Dolgozók Lapja, 1979. január (32. évfolyam, 1-25. szám)

1979-01-16 / 12. szám

$ DOLGOZOK LAPJA 1979. Január 18., keM A szocialista országok gaz­dasági közösségének megala­pításakor a gépipar csak né­hány tagországban volt az ipar vezető ágazata. Ilyen or­szágok közé tartozott a Szov­jetunió, az NDK, valamint Csehszlovákia. A többi ország „történelmi örökségül” kapta az elmaradott, gyengén fej- • lett ipart, amelyben a gép­ipar igen kis szerepet játszott. Ezért nem véletlen, hogy az utóbbi három évtizedben a tagországok megkülönbözte­tett figyelmet fordítottak a gépipar fejlesztésére. A fejlő­dés fontos, tényezője, hogy az ötvenes évek közepétől a tagországok egyre szorosabb együttműködést építettek ki. Az együttműködés eredményei A kapcsolatok építésének el­ső szakaszában — ez főleg az ötvenes—hatvanas években volt így, — első lépésként a szocialista országok nagy és megbízható felvevőpiacot biz­tosítottak egymás gépipari termékeinek. Ezekre alapozva új iparágak honosodtak meg minden országban és fontos cél lett a termelés dinamikus bővítése. Ennek eredménye, hogy 2977 végén a tagorszá­gok az egymás közötti szállí­tásokból fedezték gépimport­igényük mintegy kétharmadát. Minőségileg űj szakasz nyi­tányát jelentette az, hogy a hatvanas évek elejétől a gép­ipari szakemberek már nem­csak-a kész gépek, berendezé­sek kölcsönös szállítását szor­galmazták, hanem felvetették a szakosítás és a gyártási kooperáció gondolatát is. A kölcsönös elemzések bebizonyí­tották, hogy a termelési mun­kamegosztás továbbfejlesztett formája előnyös valamennyi résztvevő számára és nagymér­tékben elősegíti a kölcsönös gépkereskedelem fejlődésével egymás igényeinek teljesebb kielégítését. Ennek megfelelő­en dolgozták ki a szakértők a hatvanas években a két-, illetve sokoldalú termelés­szakosítási, gyártásszakosítási programokat. Magyarország gazdasági ér­dekeit, termelési adottságait figyelembe véve összesen 52 sokoldalú egyezmény meg­valósításában vesz részt. 1977 végén a KGST-országokba irányuló magyar gépipari ki­vitel közel 40 százaléka már a szakosított termék volt A szakosított termékeknek mintegy 60 százaléka a köz­lekedési eszközöket gyártó A MAGYAR VÖRÖSKERESZT OROSZLÁNYI VÁROSI VEZETŐSÉGE elsősegélynyújtó tanfolyamot indít A tanfolyam díjmentes. Jelentkezni lehet: 1979. január 25-ig levélben, Sallói Jenő VK-titkárnál. 121 A megyénkben élő mintegy 5000 cigány életének egvit nagyon fontos területével kulturális ellátottságukkal helyzetükkel foglalkozott pén­teken délelőtt a cigánylakos­ság életét koordináló megye: bizottság. A bizottságban el­nöklő Steiner Tibor, a megye: tanács elnökhelyettese, a Dol­gozók Lapja egyik minap számát lebegtette meg a bi­zottság tagjai előtt, amelyber a komáromi cigány művész- együttes budapesti sikerét kö­zöltük. A jó hír azonban nerr gátolta meg a bizottság tag­jait abban, hogy elismerve ugyan a számottevő eredmé­nyeket, de kritikusan megvizs­gálják megyénk cigánylakos­ságának kulturális ellátottsá­gát. Megyénkben kiemelten ke­zelik a cigánygyermekek óvo­dai felvételét. Ennek ellenére kevés gyermeket iratnak a szülők (noha az iskolaelőké­szítés miatt fontos lenne) óvo­dába. Úgy tűnik, nehéz az előítéletekből fakadó ellenál­lást leküzdeni. Oroszlányban és Esztergomban külön cigá­nyok számára indítottak elő­készítő tanfolyamot — ezek látogatottsága kielégítő. Iskolákban általában az a tapasztalat, hogy a tanulók nem tudnak a követelmények­kel lépést tartani, sokan túl­korossá válnak. A gondok gyökere ott van, hogy rend- szertelenül járnak iskolába a gyerekek. A cigánygyermekek­nek csaknem 32 százaléka jár Apróhirdetés lakAs Elvesztettem Tatabányán 13-án, * db-ból álló kulcscsomómat. Ké­rem a becsületes megtalálót, szí­Elcserélnén* esztergomi másfél- veskedjék leadni a Megyei Tanács szobás szövetkezeti lakásomat portájára. 195 megegyezéssel kettő és fél, vagy *• 1 11 ­........... » h áromszobás helybelire.' Tanácsi Tatabánya-Dózsakertben ga- is érdekel Érdeklődni: Eszter- rázs eladó. Érdeklődni: Vadás* gom. Irinyi út 12. IV. emelet 3. út 47. 16 órától. 176 18 órától. 188 ------------------:---------- " _ ____ . Régi levelezőlapokat, levélbori« Háromszobás földszinti szövet- tékokat, bélyeggyűjteményeket, kezetl lakás Tatabánya-Dózsa- készpénzért vásárolok Szekeres kertben eladó. Kp. + OTP-átválla- bélyegkereskedö Budapest, Katona lássál. Érdeklődni: Tatabánya-Dó- J- «■ 2/E. Telefon: 129-350. Nyuga- zsakert, Réti út 47. fst. 2 17 óra h pályaudvar mellett. 17 után. 153 A tatai Egyetértés Mg. Termelőszövetkezet szarvasmarha-tsSepére egyetemi vagy főiskolai végzettségű ágazatvezetőt keres Gyakorlati idő legalább 5 év. Fizetés 19/1977. MÉM MüM. sz. rendelet szerint. JELENTKEZÉS: » termelőszövetkezet elnökénél írásban vagy. személyesen. 135 A sínek Concorde-ja A VILÁG KÉT LEGGYORSABB VONATA: A „Hikaii” (villám) (fci><) 210 ttn-cs órán­kénti sebességgel közlekedik Tokió és Oszaka között. A franciak szupervonata (lent) meg­döntötte a japánok világcsúcsát Keresek Esztergom területén la­kást. minden megoldás érdekel. 120 000 kp -f- OTP-átvállalással vagy magas törlesztéssel. Tavasz jeligére az esztergomi hirdetés­felvevőhöz, Irinyi 7/a kérem. 119 häzassAg 23/182 műszaki diplomás. Jó megjelenésű lány házastársat ke«' rés, lehetőleg magas, Intelligens férfi személyében. Levelet „A110. nima” Jeligére az esztergomi hir­detésfelvevőhöz Irinyi út 7/a 152 28 éves, középmagas, saját ház« zal rendelkező gyári munkás fia« _________INGATLAN E ladó 450 négyszögöl -zőlő a Csülök-csárdánál. Ugyanott két­szoba-konyhás lakás garázzsal + talember, házasság céljából kert. Víz. villany van. Érdeklőd- úton keres egy szolid, házias ni: Tatabánya, Sárberki lkt. 119, lányt, vagy elvált asszonyt., aki a III/7. délután. 183 természetet és a zenét szereti. Du* — ----------------------------nántúliak előnyben. Leveleket. T ata Kertvárosban nagy, köz- ..Tavaszi esküvő” jeligére a tatai ponti fűtéses családi ház., garázs- hirdetésfelvevőbe kér: Gesztem«*, zsal eladó. Tata II., Gábor Áron fasor 1. szám alá 169 út 3 175 - ________________________________ T atán kétszoba-konyhás ütíTl . ” ^7“ ™ ™S™-, barna házrész, mellékhelyiségekkel. be- szaj5munl£ás hl‘?_ költözhetően eladó. Érdeklődni 9— nyában. keresi hozzáillo hölgy is« 13 óráig Csákánv László Tata I., meretseget. ■ házasság céljából. Hullám utca 7. szám. 146 ..Komárom” jeligére a Lapkiadó«----------------------------ba. Fényképes levelek előnv­E ladó 450 Cl-öl szőlő. szántó, ben* Minden levélre válaszolok, pincével, présházzal. felszerelés- 184 sei. Tatabánya-felsőn, a Kálvária­dűlőben. Érdeklődni: Tatabánya I., Ságvári u. 5/b, III. lh. fsz. 2. 194 JÁRMŰ Lada 1200-as. igen megkímélt ál­lapotban. igényesnek eladó. Meg­tekinthető: Tatabánya V., munkás út 57. VIL3 MUNK AVALL \LOKAT FELVESZNEK Atlétaedző állást keres. Lakás szükséges. Középtávfutó jeligére a dunaújvárosi hirdetőbe. 137 Kitűnő állapotban lévő. IO-s zöld Flat 128-a«; eladó. Érdeklődni lehet: Esztergom. Lenin sétány 13/a II. 12. 187 Tervelőadót felsőfokú szakviz.s- Ifíú- gával, esztergomi gépipari válla­ld lat keres, azonnali belépéssel. írá­sos ajánlatokat 2501 Esztergom, Pf. 84. címre kérjük. 115 VEGYES Dózsakertben garázs eladó. Cím: I. számú dózsakerti iskola- gondnok. 190 TATAI LAKOSOK FIGYELMÉBE! Hirdetésfelvétel a Dolgozók Lap­jába, Kiss Ferencné. Tata II.. Gesztenyefasor l. sz. alatti laká­sán. (Vasútállomás mellett.) Szer­da 9—17 óráig, vasárnap 9—ll órá­ig. Telefon: 677. (x> Amíg a készlet tart — egyet fizet, kettőt kap IfIKITSS­hani>ieme&ekhől, m eselem ezekből és albumokból az oroszlányi 54/ tatabányai 519 tatai 555 almásfüzítői 585 KERAVILL boltjainkban 172 A KGST és Magyarország I. Változások a gépiparban ágazatból származott. Közúti járműgyártásunkat közismer­ten a KGST-országokkal való szoros együttműködésünk jel­lemzi. Járműiparunk fejleszté­sekor arra törekedtünk, hogy egyes részegységek, fődarabok tömegszerű gyártását szervez­zük meg és ne a végtermékek kibocsátására koncentráljunk. Ikarus és Zsiguli A magyar járműipar talán legjelentősebb exportterméke az autóbusz. Az utóbbi évek­ben a hazai gyártókapacitás mintegy 60 százalékkal bő­vült. Ennek eredményeként évente több mint 11 ezer kész áutóbusz gördülhet le a szere­lőszalagokról. Az előállított termékek mintegy 85-90 szá­zalékát külföldön értékesítjük. Az exportszállítások aiapja a Szocialista országokkal aláírt hosszú lejáratú , megállapodá­sok egész sora. Legnagyobb vevőnk a Szovjetunió. Évente több mint 6000 autóbuszt vá­sárolnak a városi, valamint a városok közötti forgalom ja- - vitására, fejlesztésére. Szer­ződés szabályozza az NDK-ba szállított magyar autóbuszok mennyiségét is. A baráti or­szág autóbusz-bevitelének mintegy 90-95 százalékát az. ' Ikarus-buszok teszik ki. A magyar járműipar fejlő- : désének egyik jelentős állo­mása volt, hogy bekapcsoló- , dott a több mint tízéves múlt­ra visszatekintő VÁZ sze­mélygépkocsi együttműködés­be. (Hazánkon kívül részt vesz a kooperációban Cseh- 1 Szlovákia, Bulgária, az NDK, Lengyelország, valamint Ju- 1 goszlávia is), Magyarország az egyes típusoktól függően 15-20 féle részegységet és alkatrészt készít a Togliati- ban működő üzem részére. Ezeknek a szállításoknak el­lenértékeként kész Lada sze­mélygépkocsikat kapunk. A hazánkban is igen keresett kisfogyasztású autókból a mostani ötéves tervidőszakban összesen 180-200 ezer darabot vásárolunk. Számítőgcpcsalád A szocialista országok gép­ipari együttműködésének egyik kiemelkedő programja a számítástechnikai együtt­működés. A növekvő infor­mációszükséglet elengedhetet­lenné tette a korszerű számí­tógépgyártó bázis megterem­tését a KGST-országokban. Hazánk ugyancsak részt vesz ennek a programnak a valóra- váltásában. A sokoldalú meg­állapodásnak megfelelően vál­laltuk a számítógépcsalád leg­kisebb tagjának — az R—lő­nek — kifejlesztését, soro­zatgyártásának a megszervezé­sét, majd folyamatos műszaki színvonalemelését. A vállalt kötelezettségeinknek megfe­lelően fejlesztettük ki a gép­hez tartozó perifériákat és egyéb kisegítő berendezéseket is. Ezeknek a termékeknek szállítására sokoldalú egyez­ményeket írtunk alá. Az elő­zetes számítások szerint az 1976—80-as években a KGST- országok egymás közötti szá­mítógépforgalmából hazánk mintegy tíz százalékkal része­sedik majd. Jelentősek a magyar nép­gazdaság szempontjából azok a sokoldalú egyezmények is, amelyek a híradásipari ter­mékek mezőgazdasági-, élel­miszeripari gépek, orvostech­nikai készülékek termelését és kölcsönös szállítását szabá­lyozzák. A már meglévő egyezmé­nyek továbbfejlesztése mellett a szakemberek újabb megál­lapodások kidolgozásán is fá­radoznak. Az igényeknek és a lehetőségeknek megfelelőer. várhatóan rövidesen befejező­dik majd az atomenergetikai berendezések gyártásszakosí­tására és export-import szál­lítására szóló megállapodások kidolgozása. Ebben hazánk is érdekelt. Termelési hagyomá­nyaink alapján néhány beren­dezés gyártásába bekapcsolód­hatunk. Ugyanakkor a villa­mosenergia-termelő kapacitás bővítésével párhuzamosan ér­dekeltek vagyunk a partner- országokban gyártott berende­zések vásárlásában is. Az együttműködés továbbfejlesz­tésének fontos területe lehet a részegységek, félgyártmá­nyok és alkatrészek szakosítá­sára épülő kooperáció, ahol még vannak kihasználatlan lehetőségek. Faragó András (Következik: Energiaválság nélkül) Hiányzik a brácsás, a klarinétos... Lassan fejlődik a cigánylakosság kulturális ellátottsága napközi otthonba, térítési dí­jat zömük nem fizet, illetve csak minimális összeget A közművelődés feladata el­sősorban az, hogy a felnőtt- oktatást megszervezzék. Ked­vező tapasztalatok vannak Dorogon, Esztergomban, Ta- , tán és Oroszlányban, ahol a ’ „Mindenki Iskolája” akcióban konzultációs központokat szer­veztek. Sok cigány jár könyv­tárba, rendszeres olvasóvá ne­velésük még a jövő feladata. Több művészeti csoportban szerepelnek eredményesen a cigányok. Gondok vannak a > megyében a cigányzenekarok­kal. Jószerivel nincs utánpót­lás, egyes hangszercsoportok­ban nincs már muzsikus. (En- ■ nek nagyon összetett okai vannak: maga a vendéglátó- ipar sem igényel már komp­lett, teljes zenekarokát, bizo­nyos rendelkezések a főfog­lalkozású cigányzenészt érett­ségi bizonyítvány megszerzé­sére kötelezik.) A koordinációs bizottság éf témát összegezve úgy foglalt állást, hogy a cigánygyerme­kek oktatásával foglalkozó óvónőket, tanítókat az eddi­ginél jobban kell honorálni. Lehetőség van arra, hogy ta­nácsi segítséggel, kamatmen­tes lakásvásárlási költséggel megfelelő otthonhoz jussanak az aszociális környezetben élők. Javasolta a bizottság, hogy Esztergomban szigorít­sák meg az iskolákban az egészségügyi ellenőrzéseket. A megyei tanács, művelődé­si osztályának más, az ügy­ben illetékes szervezetekkel együtt a jövőben foglalkoznia kell a cigányzenészek sajá­tos helyzetével, gondjaival. Üj világrekord: 260 kilomé­ter óránként! A francia va­sút új „csodavonata” érte el próbaútján. Strasbourgból ki­indulva negyed óra múlva ért a 45 kilométerre fekvő Sé- Its tatba. A 200 méter hosszú szerel­vény tíz egységből áll: nyolc utasvagon, elől és hátul pe­dig egy-egy, összesen «125 lóerős villanymozdony. A pá­rizsi újságok a „sínek Con- corde-janként ünnepük — emlékeztetve a hangsebesség­nél két és félszer gyorsabb francia—angol utasszállító re­pülőgépre. A francia vasút vezetői azt tervezik, hogy a vonat utód­jait 1981-től a Párizs—Lyon között külön erre a célra épí­tendő pályán járatják. A vo­nat egyszerre 400 utast szál­líthat majd 260 km-es sebes­séggel. A villámvonat ezzel túlszárnyalja á világ eddigi leggvorsabb vonatát, a Tokió és Oszaka között 240 km-es sebességgel száguldó japán „Hikari”-t. Az új pályán nem lesznek látható jelzőberendezések. A sínek között húzódó vékony kábel útján komputer közli majd a mozdonyvezetővel a «zükséges adatokat, minde­nekelőtt azt, hogy a követ-. kező öt kilométeren szabad-e a pálya. Mert 260 km-es se­bességgel 3 és fél kilométer a féktávolság! Önálló mozdonyok már másfél évszázada harcolnak a sebességrekordért 1832-ben az amerikai New-Orleans és Jackson között egy gőzmoz­dony 128 km-es sebességeiért eL 1903-ban a német vasutak az AEG és a Siemens által közösen konstruált elektro­mos kocsival 210 km-es órán­kénti sebességgel állított fel világrekordot. Ezt csupán 28' év múlva, 1931-ben döntötte meg az ugyancsak német „sínzeppelin”: a propellerrel hajtott különleges mozdony 230 km-re fokozta az órán-' kénti sebességet. i A második világháború után a franciák kerültek az élre. 1953-ban egy francia villanymozdony 243 km-es t teljesítménnyel ugrott az él- ! re, ezt a rekordot két évvel . később egy újabb típussal, 331 km-re javították. Sínen futó mozdonyok számára ma is ez a világcsúcs. A más el­vek alapján épült kísérleti járművek gyorsasági rekord­ját ugyancsak a franciák tart­ják: az „Aerotrain” elnevezé­sű légpárnás vonat a kísér­et! pályán 1969-ben 422 tm-es óraátlagot ér{ el. (Gáti)

Next

/
Oldalképek
Tartalom