Dolgozók Lapja, 1978. december (31. évfolyam, 283-307. szám)

1978-12-01 / 283. szám

2 »6L60ZÖKEAPJA Ult. december L, péntek •fa. Bécsi tárgyalások A szocialista országok javaslatai Nem a szocialista országo­kon múlik, hogy Becsben mind ez ideig nem született megál- laioodás a fegyveres erők és a fegyverzet Közép-Európa- te­rületién történő csökkentéséről. Mint a Varsói Szerződés tag­államai Politikai Tanácskozó Testületének legutóbbi moszk­vai ülésén is rámutattak, a szocialista országok Bécsbetn tárgyaló küldöttségeinek leg­utóbbi javaslata olyan komp­romisszum lehetőségiét terem­tette meg, ami messzemenően figyelembe veszi a nyugati fél, a NATO-tagáliamok korábbi elképzeléseit A szocialista országok pél­dául elfogadták a közös felső határ elvét, minit ismeretes, javallatuk szerint a térségben mindkét fél számára 900 ezer főben szabnák még a fegyve­res erők létszámét, ebből 200 ezer fő lenne a légierő -létszá­ma. Ez például jóval maga­sabb szánt, mint amit koráb­ban a szocialista országok ja­vasoltak, különösen a légierő létszámát illetően. Ugyancsak elfogadták a szo­cialista országok azt a nyu­gati elképzelést, hogy a csök­kentés a Szovjetunió és az Egyesült Államok fegyveres erőinél más és más módsze­rekkel történjék: a Szovjetunió teljes hadosztályokkal csök­kenti erőit, amerikai részről kisebb egységekkel történne a létszámcsökkentés. Ugyancsak készek a saocia liste országok arra, hogy a NATO-orezágok korábbi javaslatainak megfe­lelően a Szovjetunió és az Egyesült Államok az első sza­kaszban a térségben állomáso­zó fegyveres erőik létszámá­nak arányában hajtsák végire a csökkentést Evr/ci együtt természetesen a szocialista országúknak. is meg­vannak saját javaslataik, ame­lyek összefüggnek az általuk elfogadott nyugati elképzelé­sekkel. Kiindulópontjuk az, hogy ebben a térségben kiala­kult a fegyveres erők viszony­lagos egyensúlya, s a csök­kentést ennek megfelelően kell végrehajtaná, úgy, hogy egyik fél biztonsága se szenvedjen károsodást. Ugyanakkor ki akarják zárná annak lehetősé­gét, hogy a csapatcsökkentési megállapodások megkötése után az aláíró országok bár­melyike önállóan növelje fegy­veres erőit, s ezzel megváltoz­tassa a meghatározott közös felső határt, illetve egyoldalú­an növelje a csapatok létszá­mát a közös határ fölé. A szovjet sajtót a Politikai Tanácskozó Testület ülése és a bécsi tárgyalások újabb for­dulója óta élénken foglalkoz­tatják a bécsi tárgyalásokról érkező jelentések. A lapok — összhangban a testület ülésé­nél elfogadott nyilatkozattal — arra a következtetésre jutnak, hogy a tárgyalások eredmé­nyének elmaradásáért elsősor­ban a NATO-hataimak felelő­sek. 9 Legfelsőbb Tanács ülése A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának ülésszakán csü­törtökön egyhangúlag jóvá­hagyták az 1979. évi népgaz­dasági terv és költségvetés törvénytervezetét, amelyeket szerdán terjesztett a két ház együttes ülésen a képviselők elé Nyikolaj Bajbakov, mi­niszterelnökhelyettes és Vaszi- lij Garbuzov pénzügyminisz­ter. A Legfelsőbb Tanács ülés­szaka csütörtökön a szövetsé­gi tanács és a nemzetiségi ta­nács külön-külön üléseivel folytatódott. A szövetségi ta­nács ülésén Leonyid Brezs- nyev, az SZKP KB főtitkára, a Legfelsőbb Tanács Elnöksé­gének elnöke vezetésével részt vettek az SZKP és a szovjet állam vezetői. A szovjet parlament két há­zának vitájában több, mint harmincán szólaltak fel. A Legfelsőbb Tanács állandó bizottságai által előterjesztett módosítások figyelembevételé­vel a jövő évi költségvetés bevételeit 269.2 milliárd, ki­adásait 268,9 milliárd rubelben határozták meg. A szövetségi tanács és a nemzetiségi tanács tagjai ugyancsak egyhangúlag jóvá­hagyták az 1978. évi nép- gazdasági terv végrehajtásá­nak menetéről és az 1977. évi költségvetés végrehajtásáról előterjesztett beszámolókat és megfelelő határozatokat hoz­tak erről. A Legfelsőbb Tanács ülés­szaka pénteken folytatódik. Magyar—etióp kapcsolatok Az egymillió 222 ezer négy­zetkilométeren elterülő, 27 milliós északkelet-afrikai Etiópiát Szudán, Kenya, Szo­mália, Dzsibuti és a Vörös­tenger határolja. Az 'ország több évszázadon át gyarmati elnyomás alatt élt; a feudális­egyházi monarchiát, a csá­szári uralmat 1974. szeptem­berében döntötte meg a had­sereg haladó szellemű szár­nya, az ideiglenes katonai kormányzó tanács. Államosí­tották a bankokat és a pénz­intézeteket, az iskolákat, va­lamint a legfontosabb 76 ter­melővállalatot, s állami irá- • nyitás alá vették a külkeres­kedelmet. Néptulajdonná nyil­vánították a földel, szabá­lyozzák a külföldi tőke mű­ködését, az ország vezetése a tudományos szocializmus el­vét követő élcsapatpárt meg­szervezését, a népi demokra­tikus államforma létrehozását tűzte ki célul. Etiópia híve az enyhülésnek, ellenzi az új­fajta tömegpusztító fegyverek bevezetését, s támogatja a szocialista országoknak a bé­ke megszilárdítását szolgáló törekvéseit. Támogatja az af­rikai felszabadító mozgalma­kat, valamint a függetlensé­güket elnyert államoknak az önállóságért, a szuverenitás­, ért és a fejlődésért vívott harcát. A forradalom győzel­me óta — imperialista ösz­tönzésre — számos külső és belső támadás érte az új rendszert. A Szomáliái agresz- szió visszaveréseben a szo­cialista országok — köztük hazánk is — politikai, diplo­máciai és gazdasági segítséget is nyújtottak. Magyarország 1959-től kö­veti, majd 1964-től nagyköve­ti szinten létesített diplomá­ciai kapcsolatot Etiópiával, az ország fővárosában, Addisz Abebában 1962-ben nyílt ke­reskedelmi kirendeltségünk. 1974-töl kapcsolatainkban mi­nőségi változás következett be. és az együttműködés szá­mos területen kiugróan fej­lődött. Az elmúlt években po­litikai, jószolgálati küldöttsé­gek érkeztek Etiópiából, és a két ország vezetői között állandó, rendszeres a tapasz­talatcsere. Tavaly Etiópia nemzeti ünnepén az igazság­ügyminiszterünk vezetésével járt kormányküldöttség Ad­disz Abebában. Az idén kül­ügyminiszterünk, majd — a Központi Bizottság titkárának vezetésével — magyar párt­éi kormányküldöttség látoga­tott az északkelet-afrikai ál­lamba. Az elmúlt hónapok­ban Magyarországon fogad­ták az etióp építésügyi ál­lamtitkárt, valamint a fővá­ros polgármesterét. Az elmúlt három évben megháromszorozódott a ke­reskedelmi forgalmunk, s a magyar kivitelben nőtt a gép­ipari termékek aránya. A két ország 1978-ra 50 Ikarus autóbusz szállítására kötött szerződést, i exportunkban megtalálhatók a fonodái gé­pek, a gyógyszerek .és a tex­tiláruk is. Tavaly két tábori kórházzal, orvosi műszerek­kel, gyógyszerekkel, valamint a szakszervezetek és a Ma­gyar Vöröskereszt segélyszál­lítmányaival igyekeztünk hozzájárulni a külső agresz- sziókból és az ország gazda­sági fejletlenségéből adódó gondok enyhítéséhez. A mű­szaki-tudományai együttmű­ködés keretében 1978—79-ben 35 szakértőt küldünk Etió­piába, s vállaltuk 60 szakem­ber — köztük 50 szakmunkás magyarországi képzését. Ta­valy 87 ösztöndíjas tanult a magyar felsőoktatási intézmé­nyekben, számuk az idén to­vább növekedett. 1977-b'en a kulturális és tudományos együttműködésra is munka- program készült. Nagygyűlés Bejrútban Sohasem lesz béke a Közel- Keleten addig, amíg a palesz­tin nép nem szerzi meg jogát a Palesztinái Felszabadítási Szervezet vezetése alatti füg­getlen államisághoz — han­goztatta szerdán Jasszer Ara­fat, a PFSZ VB elnöke a Pa­lesztinái néppel való szolida­ritás napján Bejrútban ren­dezett tömeggyűlésen. A WAFA palesztin hírügy­nökség által idézett beszédé­ben Arafat ismét hangsúlyoz­ta, hogy Carter elnök, Begin izraeli kormányfő és Szadat elnök által propagált béke „hamis béke” és a megoldás csakis egy „palesztin földön létrehozandó, a PFSZ vezeté­se alatt álló független palesz­tin állam lehet”. , Az ENSZ New York-i szék­helyén tartott megemlékezés keretében szerdán Hollai Im­re nagykövet, hazánk állandó ENSZ-képviselője felolvasta Losonczi Pálnak, az Elnöki Tanács elnökének Indalenció Lievanó Águirre-hez, az ENSZ- közgyűlés elnökéhez ebből az plkalorr^ból intézett üzenetét. , Faruk Ikaddumi, a PFSZ po­litikai osztájának vezetője felszólalásában hangoztatta, hogy az elmúlt években a pa­lesztin nép és képviselője, a Palesztinái Felszabadítási Szervezet egyre növekvő tá­mogatást élvez mindazon im­perialista és cionista erők el­leni harcában, amelyek több mint fél évszázada megtagad­ják a palesztin nép törvényes jogait. Kurt Waldheim ENSZ főtit­kár is hangsúlyozottan szólt a palesztin kérdés megoldásá­nak fontosságáról, Hodding Carter, az amerikai külügymi­nisztérium szóvivője arról nyi­latkozott, hogy az „ünnepsé­gek a konfrontáció szellemét idézik fel és nem járulnak hozzá az izraeli—arab konflik­tus igazságos megoldása útjá­nak feltárásához”. A szóvivő szerint Carter elnök felkérte Andrew Youngot, az Egyesült Államok állandó ENSZ-képvi- selőjét, hogy tegyen lépéseket az ENSZ-főtitkáránál a szer­vezet , palesztin bizottsága tevékenységének megszünte­téséért. Az amerikai külügy­minisztérium szóvivője nem csinált titkot abból, hogy az Egyesült Államoknak szerepe van néhány más államnak az ünnepséggel szembeni boj­kottjában. A Palesztinái nép harcával való növekvő szolidaritás je­lentős alkotóeleme a közel-ke­leti igazságos és tartós béké­ért folyó általános küzdelmek — írja a Pravda csütörtöki kommentárjában. A Paleszti­nái nép harcának felidézése, a PFSZ megalakítása jelentő­ségének hangsúlyozása mellett a lap megállapítja: a palesz­tin nép követelése szilárd nemzetközi jogi alapokon nyugszik. A szocialista orszá­gok elvi. álláspontjukat ismét leszögezték a Varsói Szerző­dés tagállamai Politikai Ta­nácskozó Testületének moszk­vai üléséről kiadott nyilatko­zatukban : a közel-keleti prob­léma átfogó politikai rende­zésének magában kell foglal­nia a Palesztinái népnek az önrendelkezésre vonatkozó el­idegeníthetetlen jogát és eb­ben saját állama megalapítá­sának jogát is. Tartós rende­zés nem lehetséges minden ér­dekelt fél — közöttük a PFSZ —i részvétele nélkül. A IX. magyar békckongresssus elé Hz Országos Béketanács jelentése Az elmúlt öt esztendőben a magyar béke- mozgalom kedvező hazai és nemzetközi fel­tételek között — a VIII. magyar békekong­resszus útmutatásai alapján — eredménye­sen tevékenykedett a béke építése és védel­me feladatainak valóra váltásán — szögezi le az Országos Béketanac&nak a december 1-én kezdődő IX. magyar békekongresszus előtt közzétett jelentése. A beszámoló a to­vábbiakban kiemeli: a VIII. békekongresz- szus azt a kötelezettséget vállalta, hogy a magyar békemozgalom — a párt és a kor­mány politikáját támogatva — a hazai és nemzetközi munkájában mindent megtesz a a béke. az egyetemes haladás ügyének elő­mozdításáért, az új világháború kitörésének megakadályozásáért, a helyi konfliktusok visszaszorításáért, a fejlett szocialista tár­sadalom építésének legfontosabb feltétele, a béke megőrzéséért és biztosításáért. A ma­gyar békemozgalom is hozzájárult ahhoz, hogy a Magyar Szocialista Munkáspárt kö­vetkezetes, elvi, a munkásosztály szerepét; biztosító békeépítő politikájának tekintélye van. Az elmúlt öt esztendőben világméretekben erősödtek a szocializmus pozíciói, jelentős eredményeket érlek el a nemzeti felszaba­dító mozgalmak, szélesedett a békeszerető erők küzdelme az enyhülési folyamatok ki- terjesztése és elmélyítése érdekében. A szo­cializmus és a béke erői egységesen lépnek fel a fegyverkezési verseny megállítására, a nukleáris fegyverrel nem rendelkező orszá­gok biztonságának garantálására vonatkozó szovjet javaslatok elfogadásáért, a SALT—II, megállapodás aláírásáért, a bécsi haderő- és fegyverzetcsökkentési tárgyalások előmozdí­tásáért. E küzdelemben, kiemelkedő szerepet játszik a nemzetközi békemozgalom, a Béke­világtanács. A magyar békemozgalom egy­idejűleg tesz eleget hazai és nemzetközi kö­telezettségeinek; hazánkban a béke ügye nemzeti ügy, s ez páratlan lehetőséget te­remt. ahhoz, hogy mindenkihez eljusson. Az elmúlt öt évben jelentősen fejlődött a magyar békemozgalom tevékenysége, haté­kony eszközévé vált a szocialista nemzeti egység erősítésének, a különböző világnézetű emberek együttműködésének — állapítja meg a jelentés. Az üzemekben, a vállalatoknál több száz Béke, Barátság, Szolidaritás nevet viselő szo­cialista brigád dolgozik, amelyek kezdemé- nyezően léptek fel a békemozgalom országos feladatainak, valóra váltásában is. Sok gyár — köztük az Április 4. Gépipari Művek, a Salgótarjáni Kohászati Művek, a Mecseki-, a Tatabányai Szénbányák Vállalat, a 43. sz. Állami Építőipari Vállalat —, valamint szá­mos mezőgazdasági nagyüzemek, állami gaz­daság és termelőszövetkezet az Országos Bé­ketanáccsal szoros kapcsolatban kezdeménye­zett hatásos helyi akciókat. A MÁV, a Vo­lán, a Posta szintén támogatta az Országos Béketanács akcióprogramjainak megvalósítá­sát. A békemozgalom sikereinek egyik fő él­tető eleme a társadalom minden osztályának és rétegének a mozgalomban való csélekvó részvétele. A munkástömegek hazánkban a béke védelmének és építésének, a békés egy­más mellett élés politikájának, az imperia­lista ellenes szolidaritásnak, a Béke-világta- nács akcióinak legkövetkezetesebb támoga­tói. A békemozgalomnak jelentős tényezője a termelőszövetkezeti parasztság és a béke építésében, védelmében növekvő szerepe van az értelmiségnek, a tudomány, a technika, a kultúra művelőinek. Az Országos Béketanács valamennyi társa­dalmi és tömegszervezettel, mozgalommal együttműködésben, a Hazafias Népfront moz­galmi keretében tevékenykedik. A népfront több mint 400» bizottsága, s a mellettük te­vékenykedő béke-, barátsági- és szolidaritási aktivisták — a Hazafias Népfront országos vezető testületének útmutatásával — terv­szerű, folyamatos békemozgalmi munkát vé­gez. Több mint négymillió dolgozót tömörítő 'szakszervezetek a békemózgalom legszéle­sebb szervezett tömegbázisát képezik. A VIII. békekongresszus útmutatásai alapján az elmúlt öt évben jelentősen fejlődött az OBT együttműködése a Szakszervezetek Országos Tanácsával, a szakmai és ágazati szakszerve­zetekkel, amelyeknek vezető testületéi több alkalommal napirendre tűzték a békenioz- galmi munka értékelését. A Magyar Kom­munista Ifjúsági Szövetség is cselekvő részt­vevője a békemozgalomnak. Kiszélesedett az OBT és a Magyar—Szov­jet Baráti Társaság és tagcsoportjai közötti együttműködés, rendszeres és sokoldalú mun­kakapcsolat jött létre a Szovjetunióhoz fű­ződő megbonthatatlan barátság ápolása, a testvéri ország békepolitikájának támogatása érdekében. Eredményesen bővültek, erősöd­tek az együttműködés szálai a békemozga­lom és a szövetkezetek, valamint a kiskeres­kedő es a kisipari dolgozók szervezetei kö­zött. A Magyar Nők Országos Tanácsa, a Magyar Vöröskereszt, a Tudományos Isme­retterjesztő Társulat az elmúlt öt évben mun­kájának szerves részeként támogatta a béke­mozgalom programjának végrehajtását. A’dokumentum ezt követően rámutat: a magyar békemozgalom az utóbbi öt eszten­dő alatt jelentősen erősödött a tudományos élet képviselőinek tevékenysége, az OBT bizottságainak, munkacsoportjainak szerepe, A magyarországi egyházak, az Országos Bé- ketánács katolikus papi bizottságának mun­kája is jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a hivő emberek is egyre jobban felismerik: nincs ellentmondás hitük és a békemozgalml munka között Az egyházak cselekvőén tá­mogatják az Országos Beketanács éves programját, részt vesznek megvalósításában. Több nemzetközi egyházi fórum magyar ja­vaslatra foglalt állást a békét és a biztonsá­got érintő fontos kérdésekben. A beszámoló az európai békéért, bizton-’ s'ágért és együttműködésért folyó küzdelem­ről szólva aláhúzza: a magyar békemozgalom az Országos Béketanács — szoros kapcsolat­ban az európai biztonság és együttműködés magyar nemzeti bizottságával — részt vett a Béke-világtanácsnak a helsinki értekezlet összehívását elősegítő akcióiban. Következe-; lesen síkraszállt a záróokmány megvalósítá­sáért, az enyhülés eredményeinek megszilár­dításáért Kontinensünk több, mint három évtizedes békés korszakát a győzelem napja nyitotta meg, s évente az évfordulóval kez­dődik a béke- és barátsági hónap hazai ese-} ménysörozata. A hónap keretében megtar­tott európai hét gyűlésein, fórumain megvi-i tatták a békés egymás mellett élés stratégiai kérdéseit, és tudományos konferenciát szer­veztek Európa jelenéről és jövőjéről. A a OBT nemzetközi munkájában is sokrétűen foglalkozott az enyhüléssel és kontinensünk problémáival. A beszámoló kiemelt figyelmet szentéit at fegyverkezési verseny megállításáért, a le-} szerelésért folytatott küzdelemnek. , A magyar békemozgalom a Béke-világba-} nács leszerelési akcióihoz kapcsolódva, itt-} hon és külföldön hozzájárult a háború el-} utasításához és a féktelen fegyverkezési ver-} seny világméretű elítéléséhez. Országos tö­megmozgalom bontakozott ki a neutronfegy-} verek betiltásáért, és évente a tavaszi, vala-} mint őszi akciók leszerelési hetét, tudomá­nyos konferenciái és fórumai is napirendre tűzték a fegyverkezési verseny elleni küzdel-} met. Az OBT küldöttei részt vettek a Be ke-» világtanács leszerelési dokumentumainak,' akcióinak kidolgozásában. Munkájuk a nem-i zetközi tanácskozásokon, így a békeszereti# erők moszkvai világkongresszusán, az 1976-0» angliai York-i, a lengyelországi toruni, a ró-} mai és a helsinki leszerelési világfórumonj valamint a békeépítők varsói világközgyűlé-j sén i« elismerést váltott ki. t Korunkban a háborús veszély elleni fellé-} pés szorosan kapcsolódik függetlenségi Harc-} hoz az éhínség, a nyomor-, a kizsákmányo-j lás elleni küzdelemhez, a társadalmi hala-} dás erőinek sikereihez — emeli ki a beszéd móló. Békemózgalmunk tevékenységében jé*} lentős helyet foglal el az Afrika, Ázsia} Latin-Amerika népeivel vállalt szolidaritási a gyors, a következetes, a társadalmi szerve­zetekkel összehangolt fellépés a gyarmati elnyomás, a neokolonializmus, és a faji meg-} különböztetés ellen. Az OBT a magyar szó-} lidaritási bizottságban képviselt szerveze-} tekkel szorosan együttműködve itthon és külföldön több jelentős nemzetközi akciónala is elindítója volt. Az indokínai népek harcá­val vállalt szolidaritás a nemzetközi és a! magyar békemozgalom történetének legki- emelkedőbb fejezete. Töretlen szolidaritás övezi hazánkban a vietnami népet a kínai és kambodzsai provokációk elleni igazságos küzdelmében is. A magyar békemozgalom-} ban jelentős helyet foglal el az imperializ­mus és az izraeli agresszió ellen küzdő arabi népekkel, a palesztinai arab néppel vállalt szolidaritás, támogatják Afrika népeinek függetlenségi harcát, s széles körű szolidari­tás kíséri a chilei népnek a fásizmus elleni küzdelmét A magyar békemozgalom nemzetközi kap-} c-solataiban, külügyi tevékenységében mind­azokkal szélesítette az együttműködéséi, akiki készek építeni és védelmezni a béke igái ügyét, segítik a társadalmi haladást. A két kongresszus között az Országos Bé­ketanács újabb 30 ország békeszervezelevei létesített kapcsolatot; jelenleg 127 ország 237 békemózgalmával és haladó személyiségével működik együtt. Az OBT-nek a Béke-világ- tanáccsal hagyományosan jó együttműködése az elmúlt öt évben tovább bővült. A magyar javaslatok nyomán számos nemzetközi akció bontakozott ki az európai biztonság és együttműködés, á leszerelés ügyének lámogaJ tására, a vietnami, chilei és ciprusi nép mel­le, ti szolidaritási mozgalom szélesítésére. Ha­zánkban is széles körben megemlékeztek a nemzetközi békemozgalom és a BVT meg­alakulásának megyed évszázados évfordulójá­ról. A Szovjetunió és a testvéri szocialista országok békemozgalmaival állandó, rendsze­res és eredményes az együttműködés, össze­hangolt a nemzetközi fellépés. A korábbinál nagyobb szerepet tölt be a tapasztalatok köl­csönös megismerése és gyakorlati hasznosí­tása. Az OBT 92 fejlődő ország béke- és szolidaritási szervezetével, haladó erőivel tart fenn kapcsolatot. A két évvel ezelőtt Budapesten megrendezett fejlődési világkon­ferencián szár. ország és 33 nemzetközi szer­vezet 500 küldöttét látták vendégül. A kon-J ferencia ajánlásai hozzájárultak Ázsia, Afri­ka és Latin-Amerika különböző béke- és haladó szervezeteinek összehangoltabb te­vékenységéhez, a függetlenség megszi1árdílá- sáért vívott küzdelem erősítéséhez. Az Or­szágos Békét an ács 24 fellett tőkés ország békemozgalmaival működik együtt. A beszámoló ismerteti a békemozgalom propagandamunkáját, a választott testületek tevékenységét, s befejezésül köszönetét mond mindazoknak, akik segítették a magvsf békemozgalom céljának valóraváltdast," » hozzájárullak a szocialista Magyarország es a beke ügyének erősítéséhez. I

Next

/
Oldalképek
Tartalom