Dolgozók Lapja, 1979. február (32. évfolyam, 26-49. szám)

1979-02-01 / 26. szám

4. oldal Diplomatatáska A gödöllői mezőgazdasági tudományos napokat Cselőtei László akadémikus, az Agrár- tudományi Egyetem rektora nyitotta meg szerdán délelőtt az intézmény aulájában. A háromnapos tudományos ülésszak résztvevői megvitat­ják a takarmányozás és a ta­karmánygazdálkodás idősze­rű kérdéseiről és az 1978-ban végzett gépesítési kutató­munkáról szóló beszámolókat. Az első napon Dénes Lajos, mezőgazdasági és élelmezés- ügyi miniszterhelyettes a ku­tatás feladatairól tartott be­vezető előadást. Egyebek kö­zött hangsúlyozta: törekedni kell arra, hopr minden ku­tatási eredmény — ami idő­szerű igényt elégíthet ki — hasznosuljon. Felhívta a fi­gyelmet, hogy az élenjáró gyakorlattal való kapcsolatok bővítésének különös jelentő­sege van. A bennük rejlő szellemi és anyagi lehetősége­ket. fokozott mértékben kell felhasználni úgy, hogy a ku­tatás és a fejlesztés vala­mennyi forrása a központi elhatározások megvalósítását szolgálja, segítse. Mint mon­dotta: érvényt kívánnak sze­rezni annak az elhatározás­nak, hogy a hazai kutatás azokra a feladatokra össz­pontosítsa az erőket, amelyek sajátos adottságaink és igé­nyeink miatt itthon oldhatók meg a legeredményesebben, a leggazdaságosabban. Bánházi Gyula, a MÉM Mű­szaki Intézetének igazgatója a gépesítési kutatások múlt évi eredményeiről készült be­számolójában a többi között arról tájékoztatott, hogy 1978-ban a géprendszer fcj-r lesztö tevékenység központi kérdése a VI. ötéves terv gép­rendszereinek további alaki* tása, finomítása volt. Ez a munka évekkel ezelőtt meg­kezdődött, s az első elképzelé­seket már fokozatosan ponto­sítani lehet. Vizsgálataik szá­mos erő- és munkagép minő­sítésére kiterjedtek. Így egye­bek között megállapították, hogy a következő tervidőszak mezőgazdasági alapgépei kö­zé sorolhatók az E 516-os és a Bizon Gigant gabonakom­bájnok, amelyekhez a hazai ipar korszerű csőtörö adap­tert gyárt. A Rába talajmű­velő gépek, a mély- és közép­mély szántóekék, a nehéz- és középnehéz tárcsák kedvező minősítést kaptak, munkájuk minősége jó volt. Fekete Lajos, a Gödöllői Agrártudományi Egyetem tan­székvezető tanára a takarmá­nyozás hazai irányzatairól szóló előadásában kiemelte; hogy*szükségszerű a rendkí­vül nagy méreteket öltött ta- kormányimport mérséklése. Ezt nem csak pénzügyi okok teszik szükségessé, tavihatat­lan a világpiaci viszonyoktól való nagyfokú függőség is. A tudományos ülésszakon a takarmányozás és a takar­mánygazdálkodás témaköré­ben 18 előadó számolt be in­tézményének kutatási ered­ményeiről. A gödöllői mező­gazdasági tudományos napok előadássorozata csütörtökön a mezőgazdaság gépesítése tárgykörben folytatódik. Uépíronttanácslrazás A kormány zöldségprog- .ramjának végrehajtása jó ütemben halad. Hazánkban a zöldség-gyümölcsei lát ás szín vonala változatos és kielégítő, de gyakran a háziasszonyok­nak és a termelőknek is van­nak ezzel kapcsolatos' meg- tegyzeseik. A termelőknek az. hogy sokszor indokolatlanul is akadozik az átvétel, a házi­asszonyoknak pedig elsősor­ban az árral és a minőséggé1 szemben vannak jogos kllogá- salk, — hangsúlyozták a Ha­zafias Népfront Országos Ta­nácsának szövetkezet- es ag­rárpolitikai, valamint gazda­ságpolitikai bizottságának szerdai közös ülésén, amelyen a zöldség-gyümölcsellátás ta­pasztalatait és várható ten­denciáit. vitatták meg a szak­emberek. ’ A nagyvásártelepen meg- -tartott tanácskozáson a részt­vevők az előbbiekhez azt is hozzáfűzték: napjainkban a zöldség-gyümölcsforgalmazás fejlesztése az a láncszem, amelyik a fogyasztás növeke­dését az áruk minőségének ja­vítását és a termelés stabili­zálását meghatározó jelleggel befolyásolja. Ezért mindenek­előtt a forgalmazásban kulcs­szerepet betöltő vállalatok ke­reskedelempolitikai szemlé­letét, munkájuk szervezett­ségét és telephelyeik, üzeme­ik felszereltségét kell javíta­ni. Nagyobb termelékenység szovjet elektrongyorsító berendezéssel Űsernnvatds a VillarrtosszigVitelö’ és /I / tta nyaggyá r ba n Szőriét gyártmány«, úgy­nevezett lineáris elektron- gyorsító berendezési helyez­tek üzembe szerdán a Villa­mosszigetelő és Műanyag Gyárban. Ily módon elkészült az ország első, ipari méreti gépi besugárzó üzeme. A be­rendezést a leningrádi Jefre- mov Intézet, szállílotta. A villamos és kábeliparban évek óta megoldásra váró fel­adat a szerelési munka kor­szerűsítése, amelynek egyik akadálya volt, hogy hazánk­ban nem gyártottak széles körben alkalmazható, hő­re zsugorodó kábel-szerelvé­nyeket. Ezeket eddig tőkés importból kellett beszerezni. Most a hazai sugárkémia je­lentős állomáshoz érkezett. A szovjet Techsnabexport kül­kereskedelmi egyesülés olyan berendezést, szállított a gép­ipar müanyagfeldolgozo bázi­sának .<y!ámító Villamosszi- getelő és Műanyag Gyárba, amelynek révén a hőre lá­gyuló anyagot, például poli­etilént nagy energiájú elekt- ronsugárzással átalakítják. Az anyagban kémiai folyamai játszódik le, így az anyag hőre keményedő tulajdonsá­got vesz tel Az ily módon • készülő termékek hő- és hi- riegállóak. villamos korró­zióval szemben ellenállnak. Az új termék felhasználási köre rendkívül sokrétű. Egye­bek között az olajiparban, a bányászatban, valamint gyó­gyászati eszközök hatéko­nyabb sterilizálására is fel­használhatják az eljárást. A telefonkábel-gyártásban le­hetővé válik a beázásmentes kábelek előállítása 15. Az üzem ünnepélyes át­adása után a magyar és szov­jet partnerek hosszú távú együttműködési szerződést ír­tak alá, amely kiterjed a közös - kutatásra, fejlesztésre is. Jubileumi közgyűlés Nagyigmándon Az alkalomhoz illő, ünnepé­lyes külsőségek között tar­totta meg jubileumi közgyű­lését a nagyigmándi Üj Élet Termelőszövetkezet, amelynek jogelődje, a thalypusztai Pe­tőfi Tsz, harminc évvel eze­lőtt, megyénkben _ elsőként kezdte meg a közös gazdálko­dást. Az elnöki asztalnál helyet foglalt' Fock Jenő, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, megyénk országgyűlési kép­viselője, Mokri Pál, a megyei pártbizottság első titkára, dr. Kiss István, a megyei tanács elnöke és dr. Nyíri Béla, a TOT főtitkár-helyettese is. Takács József közgazdasági elnökhelyettes üdvözlő szavait követőén a Dobi István Gyer­mekváros úttörői köszöntötték a közgyűlés résztvevőit. A rö­vid műsor után szegfűcsokro­kat nyújtottak át az elnökség tagjainak. . A vezetőség beszámolója, amelyet Bertalan László elnök terjesztett a közgyűlés elé, meghatott szavakkal emléke­zett meg a taposatlan utat vállaló alapító tagok nehéz sorsától, s arról a lankadat­lan szorgalomról, amellyel 192 holdas gazdaságuk megerősö­désén, felvirágzásán fáradoz­tak. Felidézte a későbbi, éppen 20 évvel ezelőtti februárt is, amikor az Új Élet Tsz szinte egyik napról a másikra több­ezer holdas közös gazdasággá változott. — A mi elődeink kaszát, kapát, hagytak ránk örökségül, mi azonban már mindent, tu­dó traktorokat, kombájnokat, hagyunk a fiainkra. Megta­nultunk száz, meg ezer hektá­rokon gazdálkodni, millió fo­rintokban ^gondolkodni. JSlőre- látóak voltunk, mert személyes szükségleteinkre csak mérték­kel vettünk ki a közös persely­ből. Ennek köszönhető, hogy ma 218 millió forint közös va­gyonnal rendelkezünk — hangortatta, majd áttért ta­valyi gazdálkodásuk részle­tes elemzésére. — Termelőszövetkezetünk vezetőségének megítélése sze­rint múlt évi gazdálkodásunk­ban messzemenően érvényesül­tek a népgazdaság célkitűzései. Kétszázalékos munkaerő­megtakarítás mellett 26 szá­zalékkal növeltük a termelési értéket, amely most már meg­haladta a 115 milliót. A tsz ál­tal elért nettó jövedelem pe­dig az előző évi duplájánál is több lett, annak ellenére, hogy lyet foglal el ebben a halé^ konyság növelése. Viola Sándornak, az ellen­őrző bizottság elnökének és Sára Józsefnénak, a nőbizott­ság elnökének nagy figyelmet érdemlő beszámolója után többen is hozzászóltak. Mol­nár Jánosné, ifj. Kerekes Fock Jenő beszél a közgyűlésen időjárás nem . no vényt ermelés­az 1978. évi kedvezett a nek. A közös gazdaság árbevéte­leinek 62.4 százalékát az állat­tenyésztés adja, amelynek ta­valy minden ágazata nyeresé­ges volt. Szépen teljesítették vallatásukat a szocialista bri­gádok. Közülük is kitűnt. a szállítók, valamint, az 1-es ba­romfitelep szocialista brigád­ja. A vezetőségi beszámoló fo­kozott figyelmet szentelt a költségmegtakarítás, a minősé­gi munka, a munkaidő jobb kihasználása elemzésének. Ha mindenki csak egyetlen órát ..lazít” naponta, az annyi, mintha 38 ember egész évi munkája esne. ki a termelés­ből — mondotta Bertalan László, majd az idei év leg­főbb feladatait taglalta, hang­súlyozva, hogy központi he­A parlamentben Losonc/.! Pál előtt letette az esküt Dobos fstván. a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság elnökhelyet­tese, valamint Kovács Imre és Pásztor Gabriella, a testület tagjai A KISZÖV-elnökség fórumán:• Reális terveket készítettek az ipari szövetkezetek Szerdai elnökség. az ipari ülésén a KISZÜV megvizsgálta, hogy szövetkezetek idei tervei mennyiben vannak összhangban a központi irány­elvekkel. Áttekintve a terveket meg­állapították, hogy megyénk ipari szövetkezetei a piac igé­nyeivel és a központi irány­elvekkel összhangban alakí­tották ki 1979. évre a terve­ket. összesen 1.2 milliárdos termelés várható a KISZÖV érdekeltségi köréhez tartozó szövetkezetektől, s ez 8,2 szá­zalékkal haladja meg az előző évit. A létszám 3,2 százalékos növelésével számolnak, s ez reálisnak tekinthető. 1978-ban is három százalékkal lett több a szövetkezeti létszám. A ta­valyinál némileg visszafogot­tabb, mintegy 5.3 százalékos bérszínvonalnövelésre lát­nak lehetőséget. Tíz száza­lékkal több nyereséget akar­nak elérni, mint az előző év­ben. A dollár elszámolású piacon való értékesítés 69,7 százalékkal lesz több, mint 1978-ban volt. A szolgáltatás bővítésének mértéke is meg­haladja majd az országos át­lagot, (de még mindig nem éri el a kívánatos mértéket.) Száztíz lakást szándékoznak idén átadni. A szövetkezetek egyik leg­nagyobb feladata lesz ebben az esztendőben a beruházások gyors megvalósítása. Kétszer annyi beruházás lesz, mint tavaly, értéke meghaladja a 160 millió forintot. A beruhá­zások fő célja a szolgáltatá­sok, valamint a, tőkés export növelési feltételeinek javítása. A Deltában, a Mikrolinban és a Komárom megyei Ruhatisz­tító- Szolgáltató Szövetkezet­ben valósul meg a beruházá­sok fele. A beruházások finan­szírozásához szükséges pénz rendelkezésre áll. A vitában Bcnkovics Ala­jos úgy vélekedett, hogy a tervekben szereplő s az országos átlagnál nagyobb mértékű — termelésnövelés nem lesz túlzott. Fizetőké­pes kereslet van termékeikre és szolgáltatásaikra, kapaci­tásuk lekötött. Ugyanakkor szükségesnek látja a teljesít­mény-követelmények- növelé­sét. Az anyagellátási gondok mérséklésére anyagbeszerzési társulás létrehozását javasol­ta Benkovics Alajos. Szabó József elmondta, hogy az im­port korlátozása már érezhető a gazdálkodásban, szövetkeze­tüket is rákényszeríti, hogy belföldi anyagokkal helyette­sítsék a külföldit. A vita összefoglalójában Tóth Mihály, a KISZÖV el­nöke hangsúlyozta, hogy a tervek reálisak, a feltételek adottak a megvalósításukhoz. Kétségtelen, hogy a korábbi­nál nagyobb erőfeszítésekre lesz szükség, törekedni kell az eszközök és a munkaidő jobb kihasználására, a beruházások gyors megvalósítására. , A László, Körmendi László, Nagy Tibor és Pogrányi József munka- es életkörülményeik megváltozásáról nyilvání­tották kedvező véleményüket, majd ágazatuk tevékenysége* vei kapcsolatban tették tfé* hány javaslatot. ^ ^ Ezután Fock Jenő emelke*. dett szólásra, — Három ■ évtized legna-í gyobb eredményének azt tar­tom, hogy mint nép, mint em­beri közösség jobbak lettünk. Bár magam is találkozom meg emberi irigységgel, ármányko­dással. mégis, népünk össze­hasonlíthatatlanul jobb, ön­zetlenebb, nyíltabb és együtt­működésre készebb, mint az­előtt volt. Igaz, sok gondunk van még helyileg és országo­san egyaránt, de ha a jövőben is úgy gondolunk és cselek­szünk, mint ahogy ebben a szövetkezetben tették, akkor úrrá leszünk ezeken a gondo­kon — mondotta a többi kö­zött. A továbbiakban hangsú­lyozta: Ifjúságunk rászolgált a bizalomra. Arii ahhoz, hogy fiataljaink megértsenek ben­nünket, nejünk is meg kell értenünk őket. Elismeréssel szólt Fock Je­nő a tsz háztájit segítő tevé­kenységéről, majd rátért arra, mennyire indokoltnak tartja a tsz-ek közötti együttműkö­déseket, a fontos beruházások közös megvalósítását. Kívánta, hogy a termelőszövetkezet a jövőben is érjen el a tavalyi­hoz hasonló, kimagasló ered­ményeket, s hogy a tagok to­vábbra is találjanak örömet a mindennapi munkában. Bertalan László a hozzászó-’ lásokra adott rövid válasza után a „Termelőszövetkezet. Kiváló Dolgozója” kitüntetést nyújtott át Leller Ferenc, Lei­ter Ferencné és Terbók János­né alapító tagoknak, Bálint Mihályné főkönyvelő-helyet­tesnek, Bajcsay Dénesné ba­romfigondozónak, Vörös Vince gépkocsivezetőnek, Gergely Sándor traktorosnak, Horváth Vince lakatosnak, Rendes Miklós építőipari dolgozónak és Varga Lajos szerelőnek. Az 500 000 kilométer baleset­mentes vezetésért Kelemen József. Kelemen János, Vörös BéUi és Gergely István kapott kitüntetési. rsfrrHRTHK1’ AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA ' ™n-26;sz­CSÜTÖRTÖK ß Ara: 1,20 forint Mai számunkban: „Egyetlen darab szén sem kerül magától a felszínre!” 3. oldal yfUG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! A kutatási eredmények gyors hasznosítása népgazdasági érdek Megtanultunk ezer hektárokon gazdálkodni, milliókban gondolkodni... /

Next

/
Oldalképek
Tartalom