viscosa SE) 6.3, 7. Vadasi József (Tokodi Éoí- tők SE) 5 5. 8. Jambik Pál (Viscosa SE) 4.5. 9. Kállai Fe­renc (Viscosa SE) 4. 10. Id. Gál Lajos (Viscosa SE) 4, TI. Selmeczi M'klós (Visco-a SE) 2. 12. Hédi Rudolf (Tokodi Építők SE) 1.5 pont. A „B”-esoporlban kiemelke' dően játszott Cselesziki Gábo^ aki veretlenül, csupán egy döntetlennel, 2 pont előnnyel nyert. A versenyzőket itt álta­lában a támadókedv jellemez­te, ezt mutatja az is. hagy csupán öt döntetlen volt a mérkőzések során. A ,,B”-csoport végeredmé­nye: 1. Cselesziki Gá^or (Vid­eósa SE) 10.5, 2. Id. Horn Mi­hály (Láhallani SE) 8,3, 3. Ifi. Meixner Ferenc (Viscosa SE) 8.5. 4. Tóth Gyula (Viscosa SE) 7, 5. Ifj. Zsebük An al (Bajnai SE) 6,5, 6. Lőrinc Fe­renc (Bajnai SE) 6,5, 7. An al Gyula (Viscosa SE) 4, 8 Szik­lai Ferenc (Tokodi Építők SE) 4, 9. Dér Jenő (Viscosa SE) 3.5, 10. Erdő Tamás (Bajrai SE) 2,5, 11. Mihály Gyula (Bajnai SE) 2,5, 12. Cseleszki Imre (Viscosa SE) 2,5 pont. A komáromi járási-városi bajnokság 12 résztvevője kö­zül a legkiegyensúlyozottabb teljesítményt a Kisbéri Gam­bia versenyzői nyújtották. Kö­zülük került ki az első és a második helyezett. A győzel­met Kovács Barnabás szerez­te meg, mindössze egy vere­séget szenvedett Jánosi Fe- renctői, a Komáromi AC ver­senyzőjétől. Az egyéni bajnokság vég­eredménye: t. Kovács Barna­bás (Kisbéri Gamma) 8 5, 2. Kardos Csaba (Kisbéri Gam­ma) 8.5. 3. Jánosi Ferenc (Komáromi AC) 8. 4. Ifj. Szu­nyj Laios (Ácsi Kinizsi) 7.5, 5. Háias László (Ácsi Khiiz«’) 7. 6. Kántor Csaba (Komáromi AC) 6 pont. Futószalagon Érdekes összeállítást ké- A sznvjet olimpiai váln”«- szitett a Stadio című olasz tolt a Radnicski Zombor ellen lap. Azt vette számításba, 3:1 (2:0) arányban győzött, hogy a nagy összegért megvá­sárolt csatárok góljaikkal ~k eddig hogyan szolgálták meg vételárukat. Pruzzó, a Róma Megkezdődött a ..Tallin '79’* esa tárcái Maga három mill iárcL-elnevezésű., nemzetközi sakk­lírába került, s mivel négv verseny, amelyen a masvar gólt lőtt, egy-egy gólja 750 színeket Sax Gyula, az olirn- rnillió lírába került — eddig, piai bainokesaoat tagja k»n- Mögötte a Juventus középes»- viseli. Az 1. fordulóban Sax tára Virdis következik. 575 jól kezdett: legyőzte a szov- millió lírába kerülő góljaival, jet Ivó Neu-t. : Gyorsiist^ az 1979. február 21-cn megtartott nemzetközi olimpiai sport« lottó jutalomsorsolásról. A gyorslistában az alábbi rövidíté­seket használtuk: A Harkov borotva (195 Ft), B Moszkvics 1500 tip. személygépkocsira utalvány, C Lada 1200 tip. személygépkocsira utalvány, 1) Ulazás az 1980. évi moszkvai olimpiára (15 000 Ft), L Vásárlási utalv. (10 000 Ft), F Minszk—10 hűtőgép (5300 Ft), G Junoszty—402 tv (4350 Ft), H Riga mosógép (1500 Ft), I Rakéta—7 porszívó (1260 Ft), J Vásárlási utalv. (5000 Ft), K Vásárlási utalv. (2000 Ft), L Vásárlási utalv. (1000 Ft). A nyertes szelvényeket 1979. március 20-ig kell a totó- lottó kirendeltségek, az OTP-fiókok, vagy posla útján a Sportfogadási és Lottó Igazgatóság címére (1875 Budapest, V., Münnich Ferenc u. 15.) eljuttatni. A gyorslista közvetlenül a sorsolás után készült, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. La­punk csak a Budapest és vidéke, és a Győr és vidéke jel­zésű nyerőszámokat közli. Egymillió Hétmillió 263 254 I 280 465 a 046 108 L (tói 845 L 001 114 E 006 851 L 286 202 K 291 939 K 067 382 L 063 319 L 035 536 K 047 010 H 309 150 I 314 887 Ij 074 793 L 080 530 L 052 747 L 058 484 L 320 624 K 326 361 L. 092 004 K 103 478 I 092 906 L 121 591 L 332 093 L 337 835 E 109 215 J 114 952 L 133 065 L 138 802 K 349 309 L 377 9*4 Li 120 689 K 126 426 L 156 013 L 161 750 L 418 153 H 423 890 J 187 900 L 155 111 K 167 487 D 173*224 L 429 627 K 446 838 K 160 848 E 183 796 H 196 172 I 213 383 D 458 312 L 464 049 L, 201 007 J 206 744 L 224 857 K 253 542 D 475 523 L 521 419 E 189 333 I 195 270 L 259 279 I 282 227 K 527 156 L 532 893 P 229 692 L 241 166 L 287 964 I 305 175 L, 567 315 H 573 032 H 2G4 114 K 419 013 K 322 386 J 385 493 L 578 789 L 584 526 L, 424 750 J 464 909 L 391 230 J 396 967 L 390 263 K 618 948 K 476 383 L 482 120 L 402 704 n 408 441 G 636 159 .1 647 633 K' 487 857 L 499 331 L 414 178 G 419 915 I 653 370 L 670 .381 K 503 068 E H 516 542 L 425 652 D 431 389 «76 318 lj 710 740 L» 525} 270 533 753 K 437 126 J 442 863 í 727 931 .1 745 162 Ii 543 227 í. 550 964 L 454 337 K 4(55 011 L 859 902 Íj 905 798 K 608 334 K 637 019 L 471 548 Jj 477 285 K 917 L »23 009 T, 643 493 L «54 230 t 493 0.22 Ti 775 «00 í. 665 704 J «77 178 L 7C1­346 Íj 787 083 1. Kilóm miUio 688 052 L TOO 126 L ih 810 020 031 J I, »04 291 Kló 768 L L 38 i 410 <06 654 A L 39 3 421 443 118 K I Hatmillió 827 242 L «32 979 j 438 602 K 439 339 Ii 760 160 L, T65 897 L 838 716 L 841 453 C 463 024 L 479 496 L 777 817 371 530 K K 811 829 793 004 L L 850 896 907 190 036 560 L K K 867 *01 901 823 913 297 I D L 496 542 554 709 605 079 L E L 519 548 565 657 342 553 I» E H 834 741 I »46 215 L 919 034 I »24 771 K 571 290 L 617 186 Ii 851 952 K 857 689 K 930 500 L 936 245 L 628 660 L 645 871 P 863 426 J 869 168 L 941 992 L, 947 719 T. 651 603 G 657 345 K 874 913 900 039 L J 880 /920 637 796 L L 953 964 456 930 L F 959 193 970 667 T G 668 600 726 £19 293 189 J L L 674 714 737 353 715 563 Is Iá K 926 333 K 938 007 L N yolcmillió 776 348 L 777 822 L, 943 744 L »55 '*18 1. 010 326 L 148 .311 7 783 55« Íj 789 29« T, ÍW) 955* L 966 692 L 150 988 K 177 190 1 795 033 ÍJ 8 no 77r J 377 Lm 194 410 F 2&7 517 B m 9S1 K 823 716 im

Next

/
Oldalképek
Tartalom