Dolgozók Lapja, 1979. január (32. évfolyam, 1-25. szám)

1979-01-03 / 1. szám

V VTLÄG PROLETÁRJA!, EGYESÜLJETEK! 1979. január 3* SZERDA AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPjA XXXII. évf., 1. sz. Ara: 80 fillér A Elnöki Tanács elnökének r • r • 1 •• •• i ff* újévi köszöntője Elhangzott január 1-én a Kossuth Rádióban és a Televízióban Egy munkásévet hagyva magunk mögött, bizakodással köszöntjük az új esztendőt Mozgalmas, eseményekben gazdag időszakot zártunk le. Belpolitikai életünknek fontos állomása volt a Központi Bi­zottság tavaly áprilisi ülése, amelyen áttekintettük a XI. kongresszus óta végzett mun­kánkat. Nemcsak a párttagok, hanem egész népünk egyetér­tésével találkozott az a fő kö­vetkeztetés, hogy a kongresz- szus határozatai kiállták a gyakorlat próbáját: hogy to­vább folytatjuk a népünk tá­mogatását élvező politikai irányvonalunkat. Az óévben ■— a magyar nép helytállása, szorgalmas, jó munkája nyomán — anyagi­akban és szellemiekben gya­rapodott országunk, emelke­dett az életszínvonal, javultak az életkörülmények. Népünk jó politikai légkörben tevé­kenykedik szocialista hazánk gazdasági és kulturális fel- emelkedésén, a fejlett szocia­lista társadalom építésének nagy művén. 1978-ban, ötéves teivünk harmadik évében nem minden sikerült úgy, ahogyan szerettük volna. De a nehe­zebb és bonyolultabb feltéte­lek ellenére is elértük vagy megközelítettük a magunk elé tűzött célokat. Közös nagy ügyünk tetteket szülő egységbe fogja össze a nemzetet. Életünk valósága lett a hazánk boldogulását szolgáló nemzeti egység, amelynek megteremtéséről a múltban annyit álmodoztak népünk legjobbjai. Jószerével már csak az emlékezetben él­nek azok az ellentétek, ame­lyek még nem is olyan régen megosztották a társadalmat, részekre szaggatták a nemze­tet. Pártunk szövetségi politi­kája jut kifejezésre abban, hogy a szocializmusért, a bé­ke megőrzéséért, népünk ja­vára jó, egyetértésben együtt munkálkodnak pártonkívüliek és párttagok, a különböző vi­lágnézetű állampolgárok. Eredményeink legfőbb for­rása a pártunk vezetésével megvalósuló szocialista nem­zeti egység, a párt és a töme­gek közti kölcsönös bizalom. Ez a legfőbb feltétele annak is, hogy az 1979-es esztendőre meghatározott feladatainkat megoldjuk. Az idei népgazdasági terv előirányzatai valamivel sze­rényebbek az eddiginél. Fej­lődésünknek most olyan sza­kaszában vagyunk, amikor az a döntő feladat, hogv megszi­lárdítsuk elért eredményein­ket. s megalapozzuk népgaz­daságunk fejlődését, népünk életszínvonalának a rendsze­res növelését Feladataink sikeres meg­valósítása mindenkitől felelős­ségteljesebb munkát követel. Olyan világban élünk, amikor a követelmények szigorúbbak lettek a gazdasági életben. Ál­talános követelmény a gazda­ságosság javítása, az országon belül és a határainkon túl is jól értékesíthető termékek részarányának növelése. Ez az útja az ország további ál­talános fejlődésének, az élet- színvonal megalapozott eme­lésének. Társadalmunk túl­nyomó többségének igazságér­zetével és helyeslésével talál­kozik az a törekvésünk, hogy a jobb. eredményesebb mun­ka nagyobb megbecsülésben, kellő anyagi és erkölcsi elis­merésben részesüljön. Mindannviunknak érdeke Alződik ahhoz, hogy a jó gaz­da gondosságával hasznosítsuk a szocialista építés évtizedei­ben létrehozott anyagi és'Ezcl­lemi erőinket az ország, a kö­zösség érdekében. Meggyőző­désünk, hogy az idei népgaz­dasági tervben megfogalma­zott célok összhangban van­nak a helyzetünkből fakadó követelményekkel, lehetősége­inkkel: valóra váltásukkal jól szolgáljuk közvetlen és távlati céljainkat, elősegítjük hazank szocialista fejlődését. Amikor eredményeinket számba vesszük — a Magyar Szocialista Munkáspárt immár több mint két évtizedes bevált politikájának és gyakorlatának megfelelően — nem hallga­tunk a gondokról, a nehézsé­gekről sem. A párt, a kor­mány és a nép közötti kölcsö­nös bizalom tükröződik abban, hogy nyíltan szólunk prob­lémáinkról is. Ez a nyíltság és őszinteség élteti a társadal­munkban egyre erősödő szo­cialista demokráciát, amely egyaránt jelenti a jogok bő­vülését, a felelősséget, a tevő­leges közreműködést közös dolgaink intézésében. Ez a szi­lárd alap a biztosítéka annak, hogy eredményesen elvégez­hessük bonyolultabb teendőin­ket, amelyekhez hasonlókkal, sőt lényegesen nehezebbekkel is sikeresen megbirkóztunk az elmúlt évtizedekben. Kedves Elvtársak! Szocializmust építő mun­kánkhoz nélkülözhetetlen a béke. Külpolitikánk legfonto­sabb, változatlanul alapvető célja a béke biztosítása, a fe­szültség csökkentése, a fegy­verkezési verseny megfékezé­se, az enyhülési folyamat el­mélyítése. A Magyar Népköz- társaság együtt halad a szo­cialista közösség országaival. A békés egymás mellett élés po­litikájából kiindulva, az építő együttműködés szándékától vezérelve, széles körű. kiter­jedt kapcsolatokat építünk a világnak szinte valamennyi államával. Olyan világ megteremtésé­ért küzdünk, amelyben neíjvs csak mi, hanem gyermeke­ink, unokáink is békében él­hetnek. Erre a kötelességünk­re külön is figyelmeztet ben­nünket az idei esztendő, ame­lyet az Egyesült Nemzetek Szervezete nemzetközi gyer­mekévnek nyilvánított. Ha­zánk, népünk, az emberiség sorsáért, békés jövőjéért ér­zett mélységes felelősségtől át­hatva, erőnkhöz, lehetősége­inkhez mérten mindent elkö­vetünk azért, hogy a nemzet­közi élet kedvező folyamatai még erőteljesebben bontakoz­zanak ki, tartóssá váljanak. Kedves Honfitársaim! Az új év nem ígér köny- nyű sikereket. Küzdelem, ke­mény munka vár ránk. Mégis bizakodva és jogos reménnyel nézünk elébe. A nagyvilágban nem vagyunk egyedül. Szövet­ségeseket, barátokat tudunk magunk mellett. Hazai ered­ményeink jó alapot adnak a feladatok teljesítéséhez. Erő- ' ink mozgósításával, a nemzet egységbe fogott akaratával el­érjük céljainkat. Meggyőződé­sünk, hogy hazánk minden állampolgára'fokozott felelős­séggel, jobb, eredményesebb munkával, öntudatos helytál­lással veszi ki részét közös tennivalóink sikeres elvégzé­séből. Az év első napián a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a Ma­gvar Népköztársaság Elnöki Tanácsa és Minisztertanácsa nevében eredményes, boldog új évet kívánok egész népünk­nek. árvízvédelmi készültség több mint 630 bilométer bosszú védvonalon a Tisza völgyében Heves árhullámot indított el a Tisza felső szakaszán és mellékfolyóin a december végi felmelegedés, esőzés és hóol­vadás. December 30-a esti óráitól kezdve, lényegében há­rom nap alatt st Tisza vízszint­je Városnaménynál több mint nyolc méterrel emelkedett, de szerencsére volt elegendő hely, mert előzőleg kevés víz terhel­te a folyó medrét. A keddi jelentések szerint a vízszint elérte a 864 centimétert, s ez már 46 centiméterre megköze­lítette a maximumot, * amelyet 1970-ben mértek. Ezért a Felső-tisza-vidé- ki és az Északmagyaror­szági Vízügyi Igazgatóság har­madfokú árvízvédelmi készült­séget rendelt el a Tisza Zá­hony és Tiszabecs kö­zötti szakaszára, másodfo­kút a Tiszán, a Szamo­son, a, Krasznán és a Bod­rogon, elsőfokút pedig a Tisza Záhony és Tiszafüred közötti szakaszára. A védelmi vona­lakon megkezdte munkáját a figyelőszolgálat, készenlétbe helyeztek egy árvízvédelmi osztagot és az esetleg szüksé­gessé váló védekezési munkák­hoz anyagokat készítettek elő. Az árhullámnak szabad utat nyitottak Tiszalöknél — a duzzasztómű zsilipjeinek fel­vonásával. Megáradtak « Kőrösök Is. A Fekete-Kőrösön Antnál ked­den már 700 centiméteres víz­szintet jelzett a mérce. Ezért a Kőrösvidéki Vízügyi Igazga­tóság harmadfokú árvízvédel­mi készültséget rendelt el. Ezenkívül elsőfokú készültség, figyelőszolgálat őrzi a Fehér-, a Sebes- és a Kettős Köröst is. A megáradt Tisza és mellék­folyói mentén több mint 630 kilométer hosszú védvonalon 750 vízügyi dolgozó tart készült­séget a veszély elhárítására. A januári gyors lehűlés alapján számítani lehet arra, hogy az erős hideg hamarosan lefa­gyasztja, mérsékli a vízgyűjtő területen a megáradt vízután­pótlását, de ennek kedvező ha­tása még nem érezhető a ma­gyar szakaszokon — egyelőre további áradás várható. SZŐLŐKOMBÁJN A MEZŐGÉP Vállalat szekszárdi gyárában elkészítették ft szőlőt, valamint a bogyós gyümölcsöt betakarító kombájn prototípusát. A szőlőkombájn itthon, a bogyós gyümölcöt betakarító gép pedig a Szovjetunióban vizsgázott sikerrel a nagyüzemi minősítő próbákon. A tapasztalatok alánján jö­vőre elkészül a nullszéria, 1980-tól pedig megkezdődik a so­rozatgyártás. A képen: a szüretről visszaérkezett szőlő­kombájnt átvizsgálják a szakemberek és elvégzik rajta » szükséges apróbb változtatásokat Töretlen lendülettel Helyszíni jelentésünk az év első munkanapjáról Nagy feladatok megoldása vár idén is a vállalatokra, szövetkezetekre. Munkásgyűléseken, termelési tanácskozáso­kon tájékoztatták a kollektívákat a célokról, feladatokról. Az év első munkanapján több termelőüzemet felkerestünk. Tapasztalatunk alapján állíthatjuk: töretlen lendülettel lát­tak munkához. Mai számunkban: Az SZVT szerepe az üzem­és munkaszervezés hatékonyságának növelésében 3. oldal Fiatalok egymás között 5. oldal m Fejlesztés ingyen! «. oldal A Tatabányai Szénbányák­nál az ünnep idejére foko­zottan biztosították a föld alatti munkahelyeket. A mélyművelésű bányákban kedden hajnalban zavartala­nul kezdték a szeneiéit, fel­tárást. Bár a munkásbuszok késtek, ez nem okozott idő- és termeléskiesést. Idén 2,06 millió tonna szén kitermelése vár a tatabányai bányászok­ra. Felkészültek a feladat megoldására. A szénosztályo­zó az első munkanapon ele­gendő vagont kapott a szállí­táshoz, és a gépkocsiszállítás- ban sincs fennakadás. A gép­kocsivezetők egy órával ha­marabb kezdték a munkát, hogy a dermesztő hideg elle­nére időben célhoz juttassák a szenet, és az anyagokat. A külfejtésen délután hat óra­kor kezdték a termelést. A nagyegyházi állami nagybe­ruházás munkálatai fennaka­dás nélkül folytatódtak. Mintegy 160 ezer négyzet- méterrel növeli a kettőssző­nyeg termelését a Latex Vál­lalat tatai szőnyeggyára. Az első munkanapon zökkenő- mentesen kezdődött a munka. A műhelyek felfűtéséről idő- óen gondoskodtak, és az áramellátás zavartalan. Fő céljaik egyike a termelékeny­ség növelése. A hamis bouclét szövő (széles) gépeken az ed­digi egy helyett, mostantól két gépen dolgoznak a szövők. Az így megtakarított létszámot a kettősszőnyeg szövésére ké­pezték át. Januárban 170 ezer négyzetméter szőnyeget ké­szítenek Tatán. Ennek r.agy részét exportálják. Alap­anyaggal el vannak látva, ar­ra is felkészültek, ha az idő­járás még rosszabbra fordu­lása esetleg akadályozná az alapanyag-utánpótlást. Ebben az esetben módosítják az ope­ratív tervet és feldolgozzák a gyári készleteket. ★ A szinte egyik óráról a másikra betörő hideg jó- néhány helyen befagyasztotta a Komáromi Lenárugyár gőz­vezetékeit. Emiatt kedden hajnalban még nem tudtak elegendő gőzt biztosítani a fűtéshez és a technológiai fo­lyamatokhoz. Néhány órás ké­séssel kezdődött a termelés. A dolgozók mintegy egyharma- da nem jelent meg a munka­helyén, mivel egyes közsé­gekből nem indult a szoká­sos munkásjárat. A tmk-mű- hely dolgozói ott-jártunkkor még az elfagyások elhárítá­sán dolgoztak. A viharos ere­jű szél szerencsére nem tette tönkre a lenkóró kazlakat. Alapanyagról gondoskodtak a gyárban. Ebben a hónapban 150 tonna fonalat, 63,5 tonna cérnát, valamint 230 ezer Megépült a szőnyi tsz első korszerű sertéshizlaldája négyzetméter nyers szövete® gyártanak. Az utóbbi nagy ré-, szét külföldön értékesítik. A Dorog! Szénbányák közJ ponti irodájában Dorogi Ká­roly főmérnök kiigazítja ér­deklődésünket, amikor az esztendő „kezdéséről” te­szünk fel kérdéseket. „Foly­tatjuk amit decemberben ab­bahagytunk” — mondta a fő­mérnök, s szavaiban nem­csak a stilisztikai finomságok iránti érzékenység tükröző­dött, hanem a következet«« munka megnyilvánulása is, Dorogon nem okozott gondot a váratlanul mostohává let® időjárás: január 2-án vala­mennyi föld alatti és külszíni üzemben rendben megkezdő­dött a termelés, energiában és szállításban fennakadás nincs,1 A Kőbányai Gyógyszerárn- gyár dorogi gyárában némi zavart okozott a viharos idő­járás. Mindent megtettek an­nak érdekében, hogy 2-án elkezdhessék a gyártást, kel­lő mennyiségű alapanyagot készítettek be az üzemeknek,1 Ám a hideg miatt két üzem­részben is zavar keletkezett,1 Azonnal hozzáláttak a hibák elhárításához, s mire ezek a sorok megjelennek, bizonyo­san zavartalan a termelés. A Szerszámgépipari Mfive's esztergomi marógépgyárábara számítottak az esetleges rossz időre. Ügy szervezték meg a termelés beindítását, ameny- nyiben január 1-én rossz idő lenne, a fűtők és a karban­tartók a szabadnap ellenér« bemennek dolgozni. Ez meg­történt, így január 2-án lel-j tarozással indulhatott a dél­előttös műszak. A délutánod sok már a gyár előtt állá termelési feladatokból vehet­ték ki részüket. A marógépe gyárban egyébként megszer­vezték az energia- és karban­tartó egységeknél a fokozotí ügyeletet. ★ A Komáromi Kőolajipar® Vállalatnál már január 1-én megkezdték az idei évre ter­vezett 1 millió 200 ezer ton­na kőolaj feldolgozását. A le­párló berendezések kapacitá­sa viszont ennél 300 ezer ton­nával nagyobb, és jelenleg is. folynak a tárgyalások, hogy hasznosítani tudják azt. A a almásfüzitői kenőolaj-finomí­tó üzemben 16 ezer tonna ke^ nőolajat dolgoznak fel bér­munkában, dollárért Jugosz­lávia és Ausztria részére. A' Dunai Kőolajipari Vállalattal együttműködve pedig 20 ezer tonna paraffinmentes olaj­párlat finomítására vállalkoz­nak. (Folytatás s 3. oldalon} Amikor a megyei sertés­program elkésmilt, és meg­valósítására a megye vezetőd felhívták az állami gazdaságok és a termelőszövetkezetek ve­zetőinek figyelmét, a szőn.yi tsz is számbavette, milyen mó­don tudná ismét létrehozni és jövedelmezővé tenni ezt az ágazatot, amelyet korábban a broyler-el »állításra való be­rendezkedés miatt felszámolt. Első lépésként a régi épüle­tek kihasználására töreked­tek, s Ily módon , 1976-ban másfél ezer, tavaly pedig már kétezernél is több hízót érté­kesítettek A hatékonyabb hizlalás érdekében elkészítet­ték egy új sertéstelep terveit, amely két 800-850 férőhelyes hizlaldát és az anyakocák számár® új istálló építését ioolaíte msgáb*. Ha a telep elkészül és mindkét hizlaldát sikerül maximálisan kihasz­nálni, akkor évi 5000 hízót fognak értékesíteni. A terv szerint az első hiz­lalda felépítését 1978. végére tervezték, ennek megfelelően a munikát a napokban be is felezték, most már a techno­lógiai berendezések szerelése folyik. Az istállót a legkor­szerűbb technológiával látják el. A nedvesített táp bábolnai rendszerű etetőgépek segítsé­gével jut el a kutricákba. A bízók „bodít” padlón tartóz­kodnak. amely jó meleget tart, a nedvességnek, savaik­nak ellenáll, s könnyen tisz­títható. Maga az istállóépület négy részre osztott, ami meg­könnyíti a különböző korú állatok betelepítését és elszál­lításét. Újdonság az automa­tikus hőszabályozó is, amely biztosítja, hogy az istállóban a meleg mindig egyenletes szinten mairadjoni Az anyakoca-állomány nö­velése is a terveknek megfe­lelően történt; így a kocák száma már eléri a 200-at. Amikorra a második hizlalda is elkészül, már 340 kocával fognak rendelkezni. Az új hizlaldák és a készülő telep megépítését szívügyének te­kinti a tsz egész kollektívája. Amikor az anyagok zavarta­lan szállítása ezt megkövetel­te. maguk a gépkocsivezetők, maid a géoműhelv szerelői is önként vállalkoztak a rako­dásra. Jövőre hozzálátnék a má­sodik istálló megépítéséhez, melyet a tsz a legfontosabb beruházásként tart számon.

Next

/
Oldalképek
Tartalom