Dolgozók Lapja, 1978. december (31. évfolyam, 283-307. szám)

1978-12-01 / 283. szám

# VILÁG PROLETÁRJA!, EGYESÜLJETEK! 1Q7S fü pfptnbpf X» »• * , # XXXI. évf., 283. sz® AZ MSZMP KOMAROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANACS LAPJA Ara. ga fmér PÉNTEK Jog a békéhez Közel ezer küldött kezdi *neg ma tanácskozását az Or­szágháziján. Az egykori fő­rendiház üléstermében a magyar társadalom minden rétegének képviselői, az or­szág valamennyi megyéjé­ből érkező küldöttek foglal­nak helyet Közöttük ott van­nak az állami vezetők, a tár­sadalmi szervezetek aktivis­tái, a tudományos élet jele­sei, főpapok, munkások, idő­sebbek és fiatalok, valameny- liyien a békemozgalom részt-, vevői. Jól bizonyítja ez a széles körű részvétel is a VIII. Magyar Békekongresz- Kzus jelentőségét Az Országos Béketanács Jelentést terjesztett a küldöt­tek elé. A dokumentum, timely kitér az elmúlt öt esz­tendő békemozgalmi tevé­kenységére -rámutat: hazánk­ban a közvélemény egyre ak­tívabban kér részt a fontos joolitikai kérdések megvitatá­sából, hallatja hangját ko­runk legfontosabb problémái­ról. Az elmúlt öt esztendő, meglehet, úgy vonul be szá­radunk történetébe, mint a legbonyolultabb világpoliti­kai időszakok egyike. 1973. óta jelentős változások tör­téntek, győzött, s egyesítette országát a vietnami nép, az nfrikai portugál gyarmatbi­rodalom összeomlott, új füg­getlen államok színei jelen­tek meg a térképen; Dél- ISurópa három fasiszta dikta­túrája megdőlt. A háború utáni évék ki­emelkedő jelentőségű esemé­nye földrészünkön a helsinki találkozó — az európai béke és biztonság, a sokoldalú együttműködés okmányának aláírása. A történelmi fő­könyv azonban nem csupán kedvező eredményekről ad számot, hiszen nem oldódott meg a kínzó közel-keleti vál­ság, Latin-Amerika számos országában továbbra is fa­siszta katonai diktátorok gya­korolják a hatalmat, s Cip­rus, a kettészakított föld­közi-tengeri szigetország né­pe is új szenvedéseket élt át. A béketanács dokumentu­ma rámutat: „az alapvető emberi jogok közül a legfon­tosabbak közé tartozik az élethez, a békéhez, a bizton­sághoz való jog”. Ezt a jogot meg kell védeni, el kell há­rítani az egész emberiség lé­tét fenyegető veszélyeket. A Szovjetunió, a szocialista or­szágok közössége, óriási erő­feszítéseket tesz, a fegyver­kezési verseny megfékezésére, A békemozgalom fontos fel- edfitának tartja az Ázsia, Af­rika, Latin-Amerika népei­vel való szolidaritás erősíté­sét. Népünk szolidaritása és cselekvő együttérzése a sza­badságáért, egységéért küzdő vietnami néppel, megnyilvá­nult a háború hosszú évei­ben. Ma is töretlen szolidari­tás övezi hazánkban a viet­nami népet a kínai és kam­bodzsai provokációk elleni igazságos küzdelmében. Hosszasan lehetne sorolni a tevékenységeknek azt a szé­les körét, amelyet a magyar békemozgalom folytat. Kiter­jedt nemzetközi kapcsolatai, s rendkívül széles hazai bá­zisa olyan társadalmi erővé teszik, amely méltán léphet fel közvéleményünk képvise­letében. A kétnapos tanács­kozáson sz.ót kannak^ a moz­galom veteránjai és fiatal részvevői, megválasztják a következő öt évre az Orszá­gos Béke tanács öt. Az ezernyi küldött előtt felelősségteljes két nap álL Munkájukhoz sok sikert kí­vánunk. Miklós Gábor Az oktatáspolitikai határozatból adódó feladatok KOMMUNISTA PEDAGÓGUSOK AKTIVAÜLÉ3E ESZTERGOMBAN ÉS KISBÉREN Az Esztergomi Tanítóképző Főiskola nagyelőadója 140 fős, ezért csupán ennyien vehetitek részt azon a pedagógiád nagy- aktíván, amelyet csütörtökön délután tartottak. Az előadó dr. Kornidesz Mihály, az MSZMP Központi Bizottságá­nak tudományos közoktatási és kulturális osztályának vezető­je volt, a tanácskozáson meg­jelent Salamon Hugóné, az MSZMP megyei bizottségáinak titkára is. Meghívót kaRtak a város oktatási intézményeinek igazgatói, párttá tikárai, kom­munista pedagógusai. Dr. Molnár Viktorné meg­nyitó szavaiban a városi párt­bizottság és a főiskola párt- alapszervezeténefe nevében kö­szöntötte a kedves vendégeket és a részvevőket Dr. Kornidesz Mihály elő­adásának elején hangsúlyoz­ta: — A Politika! Bizottság szeptemberi, oktatáspolitikai határozatának megvalósítását vitatjuk meg most különböző fórumokon. Az anyag rövide­sen nyomtatásban is eljut a pedagógusokhoz. Ezúttal in­kább néhány feladatról szól­nék, amelyek e határozatból adódnak. Leszögezhetem azt is, hogy az 1972-es határozat vég­rehajtásában jó eredményeket értünk el, sok tízezer peda­gógus keménv munkája nyo­mán: így értékelte ezt a Köz­ponti Bizottság — és legutóbbi ülésén a megyei pártbizottság is. A fentiek hangsúlvozása nem „tiszteletkör” volt, ha­nem annak bevezetése, hogy a lövőiben sem lesznek köny- nvebbek a tennivalók, s re­méljük, sikerrel teljesítik eze­ket is. Dr. Kornidesz Mihály ezután két fonitos feladatról, azok végrehajtási lehetőségedről be­szélt a hallgatóságnak: neve­zetesen a tartalmi munka ja­vításáról, az oktató-nevelő munka színvonalának emelé­séről, valamint a tanulók tel- jesítőképesebb tudásának el­mélyítéséhez szükséges mód­szerekről. Elzán feladatok vég­rehajtásához adnak segítséget az új tanfervek, amelyeket kü­lönböző. területeken már el­kezdtek bevezetni. Amiket felváltanak, azok a hatvanas évek elején születtek, oktatá­si tartalmuk mindemképpen el­évült. — Szeretnénk, ha a peda­gógusok egyéni utakat is vá­lasztva oldanák meg a felada­tokat — hangsúlyozta az elő­adó — ugyanakkor azzal is tisztában yagyunk, hogy ezt az utat először csak a legjobbak fogják választani. Az új tan­tervek tartalma kétségtelenül alkalmas az oktató- nevelő munka minőségének javításá­ra, de hogy a lehetséges leg­jobb-«, azt senki sem állíthat­ja. Ha szükséges, sokkal bát­rabban, mint eddig, korrigál­juk azokat. — Most nem azért idézem Adyt, mert tavaly évfordulója volt, de nagyón illik ide az ő kifejezése, hogy az értől az óceánig vezet az út — és ezt támasztják alá az új tanter­vek. Például a munkára ne­velés kérdése. Az iskolai és az otthoni feladatok elvégzé­sénél kezdődik. Akit az isko­lában megtanítottak dolgoz­ná, később már nem kell nó­gatni, és a fordítottja is igaz, az élet minden területén. Dr. Kornidesz Mihály sóikat beszélt a megváltozott felté­telekről is, amelyek könnyí­tettek a pedagógusok munká­ján, ugyanakkor utalt a közel­jövő tennivalóira is, hiszen rövidesen várható az a de­mográfiai hullám, amelyben plusz háromszázezer gyermek kerül az iskolákba. A nehéz­ségeket csak átmeneti meg­oldásokkal lehet leküzdeni. Kiemelte az előadó azit is, hogy az iskola és társadalom kapcsolata tovább javult, a patronáló® minőségi változáso­kon ment át A nagy tapssal fogadott elő­adást hozzászólások köveivé1.a Sáros Mihály, a városi párt­bizottság titkára helyzetképet adott az 1972-es pedagógus- nagyaktíva óta eltelt eredmé­nyekről. Szinte összhangba ke­rültek az előadásban megjelölt feladatok a feltételek megte­remtése tekintetében az Esz­tergomban átadott új intéz­ményekkel. összesen nyolcam szólaltak fel az aktívaülésen, szinte ki­vétel nélkül valóságos kiselő­adásokat tartva a feladatok­ról. hangsúlyozva a kommu­nista pedagógus felelősségét, tenni akarását és a megoldások módozatait. Eben tapasztala­tok közreadása valamennyi pedagógus számára hasznos lenne megyénkben, a lap ha­sábjain külön feldolgozást ér­demel. A zárszóban dr. Kornidesz Mihály reflektált a hozzá cím­zett felvetésekre, ígéretet tett arra, hogy továbbítja a ja­vaslatokat illetékes fórumok­ra. A vita néhány pontját újabb példákkal világította meg, kiteljesítve ezzel az esz­tergomi pedagógus-aktívaülést. Kisbéren, a nagyközségi pártbizottság székházában já­rási szintű kommunista peda­gógus aktívaülést tartottak szerdán, melyen részt vett Salamon Hugóné, az MSZMP Komárom megyei bizottságá­nak titkára, Horváth István,a járási pártbizottság első tátim­ra. Az oktatáspolitika mindin­kább ia parté ét szerves részé­vé vált, a különböző szintű pártszervek rendszsresen fog­lalkoznak az oktató-nevelő munka kérdéseivel — mondta bevezetőjében Nagy József, a Komárom járási pártbizottság titkára. Részletesen szólt ar­ról, hogy az 1972-es oktatás­politikai határozat óta milyen eredmények születtek orszá­gosan, a megyében és - a ko­máromi járásban. Kiemelte: az oktatás területén is javult a pártellenőrzés, erősödött és szilárdult a párt kapcsolata a pedagógusokkal. Bővültek az iskolák társadalmi kapcsolatai, jó hatással voltak az iskolai Oktató-nevelő munkára az „egy üzem — egy iskola”, a „szo­cialista brigád — iskola” moz­galmaik. Az elmúlt hat esztendőben jelentős eredményeket értek el a komáromi járásban. Míg 1972-ben a járás 18 óvodájá­ba 1000 gyermek járt, ma a 6 új óvoda felépülésével már 1600 óvodás korúról gondos­kodnak. Folyamatosan igyekeznek az iskolák közötti szintkülönbsé­get kiegyenlíteni. A körzete­sítések, iskolaösszevonások eredménveként 35-ről, 23-ra csökkent az általános iskolák száma. A járásban komoly erőfeszítéseiket tesznek a sza­kos ellátás javítására. Az ál­lásokat pályázat útján rend­szeresen meghirdetik, ennek ellenére — a járás település­szerkezete, földrajzi adottsá­gai miatt is — a szükségesnél kevesebb szakképesítéssel ren­delkező nevelő vállal itt mun­kát. Elzárt fontos helyi, járá­si feladat és szükségszerű a képesítés nélküliek alkalma­zása, helyhez kötése és to­vábbtanulásuk biztosítása. Az elmúlt 15 évben mintegy 150 képesítés nélküli nevelő szer­zett diplomát a járásban, kö­zülük mintegy 130-an jelenleg is az általános iskolákban dolgoznak. A járás iskoláiban a szakosellátás 76,2 százalé­kos. , As akitfvafiléseon felszólaló pedagógusok lópyegretörően adták közre nevelői, pedagó­giai tapasztalataikat. Salamon Hugóné felszólalá­sában őszintének, nyüt, alkotó légkörűnek ítélte meg az aktí­vaülést, amelyen újabb ered­ményekről adtak számot a kommunista pedagógusok. Békeharcosok: kitüntetése A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a IX. magyar béke- kongresszus alkalmából, a bé­kemozgalomban kifejtett tevé­kenységük elismeréseként Je­ne}/ Jenőt, a TIT főtitkár­OBT elnökhelyettesét, a Haza­fias Népfront Országos Taná­csának alelnökét és V/eisZ Fe­renc protonotárius kanonokot, az OBT tagját, az OBT kato­likus bizottságának főtitkár­A képen: Pethő Tibor, az Országos Béketanács elnökhelyet­tese dr. Trautmann Rezsőtől, az Elnöki Tanács helyettes elnökétől átveszi a Munka Érdemrend arany fokozata kitüntetést helyettesét, az Országos Béke­tanács tagját, Karáth Ferencet, a KPM főosztályvezetőjét, az OBT elnökségének tagját, Lő­rinc Tamást, KKI elnökhelyet­tesét, az OBT alelnökét, Sán­dor Istvánt, az Országos Bé­ketanács titkárságának osz­tályvezető-helyettesét, az OBT tagját, Pethő Tibort, a Magyar Nemzet főszerkesztőjét, az helyettesét a Munka Érdem­rend arany fokozatával' tün­tette ki. Tízen a Munka Ér­demrend ezüst-, négyen pe­dig a bronz fokozotát kapták meg. A kitüntetéseket csütörtö­kön az Országhóz Munkácsy- termében Trautmann Rezső, az Elnöki Tanács helyettes el­nöke nyújtotta át. Ülést tartott a Minisztertanác A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: a Miniszterta­nács csütörtökön ülést tartott. A Minisztertanács megtár­gyalta és elfogadta a tudo­mánypolitikai bizottság elnö­kének a bizottság legutóbbi üléséről szóló jelentést, amely fontos elhatározásokat tartal­maz a kutató szervezetek és a hasznosító vállalatok közötti kutatási-fejlesztési céltársu­lások kialakításának elősegí­tésére, a tudományos-műszaki eredmények gyorsabb és haté­konyabb népgazdasági haszJ nosítása érdekében.. Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Tanács ja­vaslatára a balatoni környe­zetvédelmi kutatásokat koor­dináló tanács ajánlásokat dol­gozott ki a Balaton környezet- védelmi intézkedéseire, a leg­fontosabb tudományos ered­mények és gyakorlati tapasz­talatok alapján. A kormány tudomásul vette az ajánláso­kat. A Minisztertanács ezután egyéb ügyeket tárgyalt Hafez ahAsszad látogatása a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolán Hafez al-Asszad, az Arab Újjászületés Szocialista Pártja főtitkára, a Szíriái Arab Köz­társaság elnöke és kísérete csütörtökön — Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke és Púja Frigyes külügyminiszter társaságában — ellátogatott a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolára. A vendégeket meg­érkezésükkor Czinege Lajos hadseregtábornak, honvédelmi miniszter és a főiskola vezetői üdvözölték. Hafez al-Asszadot, aki hazája fegyveres erőinek főparancsnoka is, a főiskola hallgatói katonai tisztelet- adással fogadták. Paál György mérnök-ezre­des, a főiskola parancsnoka tájékoztatta a vendégeket a katonai tanintézet történeté­ről, szervezeti felépítéséről, a tisztképzésben betöltött szere­péről, a tanulmányi munká­ról. A látogatás során — be­mutató keretében — megte­kintettek különféle, a Magyar Néphadseregben jelenleg al­kalmazott technikai berende­zéseket, műszereket, kiképzé­si segédeszközöket, s felke­resték a tisztjelöltek szállás­helyét. Hafez al-Asszad elismerés­sel nyilatkozott a látottakról, a főiskola tisztképzési tevé­kenységéről, s jókívánságait tolmácsolta a katonai taninté­zet oktatóinak, hallgatóinak. Mesterségünk címere Az Országos Úttörő Elnök­ség és az Országos Pályavá­lasztási Intézet felhívására a Megyei Úttörő Elnökség és a Megyei Pályaválasztási Ta­nácsadó Intézet közös rende­zésében rádiós vetélkedőt rendeztek Oroszlányban a művelődési házban. A ..Mes­terségünk címere” vetélkedő országos döntőiéként sorra kerülő vetélkedőn megyénk­ből tokod al tárói általános iskolából, a Pinocchio-őrs, Tatabányáról a II., sz. Álta­lános Iskola Békegalamb őr­se, és az Oroszlányi III-as számú Általános Iskola GI- MEA őrse vett részt. Me­gyénkben harmadik alkalom­mal rendezték meg az úttö­rők bányászattal kapcsolatos versenyét. A Gyermekrádió vetélkedőjén az Oktatási Mi­nisztérium, a Pályaválasztási Intézet, az Úttörő Szövetség, a szénbányászat képviselői foglaltak helyet a zsűriben. Hosszan tartó és alapos munka előzte meg a veté'ke- dőt. A pajtások több alka­lommal tettek látogatást a területükön lévő bányaüze­mekben, ahol a szocialista brigádok messzemenően se­gítették a versenyre készülő­ket. A bányajárások során megismerkedtek a föld alatt dolgozók nehéz munkájával. Dolgozatot írtak a látottakról, amelyet a szigorú, de igazsá­gos zsűri bírált el. A hosz- szan tartó versenyzés végén a legjobb helyezést az orosz­lányi csapat szerezte meg, őket követték a tatabányaiak, Dubnlcz Katalin, az oroszlányi CTMEA-őrs tagja, és Vajek Róbert, a rádió-vetélkedő vezetője a mikrofon előtt Hazánkba érkezik Mengsszfu Halié Mariam Losonczi Pálnak, a Magyar Népköztársaság Elnöki Taná­csa elnökének meghívására a közeli napokban hivatalos ba­ráti látogatásra hazánkba ér­kezik Mengisztu Hailé Mariam alezredes, a Szocialista Etiópia ideiglenes katonai kormányzó tanácsának elnöke, állam- és- kormányfő. Mai szánrjnkbin; Akik az „ostor végén* dolgoznak 3. oldal Munkára nevelés az üzemekben 4. oldal Jövő heti rádió- és tv- műsor 5. oldal és a tokodaltáiróiak. Az első helyezett őrs minden egyes tagja zsebrádiót, a második c-sapat Polikresz játékot, míg a harmadik összerakható, irányítható elemes autót ka­pott jutalmuL A rádiós- vetélkedő felvételét 1979. ja­nuár 5-én a Petőfi adón hall­hatjuk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom